Рецензи я
ИмеРецензи я
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер79.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ofi.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100520103206_Rezenzia_prof.Ivan_Dochev.rtf
Р Е Ц Е Н З И Я


От Проф. дин Иван Дочев Иванов

05.02.18.

Относно: Дисертационния труд на

Ивайло Бориславов Иванов

на тема

”Стратегическа адаптация на системата за сигурност на доставките за отбрана”


Докторантът е роден през 1982 г. в София. Висшето си образование по бакалавър и магистър завършва в УНСС с специалност ”Икономика на отбраната и сигурността”. Специализрал е „Международни отноиения” в Софийски Университет.

Сега работи като експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. От 2006 г. е зачислен като докторант към катедра „ Национална и регионална сигурност” в УНСС.

Представената за оценка от научния съвет тема е разработена в обем от 200 страници и списък на цитираната литература от 114 литературни източника. Използвани са и документи, които са обществено достояние, както и български и на Европейския съюз нормативни документи, специализирани електронни странници, което показва, че той основно познава българската и световната оценка по разработваната тема.

Актуалност на темата


Актуалността е продиктувана от дълбоките изменения в политическата, икономическата и социалната сфера на обществото, измененията в средата за сигурност, членството на България в НАТО и Европейския съюз, които съществено промениха характера и задачите на националната сигурност. Излязоха на преден план глобалната заплаха като международен тероризъм, локални конфликти, природни бедствия, нелегално преминаване през границите, ангажираност на България като граница на европейския съюз и свързаните с тях рискове за сигурността на страната ни и нейните граждани. Транснационалния характер на рисковете и заплахите налагат системата за сигурност на България да бъде интегрирана в системата за сигурност на НАТО и европейския съюз. Изключително важно е, в тази силно динамична и характеризираща се с висока степен на неопределеност и рискове, България да овладее прилагането на съвременнна ефективна и ефикасна политика и практика, за да съумее да гарантира за своята територия и граждани сигурност в различните нейни аспекти и измерения, както и да изпълнява поети международни ангажименти. България е страна с действаща пазарна икономическа система, поради което нейната политика в всички отрасли се подчинява на икономическите закони на пазарното стопанство. Всичко това прави неизбежно създаването на нови механизми за реализиране отношенията в сферата на сигурността, като се отчита ограничеността на държавата да оказва пряко въдействие върху икономическите субекти, включително проблемите на сигурността.

Един от големите въпроси в сферата на сигурността е свързан с гарантиране на сигурността на доставките за отбрана. Целенасочено вниманието е фокусирано само върху един сигмент от системата за сигурност на доставките. Основание за това е преди всичко факта, че най-общо нуждите от ресурси / материални, въоръжения, оборудване, сиситеми/ и услуги за отбрана в преобладаващата си част съществено се различава от нуждите от ресурси и услуги за справяне с граждански извънредни ситуации.

С дисертационния труд се поставя начало на разработване на интегрирана национална система за гарантиране на сигурността на доставките за нуждите на националната сигурност.

Основен проблем на изследването е за стратегическата адаптация на българската система за сигурност на доставките на отбрана /САССДО / към изменящите се условия в страната и света. Правилно са формулирани целта и задачите на изследването. Обект на изследване са организационните, правните и конфликто-логичните аспекти на съществуващата в България система в контекста на протичащите изменения във вътрешната и външна среда за сигурност. Предмет на изследване са възможностите на системата за сигурност на доставките. Обхванат е широк времеви период след настъпилите след 1989 година промени в средата за сигурност на глобално, регионално и национално равнище през последното десетилетие.

Защитаваната в разработката основна изследователска теза е, че ниската ефективност на съществуващата система за сигурност се дължи на нарушените организационни, правни и конфликтологични проблеми и неотчитането на факторите на вътрешната и външна среда на системата за сигурност на доставките.


Съдържание на труда


В първа глава се разглеждат степента на изученост и разработеност на проблема за гарантиране на сигурността на доставките за отбрана в изменените условия след края на студената война, развитието и оценката на практиката за гарантиране на сигурността на доставките за отбрана в европейския съюз и НАТО, както и обществените отношения при доставките за отбрана в България. Представен е проведения институционен анализ на доставките за отбрана със съответни констатации, интерпретация на резултати от анализа и изводи

Втора глава има теоретико и методологичен характер. Определени са проблемите на изследване. Аргументирани са тезата, целта и аспектите, комплекса от подходи на изследването и методите за информационното му осигуряване. Представена е разработка за цялостната методика на изследването.

В трета глава се илюстрират резултатите от анализа на системата за сигурност на доставките за отбрана. По-конкретно е определено и състоянието на съвременнната българска отбранителна индустрия, както е и анализирана практиката за доставки на Министерството на отбраната. Посочени са резултатите от проведените правни, институционални, организационни и конфликтологични анализи на системата за гарантиране на доставките за отбрана.

В четвърта глава са представени, анализирани и интерпретирани последните постановки относно новата политика на европейския съюз в областта на сигурността на доставките и новите предизвикателства пред България. Проучени са резултатите от опита на други страни, подписали т.н. „ писмо за намерения” в областта на гарантиране сигурността на доставките.

Изследванията са проведени и в съответствие с публикуваната от европейския съюз стратегия 2020, която поставя нови аспекти на сигурността и необходимостта от адаптация на системата за сигурност на доставките за отбрана. На тази основа е представен вербален модел на системата за гарантиране сигурността на доставките за отбрана с неговите основни характеристики и очаквания ефект. Разработени са конкретни предложения за предотвратяване на евентуални деструктивни конфликти.

Всичко това дава основание за извода, че разработката е посветена на цялостно разглеждане на актуален проблем за България със съответни постановки, анализ, оценка, изводи и предложения, в които на необходимото ниво се свързва теорията и практиката.


Изложеното до тук дава основание да се формулират и приносните моменти.


 1. В резултат на изследване степента на изученост и разработеност на проблема се обосновава ролята на гарантиране на сигурността на доставките като цяло и в частност като важно условие за повишаване на степента на сигурност на съвременното общество. За осъществяване на изследването е разработен специален методологически комплекс от подходи и методи за изследване и адаптиране на системата за гарантиране на сигурността на доставките за отбрана като се използва практиката на България, Европейския съюз и НАТО.

 2. Водещ в комплексното изследване на проблема за сигурността на доставките е конфликтологичния подход. Направен е анализ и идентификация на специфичните в България характеристики на проблема при новите условия на развитие, което е позволило да се приложат ефикасни решения. Отбранителните доставки се третират не просто като търговска дейност, а като сложен процес в който участват както държавата, така и индустрията. Същността на процесите се състои в преструктуриране на европейския отбранителен пазар с цел преодоляване на тяхната фрлагментираност от националните граници и формирането на общоевропейски пазар, характеризиращ се с засилване на конкуренцията между отделните участници в него. Съществуващият в страната механизъм вече не е ефективен, което налага актуализиране на нормативните уредби, методи за планиране на ресурсите за отбрана.

 3. Основателно в комплекса за сигурност на доставките се изтъква ролята и мястото на българската отбранителна индустрия и нейните възможности за осигуряване на необходимите доставки. Преструктурирането на отбранителната индустрия се изразява в съкращаване на военните доставки, намаляване на заетите в този отрасъл, закриване на предприятия, свиване на размерите им, усъвършенстване на организационните им структури, преминаване към прилагането на по-ефективни управленски и производствени технологии. Наблюдава се намаляване на производството и търговиата с конвенционални оръжия за сметка на същественото увеличаване на търсенето на високотехнологична военна продукция за отбрана. Изследвано е състоянието на българската отбранителна индустрия, представена от 86 фирми като 25 от тях създават 80 % от специалната продукция и осигуряват заетост на 75 % от работната сила. Особено се изтъква мястото на ВМЗ гр. Сопот и „Арсенал” в Казанлък. Стига се до извода, че разпадането на военнопромишления комплекс е сред най-тежките поражения. Продукцията намалява, поради което отбранителната индустрия е изпаднала в системна криза. Приватизацията с изключение на ВМЗ и „Арсенал” не реши, а увеличи проблемите на производството и доставките. Всички тези проблеми са съпроводени с съхраняване на запаси, които почти не се обновяват, с изтекъл срок на годност или са с отпаднала потребност, предназначени за спрени от производството продукти. Подробно се изследват стратегическите, оперативните, икономическите, финансовите, управленски и технологични рискове чрез идентифициране на конкретни примери и източници, разкрити в таблица 3.1. на страница 145.

 4. Проучени са възможностите на системата за сигурност на доставките в контекста на Лисабонския договор и на стратегията „2020”. Подробно са изяснени новостите в политиката на европейския съюз и НАТО в областта на гарантиране сигурността на доставките като „кодекс за поведение при отбранителните доставки”,”правила или кодеск за най-добра практика по веригата на доставките”, „писмо за намерения” както и практиката на САЩ и други страни. Върху тази основа са формулирани изводи и предложения за усъвършенстване системата в България.


Едновременно с това могат да се направят някои бележки и критика.


  1. Необходимост от по-точно и обширно определение какво се разбира под „сигурност на доставките” и кои са заплахите срещу нея.

  2. Не е изследвано как сегашната криза се отразява на сигурността на отбранителната индустрия и политиката за осигуряване на доставките.

  3. На някои места повече внимание се отделя на изясняване на понятия като съотносителност, съответствие, конфликти, което оставя впечатление и за дублиране. Например ролята на индустрията се разглежда в две глави. Разглеждат се правни проблеми, които като констатация са верни, но отношение по тях не мога да взема.

  4. Необходимост от изясняване на връзката между конфликтите и конкуренцията, тъй като е очевидно, че конфликтите пораждат конкуренция.


Авторефератът отразява правилно основните положения, разработени в дисертацията.


По дисертацията има 4 публикации, които отразяват основното съдържание на изследваната тема. Освен това той има участие в множество вътрешни и международни конференции, на които са обсъждани разглежданите от дисертанта проблеми.


З А К Л Ю Ч Е Н И Е


Формулираните приноси са лично дело на докторанта. Посочените бележки не намаляват достойнството на разработката, поради което предлагам на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика да гласува положително за избиране за „ Доктор” на Ивайло Бориславов Иванов.


София, 08.04.2010 Рецензент:


/ проф. дин Иван Дочев /

Свързани:

Рецензи я iconРецензи я
Противоречия в моделите за управление на икономиката (на примера на горското стопанство)”
Рецензи я iconРецензи я
Рецензент: проф д-р ик н. Мойно Вълков Мойнов – хабилитация, д-р ик н по шифър 05. 02. 08
Рецензи я iconРецензи я
Развитие и усъвършенстване на трудово-производителните кооперации като субекти на социалната икономика”
Рецензи я iconРецензи я
Модифициране на зеолит тип мсм-22 с оглед използва- нето му като катализатор за превръщане на алкилароматни въглеводороди
Рецензи я iconРецензи я
Икономика и управление (Моделиране на процесите в туристическите комплекси), обявен от Университета за национално и световно стопанство,...
Рецензи я iconРецензи я
Дои за придобиване на квалификация по професии, разработени по проект по програма фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване...
Рецензи я iconРецензи я
Дои за придобиване на квалификация по професии, разработени по проект по програма фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване...
Рецензи я iconРецензи я
Повишаване ефективността на формированията за ядрена, химическа и биологическа защита и екология при участието им в операции по поддържане...
Рецензи я iconРецензи я
ДВ, бр. 34/4, май 2010 г с единствен кандидат д-р любомира николаева крумова–гломб, н сътр. I ст. Институт по микробиология „Стефан...
Рецензи я iconРецензи я
Изследване ефективността на системите за полетна и радарна информация в авиационна база", представен за придобиване на образователна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом