Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан
ИмеАж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан
Дата на преобразуване23.11.2012
Размер199.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://e-tax.mta.mn/Doc/FormTT-02-2011.docx
Татварын Ерөнхий Газрын даргын 2011 оны 12 сарын

09-ний ºдрийí 730 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Маягт ТТ- 02 Үндэсний татварын албаАж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан1. ТТД: |__|__|__|__|__|__|__| 2. Нэр: _____________________________________________________


3. Татвар төлөгчийн одоогийн хаяг :

|__|__| Аймаг, хот: ______________________________ Утас 1: _______________ Утас 2: _______________

|__|__| Сум, дүүрэг: _____________________________ Факс : ________________

|__|__| Баг, хороо: ______________________________ Шуудангийн хайрцаг No: ________________________

|__|__|__| Гудамж, хороолол: _______________________ Е-mail хаяг: _________________________________

|__|__|__| Байшин: _____________

|__|__|__| Хашаа, хаалга: ________

4. Эрхлэх үйл ажиллагаа: Үндсэн: код |__|__|__|__|__|__| - _______________________________________________

5. Тайлант хугацаа: он |__|__|__|__| улирал |__|

6. Толгой компанийн регистр, нэр |__|__|__|__|__|__|__| _______________________________________

7. Салбар компанийн тоо |__|__|__|, нэрс ____________________________________________________

8. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эзлэх хувь |__|__|, хэмжээ _____________________

( ) Тухайн тайлангийн хугацаанд /өссөн дүнгээр/ үйлдвэрлэл явуулж, борлуулалт хийгээгүй бол (х)- ээр тэмдэглэнэ.

А. Нийтлэг хувь хэмжээгээр ногдуулах татварын тооцоолол: (оны эхнээс өссөн дүнгээр,

мянган төгрөг)

Үзүүлэлтүүд

Мөр

Татвар төлөгчийн тодорхойл-сон

Татварын алба

хүлээн авсан

1. Нийт орлогын дүн (мөр 2+3+4+5+6)

1үүнээс:

1.1. Татвараас чөлөөлөгдөх орлогын дүн (ТТ-02б маягтын А хэсгийн дүн)

21.2. Тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлогын дүн (мөр 37+39+41+46+48+50)

31.3. Хуулийн дагуу бусдад татвар суутгуулсан орлогын дүн

41.4. Бусад орлогын дүн

51.5. Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлогын дүн (мөр 7+18+21)

61.5.1.Үйл ажиллагааны орлого (мөр 8+9+...+17)

7үүнээс:

Үндсэн үйлдвэрлэл, ажил үйлчилгээний борлуулалтын орлого

8Туслах үйлдвэрлэл, ажил үйлчилгээний борлуулалтын орлого

9Хувьцаа, үнэт цаас борлуулсны орлого

10Үнэ төлбөргүйгээр бусдаас авсан бараа, ажил, үйлчилгээ

11Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого

12Техникийн, удирдлагын зөвлөх болон бусад үйлчилгээний орлого

13Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй этгээдээс авсан хүү, анз /торгууль, алданги/, хохирлын нөхөн төлбөрийн орлого

14Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит орлого

15Даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-ийн даатгалын үйл ажиллагааны орлого

16Албан татвар ногдох бусад орлого

171.5.2.Хөрөнгийн орлого (мөр 19+20)

18


Хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн орлого

19Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, ХЗ-ийн хоршооны хувьд хүүгийн орлого

201.5.3. Хөрөнгө борлуулсны орлого (мөр 22)

21


Хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого

222. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

233. Удирдлагын болон борлуулалтын үйл ажиллагааны зардал

244. Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал

255. Татварын өмнөх ашиг +, алдагдал- (мөр 1-23-24-25)

266. Хуульд заасан татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардлын дүн буюу “Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан”-гийн А1, В3 мөрийн нийлбэр дүн /татварын өмнөх ашгийг нэмэгдүүлэх дүн/

277. “Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан”-гийн A2, В4 мөрийн дүн буюу татвар ногдуулах орлогыг бууруулах дүн

288. Татвар ногдуулах орлогын дүн (мөр 26+27-28)

299. Сайн дурын даатгалын хураамжийн хэтрэлт (“Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан”-гийн 5.1 дэх мөрийн дүн)

3010. Зохицуулагдсан татвар ногдуулах орлогын дүн (мөр 29+30)

3111. Өмнөх жилүүдийн татварын тайлангаар гарсан татварын албаар баталгаажуулсан алдагдлаас тайлант хугацаанд шилжүүлсэн дүн (ТТ-02в маягтын А хэсгийн 3-р мөрийн дүн)

3212. Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдуулах орлогын дүн (мөр 31-32)

3313. Ногдуулсан татвар (33x хуулийн 17.1-д заасан хувиар)

3414. Хөнгөлөгдөх татварын дүн (ТТ-02б маягтын Б хэсгийн дүн)

3515. НИЙТЛЭГ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ АЛБАН ТАТВАР (мөр 33-34)

36
Б. Тусгай хувь хэмжээгээр ногдуулах татварын тооцоолол:


16. Эротик хэвлэл, ном зохиол, дүрс бичлэг худалдсан буюу төлбөртэй ашиглуулсан, эротик тоглолт явуулсан үйлчилгээний орлого

37


Эротик хэвлэл, ном зохиол, дүрс бичлэг худалдсан буюу төлбөртэй ашиглуулсан, эротик тоглолт явуулсан үйлчилгээний орлогод ногдуулсан татвар (37 х 40%)

3817. Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого

39


Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогод ногдуулсан татвар (мөр 39 х 2% )

4018.Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого

41


Баримтаар нотлогдох зардал

42


Хонжворт олгосон мөнгө болон барааны үнэ

43


Татвар ногдуулах орлого (мөр 41-42-43)

44


Ногдуулсан татвар (44 x 40%)

4519.Хүүгийн орлого

46


Хүүгийн орлогод ногдуулсан татвар (46 x 10%)

4720. Давхар татварын гэрээтэй гадаад улсад олсон тухайн гэрээнд заасны дагуу Монгол Улсад татвар ногдуулах ногдол ашиг, хүүгийн орлого

48


Давхар татварын гэрээний заалтын дагуу Монгол Улсад татвар төлөх ногдол ашиг, хүүгийн орлогод ногдох татвар (мөр 48 x гэрээнд заасан хувиар)

4921. Гадаад улсад олсон ААНОАТ-ын хуульд заасан тусгайлсан хувь хэмжээгээр албан татвар ногдуулах орлого /суутгагч нь оршин суугч бус этгээд бол/

50


Гадаад улсад олсон ААНОАТ-ын хуульд заасан тусгайлсан хувь хэмжээгээр албан татвар ногдуулах орлогод суутгасан татвар (мөр 50 x хуульд заасан хувиар)

5122. ТУСГАЙ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН

(мөр 38+40+45+47+49+51)

5223. НИЙТ ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ ТАТВАРЫН ДҮН (мөр 36+52)

53
В.Татварын тооцоолол: Дебет Кредит

Тайлангийн эхний үлдэгдэл

Илүү

54Дутуу

55Тайлант хугацаанд ногдуулсан татвар (мөр 53)

56Тайлант хугацаанд дансаар төлсөн

Гүйцэтгэл

57Өөрчлөлт /+,-/

58Татварын алба болон татвар төлөгч хоорондын тооцоогоор төлсөн

59Бусад татварын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон

60Буцаан олгосон болон хүчингүй болгосон татвар

61Илүү төлөлтөөс бусад татварын өрөнд суутган тооцсон

62Тайлангийн эцсийн үлдэгдэл

Илүү

63Дутуу

64

Тайланг үнэн зөв гаргасан: Тайланг хүлээн авсан:


Дарга /Захирал/: . . . . . . . . . . . . . . Татварын улсын байцаагч: . . . . . . . . . . . . . . . .


тэмдэг

тэмдэгЕрөнхий нягтлан бодогч: . . . . . . . . . . . . . .


тэмдэг20 … оны … сарын … өдөр 20 … оны … сарын … өдөр


Албан татвар төлөгч нь улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн эцсийн тайланг дараа оны 2 сарын 10-ны дотор харъяалах татварын албанд тушаана.


Татварын Ерөнхий Газрын даргын 2011 оны 12 сарын

09 -ний ºдрийí 730 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт


Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын

тайлангийн маягт нөхөх заавар


1. Татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүд нягтлан бодох бүртгэлээ Олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв хөтлөн, энэхүү тайлангийн маягтаар Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуульд /цаашид хуульд гэх/ заасан хугацаанд татварын албанд тайлагнах үүрэгтэй. Татварын тайлан гаргахдаа Татварын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 8 сарын 02-ны өдрийн 379 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Татварын тайлан гаргах, татварын албанд тайлан хїлээн авах журам ”-ыг баримтална.

2. Нийт орлогын дүн (мөр 1) нь татвараас чөлөөлөгдөх орлогын дүн (мөр 2), тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдуулсан орлого (мөр 3), бусдад татвар суутгуулсан орлого (мөр 4), бусад орлогын дүн (мөр 5), нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлого (мөр 6)-ын нийлбэрээр тодорхойлогдоно.

3. Татвараас чөлөөлөгдөх орлогын дүн (мөр 2)-д Татварын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 11 сарын 25-ны өдрийн 531 дїгээр тушаалын 1 дїгээр хавсралтаар батлагдсан “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх заавар”-ын хавсралт ТТ-02б тооцооны маягтын А хэсгийн дүнг тусгана. Татвараас чөлөөлөгдөх орлого олохтой холбоотой зардлууд нь татвар ногдох орлогоос хасагдах зардалд орж тооцогдохгүй бөгөөд Сангийн сайдын 2010 оны 121 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан”-гийн “Байнгын зөрүү” хэсгийн “Татвар ногдуулах орлого буюу татварын өмнөх ашгийг нэмэгдүүлэх утга” гэсэн хэсэгт тусгагдана.

4. “Тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлогын дүн” (мөр 3) нь хуульд тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдуулахаар заасан орлогуудын дүнгээр тодорхойлогдох бөгөөд энэ орлогод тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдуулсан тул “нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдох” орлогод оруулахгүй боловч энэ дүн нь нийт борлуулалтын орлогын дүнд орж тооцогдоно. Энэ орлогыг олохтой холбоотой гарсан зардлууд нь татвар ногдох орлогоос хасагдах зардалд орж тооцогдохгүй бөгөөд Сангийн сайдын 2010 оны 121 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан”-гийн “Байнгын зөрүү” хэсгийн “Татвар ногдуулах орлого буюу татварын өмнөх ашгийг нэмэгдүүлэх утга” гэсэн хэсэгт тусгагдана.

5. “Хуулийн дагуу бусдад татвар суутгуулсан орлого” (мөр 4) ААНОАТ-ын хуулинд тухайн орлогыг олгогч нь суутган тооцохоор заасан орлогуудын дүнгээр тодорхойлогдох бөгөөд энэ дүнгийн задаргаа нь суутгагчийн гаргасан “Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос суутгасан татварын тайлан ТТ-13” маягтын дүнтэй тохирч байх ёстой.

6. “Бусад орлогын дүн” (мөр 5) Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус орлого болон бусад орлогыг тусгана.

7. “Нийтлэг хувь хэмжээгээр албан татвар ногдох орлогын дүн” (мөр 6)-г тодорхойлохдоо хуульд заасан татвар ногдох орлогын 3 бүлгээс нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдуулахаар заасан үйл ажиллагааны, хөрөнгийн болон хөрөнгө борлуулсны орлогуудын дүн болох 7,18,21 дугаар мөрүүдийн дүнгүүдийг нэмж тодорхойлно.

8. Тухайн ААН-ийн нийт зардлуудыг үйлдвэрлэлийн болон үйл ажиллагааны зардлын үндсэн ангилалтай уялдуулан “Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг”, “Удирдлагын болон борлуулалтын үйл ажиллагааны зардал”, “Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал” гэсэн 3 бүлэг дүнгээр 23, 24, 25 дугаар мөрүүдэд тусгана. Эдгээр дүнг “Санхүүгийн тайлан” (Орлого үр дүнгийн тайлан СТ-2) болон өртгийн тайлангаас авч бөглөнө. Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг нь орлогын дүнд орж тооцогдсон болохыг анхаарах хэрэгтэй.

9. Татварын өмнөх ашиг /+/, алдагдал /-/ -ын дүнг нийт орлогын дүнгээс санхүүгийн тайлангаар гарсан үйл ажиллагааны зардлууд болох “Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг”, “Удирдлагын болон борлуулалтын үйл ажиллагааны зардал”, “Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал”-ын дүнг хасч тодорхойлно.

10. Тухайн аж ахуйн нэгжийн зарим төрлийн зардлуудыг татварын хуульд албан татвар ногдуулах орлогоос бүхэлд нь, эсвэл зарим хэсгийг нь хасахгүй байхаар хуульчилсан байдаг бөгөөд энэ зардлуудын нөлөөллийг Сангийн сайдын 2010 оны 121 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан”-гийн “Татвар ногдуулах орлого буюу татвар тооцохын өмнөх ашгийг нэмэгдүүлэх утга” гэсэн хэсэгт тусгана. Зөрүүгийн тайлангийн “байнгын” болон “түр зөрүү”-гийн дүн буюу А1, В3 мөрүүдийн нийлбэрээр ААНОАТ-ын тайлангийн маягтын 27 дугаар мөрөнд тусгана.

11. Тухайн ААН-ийн бүртгэлийн бодлогоос хамаарч зарим зардлууд татварын хуульд зөвшөөрсөн хэмжээнээс дутуу тооцогдох, эсхүл зарим төрлийн ашиг тухайлбал, валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус ашгийг татвар ногдуулах орлогод оруулахгүй байх тохиолдол байдаг. Маягтын 28 дугаар мөрийн дүн нь “Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан”-гийн түр зөрүүгээр зохицуулагдсан татвар ногдуулах орлогыг бууруулах дүн буюу зөрүүгийн тайлангийн А2, В4 мөрүүдийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно.

12. Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (мөр 26)-ын дүн дээр 27-р мөрийн дүнг нэмж, 28-р мөрийн дүнг хассанаар Татвар ногдуулах орлогын дүн (мөр 29) тодорхойлогдоно.

13. Сайн дурын даатгалын хураамжийн хэтрэлт (мөр 30)-ийг “Санхүүгийн болон орлогын албан татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах тайлан”-гийн 5.1 дэх мөрийн дүнгээр тодорхойлно.

14. Зохицуулагдсан татвар ногдуулах орлогын дүн буюу 31-р мөрөнд татвар ногдуулах орлогын дүн (мөр 29) дээр сайн дурын даатгалын хураамжийн хэтрэлт (мөр 30)-ийг нэмж тусгана.

15. Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах нийт зардлын дүнг ААНОАТ-ын тайлангийн тодруулга /ТТ-02г/-ын 2-44 дүгээр мөрүүдэд заасан зардлуудыг нэмж тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл тухайн тайлангийн хугацаанд гарсан бүх зардлуудыг зориулалт, төрлөөр нь ангилж тусгана. (Зөвхөн баримтаар нотлогдох зардлын дүнг оруулан тооцно). Зарим төрлийн хязгаарлалт тогтоосон зардлуудын хувьд хуульд заасан хязгаарлалтын хїрээнд бичигдэнэ.

16. Өмнөх жилүүдийн татварын тайлангаар гарсан татварын албаар баталгаажуулсан алдагдлаас тайлант хугацаанд шилжүүлсэн дүн Татварын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 11 сарын 25-ны өдрийн 531 дїгээр тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох заавар”-ын хавсралт ТТ-02в тооцооны маягтын А хэсгийн 3-р мөрийн дүнг тусгана.

17. Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдуулах орлогын дүн (мөр 33)-г Зохицуулагдсан татвар ногдуулах орлогын дүн (мөр 31)-гээс “Өмнөх жилийн татварын тайлангаар гарсан алдагдлаас тайлант хугацаанд шилжүүлсэн дүн” (мөр 32)-г хасч тодорхойлно. Ногдуулсан татвар (мөр 34)-ын хэмжээг хуулийн 17-р зүйлийн 17.1-т заасан хувиар тооцож тодорхойлно.

18. Хөнгөлөгдөх татварын дүн (мөр 35)-д Татварын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 11 сарын 25-ны өдрийн өдрийн 531 дїгээр тушаалын 1 дїгээр хавсралтаар батлагдсан “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх заавар”-ын хавсралт ТТ-02б тооцооны маягтын Б хэсгийн дүнг тусгана. Давхар татварын гэрээтэй улсад тєлсєн татвар мөн энд тусгагдана.

19. Нийтлэг хувь хэмжээгээр төлбөл зохих татвар (мөр 36)-ыг ногдуулсан татвар (мөр 34)-аас хөнгөлөгдөх татварын дүн (мөр 35)-г хасч тодорхойлно.

20. Хуульд заасан тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдуулахаар заасан орлогууд болон гадаад улсад олсон орлогод ногдох татварыг маягтын Б хэсэг /Тусгайлсан хувь хэмжээгээр ногдуулах татварын тооцоолол/-т тусгана.

21. Нийт төлбөл зохих татварын дүн (мөр 53)-г 36-р мєрийн дүн дээр 52-р мєрийн дүнг нэмж тодорхойлно.

22. Маягтын В хэсэг буюу “Татварын тооцоолол” хэсэгт тухайн тайлант хугацаанд ногдсон татвар, өмнөх тайлангийн баталгаажуулсан үлдэгдэл, татварын албатай тооцоо нийлэн төлсөн татвар, бусад татварын өрөнд болон бусад татварын илүүгээс суутган тооцсон дүн, өмнөх дутуу төлөлтөөс илүү төлөлтөд нь суутгасан, хүчингүй болсон, буцаан олгосон дүнгүүдийг тусгаж, тайлангийн эцсийн үлдэгдлийг тооцон, баталгаажуулна.

23. Аж ахуйн нэгжүүд нь ААНОАТ-ын тайлангийн тодруулга /ТТ-02г/-ыг заавал бөглөх бөгөөд уг маягтаар албан татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлын дүнг хуулинд заасан зардлын нэр, төрлөөр гаргаж тайлагнана.

24. Аж ахуйн нэгжїїд нь энэхїї тайлангийн маягтаар 2011 оны 4 дїгээр улирлаас эхлэн тайлагнана.ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 2011 он.


Свързани:

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан iconХувь хүний орлогын албан татварын тайлан
Нийт îðëîãûí ä¿í (мөр 2+7+8+10+38+41+42+43+44+47+49+50+53+56+57+58+59+63+64+65+66+67+68)
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан iconАшигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан-15а
Татварын тайлан гаргахдаа тег-ын даргын 2010 оны 08 дугаар сарын 02-ны єдрийн 379 дїгээр тушаалаар батлагдсан “Татварын тайлан гаргах,...
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан iconХийсэн шалгалтын тайлан
Нийтийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, Үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөВШӨӨРӨлтэй аж ахуйн нэгжүҮдэд
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан iconҮндэсний татварын албаны 2012 оны зорилт: "Татварын төлөвлөлт, ногдуулалт, хураалтыг боловсронгуй болгох " жилд зориулав. Дэлхийн банкны төслийн зөвлөх, доктор (PhD), дэд проф А. Энхбат орлогын удирдлага: татварын удирдлагыг зохион байгуулах нь удиртгал
Энэ баримт бичигт чиг-үүрэгт суурилсан байгууллагын загвар, бүтцийг үзүүлэхээс гадна түүнийг хэрэгжүүлэхэд удирдлагын өөрчлөлт ямар...
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан icon2012 онд хувь хүний орлогын албан татварын чөлөөлөлт эдлүүлэх үед бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон...
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан icon2011 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан
Мөн аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 36 аж ахуй нэгж байгууллагын албан хаагчдад холбогдох хууль эрх зүйн актуудаар...
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан iconАймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал
Тєсєв: Аймгийн тєсвийн орлогод 3243. 6 сая тєгрєг орж тєлєвлєгєє 2 хувиар биелж, єнгєрсєн оны мєн їеийнхээс 246. 7 саяар дээгїїр...
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан iconМексико сити Теотиуакан-Оaхакa Пуеблa Монте Албан Паленке Укшмал Кампече Меридa Чичен Итца Канкун
Мексико сити — Теотиуакан-Оaхакa — Пуеблa — Монте Албан — Паленке — Укшмал — Кампече — Меридa — Чичен Итца — Канкун
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан iconУлаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн №А/48 тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн үзлэг шалгалтын илтгэх хуудас
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагууд 2010-2011 оны өвлийн оргил ачааллыг ноцтой гэмтэл доголдол гарсангүй өвөлжлөө
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан iconШҮҮхийн шинжилгээний үндэсний
Монгол Улсын “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хуулийн 20 дугаар зүйлд заасныг...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом