България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта
ИмеБългария Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер238.07 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.vn.government.bg/world/stranici/programi/tek/far2003.rtf
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТ

2003 България Национална Програма

Бюджет: Национална Програма България 2003 (94.9 млн. евро)

Код на проекта

Цел и проекти

Институционално изграждане

Инвестиции

Обща помощ по Фар

ПОЛИТИЧЕСКИ КРИТЕРИИ

4.020

5.050

9.070

BG2003/004-937.01.01

BG/2003/IB/TE/01

Укрепване на административния капацитет на Съвета за електронни медии в България*

1.100

0.900

2.000

BG2003/004-937.01.02

Развитие на гражданското общество

1.200

-

1.200

BG2003/004-937.01.03

Здравеопазване и образование за ромите

1.320

2.550

3.870

BG2003/004-937.01.04

Подобряване на благосъстоянието и психичното здраве на децата

0.400

1.600

2.000

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ

2.900

5.050

7.950

BG2003/004-937.02.01

Укрепване на административния капацитет на Държавната агенция по метрология и технически надзор

0.400

2.825

3.225

BG2003/004-937.02.02

Институционално изграждане на Агенцията за туризма

1.100

0.100

1.200

BG2003/004-937.02.03

Въвеждане на групов подход и създаване на групов модел

0.500

0.100

0.600

BG2003/004-937.02.04

BG/2003/IB/FI/04

Безопасност на храните*

0.900

2.025

2.925

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1.595

4.011

5.606

BG2003/004-937.03.01

Граничен ветеринарен контрол

-

2.475

2.475

BG2003/004-937.03.02

Инсталации за преработване на животински мазнини

0.695

-

0.695

BG2003/004-937.03.03

Интегрирана административна система и система за контрол (IACS), Фаза 2

0.900

1.536

2.436

ТРАНСПОРТ

1.085

3.137

4.222

BG2003/004-937.04.01

Система за управление и информация на трафика на плавателни средства (VTMIS), Фаза 2

-

2.500

2.500

BG2003/004-937.04.02

BG/2003/IB/TR/01

Система за контрол на пътна инспекция и проверки*

0.500

0.525

1.025

BG2003/004-937.04.03

BG/2003/IB/TR/02

Укрепване на административния капацитет на Изпълнителна агенция морска администрация*

0.585

0.112

0.697

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

5.605

1.395

7.000

BG2003/004-937.05.01

Задължения в социалната сфера

0.920

1.080

2.000

BG2003/004-937.05.02

Национална база данни за трудовия пазар и инструменти на структурните фондове

1.485

0.315

1.800

BG2003/004-937.05.03

Професионална квалификация

3.200

-

3.200

ЕНЕРГЕТИКА

3.100

1.100

4.200

BG2003/004-937.06.01

BG/2003/IB/EY/01

Нефтени запаси*

1.000

0.300

1.300

2003/004-937.06.02

Пазар на електроенергията

1.100

0.800

1.900

BG2003/004-937.06.03

BG/2003/IB/EY/02

Институционално изграждане на Държавната комисия за енергийно регулиране*

1.000

-

1.000

ОКОЛНА СРЕДА

2.000

0.075

2.075

BG2003/004-937.07.01

BG/2003/IB/EN/01

Химически вещества*

0.550

-

0.550

BG2003/004-937.07.02

BG/2003/IB/EN/02

Управление на водните басейни*

0.900

0.075

0.975

BG2003/004-937.07.03

BG/2003/IB/EN/03

Мониторинг на въздуха*

0.550

-

0.550

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

4.200

9.650

13.850

BG2003/004-937.08.01

BG/2003/IB/JH/01

Реформа на гражданското и наказателно съдопроизводство*

2.000

-

2.000

BG2003/004-937.08.02

Информационна технология за съдебната реформа

1.700

2.100

3.800

BG2003/004-937.08.03

BG/2003/IB/JH/02

Академия на Министерството на вътрешните работи*

0.500

0.900

1.400

BG2003/004-937.08.04

Мобилни отряди по Зелената граница

-

2.900

2.900

BG2003/004-937.08.05

Възможности за настаняване от страна на Агенцията за бежанците

-

3.750

3.750

МИТНИЦИ И ФИНАНСИ

3.070

4.638

7.708

BG2003/004-937.09.01

Митническа лаборатория

0.600

1.500

2.100

BG2003/004-937.09.02

Компютъризация на митниците

-

1.763

1.763

BG2003/004-937.09.03

BG/2003/IB/FI/01

По-нататъшно изпълнение на новия модел на обществен вътрешен финансов контрол в България*

1.170

0.675

1.845

BG2003/004-937.09.04

BG/2003/IB/FI/02

Укрепване на административния капацитет на Сметната палата*

1.300

0.700

2.000

АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА И КАПАЦИТЕТ

10.560

0.390

10.950

BG2003/004-937.10.01

Реформа на държавната администрация: Подобряване качеството на предлаганите услуги

2.000

-

2.000

BG2003/004-937.10.02

BG/2003/IB/SPP/02

Подготовка на Министерството за регионално развитие и благоустройство за структурните фондове

1.900

-

1.900

BG2003/004-937.10.03

BG/2003/IB/FI/03

Подготовка на Министерството на икономиката за структурните фондове

1.600

0.150

1.750

BG2003/004-937.10.04

BG/2003/IB/SPP/01

Подготовка на Министерството на финансите за структурните фондове

2.060

0.240

2.300

BG2003/004-937.10.05

Институционално изграждане (включително програма за малки туининг проекти “туининг лайт”)**

3.000

-

3.000

ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

1.160

10.100

11.260

BG2003/004-937.11.01

Алтернативна трудова заетост

0.200

2.800

3.000

BG2003/004-937.11.02

Водоснабдяване на районите с туристическа дейност

0.260

3.200

3.460

BG2003/004-937.11.03

Схема за регионално развитие

0.700

4.100

4.800

ДРУГИ ПРОГРАМИ

8.129

2.880

11.009

BG2003/004-937.12.01

Участие в програми и агенции на ЕС

7.129

2.880

10.009

BG2003/004-937.12.02

Програма за подготовка на проекти

1.000

-

1.000

ОБЩО

47.424

47.476

94.900


* Проекти, които ще бъдат проведени изцяло или частично чрез традиционен туининг

** Проекти, които ще бъдат проведени изцяло или частично чрез малки туининг програми (“туининг лайт”)

Помощта по линия на Националната програма ФАР за България за 2003 г. е съсредоточена в шестте най-важни приоритетни области, свързани с присъединяването. Приоритетите са: • Укрепване на публичната администрация на всички нива и на съдебната система;

• Подобряване на прозрачността, финансовия контрол и борбата срещу корупцията и измамите;

• Насърчаване на икономическия растеж и конкурентноспособността и социалното сближаване;

• Интегриране на малцинствата и уязвимите групи в обществото и създаване на по-динамично и плуралистично гражданско общество;

• Повишаване на административния и съдебния капацитет за изпълнението и прилагането на законови мерки и за поемане на задълженията при членство в ЕС;

• Подобряване на стратегическото планиране и ефективното използване на средствата от ЕС и подготовка за Структурните Фондове (включително прилагането на Разширена децентрализирана система за изпълнение).


Общ преглед на проектите

BG2003/004-937.01.01: Укрепване на административния капацитет на Съвета за електронни медии в България

Този проект включва туининг и има за цел да подобри системата на радио- и телевизионните медии в България чрез укрепване на капацитета на Съвета за електронни медии при привеждането в действие на правото на ЕО и при мониторинга на процеса на изпълнение на задълженията на лицензираните и регистрирани радио- и телевизионни оператори.

BG2003/004-937.01.02: Развитие на гражданското общество

Целта на този проект, който включва институционално изграждане, е да засили ролята на гражданското общество в процеса на формиране на политиката на всички нива – национално, регионално и местно – чрез укрепване на капацитета на неправителствените организации, разработване на подходящи механизми за структуриран диалог между държавата и “третия сектор”, създаване на публично-частни партньорства и признаване на ролята на НПО в процеса на присъединяване.

BG2003/004-937.01.03: Здравеопазване и образование за ромите

Целта на този проект, който включва инвестиции, е да съдейства за икономическото и социално интегриране на малцинствените групи в неравностойно положение и по-конкретно на ромската общност чрез подобряване на нивото на тяхното образование и здравеопазване, да насърчи добрите междуетнически отношения и да изпълни част от Рамковата програма за равноправната интеграция на ромите в българското общество.

BG2003/004-937.01.04: Подобряване на благосъстоянието и менталното здраве на децата

Този проект, който включва техническа помощ и инвестиции, има за цел да съдейства за развитието и усъвършенстването на алтернативни медицински, социални и образователни услуги за деца и възрастни с ментални увреждания.

BG2003/004-937.02.01: Укрепване на административния капацитет на Държавната агенция по метрология и технически надзор

Този проект, който включва техническа помощ и инвестиции, има за цел да съдейства за привеждане в действие на правото на ЕО относно качествения контрол върху течните горива и националната система за мониторинг на качествения контрол върху течните горива, както и измервателната система за течности, други освен вода, а също така за гарантиране на метрологичен контрол върху измервателните инструменти, използвани в медицината, и за създаване на международно признаване на получените температурни и други резултати от измерванията.

BG2003/004-937.02.02: Институционално изграждане на Агенцията за туризма

Този проект, който включва техническа помощ, има за цел да улесни ефективното изпълнение на Закона за туризма от октомври 2002 г. с цел да създаде благоприятни условия и услуги за туристическата индустрия чрез създаване на компетентна институция и постигане на ефективно публично-частно партньорство. Освен това, проектът има за цел да разнообрази и насърчи нови съвременни висококачествени услуги, да разшири някои пазари и да разработи нови пазари.

BG2003/004-937.02.03: Въвеждане на групов подход и създаване на групов модел

Този проект, който включва техническа помощ, има за цел да подобри конкурентноспособността на някои сектори от българската икономика, като използва предимствата на груповия модел с цел да постигне устойчиво икономическо развитие. Проектът фокусира върху създаването на групи в избрани сектори и укрепването на институционалния капацитет с оглед внедряване на групови модели, като използва практиката в ЕС като основа за успешното мултиплициране на пилотния групов модел и в други сектори.

BG2003/004-937.02.04: Безопасност на храните

Този проект, който включва туининг и инвестиции, има за цел да осигури въвеждането на българското законодателство в областта на безопасността на храните чрез укрепване на човешките ресурси и предоставяне на съответното оборудване, с цел да се гарантира високо ниво на качеството и безопасността на храните.

BG2003/004-937.03.01: Граничен ветеринарен контрол

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да съдейства и подпомогне реорганизацията, подготовката и приспособяването на българския ветеринарен сектор с оглед на бъдещата интеграция в Европейския съюз посредством ефективно транспониране и въвеждане на системите за контрол на ЕС.

BG2003/004-937.03.02: Инсталации за преработване на животински мазнини

Този проект включва техническа помощ и има за цел да приведе системата за преработване на животински отпадъци в България в съответствие с изискванията на ЕС, като окаже съдействие на Националната ветеринарна служба за изграждането в България на инсталация за преработване на странични животински продукти, съответстваща на нормите на ЕС. Проектът поставя ударение върху разработването на предварително техническо проучване за нова инсталация за преработване на странични животински продукти.

BG2003/004-937.03.03: Интегрирана административна система и система за контрол (IACS), Фаза 2

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да разработи техническа и административна схема в България, необходима за създаване на една завършена оперативна система, която да осъществява правилен контрол върху средствата от Европейския фонд за насоки и гаранции за селското стопанство (EAGGF), чрез комплектоване и обучение на Разплащателната агенция в България с оглед на подходящото управление на средства от типа на EAGGF.

BG2003/004-937.04.01: Система за управление и информация на трафика на плавателни средства (VTMIS), Фаза 2

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да съдейства за повишаване на морската сигурност в българските териториални води, за икономическото развитие чрез подобряване на транспорта през българските пристанища и чрез развитие на промишлеността в България и насърчаване на опазването на (морската) среда в българските териториални води. Проектът поставя ударение върху създаването на технически средства за Системата за управление и информация на трафика на плавателните средства като интегриран инструмент за постигане на целите на българското правителство в областта на морската безопасност, опазването на околната среда и икономическото развитие.

BG2003/004-937.04.02: Система за контрол на пътна инспекция и проверки

Този проект, който включва туининг и инвестиции, има за цел да създаде система за контрол в сектора на шосейния транспорт, която ще повиши безопасността по пътищата, ще насърчи социалния прогрес и развитието на силен търговски и конкурентен дух във всички аспекти на обществените дейности, като по този начин създава рамката за изпълнение на различни изисквания на правото на ЕО и на Закона за пътния транспорт.

BG2003/004-937.04.03: Укрепване на административния капацитет на Изпълнителна агенция морска администрация

Този проект, който включва туининг, има за цел въвеждането на системата “Пълно управление на качеството” (TQMS) като средство за преосмисляне на системата за управление и стимулиране предлагането на първокачествени услуги в съответствие с европейските стандарти посредством: транспониране и прилагане на правото на ЕО в българския морски сектор; опростяване и хармонизиране на съответните процедури; укрепване и засилване на Изпълнителна агенция морска администрация с цел гарантиране на адекватен административен капацитет за привеждане в действие на процедурите и правилата, свързани с правото на ЕО; повишаване на ефективността и ефикасността на оперативната дейност на Агенцията чрез постигане на по-добро разбиране за системата “Пълно управление на качеството” и въвеждане на система за компютъризирано управление на качеството, регистри, бази данни, компютърни програми и хардуер; подготовка на персонала на Агенцията за качествено партньорство и за сътрудничество с ведомствата и операторите в Европа с цел подобряване на координацията на услугите, а в резултат на това – и на качеството на обслужването; увеличаване на познанията за морската терминология и на терминологията, която е специфична за дадения сектор; даване възможност на администрацията да работи оперативно с писмените документи на ЕС и да участва активно със свой принос в процеса на интеграцията с ЕС.

BG2003/004-937.05.01: Задължения в социалната сфера

Този проект, който включва техническа помощ и инвестиции, има за цел да съдейства за изпълнение на предприсъединителните задължения на България в областта на нормите на трудова безопасност, въвеждане на условия на труда в рискови производства, които да отговарят на нормите на трудова безопасност, в съответствие с европейските изисквания и стандарти, и създаване на национална система за мониторинг в областта на трудовата безопасност.

BG2003/004-937.05.02: Национална база данни за трудовия пазар и инструменти на структурните фондове

Този проект, който включва техническа помощ и инвестиции, има за цел подобряване на ефективността на политиката на трудовия пазар и намесата на Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез създаване на национална база данни за трудовия пазар и за ЕСФ, както и с оглед на бъдещо включване в мрежата на EURES (Европейски портал за трудова мобилност).

BG2003/004-937.05.03: Професионална квалификация

Този проект, който включва техническа помощ и инвестиции, има за цел подобряване на качеството на националната работна ръка и нейната мобилност и конкурентноспособност с оглед на интегрирането с европейския трудов пазар и гарантиране на съответствие между професионалната квалификация на работната ръка и изискванията на трудовия пазар.

BG2003/004-937.06.01: Нефтени запаси

Този проект, който включва туининг, има за цел въвеждане на държавен надзор върху изпълнението на изискванията на правото на ЕО по отношение на натрупването, поддържането и потреблението на задължителните 90-дневни нефтени запаси чрез създаване на ефективни административни структури за Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.

BG2003/004-937.06.02: Пазар на електроенергията

Този проект, който включва техническа помощ и инвестиции, има за цел да създаде условия за участие в пазара на електроенергия на всички чуждестранни клиенти чрез конкурентен пазар и създаване на технически условия за действие на система от оператори по трансмисията на електроенергия (TSO) при администрирането на двустранни контакти и структурирането и управлението на един балансиран пазар (BM).

BG2003/004-937.06.03: Институционално изграждане на Държавната комисия за енергийно регулиране

Този проект, който включва туининг, има за цел да укрепи българския енергиен регулатор и да хармонизира българското енергийно законодателство с директивите на ЕС относно либерализацията на пазара.

BG2003/004-937.07.01: Химически вещества

Този проект, който включва туининг, има за цел да окаже съдействие на Република България за привеждане на националното законодателство, правилници и процедури в съответствие със законодателството на ЕС в областта на контрола върху химическите вещества, а също така да разшири познанията относно институционалното изграждане и укрепването на административните структури с цел те да бъдат в състояние да прилагат и привеждат в действие законодателството в областта на химическите вещества.

BG2003/004-937.07.02: Управление на водните басейни

Този проект, който включва туининг, има за цел прилагане на Рамковата директива на ЕС за управление на водите в басейна на река Дунав.

BG2003/004-937.07.03: Мониторинг на въздуха

Този проект, който включва туининг, има за цел по-нататъшното, пълно прилагане на законодателството на ЕС в областта на мониторинга на качеството на въздуха чрез подобряване на административния капацитет на съответните служби, които имат отношение към гарантиране на качеството и контрола (QA/QC) на Националната система за мониторинг на въздушната среда (NAAMS).

BG2003/004-937.08.01: Реформа на гражданското и наказателно съдопроизводство

Този проект, който включва туининг, има за цел подобряване на правната и организационна рамка на гражданското и наказателно съдопроизводство с оглед разработване на европейски стандарти в областта на правосъдието, което ще допринесе за процеса на подготовка на Република България за присъединяването й към Европейския съюз.

BG2003/004-937.08.02: Информационна технология за съдебната реформа

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да продължи компютъризацията на съдебната система, да улесни служителите от системата в ежедневната им работа, да постигне незабавно предлагане и контрол върху съдебната информация, да укрепи административния капацитет на Министерството на правосъдието, Дирекция “Информационни услуги и технологии”, и да внедри подходящи информационни стандарти и методология в Дирекция “Информационни услуги и технологии” на Министерство на правосъдието.

BG2003/004-937.08.03: Академия на Министерството на вътрешните работи

Този проект, който включва туининг и инвестиции, има за цел изпълнението на стандарти целещи подготовка за пълно участие в областта на свободата, сигурността и справедливостта в правосъдието, в съответствие с правото на ЕО и на Шенген, както и укрепване на административния капацитет на Министерството на вътрешните работи с оглед на ефективното приложение на правото на ЕО в областта на сътрудничеството между полицейските служби.

BG2003/004-937.08.04: Мобилни отряди по Зелената граница

Този проект, който включва инвестиции, има за цел по-нататъшно укрепване на управлението на границите в България чрез въвеждане на оперативни стандарти и изисквания, както и чрез модернизация на съоръженията в съответствие със стандартите на ЕС за външните граници.

BG2003/004-937.08.05: Възможности за настаняване от страна на Агенцията за бежанците

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да укрепи капацитета на България за настаняване на бежанци и да позволи изпълнението на ускорената процедура, предвидена в рамките на новото законодателство, както и хармонизиране с правото на ЕО по отношение на минималните стандарти за настаняване.

BG2003/004-937.09.01: Митническа лаборатория

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да укрепи цялостната бизнес стратегия на българските митници чрез определяне на характера, митническата класификация, произхода и стойността на стоките и по този начин постигане на максимална събираемост на митата и налозите, както и оказване на съдействие за предотвратяване на нелегалния трафик на стоки.

BG2003/004-937.09.02: Компютъризация на митниците

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да даде възможност на тарифите NCA и на отделите по “Информационни технологии” да въведат стандартите и практиките на ЕС и да се компютъризират с цел да се постигне съвместимост със системите на Генерална дирекция “Данъчно облагане и Митнически съюз”.

BG2003/004-937.09.03: По-нататъшно изпълнение на новия модел на обществен вътрешен финансов контрол в България

Този проект, който включва туининг и инвестиции, има за цел да доразвие и приложи новата законодателна рамка относно публичния вътрешен финансов контрол в съответствие с правото на ЕО, както и да укрепи административния капацитет на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол с цел тя да се превърне в съвременна институция за публичен вътрешен одит.

BG2003/004-937.09.04: Укрепване на административния капацитет на Сметната палата

Целта на този проект, който включва туининг, е да продължи подпомагането на напредъка на Сметната палата и превръщането й в съвременна институция, която отговаря на критериите от Копенхаген. Тази цел трябва да бъде постигната чрез продължаване на развитието на националните служби за одит (както на централно, така и на регионално ниво) като професионални институции за външен одит, които са в състояние да приложат и приведат в действие правото на ЕО и да гарантират високо ниво на компетентност и ефективност при изпълнението на различни видове одити, в съответствие с изискванията и добрата практика на ЕС.

BG2003/004-937.10.01: Реформа на държавната администрация: Подобряване качеството на предлаганите услуги

Този проект, който включва техническа помощ, има за цел да укрепи капацитета на българската държавна администрация във връзка с прилагането на Стратегията за модернизиране на държавната администрация и да отговори на нуждите на обществото от прозрачност, отчетност пред гражданите и подобряване качеството на предлаганите услуги.

BG2003/004-937.10.02-10.04: Подготовка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката и Министерството на финансите за структурните фондове

Тези тясно свързани проекти, които включват туининг и техническа помощ, имат за цел да укрепят институционалната структура на централно ниво с цел да се постигне сериозно и ефективно управление на структурните фондове и на фондовете на ЕС за сближаване след присъединяването. Планира се трите проекта да се осъществят чрез единен координиран подход с помощта на туининг.

BG2003/004-937.10.05: Институционално изграждане (включително програма за малки туининг проекти “туининг лайт”)

Тази програма, която е продължение на програмата, започнала по линия на Фар 2002, ще предостави средства за институционално изграждане чрез подпомагане (туининг, туининг лайт или друга форма на техническа помощ) с цел да се отговори на изискванията, свързани със специфични спешни и непредвидени нужди, възникнали по време на процеса на преговорите за присъединяване.

BG2003/004-937.11.01: Алтернативна трудова заетост

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да увеличи заетостта и насърчаването на алтернативни форми на работа чрез повишаване нивото на годност за наемане на работа и развитие на предприемачески дух сред работната ръка в контекста на алтернативната заетост.

BG2003/004-937.11.02: Водоснабдяване на районите с туристическа дейност

Този проект, който включва инвестиции, има за цел да намали регионалните различия чрез повишаване на потенциала на туристическия сектор, а също така да даде по-големи възможности за бизнес и повишаване на доходите на местното население чрез подобряване на водоснабдяването и канализацията на райони с развит туризъм и с потенциал за развитие на този сектор, както и на малките и средни предприятия (МСП).

BG2003/004-937.11.03: Схема за регионално развитие

Този проект, който включва инвестиции, има за цел създаване на условия за балансирано ендогенно развитие на българските региони; намаляване на различията между регионите в областта на трудовата заетост, доходите и възможностите за развитие; укрепване на административния капацитет с оглед на ефективното изпълнение на регионалните програми, като по този начин се гарантира силно участие на регионите в цикъла на управление на програмите, осъществяван на национално ниво.

BG2003/004-937.12.01: Участие в програми и агенции на ЕС

Тази програма предоставя съфинансиране по линия на Програма Фар за подпомагане на България при изплащането на дължимите от нея вноски за участие, inter alia, в следните програми и агенции на ЕС през 2004 г.: Леонардо да Винчи II, Сократ II, Младеж, Шеста рамкова програма в областта на научните изследвания (включително Евратом), Култура 2000, Предприятия и предприемачество, Медии, Европейска агенция за околната среда, ИДА II, Равноправие на половете, Действия на Общността в областта на общественото здравеопазване, Борба със социалната изолация, Борба с дискриминацията, Мерки на Общността за насърчаване на трудовата заетост, Митници 2007, Фискалис 2007, е-content, е-save, Механизъм за гражданска защита, Алтенер и Save. Както съфинансирането, така и участието на Програма Фар ще се осъществяват въз основа на съответните решения на Съвета за асоцииране или на Меморандумите за разбирателство.

BG2003/004-937.12.02: Програма за подготовка на проекти

Тази програма, която е продължение на програмите от 2001 г. и 2002 г., има за цел да укрепи капацитета на българските институции с оглед на подготовката и управлението на проекти по линия на Програма Фар и на по-пълноценното партньорство при програмирането на проектите. Програмата трябва да допринесе за по-добра подготовка и по-добри крайни резултати от проектите. Техническата помощ се предоставя за предварителни проучвания, обучение за нуждите на програмирането, оформление и управление на проектите, както и подготовката на проектите, техническите спецификации, плановете за доставки, тръжната документация и оценката на влиянието върху околната среда.

Свързани:

България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconИнвестираме във вашето бъдеще
Оперативна програма „Транспорт” (опт) e една от седемте оперативни програми на р българия, които се финансират от Структурните и...
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconРепублика българия сметна палата
С подкрепата на Европейската комисия, по Програма фар стартира туининг-проект за укрепване на Сметната палата на Република България....
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconКонвенцията за борба с опустиняването и значението на проекта "Национална самооценка" за България
Политиката на Министерство на околната среда и водите по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, Конвенцията...
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconПрограма Сряда, 28ми юли 2010
Научната координация на проекта се осъществява от Федералната агенция за природозащита (BfN). В българия администрирането на проекта...
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconНационална програма за ускорено развитие на информационното общество в република българия 2008 2010 г
Национална програма за ускорено развитие на информационното общество в република българия
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Проблемите на имунопрофилактиката, нуждата и правото на защита от ваксинопредотвратими болести в България” проведена на 22. 04. 2008...
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconРепублика българия сметнапалат а
На основание Заповед № п-147 от 29. 09. 2003 г на председателя на Сметната палата на Република България се извърши одит на финансовото...
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconПрограма 2003, проект Phare esc 2003/004-937. 11. 03 Наименование: "Пилотна интегрирана схема за регионално развитие"
Финансиране: фм 2003 Българска национална програма 2003, проект Phare esc 2003/004-937. 11. 03
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconНационална програма за превенция и контрол на туберкулозата в република българия
Компонент Намаляване на трансмисията на туберкулозата в затворите в България 13
България Национална Програма Бюджет: Национална Програма България 2003 (94. 9 млн евро) Код на проекта iconРепублика българия
Проектът е с бюджет 2 млн евро и включва договор за туининг и компонент за доставка на ит оборудване. Той стартира с одобрението...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом