Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите
ИмеДипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в "зп-българия" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите
страница1/7
Дата на преобразуване26.11.2012
Размер0.74 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/ANALIZ NA MOTIVACIONITE MODELI.doc
  1   2   3   4   5   6   7Икономически факултет

катедра Маркетинг и мениджмънт


Дипломна работа

Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в “ЗП-България” ЕООД – гр. София


Изготвил: ……………………… Научен ръководите:…………………..…


Факултетен №

Спец. “Стопанско управление”


2000 г.

Съдържание


Увод

Глава първа

Управление на персонала и мотивация.

1.Същност на управлението. Теории за управлението

2.Човешките ресурси в организацията

2.1.Управление на човешките ресурси

2.2.Модели за управление на човешките ресурси

2.3.Системи за управление на човешките ресурси

3.Същност на мотивацията. Мотивациионни модели

4.Теории за мотивацията


Глава втора

Работна заплата и мотивация

1.Трудово възнаграждение – същност, функции и основни фактори

2.Системи за трудово възнаграждение

3.Системи за стимулиране труда на работниците, служителите и управленския персонал

4.Стимулиращи добавки към заплата

5.Допълнителни добавки, възнаграждения произтичащи от действието на закона и други нормативни актове.


Глава трета

Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в ЗП “България” ЕООД гр. София


1.Технико-икономическа характеристика на в ЗП “България” ЕООД гр. София

1.1.Производствен цикъл на ЗП “България” ЕООД гр. София

1.2.Пласментна политика на фирмата

1.3.Отдел продажби във фирмата

2.Отдел човешки ресурси в ЗП “България” ЕООД гр. София

2.1.Набиране и подбор

2.2.Обучение на персонала

3.Възнаграждения и компенсации. Връзка между работна заплата и мотивация

4.Управление на кариерата

5.Изводи относно управление на човешките ресурси във фирмата


Заключение


Ползвана литература

Увод

Днес стопанските субекти функционират в условията на сложния и труден преход от един към друг модел на икономическа система. Непрекъснатият спад на производството, загубата на работни места, увеличаващата се безработица са настоящата реалност в българската индустрия. В подобна трудна обстановка поведението на стопанските ръководители е преобладаващо контурно, тактическо, насочено към оцеляване. Много високата степен на несигурност (на фирмите, на мениджърите, на персонала) блокира мисленето, създава чувство на безпомощност. Високото равнище на неудовлетвореност на потребностите на хората в сложния кризисен период, обуславя нарастващо напрежение в тях. В това напрежение се “крият” енергия и заряд, които могат да рефлектират в различни като възможности линии на поведение. В сложни кризисни периоди особено важна е ролята на държавата, на която се пада високата отговорност да създаде и даде реални шансове на хората за удовлетворяване на потребностите им. Функциите на държавата са преобладаващо законодателно-нормативни и регулиращи. Тя създава (трябва да създава) общата рамка, общите условия за постепенно преобладаване на неудовлетворението на хората. В крайна сметка обаче тъкмо функциониращите икономически субекти “правят” силна държавата. Те са звената на националното стопанство, където протича непосредствената трудова дейност и където хората изявяват своя потенциал. Този потенциал на хората, дори и в сложни кризисни периоди, може и трябва да бъде оползотворено.

Единственото на потребността и стремежа определя мотивът, а стимулите са тези, които определят интензивността на проява на мотивите. От зависимостта е ясно, че в основата на стимулирането стои съществуващата система от потребности (респективно –мотиви).

Мотивацията е процес, основанията за който са в съществуването на неудовлетворени потребности на индивида. Първоначалната подбуда, осъзнаването на потребността, резултират в увеличаващото се напрежение в човека. На тази основа се освобождава енергия и се насочва към поведение, ориентирано да удовлетвори съответната потребност. Изключително значение за резултатите от труда, за успехите на всяка фирма има работната заплата. Тя мотивира работещите, има важно значение за регулиране на трудовите отношения и за обвързване целите на фирмата с интересите на работещите в нея.

Актуалността на темата се определя от факта, че проблемите на мотивацията на човешкото поведение в труда и трудовата дейност придобива съществено значение за успешното функциониране на фирмите в пазарните условия. Нараства вниманието към мотивационните проблеми. Все по-голяма е необходимостта от тяхното изучаване и овладяване от мениджърите на всички йерархични равнища.

Целта на настоящото изследване е изясняване на връзката на мотивационните модели с формите на стимулиране на персонала.

Целта се постига чрез решаване на следните задачи :
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа тема: Анализ на разходите на предприятието изготвил: Проверил
Фактори и показатели, свързани с определяне на величината, динамиката и структурата на разходите
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconУниверситет за национално и световно стопанство – София курсова работа на тема: Стимулиране на персонала
Трябва да включва обществено значими стимули и да насочва дейността в ценна, значима за обществото посока
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема "Финансов анализ на фирмата"
I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconМетоди и модели за диагностичен и прогностичен счетоводен анализ на корпорацията
Специализиран научен съвет по финанси счетоводство и контрол при висшата атестационна комисия на република българия
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа
Първа глава. Теоретико-методологични въпроси на мотивацията и стимулиране заплащането на труда в кооперацията
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа Тема: "Кинезитерапия при консервативно лечение на коксартроза в ранен период"
Биомеханичен, кинезиологичен анализ на тазобедрената става в норма и патология. 8
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа Тема: Анализ на мотивационните модели и връзката им с формите на стимулиране на персонала в \"зп-българия\" еоод гр. София Изготвил: научен ръководите iconДипломна работа на тема: " анализ на дефицитното бюджетно финансиране"
Същност и основни функции на анализа на дефицитното финансиране стр
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом