Областен управител на област варна актуализиран документ
ИмеОбластен управител на област варна актуализиран документ
страница1/14
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер1.83 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vn.government.bg/stranici/strategii/oblast/ADI_Varna_2011-2013.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Проект!!!


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЛАСТ ВАРНА 2011-2013


ВАРНА, МАРТ 2011

Съдържание:

В ъ в е д е н и е 3

1.АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА 7

1.1. Общ профил на област Варна 7

1.1.1.Релеф 8

1.1.2.Климатичните условия 8

1.1.3.Геоложка среда 9

1.1.4.Почвеното плодородие 11

1.1.5 Полезните изкопаеми (вид, запаси, експлоатация) 12

1.1.6Водни ресурси 13

1.1.7Биологично разнообразие и ландшафт 15

1.1.8. Природните условия и ресурси като фактор за развитие 16

1.2. Демографска характеристика 16

1.3. Икономика и социална сфера 19

1.3.1. Обща характеристика на икономическото развитие на областта 19

1.3.2. Малки и средни предприятия 21

1.3.3. Териториална структура на областната икономика 22

1.3.4. Туризъм 23

1.3.5. Икономическа активност, заетост, безработица 24

1.3.6. Здравеопазване 30

1.3.7. Образование 33

1.3.8. Култура и културно-историческо наследство 35

1.4. Техническа инфраструктура 38

1.4.1. Пристанище Варна 38

1.4.2. Международно Летище Варна 39

1.4.3.Пътна мрежа 40

1.4.4.Железопътна инфраструктура 43

1.4.5.Телекомуникации и далекосъобщения 43

1.4.6. Водоснабдителна и канализационна система 44

ПСОВ 51

Въвеждане в експлоатация 51

Капацитет м3 /ден. 51

1.4.7. Електроенергийната мрежа 52

1.4.8.Газопреносна и газоразпределителна мрежа 53

1.5. Околна среда 54

1.5.1. Атмосферен въздух 54

1.5.2. Води 59

1.5.3. Биологично разнообразие и защитени терирории 60

2. АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ 63

3. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВАРНА 67В ъ в е д е н и еПрез периода 2005-2006 г. в съответствие с изискванията на действащия тогава Закон за регионалното развитие бяха разработени и приети от компетентните органи документите от интегрираната система за планиране на регионалното развитие, обхващаща Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., Регионалните планове за развитие за периода 2007-2013 г., Областните стратегии за развитие за периода 2005-2015 г. и Общинските планове за развитие 2007-2013 г. През 2007г. беше одобрена от Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013, както и оперативните програми за България, съфинансирани от Eвропейските структурни фондове и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г.

От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на ЕС, което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика на ЕС, която определи нова рамка за развитие на регионите в рамките на ЕС.

През 2008г. е прието ново национално законодателство в областта на регионалното развитие, включващо Закон за регионалното развитие (ЗРР)1 и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР)2, което отговори на нуждите от:

  • Съгласуваност с политиката и законодателството за регионално развитие на ЕС

  • Създаване на по-ефективна система от стратегически планови документи за управление на регионалното развитие в България

  • Оптимизиране на институционалната рамка от органи и структури, свързани с дефинирането, прилагането, наблюдението и оценката на политиката за регионално развитие и подобряване на координацията с партньорите

  • Изграждане на ефективна система за наблюдение и оценка на прилагането на регионалната политика

  • Ефективно взаимодействие на националната и европейската законодателна рамка за регионално развитие, осигуряващо добро управление и ефикасност на инструментите, подпомагащи регионалното развитие

Новото законодателство за регионално развитие се основава на приемственост по отношение духа и философията на предходното законодателство, като актуализира и оптимизира неговите разпоредби, прави ги по-ясни, по-работещи и приложими в съвременните условия на членството в ЕС. Същевременно националното

1 Обн. ДВ, бр.50 от 30 май 2008г., в сила от 31 август 2008г.

2 Обн. ДВ, бр.80 от 12 септември 2008г., в сила от 31 август 2008г.

законодателство въвежда нов териториален обхват за районите от ниво 1 и 2 за България, като е осигурено съответствие с Регламент (ЕО) 1059/2003г. за общата класификация на териториалните единици за статистически цели и Регламент (ЕО) №17б/2008г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) 1059/2003г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за България и Румъния във връзка с членството им в EC. Новият териториален обхват на районите от нива 1 и 2 и в частност на Североизточния район, е отчетен при настоящата актуализация на Областната стратегия за развитие (ОСР).

Стратегията за развитие на област Варна 2005-2015г. е създадена като дългосрочен основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано регионално развитие в област Варна.

Новите моменти при актуализацията на областната стратегия за развитие, регламентирани в ЗРР, са:

  • Променя се срокът на действие на ОСР, като от дългосрочен тя става средносрочен документ, за да се постигне по-добро съответствие и взаимовръзка с регионалния план за развитие, общинските планове за развитие и програмните документи за регионално и местно развитие. Срокът, за който се изготвя актуализираният документ за изпълнение на областната стратегия за развитие съвпада с остатъка от периода на нейното действие;

  • Променя се териториалния обхват на районите от нива 2 (с изключение на Югозападния район);

  • Отпада разработването на схема за устройство като задължителен елемент на областната стратегия за развитие;

  • На територията на районите от ниво 3 се обособяват райони за целенасочена подкрепа от държавата;

  • На областния управител се дават правомощия за сключване на споразумения за сътрудничество с други области за осъществяване на съвместни дейности за постигане на целите на регионалното развитие и териториалното сътрудничество.

Актуализирането на Областната стратегия за развитие на област Варна 2005-2015г. е резултат както от приетите през 2008г. Закон за регионалното развитие и Прaвилникът за неговото прилагане, така и от извършената междинна оценка през м. декември 2010 г.

Настоящият актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Варна 2011-2013г. е разработен в съответствие с методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 година, одобрени от министъра на

регионалното развитие и благоустройството със заповед № РД02-14-844 от 20.05.2009г. Използвани са актуални статистически дани от Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011г.

За изпълнението на Областната стратегия за развитие за периода до 2010 г. независим лицензиран оценител изготви през декември 2010 г. междинна оценка за степента на изпълнение на приоритетите на стратегията. Съгласно законодателството за регионалното развитие след изготвянето на тази оценка започва работата по създаване на Актуализирания документ.

Актуализираният документ е изготвен от екип от експерти на Областна администрация Варна.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Областен управител на област варна актуализиран документ iconРепубликабългари я областен управител на област сливен оперативенпла н на областна администрация сливен за 2010 година
Изготвяне на актуализиран документ за изпълнение на „Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 – 2013” за остатъка от...
Областен управител на област варна актуализиран документ iconРепубликабългар ия областен управител на област плевен утвърждавам: Областен управител
Пътнотранспортните произшествия водят до наранявания и смърт на участниците в движението по пътищата
Областен управител на област варна актуализиран документ iconОбласт с административен център варна областенуправите л
Яни янев, Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с протокол от 22. 05. 2003г на комисията...
Областен управител на област варна актуализиран документ iconОбласт с административен център варна областенуправите л
Яни янев, Областен управител на област с административен център Варна, след като се запознах с протокол от 22. 05. 2003г на комисията...
Областен управител на област варна актуализиран документ iconПротоко л
Решение №28. е върнато за ново преразглеждане от Областен управител на област с административен център – Варна
Областен управител на област варна актуализиран документ iconПротоко л
Решение №28. е върнато за ново преразглеждане от Областен управител на област с административен център – Варна
Областен управител на област варна актуализиран документ iconМеморанду м за взаимодействие между областен управител на област с административен център гр. Бургас и гражданските организации на територията на областта
Областен управител на област с административен център град Бургас /ОУ/ и представители на неправителствения сектор на Бургаски регион...
Областен управител на област варна актуализиран документ iconОбластен съвет за превенция и противодействие на корупцията за област пазарджик
Председател на осппк областен управител на област-Пазарджик д-р Дончо Баксанов
Областен управител на област варна актуализиран документ iconПротоко л
Решение №19 и Решение №19 са върнати за ново преразглеждане от Областен управител на област с административен център – Варна
Областен управител на област варна актуализиран документ iconПротоко л
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом