Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите
ИмеДипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите
страница5/7
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер0.74 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/ANALIZ NA MOTIVACIONITE MODELI.doc
1   2   3   4   5   6   7

Груповите стимулиращи добавки към заплатата са свързани с резултатите от работата на групата (екипа, бригадата). Използват се главно в случаите, когато по технологични и други причини е много трудно да се оцени индивидуалният принос. При тази система всички членове на групата получават стимулираща добавка за определено време. По-голямата част от тези стимули са свързани с увеличаването на производителността и/или намаляването на разходите по про­изводството; ръста на печалбата, оборота, сключените сделки. Тяхното въз­действие е насочено индиректно и върху представянето на отделните работни­ци. Групата, колективът сам осъществява вътрешен контрол и използва специ­фични подходи за въздействие върху трудовото представяне на всеки неин член.

Общо организационните стимулиращи добавки към заплатите се предоста­вят на всички членове на колектива на организацията. Определението им става на основата на редица показатели за представяне на организацията като цяло. Конкретният им размер за всеки един член на организацията става най-често в зависимост от размера на основната работна заплата (в процент от нея). Най-разпространените форми на този вид добавки са: разпределение на печалбата; придобиване на собственост от заетите в организацията, бонуси в зависимост от икономия на труд и други.

При разпределянето на печалбата определен процент (20 -30 %) от печалбата на организацията, реализирана за определен период, се разп­ределя между заетите в нея.

Получаването на дивиденти от собственост на акции от заетите в организа­цията дава възможност на всички в орга­низацията да увеличат доходите си с акциите, които закупуват при благоприят­ни цени на основата на техния трудов стаж, заплата или печалбата на организа­цията към определен момент.

Работещите в организациите могат да получават и стимули под формата на бонуси в зависимост от постигнатата икономия на стойността на труда. По този начин те се насърчават да правят предложения, насочени към повишаване на производител­ността и други форми на икономия на труд. Размерът на бонуса се определя от сравнението между постигнатата производителност и нейното стандартно равнище. Чрез стимулиране на всички заети към рационални предложения и увели­чаване на производителността на труда се създават възможности за намаляване разходите на труд за единица произвеждана продукция и на тази основа за увели­чаване на печалбата и/или повишаване на конкурентноспособността на продукци­ята. Тази система е създадена от Джоузеф Сканлон през 1927 г. и приложена вед­нага в американските компании. Тя предполага изграждането на комитети, в ко­ито да става обсъждането на предложенията за повишаването на производител­ността на труда. Използва се и до днес в различни модификации.


5. Допълнителни добавки възнаграждения, произтичащи от действието на закони и други нормативни актове.

Видовете и размерът на тези допълнителни плащания се определят от държавата в изпълнение на нейните функции.

Но принцип в съответните закони и подзаконови актове се определя техният най-нисък размер, т.е. границата, под която те не трябва да падат. В процеса на подготовката на съответните нормативни актове участват всички партньори от системата на тристранното сътрудничество.

С колективните трудови договори могат да бъдат определени за съответния период конкретните размери на тези видове допълнителни плащания като изискването е те да бъдат по-високи от определените с нормативен акт,т.е. да бъ­дат в полза на работниците и служителите.

При сключването на индивидуалните трудови договори (или при тяхното актуализиране) могат да бъдат договаряни размерите на конкретните доплащания. Изискването е те да бъдат по-високи от нормативно определените и могат да се договарят в полза на работника или служителя и да не са по-ниски от установените размери с колективния трудов договор.

Съгласно действащия в страната основен трудов закон (кодекс на труда) до­пълнителните трудови възнаграждения биват за:

• вътрешно заместване;

• външно съвместителство;

• нощен труд;

• извънреден труд;

• работа през официални празници и други.

С колективния трудов договор се конкретизират за организацията размерите на увеличенията по отношение допълнителните плащания за:

• положен нощен труд;

• положен извънреден труд;

• извънредния труд на работниците и служителите с ненормирано работно време;

• положения труд през официални празници;

• изплащаните в натура допълнителни трудови възнаграждения;

• за работа на сменен режим;

• за продължителна работа в организацията и други.

Определените размери на възнагражденията за извънреден труд се увеличават с определен процент след втория час извънреден труд. Когато този труд се по­лага между 22 часа и 6 часа, върху възнаграждението за извънреден труд се начислява и увеличение за нощен труд, определени с КТД.

Размерът на допълнителното трудово възнаграждение в КТД може да бъде диференцирано по години трудов стаж в организацията, броя на смените на ра­бота в нея и други.

ТРЕТА ГЛАВА

АНАЛИЗ НА МОТИВАЦИОННИТЕ МОДЕЛИ И ВРЪЗКАТА ИМ С ФОРМИТЕ НА СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В “ЗП – БЪЛГАРИЯ” ЕООД- гр.СОФИЯ


1. Технико-икономическа характеристика на “ЗП-България”ЕООД.

"ЗП България" - ЕООД е дружество със 100% чуждестранен капитал, регистрирано през М. Х1.1992г. Основна дейност на дружеството е организация, коопериране в областта на производството, дистрибуцията и маркетинга на пластмасови изделия.

Дейността на " ЗП България" - ЕООД се осъществява по силата на сключен договор от 14.08.1992г. между \\ НИКО",гръцка компания за производство на пластмасови изделия и българската държавна фирма "ИПОМА". Съгласно този договор (чл. 48) след регистрацията на “ЗП – България” новоучреденото дружество встъпва във всички права и задължения на "НИКО".

Предмет на дейността за "ЗП - България" е производството на богата гама фирмени каси за селското стопанство, за безалкохолни напитки, бира, вино и други в бутилки, а също и в хартиени (fresh box) опаковки правоприемник ("ЗП - България" ЕОД) осигуряват необходимите машини, оборудване, суровини и материали, резервни части за това производство, а "ИПОМА" - съответно работно помещение, складове, електроенергия, отопление, вода и работна сила.

В съответствие с основния предмет на дейност на дружеството и произтичащите особености от сключения договор между "ЗП България"- ЕООД и "ИПОМА" е и разработената счетоводна, стокова и пласментна политика на дружеството.

Счетоводната политика на дружеството е съобразена с изискванията и препоръките на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.

Основните принципи, залегнали в счетоводната политика на дружеството са:

1.Документална обоснованост на стопанските операции;

2.Предпазливост и свързаният с него принцип на съпоставимост и съизмеримост на приходите и разходите по стопански обекти и отчетни приходи;

З.Независимост на отделните отчетни периоди;

4.Стойностна връзка между краен и начален счетоводен баланс;

5.Дружеството да продължава своята дейност;

6.Възможно запазване на прилаганите методи за оценка и амортизация през различните отчетни периоди;

7.Същественост ;

8.Предимство на съдържанието пред формата. Специфична особеност в счетоводния модел на дружеството по отношение на принципа на документална обоснованост на стопанските операции, произтича от сключения договор за производство на пластмасови каси с държавна фирма "ИПОМА". Съгласно точка 30 от договора и Приложение N4 към него произтича следното:

• с двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол се документира предоставянето на суровини и материали от "ЗП България" в складовете на "ИПОМА";

• с износна бележка, подписана от представител на "ЗП България" се документира експедирането на готовата продукция от складовете на "ИПОМА";

• вложените материали, количеството произведена готова продукция, установеният брак, незавършеното производство се документират с ежемесечно съставен Протокол, подписан от двете страни.

Фирмата работи изключително с материали качество А'- полиетилен от висока плътност, съдържащ ултравиолетов стабилизатор, който предпазва изделията от остаряване. Използуват се цветове с UV- стабилизатор за теч, което осигурява неизменност на цвета с времето. Материалите са внос от Бенелюкс, Испания, Румъния.

При осъществяване вноса на необходимите материали се изисква издаването на санитарно разрешение от Министерството на здравеопазването в България. Вносът се осъществява за нуждите на вносителя ("ЗП България" ЕООД) и не е предназначен за търговска дейност.

Производствените линии, както и използваните матрици са последна дума на техниката в тази промишленост, което гарантира висока точност, прецизност и висока производителност. Последната осигурява незабавна доставка и бързо обновяване на касите с много години живот.

1.1.Производствен цикъл на "ЗП България" ЕООД

Производственият цикъл е непрекъснат.

Фирмата разполага с три машини с цифрово програмно управление. Всекидневно се извършва смяна на всеки 40 до 60 секунди на машината за половин част излиза една пластмасова каса (каси за коса-кола-малка, голяма или за бира "Загорка").

В нея са вложени 92% полиетилен, висока плътност, ниско налягане; 2% оцветител (мастербач) и 6% ултравиолетови оцветители.

Материалът се влага в производството след заверено санитарно разрешително, т. е. че отговаря на БДС. Два часа след излизане на готовата каса се тестова за качество (вж. Форма 1) в лаборатория. После минава на ситопечат (за 1 каса 25г. мастило) от четирите страни и пак се тества, което се състои в следното: върху надписите се минава със специално тиксо и се получава положителен или отрицателен резултат. Резултатът е положителен, ако надписът остане непроменен и отрицателен при промяна на същия. Във втория случай пластмасовата каса не се приема и се връща обратно, смила се на гранули и се използува за вторично производство - за закачалки, втулки за палети и др. такива.

След 48h се извършва друго тестване - на всяко пале (съдържащо 96 каси) една се полага на контрол на качество. На всяка произведена каса с фабрична щампа е отбелязан часовник с дата на нейното производство. Реализацията се осъществява по реда на производството като се издава експедиционна бележка.

Тестът за качество се извършва за всеки вид каса ежедневно в специална лаборатория. Протоколите от теста се съхраняват от ръководителя на отдел Технически”.

Произведените пластмасови каси, отговарящи на качеството се заприходяват на склад със складова разписка за готова продукция.

За установяване на фактическите наличности от готова продукция, собственост на "3П - България" ЕООД, съхраняваща се в складовете на "ИПОМА", се извършва инвентаризация на тримесечен период (глава 4 от Закона за счетоводството).

"ЗП - България" ЕООД дава гаранция на фирмените си каси минимум 4 години, независимо от обращаемостта на касата от производството към пазара. Надписването върху касите се извършва

по образец на фирмата - клиент (име,...).

Съгласно сключеният договор с бутилиращата компания - ако пластмасова каса се счупи до изтичане на този срок тя се връща в "ЗП - България" (заплаща се от фирмата на символична цена -определена в договора), смила се и се влага за вторично производство. По този начин бракувана продукция в дружеството не се отчита.

Понастоящем "ЗП - България" ЕООД произвежда каси за всички видове продукти - хляб и хлебни изделия, плодове и зеленчуци, безалкохолни напитки, бира, боза, пластмасови капачки, пластмасови столове, маси, подноси за сервиране, подложки за ресто. Пожелание на клиента "ЗП - България" ЕООД осигурява фирмен цвят, знак или надпис.

1.2.Пласментна политика на фирмата

При осъществяването на своята пласментна политика "ЗП България" ЕООД поставя акцент върху "пласментната ориентация". Дружеството предпочита да продава продукцията си на по - малък брой потребители, които са платежоспособни. Тези търговски фирми, на които "ЗП - България" ЕООД продава пластмасовите си каси изкупуват наведнъж големи количества, като се разплащат своевременно.

Понастоящем договорите, които се сключват между "ЗП - България" ЕООД и нейните клиенти са с 50% авансово плащане. в случай, че клиент иска да купи малко количество (и то е на складова наличност) продажбата се извършва веднага.

"ЗП - България" ЕООД продава своята продукция директно на потребителите (следователно дружеството използва първият от шестте основни канали за разпределение, по които се осъществява продажбата на продукцията).

Основни клиенти на "ЗП - България" ЕООД са петте бутилиращи компании на "Соса - со1а":

• "Соса - со1а" Болтърс - София

• Бутилираща компания - Пловдив

• Бутилираща компания - Търговище

• Бутилираща компания - Бургас

• Бутилираща компания - Плевен, както и:

• "Загорка" АД

• "Соса - со1а" Армения

• ДМД Сърбия (Белград)

• Агрима Пловдив (пластмасови каси за череши). Тази фирма е с германско участие.

Посочените фирми нямат право да продават закупените пластмасови каси от "ЗП - България" ЕООД. Договорите се сключват от гръцката компания за производство на пластмасови изделия "НИКПО" с цел да гарантират продажбите.

От 01 декември 1994г. в дружеството се спазва специално разработена "Процедура на закупуване и плащане". Последната съдържа следните основни елементи:

• Цел.

• Етика.

• Общи насоки.

• Комисия по снабдяването.

-Заявка за закупуване на продукти и услуги.

-Избиране на доставка.

-Закупуване на определени елементи.

-Приемане на стоки и плащане на фактури.

-Документи за плащане.

-Продажба на дълготрайни материални активи.

1.3. Отдел “Продажби” във фирмата.

Тъй като главната дейност на фирмата е продажбата на предлагания асортимент от пластмасови изделия, по-голяма част от служителите на фирмата са ангажирани в отдел “Продажби”. Главни действуващи лица са търговските агенти. Те са “движеща сила”, осъществяваща целия процес на личните продажби, от първоначалния контакт с клиента, през “уговарянето” и “убеждаването му”, че купувайки стоките на фирмата задоволява и своите потребности.

Структура на отдел “Продажби”

а) Начало на отдела е специалист-икономист с висше икономическо образование от УНСС със специализация по търговия и следдипломна квалификация в централата на фирмата в Гърция. Той отговаря по цялостната процедура относно осъществяване на ефективна политика по продажби и е постоянно в контакт с началниците на други отдели, като “Маркетинг”, “Складови запаси” с цел по-добра координация на дейности по продажби и следпродажбено обслужване на клиенти;

б) Следват трима продуктови мениджъри.

Те провеждат политиката по продажби, разделена по категории и се явяват гладки координатори и контрольори на служители от по-нисше ниво. Те са икономисти с висше икономическо образование и дългогодишен опит в личните продажби, тъй като вече са преминали успешно от по-нисшето ниво,т.е.

в) търговски агенти – пласьори

общият им брой е тридесет, разделени по продуктова категория и по

регионален принцип. За целта гр. София е разделен на 10 продажбени райони, където функционират по трима пласьори. Осъществяват т.н. всички етапи от първоначалния контакт с клиента до осъществяване и сключване на търговска сделка, стимулиране на повторна покупка и следпродажбено обслужване. Всички са със висше икономическо образование, на възраст 25-35 г.;

г) Мерчандайзинг – група

Съставена от осем служители на фирмата, подготвени за подпомагане на функциите на отдели “Маркетинг” и “Продажби”,главно в посока на следпродажбено обслужване на клиенти, като едновременно играят и ролята на канал за обратна информационна връзка, осигуряваща информация за впечатленията и изискванията на клиентите както и техните забележки и препоръки, едновременно с вещо упътване за ефективното използване на самия продукт и на елементите на промоционния микс.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил
Фактори и показатели, свързани с определяне на величината, динамиката и структурата на разходите
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconУниверситет за национално и световно стопанство – София курсова работа на тема: Стимулиране на персонала
Трябва да включва обществено значими стимули и да насочва дейността в ценна, значима за обществото посока
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема "Финансов анализ на фирмата"
I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconМетоди и модели за диагностичен и прогностичен счетоводен анализ на корпорацията
Специализиран научен съвет по финанси счетоводство и контрол при висшата атестационна комисия на република българия
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа
Първа глава. Теоретико-методологични въпроси на мотивацията и стимулиране заплащането на труда в кооперацията
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа Тема: "Кинезитерапия при консервативно лечение на коксартроза в ранен период"
Биомеханичен, кинезиологичен анализ на тазобедрената става в норма и патология. 8
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема: " анализ на дефицитното бюджетно финансиране"
Същност и основни функции на анализа на дефицитното финансиране стр
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом