С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета
ИмеС регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета
Дата на преобразуване23.11.2012
Размер231.9 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/CommDocs2012/COM (2012) 158/comm158-2012_part1_ext_BG


Обяснителен меморандум

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

С член 48 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна1, („Споразумението“) се определя, че Съветът за стабилизиране и асоцииране с решение създава съответните разпоредби за изпълнение на принципите за координация на системите за социална сигурност, както е предвидено в посочения член.

Общ контекст

Член 48 от Споразумението с Албания съдържа разпоредби за ограничена координация между системите за социална сигурност на държавите членки и Албания. За да породят действие принципите, изложени в член 48, е необходимо решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението.

Няколко други споразумения с трети държави съдържат подобни разпоредби за координация на системите за социална сигурност. Настоящото предложение е част от пакет от предложения, включващ подобни предложения по отношение на споразуменията с Черна гора, Сан Марино и Турция. Първият пакет с подобни предложения по отношение на Алжир, Мароко, Тунис, Хърватия, бившата югославска република Македония и Израел бе приет от Съвета през октомври 2010 г.2

За да бъде установена позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Съвета за стабилизиране и асоцииране, е необходимо решение на Съвета.

Съществуващи разпоредби в областта на предложението

На равнище Европейски съюз системите за социална сигурност на държавите членки се координират от Регламент (ЕО) № 883/20043 и Регламент (ЕО) № 987/20094, който е регламентът за прилагането му.

С Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Съвета5 се разширява обхватът на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които не попадат в обхвата на тези разпоредби единствено на основание тяхното гражданство. В този регламент вече е застъпен принципът за сумиране на натрупаните от албански работници в различните държави членки осигурителни периоди по отношение правото на придобиване на определени обезщетения, посочени в член 48, параграф 1, първо тире от Споразумението с Албания.

Съгласуваност с други политики и цели на Съюза

Една от целите на Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Албания е да окаже подкрепа на усилията на Албания в развитието на икономическото и международното ѝ сътрудничество. Със Споразумението се прави стъпка напред към подготовката на Албания за присъединяването ѝ към Европейския съюз. Изпълнението на разпоредбите на член 48 от Споразумението между ЕС и Албания за координация на системите за социална сигурност ще подсили привилегированите отношения с Албания, както е предвидено в член 8 от ДЕС.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултация със заинтересованите страни

Настоящото предложение за ограничена координация между системите за социална сигурност на държавите членки и на Албания е изготвено по почти идентичен начин с пакета от шест проекта на решения на Съвета за асоцииране, съответно с решенията на Съвета за стабилизиране и асоцииране, по отношение на Алжир, Мароко, Тунис, Хърватия, бившата югославска република Македония и Израел, по отношение на които позицията на Европейския съюз бе определена с решение на Съвета през октомври 2010 г. През 2010 г. в Съвета се проведоха по-задълбочени преговори по съдържанието на цитираните решения. Тези преговори бяха предшествани от интензивни дискусии с всички държави членки в Административната комисия за координация на системите за социална сигурност.

Събиране и използване на експертни становища

Не бяха необходими външни експертни становища.

Оценка на въздействието

Член 48 от Споразумението с Албания съдържа принципи за ограничена координация между системите за социална сигурност на държавите членки и на Албания. Освен това няколко други споразумения с трети държави съдържат подобни разпоредби за координацията на системите за социална сигурност. Всички те изискват решение на съответния орган, създаден съгласно въпросните споразумения, за да могат принципите за координация да породят действие.

Целта на членовете относно социалната сигурност в посочените споразумения е работниците от дадена асоциирана страна да могат да получават определени обезщетения, предоставяни по силата на законодателството на държавата членка или държавите членки, което се прилага или се е прилагало по отношение на тях. На принципа на реципрочността същото важи и за всеки гражданин на ЕС, работещ в асоциираната страна.

Тъй като разпоредбите в предложенията, включени в настоящия пакет от предложения по отношение на четири асоциирани държави (Албания, Черна гора, Сан Марино и Турция), са почти идентични, а така също и почти идентични с първия пакет от шест решения по отношение на Алжир, Мароко, Тунис, Хърватия, бившата югославска република Македония и Израел, приети от Съвета през 2010 г., прилагането им от страна на институциите за социална сигурност на държавите членки ще бъде улеснено. Прилагането на тези предложения може да има известно финансово отражение за националните институции за социална сигурност, тъй като те трябва да предоставят например обезщетенията, описани в член 48 от Споразумението с Албания. Този член обаче се отнася единствено до лица, които в миналото или понастоящем правят вноски в националната система за социална сигурност на съответната държава, съгласно предвиденото в нейното национално законодателство. При всяко едно положение обаче при преценяването на настоящия етап на точното въздействие на тези предложения върху националната система за социална сигурност могат да възникнат трудности.

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Обобщение на предлаганите мерки

Настоящото предложение се състои от решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от Съюза в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението с Албания, и от проект на решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране в сферата на социалната сигурност, което е дадено в приложение.

Предлаганото решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране изпълнява изискванията на член 48 от Споразумението с Албания за такова решение с цел да бъдат въведени принципите на социалната сигурност, съдържащи се в този член. Следователно решението съдържа разпоредби за прилагането на разпоредбите на член 48 от Споразумението с Албания, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 1231/2010.

Освен това предлаганото решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране гарантира, че разпоредбите относно прехвърлянето на обезщетения и отпускането на семейни помощи също се прилагат, по силата на принципа на реципрочността, към работниците от ЕС, законно наети в Албания и към членовете на техните семейства, които законно пребивават в Албания.

Правно основание

Член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с член 79, параграф 2, буква б) от него. Вследствие на това Дания няма да участва в приемането на настоящото решение. Ирландия и Обединеното кралство също няма да участват в приемането на настоящото решение, освен ако не уведомят, че желаят да участват в приемането и прилагането му. Неучастието на посочените държави в решението на Съвета не засяга участието им в решението на Съвета за стабилизиране и асоцииране.

Принцип на субсидиарност

В Споразумението с Албания се предвиждат принципи за координация на системите за социална сигурност, които трябва да се прилагат еднакво от всички държави членки. Следователно изпълнението на тези принципи следва да се подчинява на единни условия, което може да се постигне по-добре на равнището на Съюза.

Принцип на пропорционалност

Настоящото предложение е в съответствие с принципа на пропорционалност поради следните причини.

Държавите членки продължават да имат изключителни правомощия при определянето, организирането и финансирането на своите национални системи за социална сигурност.

С предложението единствено се организира до известна степен координацията на системите за социална сигурност на държавите членки и Албания в полза на гражданите на тези държави. Освен това предложението не засяга права и задължения, възникващи по силата на двустранни споразумения за социална сигурност, сключени между държавите членки и Албания, които предвиждат по-благоприятно третиране на съответните лица.

Предложението минимизира финансовата и административната тежест върху националните органи, тъй като е част от пакет от подобни предложения, които осигуряват единно прилагане на принципите на социалната сигурност, съдържащи се в споразуменията за асоцииране с трети държави.

Избор на инструменти

Предлагани инструменти: решение на Съвета (съдържащо в приложение проект на решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране).

Други средства не биха били подходящи поради следната причина.

Не съществува алтернатива на предложените мерки. В член 48 от Споразумението се изисква решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране. В член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда решение на Съвета с цел установяване на позициите, които да трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато този орган има за задача да приема решения, имащи правно действие.

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на Европейския съюз.

5. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Опростяване

Предложението ще доведе до опростяване на административните процедури за националните публични органи и опростяване на административните процедури за частните субекти.

Разпоредбите на предложението, отнасящи се до координацията на системите за социална сигурност за албански граждани, са почти идентични с тези за граждани на другите асоциирани държави. Това ще доведе до опростяването на процедурите и до намаляване на административната тежест за националните институции за социална сигурност.

Лицата, за които се отнася предложението, не се сблъскват с различни национални разпоредби по отношение на принципите на социалната сигурност, съдържащи се в член 48 от Споразумението с Албания, и така могат да разчитат на единни разпоредби в рамките на Европейския съюз.

Подробно обяснение на предложението

А. Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Албания, по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност.

Член 1

С този член се предвижда заемането на позицията на ЕС в Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания.

Б. В приложение проект на решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране по отношение разпоредбите за координацията на системите за социалната сигурност, съдържащи се в Споразумението.

Част I: Общи разпоредби

Член 1

В този член се определят — за целите на законодателството на всяка от държавите членки и за целите на законодателството на Албания — понятията „Споразумение“, „регламент“, „регламент за прилагането“, „държава членка“, „работник“, „член на семейството“, „законодателство“, „обезщетения“ и „прехвърляеми обезщетения“, а за останалите понятия, използвани в приложеното решение, се препраща към регламента и регламента за прилагането.

Член 2

В съответствие с формулировката в член 48 от Споразумението с Албания в този член се определят лицата, за които се прилага приложеното решение.

Член 3

В този член се предвижда недискриминационно отношение към всички лица, попадащи в обхвата на Споразумението, по отношение на всички обезщетения за социална сигурност, обхванати от него.

Част II

Отношения между държавите членки и Албания

Тази част от приложения проект на решение обхваща принципите, съдържащи се в член 48, параграф 1, второ тире от Споразумението с Албания, както и клаузата за реципрочност по отношение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, предвидена в член 48, параграф 2.

Член 4

В този член се съдържа принципът за прехвърляне на паричните обезщетения, предвиден в член 48, параграф 1, второ тире от Споразумението с Албания, и се изяснява, че той се прилага само за обезщетенията, съдържащи се в член 1, параграф 1, буква и) от приложеното решение, в което са изредени обезщетенията, посочени в този параграф.

Част III

Други разпоредби

Член 5

В този член се съдържат общи разпоредби за сътрудничество между държавите членки и техните институции, от една страна, и Албания и нейните институции, от друга, както и между бенефициерите и съответните институции. Тези разпоредби са подобни на разпоредбите на член 76, параграфи 3 и 4, първа и трета алинея и параграф 5 от Регламент (ЕС) № 883/2004.

Член 6

В този член са определени процедурите за административни проверки и медицински прегледи, подобни на тези, съдържащи се в член 87 от Регламент (ЕО) № 987/2009. Освен това е предвидена възможност за приемане на други разпоредби по прилагането в тази област.

Член 7

В този член се предвижда възможност за използване на процедурата за уреждане на спорове, определена в Споразумението.

Член 8

В този член се прави препратка към приложение ІІ към приложеното решение, което е подобно на приложение XI към Регламент (ЕО) № 883/2004 и което е необходимо, за да се определят необходимите специални разпоредби за прилагането на албанското законодателство спрямо приложеното решение.

Член 9

С този член се дава възможност административните процедури от съществуващи споразумения между държава членка и Албания да продължат да се прилагат при определени условия.

Член 10

В този член се предвижда възможността за сключване на допълнителни административни споразумения.

Член 11

Преходните разпоредби, предвидени в този член, са подобни на преходните разпоредби в член 87, параграфи 1, 3, 4, 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 883/2004.

Член 12

С този член се изяснява правният статут на приложенията към приложеното решение и процедурата за тяхното изменение.

Член 13

В този член се изяснява датата на влизане в сила на приложеното решение.

2012/0079 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, по отношение на разпоредбите относно координацията на системите за социална сигурност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално член 79, параграф 2, буква б) във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) В член 48 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна6 („Споразумението“), се предвижда, че Съветът за стабилизиране и асоцииране с решение създава съответните разпоредби за изпълнение на принципите, установени в посочения член.

(2) [В съответствие с член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, [Ирландия][и][Обединеното кралство] [е][са] уведомила[и] с писмо[а] от [ ..] за желанието си да участва[т] в приемането и прилагането на настоящото решение. ]

(3) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, [Ирландия][Обединеното кралство][посочените държави членки] не участва[т] в приемането на настоящото решение и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

(4) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна („Споразумението“), по отношение на изпълнението на член 48 от Споразумението, се основава на проекта на решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране, приложен към настоящото решение.

Незначителните промени в проекта на решението могат да бъдат приемани от представителите на Съюза в Съвета за стабилизиране и асоцииране, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Решението на Съвета за стабилизиране и асоцииране се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на година.

За Съвета

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект на

РЕШЕНИЕ № …/… НА СЪВЕТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—АЛБАНИЯ

от … година

по отношение на разпоредбите за координацията на системите за социална сигурност, съдържащи се в Споразумението за стабилизиране и асоцииране

СЪВЕТЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ,

като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна7, и по-специално член 48 от него,

като има предвид, че:

 1. В член 48 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, („Споразумението“) се предвижда координацията на системите за социална сигурност на Албания и държавите членки и се определят принципите за посочената координация.

 2. В член 48 от Споразумението се предвижда, че Съветът за стабилизиране и асоцииране приема решение за целите на изпълнението на принципите, определени в посочения член.

 3. По отношение на прилагането на принципа за недискриминация с настоящото решение не следва да се предоставят допълнителни права, произтичащи от определени факти или събития, настъпващи на територията на другата договаряща се страна, когато подобни факти или събития не са взети предвид в законодателството на първата договаряща се страна, освен правото за прехвърляне на някои обезщетения.

 4. При прилагането на настоящото решение правото на албанските работници на семейни обезщетения следва да се подчинява на условието членовете на техните семейства да пребивават законно с тези работници в държавата членка, в която работниците са наети на работа. Настоящото решение не следва да дава право на семейни обезщетения по отношение на членове на семействата, пребиваващи в друга държава, например Албания.

 5. Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Съвета8 вече разширява обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 се разширява по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези разпоредби единствено на основание тяхното гражданство. В Регламент (ЕС) № 1231/2010 вече е застъпен принципът за сумиране на натрупаните от албанските работници в различните държави членки осигурителни периоди по отношение на правото на придобиване на определени обезщетения, посочени в член 48, параграф 1, първо тире от Споразумението.

 6. Може да бъде необходимо да се определят специални разпоредби, които да съответстват на специфичните особености на законодателството на Албания, за да се улесни прилагането на правилата за координация.

 7. За гарантиране на гладкото протичане на координацията на системите за социална сигурност на държавите членки и Албания, е необходимо да се предвидят специални разпоредби относно сътрудничеството между държавите членки и Албания, както и между съответното лице и институцията на компетентната държава.

 8. Следва да се приемат преходни разпоредби, за да се защитят лицата, обхванати от настоящото решение, и да се гарантира, че те не губят права в резултат на влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ЧАСТ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

1. За целите на настоящото решение:

а) „Споразумение“ означава Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга;

б) „регламент“ означава Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност9, приложим в държавите — членки на Европейския съюз;

в) „регламент за прилагане“ означава Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност10;

г) „държава членка“ означава държава — членка на Европейския съюз;

д) „работник“ означава

i) за целите на законодателството на държавите членки — лице, което осъществява дейност като заето лице по смисъла на член 1, буква а) от регламента;

ii) за целите на законодателството на Албания — лице, което осъществява дейност като заето лице по смисъла на това законодателство;

е) „член на семейството“ означава

i) за целите на законодателството на държава членка — член на семейството по смисъла на член 1, буква и) от регламента;

ii) за целите на законодателството на Албания — член на семейството по смисъла на това законодателство;

ж) „законодателство“ означава

i) по отношение на държавите членки — законодателство по смисъла на член 1, буква л) от регламента, което се прилага за обезщетенията, попадащи в приложното поле на настоящото решение;

ii) по отношение на Албания — съответното законодателство, приложимо в Албания по отношение на обезщетенията, попадащи в приложното поле на настоящото решение;

з) „обезщетения“ означава

 • пенсии за старост,

 • пенсии за преживели лица,

 • пенсии поради трудови злополуки и професионални болести,

 • пенсии за инвалидност поради трудови злополуки и професионални болести,

 • семейни надбавки:

и) „прехвърляеми обезщетения“ означава

i) по отношение на държавите членки:

 • пенсии за старост,

 • пенсии за преживели лица,

 • пенсии при трудова злополука и професионална болест,

 • пенсии за инвалидност поради трудови злополуки и професионални болести,

по смисъла на регламента, с изключение на специалните парични обезщетения, независещи от вноски, изброени в приложение Х към регламента;

ii) по отношение на Албания — съответните обезщетения, предоставяни по законодателството на Албания, с изключение на специалните парични обезщетения, независещи от вноски, посочени в приложение І към настоящото решение;

2. Другите понятия, използвани в настоящото решение, са със значението, определено им:

а) по отношение на държавите членки — в регламента и регламента за прилагане;

б) по отношение на Албания — в съответното законодателство, приложимо в Албания.

Член 2

Обхванати лица

Настоящото решение се прилага:

а) за работниците, които са албански граждани и които са или са били законно наети на работа на територията на държава членка и за които се прилага или е било прилагано законодателството на една или няколко държави членки, както и за преживелите ги лица;

б) за членовете на семействата на работниците, посочени в буква а), при условие че същите пребивават или са пребивавали законно при съответния работник, докато работникът е нает на работа в държава членка;

в) за работниците, които са граждани на държава членка и които са или са били законно наети на работа на територията на Албания и за които се прилага или е било прилагано законодателството на Албания, и за преживелите ги лица, и

г) за членовете на семействата на работниците, посочени в буква в), при условие че същите пребивават или са пребивавали законно при съответния работник, докато работникът е нает на работа в Албания.

Член 3

Равно третиране

1. Работниците с албанско гражданство, които са законно наети на работа в държава членка, и членовете на техните семейства, които законно пребивават при тях, имат право — по отношение на обезщетенията по смисъла на член 1, параграф 1, буква з) — да бъдат третирани без каквато и да било дискриминация на основата на гражданството им спрямо лица, които са граждани на държавата членка, в която са наети на работа съответните работници.

2. Работниците, които са граждани на държава членка и са законно наети на работа в Албания, и членовете на техните семейства, които законно пребивават при тях, имат право — по отношение на обезщетенията по смисъла на член 1, параграф 1, буква з) — да бъдат третирани без каквато и да било дискриминация на основата на гражданството им спрямо лицата с албанско гражданство.

Част II

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И АЛБАНИЯ

Член 4

Отпадане на правилата за пребиваване

1. Прехвърляемите обезщетенията по смисъла на член 1, параграф 1, буква и), на които имат право посочените в член 2, букви а) и в) лица, не подлежат на каквото и да било намаляване, изменение, спиране, оттегляне или конфискация по причина на обстоятелството, че бенефициерът пребивава:

i) за целите на обезщетение по законодателството на държава членка — на територията на Албания, или

ii) за целите на обезщетение по законодателството на Албания — на територията на държава членка.

2. Членовете на семейството на работник, както е посочено в член 2, буква б), имат право на прехвърляеми обезщетения, по смисъла на член 1, параграф 1, буква и), подточка i) по същия начин като членовете на семейството на работник, който е гражданин на съответната държава членка, когато съответните членове на семейството пребивават на територията на Албания.

3. Членовете на семейството на работник, както е посочено в член 2, буква г), имат право на прехвърляеми обезщетения по смисъла на член 1, параграф 1, буква и), подточка ii) по същия начин като членовете на семейството на работник, който е гражданин на Албания, когато съответните членове на семейството пребивават на територията на държава членка.

ЧАСТ III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Сътрудничество

1. Държавите членки и Албания взаимно си съобщават цялата информация във връзка с промени в техните законодателства, които могат да засегнат изпълнението на настоящото решение.

2. За целите на настоящото решение органите и институциите на държавите членки и на Албания си предоставят взаимно помощ и действат така, сякаш прилагат своето собствено законодателство. Административната помощ, предоставяна от посочените органи и институции, по правило е безвъзмездна. Въпреки това компетентните органи на държавите членки и на Албания могат да се споразумеят за възстановяване на някои разходи.

3. Органите и институциите на държавите членки и на Албания могат — за целите на настоящото решение, да контактуват пряко помежду си, както и с участващите лица или техните представители.

4. Институциите и лицата, попадащи в приложното поле на настоящото решение, са длъжни взаимно да си предоставят информация и да си сътрудничат с оглед гарантиране на правилното изпълнение на настоящото решение.

5. Съответните лица трябва да информират институциите на компетентната държава членка или на Албания, когато последната е компетентната държава, и тези на държавата членка по пребиваване или на Албания, когато последната е държавата на пребиваване, колкото е възможно по-скоро за всяка промяна в тяхното лично или семейно положение, която засяга тяхното право на обезщетения по настоящото решение.

6. Неспазването на задължението за предоставяне на информация, посочено в параграф 5, може да доведе до прилагането на пропорционални мерки в съответствие с националното право. Независимо от това тези мерки трябва да са еквивалентни на мерките, които се прилагат в подобни ситуации съгласно вътрешното право, и не трябва да правят практически невъзможно или прекомерно трудно за заявителите да упражняват предоставените им съгласно настоящото решение права.

7. Държавите членки и Албания могат да предвидят национални разпоредби, с които се определят условия за проверка на правото на обезщетения, за да се отчете фактът, че бенефициерите остават или пребивават извън територията на държавата, в която се намира институцията длъжник. Тези разпоредби трябва да бъдат пропорционални, прилагат се без дискриминация на основата на гражданство и в съответствие с принципите в настоящото решение. Тези разпоредби се съобщават на Съвета за стабилизиране и асоцииране.

Член 6

Административни проверки и медицински прегледи

1. Настоящият член се прилага за лицата, посочени в член 2 и получаващи прехвърляеми обезщетения, както е посочено в член 1, параграф 1, буква и), както и за институциите, които отговарят за изпълнението на настоящото решение.

2. Когато лице, което получава обезщетения или претендира за такива, или член на неговото семейство има престой или пребивава на територията на държава членка, а институцията длъжник се намира в Албания, или е в Албания, а институцията длъжник е в държава членка, медицинският преглед се извършва по искане на тази институция от институцията по мястото на престой или пребиваване на бенефициера в съответствие с процедурите, определени в законодателството, прилагано от тази институция.

Институцията длъжник информира институцията по мястото на престой или пребиваване за всякакви специални изисквания, които евентуално трябва да се изпълнят, и за това какво трябва да се включи в медицинския преглед.

Институцията по мястото на престой или пребиваване препраща доклад до институцията длъжник, която е поискала медицинския преглед.

Институцията длъжник си запазва правото да изиска бенефициерът да бъде прегледан от лекар по неин избор на територията, на която е мястото на престой или пребиваване на лицето, което получава обезщетения или претендира за такива, или в държавата, в която се намира институцията длъжник. От бенефициера обаче може да бъде поискано да се завърне в държавата на институцията длъжник само ако е в състояние да извърши това пътуване, без то да навреди на здравето му, като разходите за пътуване и настаняване се поемат от институцията длъжник.

3. Когато лице, което получава обезщетения или претендира за такива, или член на неговото семейство има престой или пребивава на територията на държава членка, а институцията длъжник се намира в Албания, или е в Албания, а институцията длъжник е в държава членка, административната проверка се извършва, по искане на институцията длъжник, от институцията по мястото на престой или пребиваване на бенефициера.

Институцията по мястото на престой или пребиваване изпраща доклад до институцията длъжник, която е поискала административната проверка.

Институцията длъжник си запазва правото да поиска положението на бенефициера да бъде проверено от специалист по неин избор. От бенефициера обаче може да бъде поискано да се завърне в държавата на институцията длъжник само ако е в състояние да извърши това пътуване, без то да навреди на здравето му, като разходите за пътуване и настаняване се поемат от институцията длъжник.

4. Една или няколко държави членки и Албания могат да се споразумеят за други административни разпоредби, при условие че уведомят за това Съвета за стабилизиране и асоцииране.

5. По изключение от принципа за безвъзмездна административна взаимопомощ по член 5, параграф 2 от настоящото решение действителният размер на разходите за проверките, посочени в параграфи 2—3 от настоящия член, се възстановява на институцията, към която е било отправено искане да ги извърши, от институцията длъжник, поискала проверките.

Член 7

Прилагане на член 126 от Споразумението

Член 126 от Споразумението се прилага, в случай че една от страните счита, че другата страна не е спазила задълженията, определени в членове 5 и 6.

Член 8

Специални разпоредби за прилагане на законодателството на Албания

Съветът за стабилизиране и асоцииране може, ако е необходимо, да определи в приложение ІІ специални разпоредби за прилагането на законодателството на Албания.

Член 9

Административни процедури от съществуващи двустранни споразумения

Административните процедури, съдържащи се в съществуващи двустранни споразумения между държави членки и Албания, могат да продължат да се прилагат, при условие че тези процедури нямат неблагоприятно отражение върху установените с настоящото решение права или задължения на засегнатите лица.

Член 10

Споразумения, допълващи процедурите за прилагане на настоящото решение

Една или няколко държави членки и Албания могат да сключат споразумения, чиято цел е да допълват административните процедури за изпълнение на настоящото решение, особено по отношение на предотвратяването на измами и грешки и борбата с тях.

ЧАСТ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Преходни разпоредби

1. Права съгласно настоящото решение не се придобиват за периода преди влизането му в сила.

2. При спазване на разпоредбите на параграф 1 право по настоящото решение се придобива, дори когато то се отнася до осигурителен случай, настъпил преди датата на влизането му в сила.

3. Всяко обезщетение, което не е било предоставено или е било спряно на основание гражданство или място на пребиваване на съответното лице, по искане на това лице се предоставя или възобновява, считано от датата на влизането в сила на настоящото решение, при условие че правата, въз основа на които преди това са били предоставяни обезщетения, не са породили основание за изплащане на еднократна парична сума.

4. Ако посоченото в параграф 3 искане се подаде в срок от две години от датата на влизане в сила на настоящото решение, придобитите съгласно настоящото решение права пораждат действие от датата на влизане в сила на настоящото решение и не може да има позоваване на разпоредбите на законодателството на която и да е държава членка или на Албания относно лишаване от права или погасяването им по давност срещу съответните лица.

5. Ако искането, посочено в параграф 3, е подадено след изтичането на две години от датата на влизане в сила на настоящото решение, правата, от които лицето не е било лишено или които не са погасени по давност, се считат за възникнали от датата на подаване на искането, при спазване на всякакви по-благоприятни разпоредби на законодателството на която и да е държава членка или Албания.

Член 12

Приложения към настоящото решение

1. Приложенията към настоящото решение са неразделна част от него.

2. По искане на Албания или Европейския съюз приложенията могат да бъдат изменени с решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране.

Член 13

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета за стабилизиране и асоцииране

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА АЛБАНСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ВНОСКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА АЛБАНИЯ1OВ L 107, 28.4.2009 г., стр. 166.

2ОВ L 306, 23.11.2010 г.

3OВ L 166, 30.04.2004 г., стр. 1.

4OВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

5OВ L 344, 29.12.2010 г., стр. 1. В съответствие с протоколи № 21 и 22 Дания и Обединеното кралство не са обвързани и не прилагат Регламент (ЕС) № 1231/2010. Обединеното кралство обаче продължава да е обвързано и да прилага предишния Регламент (ЕО) № 859/2003, ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 1.

6OВ L 107, 28.4.2009 г., стр. 166.

7ОВ L107, 28.4.2009 г., стр. 166.

8OВ L 344, 29.12.2010 г., стр. 1.

9ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

10OВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

Свързани:

С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconСъвет на европейския съюз
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006...
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconНа вниманието на бизнес операторите и заинтересованите лица
Регламент (ЕС) №878/2010 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) №882/2004 на Европейския...
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconРегламент (EO) №1782/2003 на съвета
Регламент (eиo) №2019/93, Регламент (EO) №1452/2001, Регламент (EO) №1453/2001, Регламент (EO) №1454/2001, Регламент (EO) №1251/1999,...
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconЕвропейски парламент 2004 2009
Европейския парламент и на Съвета относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане в храни,...
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconРегламент (ЕО) № 561/2006 на европейския парламент и на съвета
Регламенти (еио) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (еио) № 3820/85 на Съвета
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconРегламент (EО) №1907/2006 на европейския парламент и на съвета
Европейска Агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/eо и за отмяна на Регламент (eио) №793/93 на Съвета и Регламент...
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconСъвет на европейския съюз
Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №7/2010 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на...
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconРегламент (ЕО) №889/2002 на европейския парламент и на съвета
Регламент(ЕО) №2027/97 на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconРегламент на съвета
...
С регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета iconРегламент (ЕО) №894/2002 на европейския парламент и на съвета
Регламент(еио) №95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотове на летищата в Общността
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом