Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201
ИмеПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер191.87 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/ObshtinskiSavet2011-2015/SesiiOSV/Sesiya24042012/23_Programa
Проект

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл.10 ал.1 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината.

Политиката на община Враца за развитието на туризма е на базата на Закона за туризма, в който са дефинирани мероприятията, които следва да се изпълнят в съгласие с Националната стратегия за развитие на туризма и тяхното функциониране в съответствие с постъпленията от туристически данък и такси от категоризации на туристически обекти на територията на общината.


II. ЦЕЛИ


Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма във Враца са:

1. Повишаване привлекателността на община Враца и превръщането и в туристически център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, утвърждаването и като туристическа дестинация в България, страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари.


2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт.Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Враца чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращо сътрудничество между Община Враца като водеща институция, браншовите туристически сдружения и всички местни фактори, които формират туристическия продукт на общината. Необходимо е да бъде наложена единна професионална етика, валидна за всички звена, обслужващи туризма в града, с цел да се постигне най- високо качество на комплекс от съпътстващи услуги.


3. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в града, както и увеличаване на престоя им.


4. Развитие на публично - частно партньорство за дългосрочна експлоатация на туристическите обекти, чрез сключване на концесионни договори.


III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА


Програмата за развитие на туризма в община Враца през 2012 година предвижда следните основни дейности, съгласно Закона за туризма:


1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на Общината.


► Подобряване на условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма.

►Поддържане на маркировката на туристическите маршрути.

►Поставяне на художествено осветление на скалите.

►Изграждане на нови маршрути за отдих и спорт.

►Развитие на туристическата инфраструктура в Природен парк „Врачански Балкан”, с цел превръщането му в алтернативен целогодишен туристически център от национално значение.

2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи.


► Хигиенизиране и поддръжка на озеленените площи и декоративна растителност около заведенията за хранене, развлечение и парковете.

► Почистване на пространствата около туристическите обекти.

► Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването.

► Участие в национални, областни и общински инициативи за почистване и опазване на природната среда.


3. Организация на информационното обслужване на туристите.

► Изграждане на унифицирана система за визуализация на туристическите обекти на 2 езика/указателни табели, карти и стойки за ориентация на забележителностите/.

► Поставяне на информационни табла, указателни табели, карти за културно-исторически и природни дадености на ключови места в общината.

► Създаване и поддържане на специализиран туристически информационен сайт за Община Враца, който да представя съвременна информация за града като туристическа дестинация, с повече данни за културно-историческите паметници, хотелиерското предлагане, възможности за екстремни спортове и развлечения, природните дадености, с използване на богат текстов и снимков материал.

► Съвместна дейност с Природен парк „Врачански Балкан”, за информационно обслужване на туристите в Природозащитен център „Натура”.


4. Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

► Включване на Община Враца като атрактивна туристическа дестинация в специализирани сайтове.

► Издаване на рекламни материали, дипляни, брошури, пътеводител и карта на Враца.

► Включване с рекламни материали в специализирани издания.

► Издаване на информационен бюлетин.

► Участие в туристически борси и форуми, съвместно с представители на хотелиерския и туристическия бизнес.

► Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, образователни и други институции с цел популяризиране на съпътстващи туристически продукти.


5. Други дейности.


►Извършване на маркетингово проучване за състоянието на туризма и създаване на маркетингова стратегия за разпространяване на информация за туристическия продукт като част от една цялостна стратегия за популяризиране на района.

►Успешна реализация на проект „Леденика – туризъм без сезони”.

►Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт „Враца – врата към древността”


► Публично представяне на проекти и програми, свързани с развитието на туризма в общината.

► Изработване на система за ефективно партньорство между Община Враца, туристическите субекти и браншовите туристически сдружения в името на качеството на туристическия продукт.

► Изработване на система за ефективен контрол спрямо туристическите обекти от страна на Община Враца, Дирекция ОКСТ, съвместно с Дирекция ФИАМПОС за максимална събираемост на дължимите средства, спазване критериите на обслужване, съответстващо на категориите, както и на единната професионална етика.

► Проучване възможности за участие и разработване на проекти на ЕС с туристическа насоченост в тясна координация с дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество” и други структури имащи отношение към туризма.

►Обновяване и възстановяване на паметници на културата и атрактивно експониране на археологическите находки. Развитие на културен, фестивален и религиозен туризъм.


ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2012 г.


1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Враца за 2012г.

Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 16, ал.2 от ЗТ се набират от:


► Туристически данък, определен от Общинския съвет по реда на ЗМДТ ;

► Такси за категоризиране на туристическите обекти по чл. 55, ал.4 от

ЗТ

► Наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ;

► Средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми и споразумения;

► Дарения и помощи, средства по международни програми споразумения;

► Лихви;

►Други източници.


2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Враца за 2012 г.

Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет - Враца годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл.10, ал.2 от Закона за туризма:


► Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината;

► Опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

► Изграждане на информационни туристически центрове и организацията на информационното обслужване на туристите;

► Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.


V. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2012 Г. /От целеви средства за туризъм за 2012 г./


Остатък от 2011: 37 335 лв.

Очаквани приходи за 2012 г.: 22 000 лв.

в това число:

от категоризация на обекти 9 000 лв.

от туристически данък 13 000 лв.

Общо за 2012 : 59 335 лв.


VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

Мярка/дейност

Отговорник


Срокове

Партньори

Необходими

средства

Източник

на средства

2012г.

М 1:

Поставяне на художествено осветление на скалите


Община Враца


До края на 2012г.

Община Враца


20 000лв.

Средства съгласно ЗТ

М 2:

Изграждане на нови маршрути за отдих и спорт

Община Враца, ПП”Врачански Балкан”

До края на 2012г.
8 000лв.

Средства съгласно ЗТ

М 3:

Поддържане на туристически маршрути, поставяне на химически тоалетни

ПП”Врачански Балкан”, ТД”Веслец” и Община Враца;


регулярно

КСВТ, врачанските училища

доброволен труд
М 4:

Изграждане на единна система за визуализация на туристическите обекти на 2 езика (указателни табели, карти, билбордове и информационни табла) на ключови места в общината

КСВТ

2012г.

Външен изпълнител (чрез договаряне или конкурс )

5 000 лв.

Средства съгласно ЗТ

М 5:

Създаване и поддържане на специализиран сайт за популяризиране на туристическите обекти и възможности за настаняване.


Община Враца


2012г.

Информац. център

5 000 лв.

Средства съгласно ЗТ

М 6:

Участие на туристически борси и форуми в страната

Община Враца

2012г.

Община Враца, хотели, ПП”Врачански Балкан”

12 000


Средства съгласно ЗТ и средства от заинтересо-вани страни

М 7:

Представяне на Община Враца в туристически сайтове(след проучване и преценка)

Община Враца

2012 г.

Община Враца

1000 лв.

Средства съгласно ЗТ, средства от заинте-ресованите страни

М 8:

Издаване на информационен бюлетин за събитията в областта на туризма

Община Враца

На 2 месеца

Хотелите и тур. фирми и ПП’Врачански Балкан’


М 9:

Издаване на рекламни материали, дипляни и брошури, каталози пътеводител и карта на гр. Враца

 

КСВТ

По тримесечия

Община Враца

5335

Средства съгласно ЗТ

М 10:

Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, образователни и други институции с цел популяризиране на съпътстващи туристически продукти.


Община Враца

Регулярно, в зависимост от интересите

Тур. фирми, хотелите, РИМ и други организации

3000

Средства съгласно ЗТ


М 11:

Създаване на възможност за устойчиво развитие на туризма чрез реализация на проекта „Леденика – туризъм без сезони”

Община Враца - бенефициент

2012г.

Община ВрацаОбщински бюджет и ОП

ОБЩО:


59 335лв.


Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2012 г. е утвърдена от Общински съвет - Враца на заседание, проведено на .......04. 2012 г. (Решение №.... по Протокол... ./..... .04.2012 г.).


Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година е разработена и приета от Консултативния съвет по въпросите на туризма на 05.04.2012г.на основание чл.10 ал.1 от Закона за туризма и цели реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината.

Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2012 г. е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Свързани:

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconПрограма за развитие на туризма
Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл. 10,ал. 1 и ал. 2 и в съответствие с...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconОтчет на работата съгласно Плана за действие за 2010 година и Програмата за развитие на туризма в община Враца
Днес, 11. 10. 2010 г от 16 часа в Заседателната зала на община Враца се проведе първото заседание на новия състав на Консултативния...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconПрограма за развитие на туризма в община борово
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconПрограма за развитие на туризма на територията на община златоград за 2012 2015 г. I. Увод
Програмата за развитието на туризма в община Златоград е дългосрочен оперативен документ за реализация на основните приоритети и...
Програма за развитие на туризма в Община Враца за 201 iconПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом