Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
ИмеРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Дата на преобразуване23.11.2012
Размер39.49 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/51/3_3 NAHD_6.doc
Р Е Ш Е Н И Е


34, 07.03.2011 г., гр. Белоградчик

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АБЕЛОГРАДЧИШКИ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав, на петнадесети февруари две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав:

Районен съдия: БОЖИДАРКА ЙОСИФОВА


Секретар М. Н.,

като разгледа докладваното от съдия Йосифова НАХ дело № 6 по описа за 2011 година.


Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.


Образувано е по жалба на Н. Б. К. от гр. Б., с ЕГН ..............., против НП № 7/ 26.11.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” – Белоградчик, с което на осн. чл. 212 ЗОБВВПИ, му е наложена „Глоба” в размер на 700 лв., за това, че е нарушил разпоредбите на чл. 53 от същия закон.

В жалбата и в хода на делото се моли, съдът да намали така наложеното наказание до законоустановения минимум, като жалб. К. твърди, че е с тежко материално положение, безработен е и няма средства да заплати такъв висок размер на глобата. Признава, че е извършил адм. нарушение за което е наказан.

Представител на въззиваемата страна, не се явява в с.з.

По делото е допуснат и разпитан свидетеля на въззиваемата страна – Г. В. Ж. – актосъставител.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира, че подадената жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество същата е частично основателна.

Съображенията на съда са следните :

С показанията си, свидетеля на въззиваемата страна – Ж. – мл. ПИ „КОС” към РУ „П” – Белоградчик, установява, че 18.11.2010 г. около 9,30 ч. била извършена полицейска проверка на ул. „К.” № .. в гр. Б., в дома на жалб. К.. При проверката, в жилището на жалбоподателя, били намерени пиротехнически изделия, които при измерването им, се установило, че са 17, 400 кг. За това, че жалб. К. съхранява пиротехнически изделия, без да има надлежно разрешително, св. Ж. му съставил АУАН № 7/ 19.11.2010 г., за нарушение на чл. 53 от ЗОБВВПИ.

Въз основа на акта, е издадено НП № 7/ 26.11.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” – Белоградчик.

Жалб. К. признава, че е закупил въпросното количество пиротехнически изделия от пазар „Илиянци” в гр. София, като твърди че са били закупени за собствени нужди и за негови приятели. Не отрича, че пиротехническите изделия съхранявал в дома си. Твърди, че не знаел, че това е забранено, тъй като свободно бил закупил пиротехническите изделия от гр. София. Моли съда, наказанието му да бъде намалено до възможния минимум, тъй като е безработен, има малко дете за което се грижи, както и че никой друг от семейството му не работи.

Предвид изложеното от фактическа страна, от правна страна, съдът намира следното :

От събрания по делото доказателствен материал, безспорно се установява, че на посочената в АУАН дата – 18.11.2010 г., в дома на жалб. К., била извършена полицейска проверка, при която, в дома му били намерени пиротехнически изделия, чието количество е 17, 400 кг.

Съгласно чл. 53 от ЗОБВВПИ, не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 2 - до 5 кг брутно тегло, и от категория 3 - до 10 единични бройки.

В случая обаче брутното тегло на съхраняваните от жалб. К. пиротехнически изделия е 17,400 кг., т.е., над допустимото количество визирано в чл. 53 ЗОБВВПИ.

При това положение, жалб. К. е следвало да притежава разрешение, издадено по реда предвиден в закона, което се установи че същия не притежава.

Поради това, съдът намира, че от страна на жалб. К. е осъществен състав на адм. нарушение, тъй като същия не е спазил разрешителния режим за съхранението на пиротехнически изделия, определен в ЗОБВВПИ. Поради това, правилно от същия е ангажирана адм.- наказателна отговорност.

Предвидената адм. – наказателна отговорност в тези случаи е уредена в чл. 212 ЗОБВВПИ, по силата на която, за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2 000 лв. и/или с с имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв.

С атакуваното НП, на жалб. К., е наложена глоба в размер на 700 лв., което е над установения в закона минимум. Безспорно е, че адм. – наказващия орган е наложил правилно по вид наказание, предвидено в ЗОБВВПИ – Глоба, тъй като нарушителя е физическо лице. Досежно размера на глобата обаче съдът намира, че същия е неправилно определен. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 2 ЗАНН, при определяне на наказанието, се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.

В НП е посочено, че жалб. К. е безработен. Този факт се потвърди и в хода на делото, като жалб. К. установи, че е безработен, безработни са и останалите членове на семейството му. Той има и малко дете - на 2 години, за което полага грижи. Предвид имотното състояние на нарушителя, което е установил и наказващия орган в НП – а именно – че жалбоподателя е безработен, на същия е следвало да бъде наложено наказание в минимален размер, предвиден в приложимия закон. В НП не се съдържат мотиви защо наказващия орган е наложил наказание над минималния такъв. По делото не се събраха данни и за наличие на други отегчаващи вината на нарушителя обстоятелства. При горните изводи, съдът приема, че наложения размер на наказанието, не е доказан по размер, поради което следва да бъде изменен в минималния такъв, предвиден в ЗОБВВПИ за този вид нарушение.

С оглед горните мотиви, съдът намира, че размера на Глобата, наложена на жалб. К. с НП, следва да бъде намален, в минималния такъв, предвиден в чл. 212 ЗОБВВПИ, а именно – 500 лв.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :


ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 7/ 26.11.2010 г. на Началника на РУ «Полиция» – Белоградчик, с което на Н. Б. К. от гр. Б., обл. В., ул. „............” № .., с ЕГН .............., на осн. чл. 212 ЗОБВВПИ, му е наложена „ГЛОБА” в размер на 700 лв., като НАМАЛЯВА размера на “Глобата” на 500 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд – Видин, в 14-дневен срок от съобщението, че е обявено на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишки районен съд, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Решение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №95, 05. 08. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на шести юли две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом