Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм
ИмеПрактическото обучение – сигурният път към високия професионализъм
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер132.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://applications.perfectbg.com/NPO/turanimators/site.nsf/0/cb246dfe6d8182c0c22575980036df27/$
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм

Практическото обучение на аниматорите в туризма е целесъобразно да се разглежда в два аспекта:

Първо – в съответствие с общите нормативни определения и изисквания за професионалното обучение, и

Второ – съобразно специфичните особености и потребности на професията „аниматор” и специалността „туристическа анимация”.

Практическото обучение легално се дефинира като учебно-тренировъчни, учебно-производствени и производствено-учебни дейности, провеждани като част от общата, отрасловата и специфичната за всяка професия задължителна професионална подготовка. 2

Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика. Учебната практика се провежда по време на теоретичното обучение, а производствената практика обикновено се провежда в заключителната част от специфичната за професията задължителна професионална подготовка.

Учебната практика трябва да се провежда в учебно-тренировъчни кабинети, обзаведени с необходимите технически средства и реквизити за извършване на практически упражнения.

Производствената практика се провежда в учебно-производстве-ните бази на училищата, на центрове за професионално обучение или на предприятия.

Броят на учебните часове (хорариума) за практическо обучение е не по-малък от броя на учебните часове за теоретично обучение.

От тези нормативни постановки могат да се направят следните изводи:

 • Практическото обучение е неотменна, най-малко равностойна или преобладаваща част на задължителната професионална подготовка, в т. ч. на общата (за придобиване на ключови компетенции), отрасловата (за придобиване на базисни компетенции) и специфичната (задължителна професионална подготовка за придобиване на специфични за професията и специалността професионални компетенции).

 • Практическото обучение се провежда в съответстващи на профила на професията учебно-производствени бази и кабинети обзаведени с необходимите учебно-технически средства, и осигуряващи безопасни условия.

 • Организацията на практическото обучение за всяка професия се определя със съответно Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по тази професия.

За реализиране на модела на профилираната подготовка на аниматорите е необходимо обучението по специфичната за професията задължителна подготовка да се раздели на две части:

В първата част да се усвояват комплексни знания, умения и на-гласи, които са необходими и приложими за всички видове туристическа анимация като например:

 • Същност, значение, функции и приложение на туристическата анимация.

 • Същност, пазар и конкурентоспособност на анимационни туристически продукти.

 • Професионален профил на аниматора в туризма.

 • Технология на туристическата анимация.

 • Организация на туристическата анимация.

 • Екскурзоводска анимация.

 • Маркетинг на туристическата анимация.

 • Мениджмънт на туристическата анимация.

 • Същност, специфика и сфери на приложение на хотелската, на спортната, на фолклорната и на детската анимация.

Във втората част професионалното обучение и преди всичко учебната и производствената практика да се насочат към овладяване на специфични компетенции за успешно упражняване на хотелска, спортна, фолклорна и детска анимация.

Главна цел на практическото обучение е придобиването на професионални компетенции т.е. на способност на лицето да изпълнява качествено и производително определена трудова дейност.

Видове професионални компетенции, придобити от професионалната подготовка на аниматорите в туризма.

Практическото обучение на аниматорите в туризма трябва да се планира съдържателно и методически в учебните планове и програми. В учебните планове се отразяват учебните модули, като за всеки модул се дава разпределение на учебните часове за теория и за учебна практика.

Учебната програма има важно значение за производствената практика. В нея подробно за всеки учебен ден се планират видовете учебно-тренировъчни дейности.

Нашият досегашен опит показва, че оптималният състав на учебната група по производствена практика е в рамките на 8-10 обучаващи се. При по-голям състав на учебната група се затрудняват индивидуалните контакти на преподавателя с обучаващите се, което има важно значение за усвояването на правилни практически умения, трудови навици и нагласи.

При съставянето на учебните планове и програми трябва да се ръководим от следните професионални компетенции, които следва да бъдат придобити от обучаващите се.

А. Ключови компетенции, придобити от общата задължителна професионална подготовка.

 • Организира и контролира спазването на правилата за безопасно провеждане на анимационните мероприятия, противопожарна безопасност и опазване на околната среда.

 • Комуникира професионално както с туристите, така и с колегите от туристическата фирма (хотела).

 • Работи в екип, както при изработването, подготовката, така и при изпълнението на отчитането на резултатите от провеждането на анимационната програма.

 • Притежава необходимите трудовоправни и икономически знания и умения по организацията на трудовия процес.

 • Познава пазарното законодателство, приложимо за туристическия сектор.

 • Притежава психологични и комуникативни знания и умения за взаимодействие с туристите при реализацията на анимационните мероприятия.

 • Работи с персонален компютър и прилага програмни продукти.

 • Осъществява професионална чуждо езикова комуникация с участниците в анимационните програми.

Б. Базисни компетенции, придобити от отрасловата задължителна професионална подготовка.

 • Познава основите на туризма, икономиката и управлението на туристическото предприятие.

 • Прилага процедури, съгласно изискванията, в случай на пожар, наводнения, терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на туристическа анимация.

 • Познава и прилага правилата и нормите на професионалната етика и обслужването на гостите.

 • Има базови познания за счетоводството и отчетността в туризма.

 • Притежава предприемачески умения, в резултат на които разработва анимационни програми с добавена стойност за повишаване на конкурентноспособността на туристическата услуга.

 • Използва информационни и комуникационни технологии при разработването, изпълнението и отчитането на анимационната програма.

В. Специфични компетенции, придобити от специфичната задължителна професионална подготовка по специалността.

 • Познава ролята и функциите на туристическата анимация, същността на анимационния туристически продукт и на професионалния профил на аниматора.

 • Може да организира и провежда аниматорската и развлекателната дейност с туристите в съответствие със съвременните изисквания за атрактивен туризъм.

 • Познава различните видове туристическа анимация: селекционира, планира, сценира, насочва, мотивира, ръководи и подпомага провеждането на различните видове туристическа анимация.

 • Владее и прилага съвременни технологии и организация на туристическата анимация и познава добрите европейски практики в тази област.

 • Умее да поднася атрактивна и точна информация на туристите за обектите на националното културно-историческо наследство, социален бит и етнос.

 • Може да извършва подготвителни дейности за осъществяване на анимационни програми – резервации, закупуване на материали, предварителна проверка на обектите, които ще бъдат посетени, проучвания относно контингента туристи, проверка на техническите средства за анимация и др.

 • Проверява и поддържа техническите устройства, залите, терените и съоръженията за провеждане на анимационните мероприятия и забавленията на туристите в здравословен и безопасен режим на работа.

 • Умее да оперира с технически средства и оборудване, приложими в туристическата анимация.

 • Запознат е и прилага маркетинг и маркетингови проучвания в туристическата анимация.

 • Осигурява безопасност на туристите по време на анимационните мероприятия и ги подпомага при разрешаване на здравословни проблеми.

 • Извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и подробни финансови отчети и изготвя заключителен доклад за осъществената програма с групата.

 • Систематизира, обработва и подготвя за използване необходимата информация за анимационната дейност.

 • Планира, специфицира, заявява и отчита предоставените му за аниматорската дейност материално-техническите средства и консумативи.

 • Владее професионално-речевия етикет при рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и мероприятия.

 • Познава специфичните особености и практическите аспекти на профилираната подготовка на хотелиерската, на спортната, на фолклорната и на детската анимация.

В.1. Специфични компетенции, придобити от профилираната подготовка по хотелска анимация.

 • Знае и спазва установените в хотелиерството стандарти за посрещане, настаняване и изпращане на български и чуждестранни гости, както и специфичните изисквания при организиране на туристическа анимация на туристите, изискващи специфични грижи (инвалиди, деца, възрастни хора със заболявания и други).

 • Владее и прилага основни видове хотелска анимация.

 • Разработва и разгласява атрактивни програми за хотелска анимация и мотивира туристите за участие в тях.

 • Познава и използва необходимите технически устройства и реквизити за осъществяване на сценични анимационни мероприятия.

 • Познава и прилага комуникационни и презентационни техники по време на закуска, обяд и вечеря.

В.2. Специфични компетенции, придобити от профилираната подготовка по спортна анимация.

 • Разпределя туристите на екипи в зависимост от техните предпочитания и възможности.

 • Организира и провежда спортна анимация в курорти край водни площи и в зимни курорти.

 • Демонстрира, инструктира и провежда спортна гимнастика, лека атлетика и различни видове спортни игри.

 • Организира и провежда пешеходен туризъм, колоездене, конен спорт, лов, риболов и стрелба, пейнтбол и други спортно-развлекателни игри и забавления.

 • Спазва и следи за безопасността на туристите, както и за ползотворното уплътняване на времето им за почивка, забавления и релаксация.

В.3. Специфични компетенции, придобити от професионалната подготовка по фолклорна анимация.

 • Разработва, предлага и организира фолклорни анимационни програми.

 • Групира туристите по интеркултурен признак, потребности и желания за забавления.

 • Разработва психологически профил на групата и на всеки индивид.

 • Интегрира цялостно гостите в концепцията на хотела за анимацията като „игра+движение+забавление”.

 • Демонстрира и използва фолклорни музикални инструменти.

 • Предлага на туристите и ги въвлича в самодейно изпълнение на популярни народни песни, хора и ръченици, фолклорни шоупрограми и игри.

В.4. Специфични компетенции, придобити от професионалната подготовка по детска анимация.

 • Разработва и организира провеждането на специфични детски и юношески анимационни програми за различни видове възрастови групи.

 • Занимава и играе с деца, като разказва детски приказки, пее песнички, изпълнява клоунада за актуални детски филмови герои.

 • Организира и провежда спортни игри за деца и юноши в зала, сред природата и на площадка с детски съоръжения.

 • Демонстрира и въвлича децата и юношите за самодейни изпълнения на фолклорни песни, танци и игри.

 • Осигурява детската безопасност, както и ползотворното и приятно уплътняване на времето на децата.
 • Решаващо значение за ефективно практическо обучение има използването на учебно-тренировъчен кабинет по туристическа анимация.


Специфичните особености на обучението на аниматори в туризма налага използване на специализиран учебно-тренировъчен кабинет, което да дава възможност да се извършват демонстрации и упражнения на анимационни методи, подходи и техники с оглед придобиване на практически умения. Поради отсъствието на условия за това редица лицензирани центрове за професионално обучение избягват провеждането на квалификационни курсове за аниматори в туризма.

Учебно-тренировъчният кабинет по проекта беше изграден в съответствие с характера и особеностите на различните видове анимационна дейност, откъдето бяха изведени потребностите от основно оборудване и реквизити за провеждане на практическите упражнения и демонстрации за най-разпространените в световната практика анимационни занимания на туристите. Целта е на първия етап да се закупи най-необходимото, а впоследствие заедно с придобиването на опит да се разширява и обогатява материалната база.

Учебно-тренировъчният кабинет е разположен в подходящо за целта помещение с централно отопление и вентилация. Взето е предвид и обстоятелството, че анимационните дейности се провеждат както в помещения на закрито, така и на открито сред природата. Поради това някои практически занятия на групата за пилотно обучение по проекта бяха проведени в естествена среда на открито – за тази цел бяха осигурени съответни учебно-тренировъчни материали, екипировка, средства и реквизити.

За обзавеждане на учебно-тренировъчния кабинет беше осигурено следното основно оборудване:

 • Преносим компютър, който в съчетание с мултимедиен проектор и екран служи за мултимедийни презентации на учебния материал, на практически методи и анимационни техники.

 • Аудиовизуален DVD плеар в съчетание с 2 безжични микрофона – предназначени за озвучаване, за възпроизвеждане на дискове с разнообразна музика, караоке, аеробика, за прожекции на учебни филми, за упражнения по риторика и водене на анимационни прояви.

 • Цифров фотоапарат – за упражняване на снимачна техника, за заснемане и демонстрации на невербални комуникации с аудиторията, за малки, видеоклипове за анимационни ситуации и техника.

 • Скенер – за подготовка на нагледни учебни материали, модели, практически образци, както и за упражнения по подготовка на оферти и презентации.

 • Флипчарт и магнитна дъска – за онагледяване на учебния материал, работа в малки групи, упражнения и демонстрации на анимационни техники.

Осигурени бяха също така комплекти от реквизити за провеждане на учебно-тренировъчни практики по:

 • Хотелска анимация: дискове с музика, караоке, огледала, гримове, маски, перуки, шапки, тематични реквизити, консумативи, шахове, карти, забавни игри.

 • Спортна анимация: различни видове топки, маса за мини тенис, халки и топчета, постели за гимнастика, обръчи, въжета, летящи игри.

 • Фолклорна анимация: шивашки комплект (платове, игли, мъниста, конци за бродерии, кърпи и др.), дискове с хора и ръченици, модели на народни носии и др.

 • Детска анимация, шаблони и пастелни бои за рисуване, пъзели различни формати, детски забавни игри, маски и др.

Създаденият по проекта учебно - тренировъчен кабинет по туристическа анимация доказа по безспорен начин своята целесъобразност в процеса на практическото обучение на целева група от 30 обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професията.


 • Държавен изпит по практика на специалността „Туристическа анимация”

 • Съдържание на индивидуалното практическо задание и организация на изпита.

Държавният изпит по практика на специалността беше проведен в Центъра за професионално обучение от комисия в състав от пет члена, назначени от Директора на ЦПО в съответствие с изискванията на ЗПОО. Държавният изпит по практика на специалността беше организиран в две части:

Първа част – Разработване на проект на анимационна програма, организационен план и план сметка по съответния профил на туристическата анимация. Проектите бяха разработени по индивидуални задания, възложени на курсистите най-малко 10 календарни дни преди датата на изпита.

Втора частПрезентация и защита на проекта пред изпитната комисия и демонстрация на въвеждане на основен блок от представената анимационна програма.

Продължителност на изпита – 30 минути за всеки курсист.

 • Насоки за разработване на индивидуалните практически задания.

Индивидуалното практическо задание, което получи всеки курсист съдържаше:

  • наименование на проекта;

  • съдържание на проекта;

  • изисквания, на които трябва да отговаря;

  • срок за разработване на проекта;

  • изисквания към презентацията;

  • практическа задача за демонстрация на основен анимационен блок.

 • Презентацията беше изпълнена в следната последователност:

 • цели и задачи на проекта;

 • предназначение, обхват и основни моменти на анимационната програма;

 • съдържание на организационния план;

 • съдържание и резултати от План-сметката;

 • заключения, изводи и самооценка;

 • отговори на въпроси, задавани от членовете на комисията.

Съдържанието на индивидуалното практическо задание беше представено в два екземпляра в писмен вид.

 • Критерии на оценяване.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Максимален брой точки 100

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – І ЧАСТ

50

1. Изчерпателност на разработката

25

2. Качество и ефективност на проекта

15

3. Отговор на въпроси, поставени от комисията

10

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ – ІІ ЧАСТ

50

1. Техника на презентиране и умение за демонстрация

25

2. Логичност и убедителност на изложението

15

3. Отговор на въпроси, поставени от комисията

10
 • Система за оценяване

Оценяването беше извършено по точкова система. На всяка част от държавния изпит се поставя оценка, съобразно горепосочените критерии. Окончателната оценка е средноаритметична от оценката на презентацията и оценката от изпълнението на практическата задача. За преминаване от точкова в цифрова система се използва формулата:


Оценка

=ценка


Всеки член на изпитната комисия направи самостоятелна оценка по посочените критерии. След това тези оценки бяха нанасени в таблицата и на тази база беше изчислена средната окончателна оценка от държавния изпит по практика на специалността за всеки курсист.


д-р Борис Гълъбов – Зам. председател на

Българската туристическа камара

2 Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО), чл. 31, www.navet.government.bg

Свързани:

Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconРазпределение на студентите от специалност "ИС" и "инс" за защита на практическото обучение през м септември 2008 г
Защитата на практическото обучение ще се проведе съгласно заповед на ректора №: рд-06-668/14. 03. 2008 Г. На следните дати
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconВъпросни к за студентите от специалност "ИС" за провеждане на защита на практическото обучение
Студентите от спец. Ис избрали направление “ Икономика и управление на строителното предприятие” могат да проведат практическото...
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconУказание №12 за провеждане на професионалнопрактическо обучение на студентите от специалности към катедра
Чл. С това указание се конкретизират механизмите и реда за провеждане на практическото обучение, представени в Подсистема “Професионалнопрактическо...
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconВъпросни к за провеждане на защита на практическото обучение от студентите от специалност "Бизнес икономика"
В отчета за проведено практическо обучение следва да се отговори на следните въпроси
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconПолитика по качество
Деймос Корект” оод е да предлагат услуги в областта на търговията, доставката, монтажа, сервиза на овк техника с високо качество,...
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconЗащита на практическото обучение

Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconПравила относно провеждането на практическото обучение-утвърдени с протокол no6/05. 06. 06 г икономическиуниверситет
Правила относно провеждането на практическото обучение-утвърдени с протокол no6/05. 06. 06 г
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconТема: строителство, строителен контрол
От името на жи­телите на кв. Симе­оново сърдечно бла­годарим на в. „168 часа" за публикация­та „Хотели блокират път" в бр. 47/2008...
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconБлагодаря на всички участници в общинския и в областния кръг на олимпиадата по география и икономика, за творческите изяви и за постигнатите резултати, на
Благодаря на всички участници в общинския и в областния кръг на олимпиадата по география и икономика, за творческите изяви и за постигнатите...
Практическото обучение – сигурният път към високия професионализъм iconСъобщени е за студентите от III курс редовно обучение от специалност "икономика на индустрията" във връзка с провеждането и защитата на практическото обучение
За студентите от III курс редовно обучение от специалност “икономика на индустрията”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом