I. Въведение
ИмеI. Въведение
страница2/38
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер4.91 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsregion.org/Bul/Documents/MuniPlans/Sungurlare.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

ІІІ.3. Процеси и тенденции в социалната сфера - население, заетост и безработица, образование, здравеопазване, култура, спорт.


Демографски характеристики

 • Населението на община Сунгурларе по последни данни от началото на 2003 г. е 14 618 души. Трайна тенденция е спадът в общия брой на населението, което от над 18 000 през 1985 год. е намаляло с близо 3 600 души до 2002 г. (25% спад). Тревожна тенденция е спадът на населението в малките населени места, някои от които вече са обезлюдени и заличени като такива, а други са с минимален брой жители, повечето от които възрастни хора.

 • В рамките на областта община Сунгурларе е с доста завишени стойности по отношение групата на лицата в надтрудоспособна възраст и изостава в групата трудоспособна възраст, което като цяло е негативен процес на влошаване на възрастовата структура и негативни процеси по отношение трудовата сила. Има неравномерно разпределение на младите хора по територията на общината. Това налага дифиренциран подход при решаване на въпросите с търсене на възможности за заетост на различните възрастови групи.

 • Положителни са тенденциите в показателите за брачност, раждаемост, механичен прираст. Негативни са данните по отношение смъртност, които са значително над средните за областта и това се запазва като тенденция. Причините са комплексни, но основно се дължат на застаряващото население и сериозни проблеми в здравното осигуряване и обслужване на населението, особено за по-малките населени места и периферните части на общината.

 • Друга негативна тенденция е концентрацията на населението в общинския център в резултат на миграционни процеси вътре в общината и насочване на потока от хора от периферните територии към града. В резултат делът на градското население е нараснал от 8% през 1934 г. на 26% през 2003 г. По показателя механичен прираст община Сунгурларе е с положителен баланс от последните години. Това се дължи на завръщане на пенсионери и безработни от по селата с цел занимание със земеделие, предимно в лични стопанства.

 • Миграцията извън общината в рамките на страната е към големите градове в близост до Сунгурларе, предимно Бургас и Сливен. Емиграцията към други държави е свързана с търсене на работа и е насочена към държави като Гърция, Турция, Израел, Испания, Португалия.

 • Образователната структура на населението е в рамките на нормалното за такъв тип община, а етническият състав включва основно българи (около 60%), турци (около 30%), роми (около 8%) и др. Следва да се отбележи, че част от ромите се самопределят като българи или турци при официалните преброявания.

 • Доходите на населението в общината са сред ниските в областта. Това се дължи на сравнително високата безработица и е причина за ниска покупателна способност на населението. Сред 13-те общини на областта Сунгурларе се нарежда на 8 място по индекс на човешко развитие. Увеличават се разходите за социални помощ, което е признак за нарастваща зависимост на населението от системата за социално подпомагане. Висок е делът на доходите от домашното стопанство, които често се явяват основен източник за препитание.

 • Тревожни са и данните от проучването на настроенията сред младото поколение и тенденциите, свързани с тяхното бъдеще на територията на общината. Само 6% заявяват, че биха останали в гр. Сунгурларе или в региона. Основните проблеми и трудности, с които младият човек се сблъсква в общината и трябва да преодолява, според запитаните младежи и девойки, са: наркомания, престъпност, безработица, алкохолизъм, апатия и отчужденост, липса на подкрепа от страна на възрастните. Необходимо е да се намерят ефективни дейности и механизми за задържане, дори частично, на младежта и подходящи инициативи за осмисляне на трудовото, учебното и свободното време.


Заетост и безработица.

 • Заетите лица в община Сунгурларе в края на 2001 г. са 1 145 души, което прави коефициент на заетост 15.2%. Налице е спад в абсолютния брой на заетите лица спрямо предходните години с 236 души, което е явен индикатор за проблеми в икономическото развитие на общината. Най-осезаем е спадът в броя на заетите в микрофирмите, а в отраслов аспект - в сектор “Търговия и услуги”.

 • Броят на безработните в общината се колебае в годините от 1995 до 2003, като това се дължи на различните пасивни и активни мерки, насочени към безработните, както и на динамичните промени в икономическото развитие. Данните показват значително покачване на броя на безработните в периода 1998-2002 година, дължащ се на структурните реформи, процесите на приватизация, смяната на формата на собственост.

 • В резултат на новите активни мерки на правителството в периода 2002-2003 г. се появява спад в безработицата до приемливи нива. В общи линии новите мерки за водене на активна политика на пазара на труда са положителни и дават резултати, но все още недостатък е липсата на стабилност в нормативната уредба на тези мерки, която води до неяснота и непрекъсната промяна на условията. Усилията следва да се насочат към изчистване на процедурите и още по-активно участие в тези мерки на местните структури.

 • 65% от всички регистрирани са продължително безработни, което е тревожна констатация и показва, че за тази част от безработните трайно съществува проблем с намиране на работа. Това предполага търсене на подходящи форми за въздействие и обръщане внимание на тази група – специализирано обучение, квалификация и преквалификация, мотивационни курсове и др.Социално подпомагане.

 • Социалното подпомагане в общината е на добро ниво. Обслужва се основния контингент от лица на социално подпомагане, със сравнително редовно изплащане на помощите.

 • На територията на общината са разположение два социални дома - Дом за възрастни с деменция в с. Славянци и Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в с. Лозарево. Състоянието на домовете и качеството на предоставяните услуги в тях са на добро ниво, редовно се подпомагат и от външни донорски организации.

 • Инвалидите в община Сунгурларе към края на 2001 год. са 392 души, от които първа група – 99 души, втора група – 147 души и трета група – 146 души. Основните проблеми пред тази социална група са: липса на възможности за трудова реализация, съобразена с тяхната специфика, недостатъчно внимание от страна на местната власт и различните институции, недостатъчни възможности за осмисляне на свободното време.Образование.

 • В община Сунгурларе в края на 2003 г. има 1 СОУ, 7 ОУ и 2 НУ, като общият брой учащи в тях е 1 385. Към 3 училища са сформирани 4 групи ПДГ със 73 деца. В последните няколко години по демографски причини бяха закрити училища в по-малките села. Това налага учениците от тези села да пътуват (21% от учениците).

 • Предучилищното възпитание на децата от три до пет години в общината се осъществява в 1 ОДЗ в гр. Сунгурларе и 9 ЦДГ.

 • Извънучилищното обучение в общината се реализира от Общински детски комплекс. В него функционират 20 кръжочни форми и са обхванати 300 деца от общината.

 • Основните проблеми, които стоят пред образователната система в община Сунгурларе са свързани с осигуряване на подходящ и удобен транспорт за пътуващите ученици и част от учителите, осигуряване на безопасни условия на учебния процес и подобряване състоянието на МТБ, квалификация на учителите за осъществяване на модерен учебен процес.


Здравеопазване.

 • В общината няма общинска болница. Няма осигурено и здравно обслужване по отношение на специализирани лекарски услуги и се налага пътуване до здравните заведения в съседни по-близки или далечни градове като Карнобат, Бургас и Сливен. Сериозен проблем за общината е здравното обслужване в малките, предимно отдалечени населени места.

 • Общо за общината има 9 индивидуални практики, от които едната – в с. Черница – е незаета. Предстои утвърждаването на десета практика в с. Везенково. В общинския център има 3 индивидуални практики за общопрактикуващи лекари.

 • Стоматологичните практики за общината са три, но само една е заета – в гр. Сунгурларе.

 • Материално-техническата база и апаратурата, с която разполага медицинския персонал в общината, са в много добро състояние.

 • Училищното здравеопазване е решено, като е осигурено здравно обслужване във всички учебни заведения и детски градини – общо 7 щатни бройки медицински сестри.Култура.

 • Културната дейност в община Сунгурларе се осъществява основно от читалищата - общо 17. Те развиват предимно библиотечна дейност, художествена самодейност, школи по изкуства. Главните проблеми пред тях са свързани с липсата на достатъчно финансови средства за разнообразяване на дейностите и осигуряване на качеството им; амортизиран сграден фонд, недостатъчна и остаряла материално-техническа база и инвентар за осъществяване на дейността.

 • Културният потенциал на общината се допълва от редица културни прояви, археологически и исторически обекти. Те могат да служат като добра база за обогатяване културния облик на общината и развитие на специфичен туризъм.Спорт.

 • На територията на общината няма лицензирани спортни клубове. Има регистрирани три спортни клуба - спортен клуб по баскетбол за момчета, спортен клуб по баскетбол за момичета и волейболен клуб за мъже.

 • Спортната инфраструктура включва три стадиона – гр. Сунгурларе, с. Лозарево и с. Манолич, а в село Подвис има изграден терен със съблекални и хотелска част. В по-голяма част от училищата има спортни салони, а в СОУ “Христо Ботев” гр. Сунгурларе е новопостроената многофункционална спортна зала. Всички обекти са общинска собственост. Състоянието им е задоволително, но има нужда от частични ремонти и подобрения.ІІІ.4. Състояние на техническата инфраструктура и урбанизацията - процеси, тенденции и насоки за развитие.


Транспортна инфраструктура

 • В транспортно отношение Община Сунгурларе е сравнително добре обезпечена. През територията й преминават пътища от Републиканската пътна мрежа, които осигуряват връзка на Северна и Североизточна България с южните части на Източна България (вкл. ж.п връзка), а на запад се осъществява връзка на общината с другите части на България.

 • На територията на общината съществува добре изградена пътна мрежа, с пътища I, II и III клас от РПМ и стопанисвана от общината четвъртокласна пътна мрежа и местни пътища.

 • За последните няколко години е налице тенденция на влошаване състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа. Всички елементи на пътната мрежа – габарити, настилки, отводнителни съоръжения, маркировки и др., не отговарят на европейските стандарти за сигурност и комфорт. Необходимо е, съвместно с Областно пътно управление Бургас, да се търсят възможности и варианти за финансиране на проекти за подобряване състоянието на тази пътна мрежа.

 • Вътрешната пътна мрежа е развита добре и осигурява удобни транспортни връзки на всички населени места от общината с общинския център. Селищата се свързват помежду си основно с пътища от четвъртокласната пътна мрежа. Има и два местни пътя. Експлоатационното състояние на част от общинските пътища е изключително лошо. Усилията трябва да се насочат към поддръжка на общинските пътища и поетапното им, с търсене и на алтернативни финансови източници, ремонтиране.

 • Уличната мрежа в града и селата е изграждана през 60-те, 70-те и 80-те години. Тя е силно амортизирана и се нуждае от неотложни текущи и средни ремонти. В гр. Сунгурларе и селата уличната мрежа не е изградена изцяло, като във всяко от тях е в различен етап на завършеност. Приоритетно следва да се реши въпросът с доизграждането на уличната мрежа в общинския център и някои села, включително тези по поречието на р. Камчия, които са с потенциал за развитие на туризма.

 • Междуселищният транспорт е добре уреден и осигурява транспортното обслужване между общинския център и останалите населени места в общината, както и връзките по отношение съседни общини и страната. Има редовни ежедневни линии до почти всички населени места в общината. Съществуват и ученически линии, обслужвани от общински автобуси. Състоянието на автопарка е сравнително добро, с изключение на част от общинските транспортни средства. Автогара има само в гр. Сунгурларе, като сградата има нужда от цялостен основен ремонт.

 • През територията на Община Сунгурларе преминава ж.п. линията от начална гара Карнобат с направление към Варна и Шумен, която е единствената връзка между южните и северните части на Източна България. Ж.п. мрежата осигурява алтернативен транспорт за жителите на населените места, през които преминава линията и в повечето случаи това е предпочитаният вид транспорт за жителите на тези населени места.Енергийна инфраструктура.

 • Електроснабдяването на община Сунгурларе се осъществява от националната енергийна система и е много добре обезпечено. По отношение на общото състояние на електрозахранването на населените места в общината може да се каже, че всички селища са добре обезпечени и няма сериозни затруднения в тази област.

 • Общото състояние на системата въздушни линии 20 кV е добро. Те имат значителен резерв в преносната си възможност, която на места достига до 30-35%. Мрежите с ниско напрежение на територията на общината също са в добро състояние.

 • Инсталираните трансформаторни мощности в трафопостовете имат значителен резерв. Средната натовареност за общината е около 50%. Единствено за град Сунгурларе е необходимо изграждане на 2 броя нови трафопостове.

 • Потреблението на ел. енергия в последните години се колебае в малки граници като се движи в рамките на 12.5-14.5 млн. КWh. Няма индикации за сериозни промени в близките години на размера на потреблението.

 • Проблеми съществуват по отношение опазването на съоръженията и мрежите от посегателства. Проблем са и кражбите на ел. енергия от различни консуматори, което налага въвеждането на ефективен контрол за засичане и отчитане на консумираната енергия.

 • Изходните артерии в общинския център са осветени на 100%. Уличното осветление в останалите селища функционира на около 30-40%. Осветителните тела, обаче, са от стар тип и водят до значителни разходи за ел. енергия. Има остра нужда от подмяна на уличните лампи с нови енергоспестяващи.

 • В общината няма изградена газификация в нито едно населено място. Магистрален газопровод минава през територията и предлага много добри възможности за газифициране на част от населените места и промишлени предприятия.


Водостопанска инфраструктура.

 • Територията на община Сунгурларе разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. Снабдяването на населените места с питейна вода се осъществява от местни водоизточници и от водоснабдителна система “Камчия”.

 • Общата водоснабденост на населението за 2001 год. е 99.1% (при средна за Бургаска област 99.7%). От общо 30 населени места 28 са водоснабдени. Една от задачите в общината е повишаване на процента на водоснабденост с осигуряване водоснабдяване за селата Пчелин и Горово. Недостигът на вода до проблемните селища може да бъде компенсиран с включването главно на нови местни водоизточници.

 • Изградените водоснабдителни и водопреносни мрежи са физически и морално остарели, което води до значителни загуби - средно 50%. Голяма част от остарялата водопреносна мрежа се нуждае от подмяна и реконструкция.

 • Трайна тенденция е спадът в общото количество подадена вода, като същевременно рязко се е увеличил обемът на водата, подавана от собствени водоизточници. Това се дължи на предприета от началото на 2001 год. програма на ВиК за възстановяване на местните водоизточници и оставяне в резерв капацитета на система “Камчия”. Друга причина за нарастване дела на водопотреблението от местни гравитачни водоизточници е по-ниската цена на водата, добита от тях.

 • Общинският център Сунгурларе, както и останалите населени места са без цялостна изградена канализационна система. Канализационни мрежи има само в няколко населени места и то частично изградени, поради което в повечето случаи се ползват септични ями. Необходимо е проектиране и строителство на цялостна канализационна система и пречиствателна станция за града.

 • На територията на община Сунгурларе съществува хидромелиоративна система за поливни цели, предназначена за поливните площи, разположени около селищата Сунгурларе, Славянци и Чубра. В много от населените места за напояване се използва питейна вода.Съобщителна инфраструктура.

 • Към средата на 2003 год. всички населени места в общината са телефонизирани. Изградени са 10 бр. автоматични телефонни централи с автоматично входящо и изходящо избиране, като част от централата в с. Съединение вече е и цифрова от 2001 год. Има свободен капацитет от постове във всички централи. В близките години се предвижда пускането на цифрови телефони и за гр. Сунгурларе. Ще се подобрят и телефонните връзки с населените места чрез предвидена подмяна на преносните системи. Предстои прокарването на оптичен кабел от гр. Карнобат до гр. Сунгурларе, с което ще се реши въпросът с трафика от община Сунгурларе навън.

 • На територията на общината към средата на 2003 год. функционират кабелните оператори Мобиком, Мобилтел и Глобул. “Мобиком” покрива с връзка цялата територия. Връзката на “Мобилтел” е осигурена за всички селища, но няма покритие в някои територии извън населените места и най-вече в планинските части. “Глобул” покрива с връзка южната част на територията на общината, а е проект за изграждане на станция, която ще покрива и северната й част.

 • Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал. Кабелни оператори предоставят телевизонни програми в гр. Сунгурларе и с. Лозарево, но станалите населени места не ползват такава услуга в момента.

 • Възможности за интернет връзка чрез БТК има за всички населени места. Качеството на интернет връзката все още не е на високо ниво, поради ползването на стара технология. Интернет услуги за града с добро качество предлага и местният Бизнесцентър към програма “Jobs”. Предстои пускане на ефирен сигнал от него към всички населени места в общината.

 • Пощенски станции има в почти всички населени места на общината, с изключение на селата Дъбовица, Горово, Костен, Климаш, Босилково, Камчия, Завет. Проблем е редовният достъп и предоставянето на пощенски услуги в някои периферни селища.

Урбанизация.

 • Землището на Община Сунгурларе, по данни от 2002 год., е с площ от 795.4 дка и включва преобладаващо горски и земеделски територии – съответно близо 50% и 46% от територията. Това предполага използване на тези ресурси в посока към развитие на селското и горското стопанство и туризма.

 • Жилищата по селата, както и голяма част от тях в града са тип къщи. Панелните жилища са много малко на брой, предимно в общинския център. Жилищният фонд е с преобладаващ дял на жилищата от тухли, като част от тях са доста остарели, а някъде и необитаеми. Най-сериозно е остарял жилищният фонд в периферните населени места. Сериозни инфраструктурни и благоустройствени проблеми има в ромския квартал на града.

 • В общината няма недостиг на жилища. Това показва, че развитието на специализирана строителна дейност в областта на жилищното строителство е без особена перспектива.

 • Община Сунгурларе включва 30 населени места и обединява един град - Сунгурларе, който е и общински център, и 29 села. Една пета от населението живее в общинския център, който е населено място от ІV функционален тип. Осем от селата са от VІ функционален тип, единадесет села са от VІІ функционален тип и девет села са от VІІІ функционален тип.

 • Характерно за общината е наличието на ясно изразен център и периферия, включваща териториите на останалите населени места /села/. Съсредоточаването на основните дейности в центъра – административни, обслужващи и стопански, води до неравностойно развитие на територията, твърда тенденция на увеличаване на градското население, увеличаване дела на възрастните хора по селата и частичното им обезлюдяване. В селата остават неизползвани значителен сграден фонд на бившите кооперативни стопанства и филиали на предприятия, както и свободни терени и земеделска земя. Следва да се насочат усилия към намиране на механизми за съживяване на икономическата активност в периферните територии чрез стимулиране изграждането на предприятия /или техни филиали/, развитие на специфични форми на селскостопански дейности – екоземеделие, билкопроизводство и др

 • Всички населени места на територията на общината имат одобрени подробни устройствени планове, но не всички действащи планове са актуални към настоящия момент. До 2002 г. за град Сунгурларе не е изработван план на подземните комуникации (подземен кадастър). Наличието на такъв кадастър би оказало положителен ефект върху поддържането и развитието на инфраструктурата, свързана не само с подземните комуникации, но и с голям брой други дейности, свързани с развитието на населените места.ІІІ.5. Състояние на околната среда - процеси, тенденции и насоки за развитие • Територията на община Сунгурларе се характеризира с добри показатели по отношение състоянието на параметрите на околната среда. Едно от специфичните й предимства сред общините в областта е чистата природа, което е предпоставка за производствени и селскостопански дейности в екологично запазена среда.

 • На територията на общината няма контролни пунктове и система за измерване на състоянието на компонентите на околната среда – въздух, води, почви, шум и др., което не дава пълна и регулярна представа за състоянието на околната среда. Известно е, че частично замърсяване на водите в общината се получава от липсата на канализация и заустването на отпадните води в речни корита, както и от септичните ями. Вредно въздействие и шумови натоварвания има по трасето на второкласен път II-73 и третокласен път III-7306, причинено от автомобилния трафик (конкретни замервания на шума не са правени).

 • На територията на община Сунгурларе се генерират основно битови и строителни отпадъци. Значителен е делът на отпадъците от селскостопанска дейност – животинска тор, растителни отпадъци и др. Процедурите по събирането и извозването на отпадъците се извършват от общината, като е осигурено сметоизвозване в гр. Сунгурларе и селата Лозарево, Славянци и Черница. В останалите населени места няма организирано сметоизвозване

 • Общината не разполага със собствено формално одобрено депо за отпадъците. Сериозен проблем са и нерегламентираните сметища покрай почти всички населени места. Необходими са мерки за решаване на проблема с тази сметища, както и търсене на решение за регламентирано общинско депо.

 • Зелените площи в населените места от общината са сравнително малко на брой и с ограничена площ. Това, обаче, не създава сериозни екологични проблеми на населението, поради силно развитата растителност в общината като цяло и покрай населените места, голяма част от които са в планински и полупланински зони. Проблем е преди всичко недоброто поддържане на парковете и градините в населените места.

 • На територията на общината, в земите на горския фонд, има официално обявени природни забележителности и защитени природни обекти. Във връзка с охраната на природата и развитието на туризма следва да се положат грижи за опазването и използването им за рекреативни цели.


IV. Община Сунгурларе - Анализ на силните и слабите страни страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ).Силни страни

 • благоприятни почвено-климатични условия за земеделие и туризъм

 • екологично чисти територии

 • богати горски ресурси и биоразнообразие

 • находища на строителни и нертни материали

 • значителни площи обработваема земя

 • силни в лозарството, зърнопроизводството и животновъдството

 • традиции и опит в хранително-вкусовата промишленост

 • наличие на хидромелиоративна система

 • добре функционираща система за социално подпомагане

 • добре структурирана образователна мрежа

 • добре изградена пътна и ж.п. мрежа

 • добре уреден междуселищен транспорт

 • изградена мрежа за електроснабдяване и достатъчен капацитет на електроенергийната система

 • наличие на магистрален газопровод

 • наличие на хидромелиоративна система

 • добре изградена съобщителна инфраструктура

 • сравнително запазени параметри на околната среда

 • наличие на природни забележителности и исторически обекти
Слаби страни

 • неблагоприятно географско разполо-жение, встрани от важни транспортни артерии и индустриални центрови

 • икономически спад в структуропределящи отрасли

 • неорганизираност на местните производители (липса на пазари, сдружения и т. н.)

 • амортизиран сграден фонд, остарели техника и технологии в производствените предприятия

 • недостатъчни знания и умения сред местните предприемачи

 • ограничени външни инвестиции

 • липса на привлечени средства по външни програми

 • значителен дял на неразплатените разходи в общинския бюджет

 • неефективно използване на общинските активи

 • висока безработица и ниски доходи

 • обезлюдяване на населени места, застаряване на населението, отрицателни миграционни процеси

 • недобре развито здравно обслужване

 • морално и физически остаряла МТБ в образованието, културата и спорта

 • амортизирана пътна инфраструктура

 • недоизградена и износена улична мрежа

 • неефективно улично осветление

 • амортизирана водопроводна мрежа

 • липса на канализация в населените места

 • ниско качество на Интернет връзката

 • остарял жилищен фонд

 • благоустройствени проблеми в отделни квартали и селища

 • неактуализирани устройствени планове на населените места и липса на подземен кадастър

 • прекомерна концентрация на административния, социалния и икономическия живот в общинския център

 • липса на контролни пунктове за измерване състоянието на околната среда

 • наличие на нерегламентирани сметища

 • липса на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за по-голямата част от селата

 • неподдържани зелени площи

Възможности

 • развитие на екологосъобразно земеделие и производства

 • застъпване на алтернативни земеделски култури

 • използване на реките за изграждане на ВЕЦ

 • финансова децентрализация

 • разширяване участието в програмите за насърчаване на заетостта

 • използване на национални и международни донорски програми

 • влияние на процеса на евроинтеграция

 • газификация на града и промишлени обекти

 • цифровизация на населените места и използване на оптична връзка

Заплахи

 • влошаване на климатичните условия (засушаване, резки промени)

 • нелоялна конкуренция от външни на общината фирми

 • ограничаване на финансовите възможности на бюджета

 • въвеждане на нормативна база, ограничаваща местното развитие

 • въвеждане на нови изисквания по отношение на качество, норми и правила на производство

 • влошаване на демографските показатели

 • влошаване състоянието на техническата инфраструктура поради незаинтересуваност на държавните структури

 • кражби и похабяване на съоръжения от техническата инфраструктура

 • влошаване състоянието на околната среда от външни фактори1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Свързани:

I. Въведение iconВъведение в библията
Библията както и от отделните части на Библията взети заедно като например: Въведение в Стария завет, въведение в Новия завет, въведение...
I. Въведение iconВъведение в съвременното Web-програмиране Java Server Pages
Настоящата статия се явява естествено продължение на статията “java сървлети – въведение в web-програмирането”, публикувана в брой...
I. Въведение iconНа български и на английски език, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи и литература. Резюме
Оригиналните научни статии в списание „Аграрни науки” (Аgricultural Sciences) задължително трябва да съдържат резюме (на български...
I. Въведение iconВъведение в компютрите

I. Въведение iconДипломна работа
Въведение стр
I. Въведение iconТърговски марки и реклама въведение

I. Въведение iconДоклад №0100000111
Част първа. Въведение
I. Въведение iconДоклад №0100004511
Част първа. Въведение
I. Въведение iconДоклад №0100006411
Част първа. Въведение
I. Въведение iconРазпределение на темите от книгата „Въведение в програмирането с Java

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом