Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново
ИмеКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Дата на преобразуване23.11.2012
Размер44.83 Kb.
ТипРешение
източникhttp://vt.government.bg/documents/Reshenia13062011.doc
КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 7А ОТ УПОА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ 2/13.06.2011 г.


РЕШЕНИЕ № 1


Във връзка с жалба, вх. № 71-1/21.04.2011 г., от управител на хотел в с. Вонеща вода, относно шум от преминаващи леки и тежкотоварни автомобили през прохода „Хаинбоаз”, водещи до оплаквания от почиващи и искане за изграждане на шумоизолираща стена да се установи какви са процедурите по изграждане на шумоизолиращи стени, както и в компетентността на коя институция попада въпроса. Да се изискат от подателя протоколите от замерване на шума. Да се изготви писмо до Областно пътно управление – Велико Търново.

РЕШЕНИЕ № 2


Във връзка със сигнал от лице, осъществяващо обществен превоз на пътници, с вх. № 69-103/27.05.2011, в който се съобщава за толериране на отделни превозвачи от страна на Общинска администрация - Павликени и Областен отдел на КД на ДАИ Велико Търново, нарушения на нормативната уредба при ползване на автогара в гр. Павликени и бездействие на компетентните институции, да се изиска проверка от Областен отдел КД – ДАИ Велико Търново.

.

РЕШЕНИЕ № 3


Във връзка със заявление от земеделски производител, с вх. № 69-106/28.05.2011 г., относно невъзможен достъп до собствени масиви в землището на с. Поликраище, в следствие на трасиране на граници на поземлени имоти и неточност в картата на възстановената собственост, да се изиска становище от Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново.


РЕШЕНИЕ № 4


Във връзка с жалба, вх. № 94ММ-45/28.05.2011 г., в която се твърди, че кметът на с. Климентово неправомерно е издал документ – удостоверение за наследници, жалбата да се препрати по компетентност на кмета на Община Полски Тръмбеш за извършване на проверка.


РЕШЕНИЕ № 5


Във връзка с жалба, с вх. № 94ММ-23/31.05.2011 г., в която се отправя молба до областен управител за съдействие за издаване на удостоверение от страна на Община Стражица за удостоверяване на определени факти, поради непроизнасяне на Община Стражица по две поредни молби по този въпрос с дати 16.03.2011 г. и 14.04.2011 г., да се изиска информация от кмета на Община Стражица.


РЕШЕНИЕ № 6


Във връзка с жалба, вх. № 94СС-35/31.05.2011 г., в която се изказват съмнения относно законността на сграда в гр. Велико Търново, да се извърши проверка за наличие на отчуждителна преписка в Областна администрация – Велико Търново.


РЕШЕНИЕ № 7


Във връзка с предложение, вх. № 69-83/31.05.2011 г., относно координиране на дейностите по функционирането на фериботна линия Свищов – Зимнич, сгъстяване графика за движение на ферибота с тенденция за работа в режим „нон-стоп”, промяна в работното време на ГКПП, обмисляне на възможността за едностранен контрол от смесени екипи, с оглед на обстоятелството, че по първата част от предложението има подготвен отговор от страна на областен управител, по втората част от същото да се изготви писмо до Гранична полиция и Агенция Митници.


РЕШЕНИЕ № 8


Във връзка с писмо, вх. № 94ДД-26/01.06.2011 г., в което се поставя въпрос за необходимостта от изграждане на изкуствени неравности за ограничаване скоростта на автомобилите, движещи се по ул. 1-ва в с. Сломер, същото да се препрати по компетентност на кмета на Община Павликени.


РЕШЕНИЕ № 9


Във връзка с заявление, с вх. № 94АА-36/01.06.2011 г., с което се иска изясняване статута на парцел по плана на с. Първомайци и осигуряване на достъп до него, да се изиска становище от Община Горна Оряховица по поставения проблем. Представител на Община Горна Оряховица да бъде поканен на следващото заседание на Комисията.


РЕШЕНИЕ № 10


Във връзка с жалба, вх. № 94ММ-57/02.06.2011 г., относно кадастрална карта на имот в гр. Горна Оряховица и обстоятелството, че от три години има заведена преписка с Община Горна Оряховица по случая без да има резултат да се изискат документите и доказателствата, които подателя твърди, че притежава.


РЕШЕНИЕ № 11


Във връзка с жалба, с вх. № 94ББ-19/03.06.2011 г., относно преразглеждане на виза за престой на територията на Република България, същата да бъде препратена по компетентност на Министерство на външните работи.


РЕШЕНИЕ № 12


Във връзка с жалба, вх. № 94КК-10/03.06.2011 г., срещу мълчалив отказ на кмета на Община Павликени, се установи наличие на преписка по въпросите, засегнати в жалбата, поради което да бъде изготвен отговор до подателя, с който да бъде уведомен, че на поставените въпроси му е отговорено с предходно писмо, като се уточни, че в настоящия сигнал не се излагат нови обстоятелства.


РЕШЕНИЕ № 13


Във връзка с жалба, вх. № 69-121/07.06.2011 г., относно премахване на химическа тоалетна от междублоковото пространство и проблем с шум от таксита в гр. Горна Оряховица, същата да се изпрати на Община Горна Оряховица. Представител на Община Горна Оряховица да бъде поканен на следващото заседание на Комисията.


РЕШЕНИЕ № 14


Във връзка с питане, вх. 94СС-37/07.06.2011 г., по движение по преписка с Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново и Министерство на земеделието и храните във връзка с промяна в предназначението на земя за изграждане на къщи за селски туризъм, да се изиска изходящия номер на преписката от Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново и да се извърши проверка в Министерство на земеделието и храните за движението на преписката.


РЕШЕНИЕ № 15


Във връзка с писмо, вх. 94ММ-60/07.06.2011 г., в което се описва лошо състояние на пътя от село Константин – село Миндя – град Елена, се установи се, че в Областна администрация има заведена преписка по този въпрос с Областно пътно управление Велико Търново от 2010 г. С писмо вх. № 23-57/26.07.2010 г. Областно пътно управление отговарят, че работите по възстановяване на пътното тяло и настилка ще приключат до началото на зимния сезон. Представител на Областно пътно управление Велико Търново да бъде поканен на следващото заседание на Комисията за доклад.


РЕШЕНИЕ № 16


Във връзка с писмо, вх. № 03-116/03.06.2011 г., от Отдел „Приемна” на Министерския съвет, с което препратен по компетентност сигнал от Сдружение „Велико Търново за гората”, относно проекта на Общ устройствен план на община Велико Търново, да бъде уточнена дата за изслушване на становище на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново.


РЕШЕНИЕ № 17


Във връзка с жалба, вх. № 94ЕЕ-13/13.05.2011 г., относно прекъснато захранването с ел. енергия на имот, поради неплащане на месечна сметка, която се оспорва, като недължима, както и че същата е следвало да се заплати от Дирекция “Социално подпомагане” – Велико Търново, да се изиска информация от Е.Он България за дължимите за имота суми и причината за прекъсване на ел. енергията, както и от Дирекция Социално подпомагане – Велико Търново за отпуснатите на подателя на жалбата социални помощи за отоплителен сезон 2006-2007.

Свързани:

Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПостоянна комисия по заетост област велико търново правилни к
Постоянната комисия по заетост е регионален обществен орган по заетостта, който се създава с решение на Областния съвет за регионално...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПротоко л №2 / 03. 0 2010 г
Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за развитие...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПостоянна комисия по заетост област велико търново
Регионалният инспекторат по образование Велико Търново представи Предложение за държавния план-прием за учебната 2007-2008 г. След...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconОбласт велико търново
Списък на пунктовете и отговорните лица за изкупуване на охлюви на териториите на Област Велико Търново и Област Габрово за 2012...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconОбластна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л
Днес, 25 ноември 2009 г., от 11: 00 часа в зала №317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6 от Закона за военните...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconПротоко л
Днес 30. 01. 2012 г в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към...
Комисия по чл. 7А от упоа област велико търново iconНа околната среда
Община Златарица се намира в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец, Стражица...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом