Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36»
ИмеПояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36»
страница5/17
Дата на преобразуване23.11.2012
Размер2.36 Mb.
ТипПояснительная записка
източникhttp://www.shkola-36.ru/docs/noo.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Дешархочун кхоллараллин г1уллакхаш

Къастош ешар. Ролашца ешар. Прозехь йолчу текстана инсценировка х1оттор. Ешначу исбахьаллин произведенин буха т1ехь шен текст кхоллар. Барта дешнашца суртдиллар. Изложени. Мини-сочинени. Нохчийн маттера дош, дешнийн цхьаьнакхетар, предложени оьрсийн матте а, оьрсийн маттера нохчийн матте а даккхар. Нохчийн барта кхоллараллера оьрсийн х1етал-металшца, кицанашца, аларшца маь1ница дог1урш лахар. Ша туьйранаш кхоллар (1амийнчаьрца дог1уш) къоман дахарехь дерг а, культурин бакъдерш юкъа а далош.

Нохчийн а, оьрсийн а литературийн тексташ кхоллар, церан юкъара дерг а, башха дерг а билгал а деш.


Берийн ешаран гуо

Нохчийн а, кхечу къаьмнийн барта кхоллараллин произведенеш, нохчийн а, кхечу къаьмнийн а классикийн тоьлла произведенеш, х1инцалерчу яздархойн произведенеш, исторически, 1илманан кхетаме, справочно-энциклопедически тексташ, фантастика.


Исбаьхьаллин текстийн герггарчу хьесапехь йолу тематика: вайн Даймахкаххий, нохчийн пачхьалкхан коьртачу шахьарххий, нохчийн пачхьалкхерчу халкъийн доттаг1аллеххий, вайн халкъан хьаналчу къинхьегамаххий, цо машарехьа латточу къийсамаххий, вайн г1аланеххий, яртеххий, 1аламаххий, дийнатехххий, акхаройххий , беран дахареххий, церан г1уллакхеххий, доттаг1аллеххий, цара баккхийнаш ларарххий, вовшашна накъосталла дарххий, тергонца хьажарххий, адамийн дийнаташца йолу юкъаметтигаххий, 1аламаххий, адамийн цуьнца йолчу юкъаметтигаххий, тайп-тайпанчу корматаллеххий, къинхьегамаххий, юкъарчу къахьегаран ирсаххий, г1иллакх-оьзданагаллех, эхь-бехках, ийманах лаьцна дийцаршший, стихотворенешший, статьяшший. Вайн дукхакъаьмнийн Боккха Даймохк.

Литературоведчески пропедевтика

Прозехь а, стихотворенин кепехь а долу къамел, уьш вовшех къасто хаар. Хьехархочун г1оьнца текстехь х1ара литературоведчески кхетамаш карон хаа: жанраш (фольклоран кегийра жанраш, халкъан а, литературни а туьйра, туьйра-кица, дийцар, стихотворени, сюжет, тема, д1ах1оттам (антитеза), коьрта ойла (идей), турпалхо (персонаж), куц-кеп (портрет), пейзаж, интерьер, синоним, антоним, эпитет, дустар, метафора, олицетворени, ритм, рифма. Гочдар.

Библиографически культура

Еша билгалйинчу книгаш юкъара книга харжа а, произведенин кортош а, аннотаци а схьалаха а, автор а, иллюстрацеш ехкина художник билгалван а хаар. Текстан чулацамера хиламаш а, иллюстрацеш вовшех буоза хаар.

Юьхьанцарчу школехь дешначул т1аьхьа дешархочун кхид1а а дешаре болу лаам а кхиъна болу, цуьнан къамелан а, ешаран культурин, литературни кхиаран а т1ег1а оьшучу бараме кхочу, уьш билгалдовлу х1окху хааршца:

-нохчийн меттан къамелан коьрта кепаш карайирзина хилар;

-тайп-тайпана тексташ вовшех къасто хаар (дешаран, 1илманан-кхетаме, исбаьхьаллин). Интеллектульни, синъоьздангаллин декъехь кхиархьама, гонахара дахар довзархьама дешаран, 1илманан-кхетаман, исбаьхьаллин текстийн маь1нех кхеташ хилар.

Исбаьхьаллин тексташца болх бар. Хаамбаран хьаст хиларан хьокъехь уьш т1еэцна ца 1аш, дешархочуьнгахь синъоьздангалла а, эстетически чам а кхиорехь и тексташ оьшуш хиларх кхетар. Исбаьхьаллин тексташна анализ яран билггала, литературни кхиарехь дешархошна т1аьхьа оьшур долу, хаарш карадерзор. Церан жанр, тема, идей, д1ах1оттаман кепаш, исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш къасто хаар.

-Х1ора къоман литература – культура кхиоран декъехь мехала г1ирс хиларх кхетар; нохчийн а, кхечу къаьмнийн исбаьхьаллин тексташ вовшашца юстарца церан юкъара дерг а, башхадерг къастор. Дешнаш, дешнийн цхьаьнакхетарш, предложенеш оьрсийн матта а, оьрсийн маттара нохчийн матте яха а хаар.

Оьшшу тоьшаллаш а далош, ша ешначу дешан искусствон произведенин а, искусствон кхечу говзарийн а мах хадо хаар.

Кхечу къомах волчу нийсархочуьнца диалог д1ахьочу хенахь цо дечу къамелах кхеташ, цуьнан культурин башхаллаш тидаме а оьцуш, г1иллакхе вистхила а, цо дуьйцург восе а ца дуьллуш, т1елаца а хаар.

Берийн-энциклопедически книгашца болх бан хаар.


Герггарчу хьесапехь йолу тематически планашЧулацам

Материал теманашка д1асаекъар

Дешархочо кхочушдечу коьртачу г1уллакхийн мах хадор.

Дечу къамелан кепаш

Ладог1ар (30 с.)

Нохчийн маттахь дечу къамелах нийса кхетар а, иза цхьанатайпанара т1еэцар а.

Дешаран, исбаьхьаллин, 1илманан тексташ ладог1арца т1еэцар. Ладоьг1начун чулацамах долчу хаттаршна жоьпаш далар, ладоьг1начу къамелан чулацамах кхеташ хилар. Хьехархочо а, исбаьхьаллин дешан говзанчаша а д1айоьшучу стихотворни кепара тексташка ладог1ар


Хьехархочо а, исбаьхьаллин ешаран говзанчаша а д1айоьшу дешаран, исбаьхьаллин, 1илманан тексташ лерсица т1еэцар.

Ладоьг1начун чулацамах долчу хаттаршна жоьпаш далар.

Хьехархочо а, исбаьхьаллин ешаран говзанчаша а д1айоьшу стихотворни кепара тексташ лерсица т1еэцар

Ешар (50 с.)

Хезаш ешар. Кхеташ, нийса, цхьанаэшшара ешар. Ешаран сихалла дозанаш тохарца къаста ца йо, дешархочун башхаллашка хьожжий, билгалйо. Ешаран чехкалла т1аьхь-т1аьхьа совъяккхар.

Ешаран орфоэпин, интонацин норманаш ларъяр, цу декъехь довлуьйтучу г1алатех лардалар.

Дагахь ешар. Дагахь йоьшучу хенахь йоьшучун маь1нах кхеташ хилар. Ешначу текстехь хьайна оьшшу хаамаш схьалаха хаар, меттан суртх1отторан г1ирсаш текстехь ган хаар.

Дешаран а, 1илманан текстийн орфоэпин а, интонацин норманаш ларъеш, хезаш ешар.

Дийнначу дешнашца нийса а , кхетаме а, къастош а, тоьур доллуш шера а, йоьшучу текстан чулацамца а йог1уш интонаци (маь1нин тохарш, соцунг1аш, ешаран аз, чехкалла) а ларъеш хезаш ешар.

Муьлхха а текст дагахь ешар, цу т1ехь балийнчу хаамех нийса кхетар, исбаьхьаллин текстехь меттан суртх1отторан г1ирсаш билгалбахар (синонимаш, антонимаш, эпитеташ, дустарш, метафорш).

Хезаш еша дешаран, 1илманан тексташ. Орфоэпин, интонацин норманаш ларъяр. Къастош, хезаш, маь1нин тохарш, соцунг1аш, чехкалла а ларъеш, прозаически а, стихотворни а тексташ ешар.

Муьлххачу кепара а тексташ шен дагахь ешар, ешначух нийса кхеташ хилар.

Исбаьхьаллин текстехь меттан суртх1отторан г1ирсаш билгалбахар (синонимаш, антонимаш, эпитеташ, дустарш, метафорш).

Къамел дар (барта къамелан оьздангалла) (60 с.)

Монологан кепара къамел. Монологически аларан коьрта ойла.

Монолигески аларийн меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсаш бовзийтар (синонимаш, антонимаш, дустарш, эпитеташ, метафорш).

Монологически алар маь1не а дозаделла а хилар.

Диалоган кепара къамел, цуьнан башхаллаш. Хьайца къамел деш волчуьнга ладог1а а, цо дуьйцучух кхета а, цунна жоп дала а хууш хилар. Тергаме, г1иллакхе кхечунна хетачуьнга ладог1ар а, иза тешош, оьшу делил а далош, цунна дуьхьал жоп дала хаар. Къамеле бевлларш тайп-тайпанчу культурин векалш белахь, цара дечу къамелан оьздангалла хьайниг йолуш санна т1елацар.

Шен къамелехь меттан суртх1отторан г1ирсех(синонимех, антонимех, дустарех, эпитетех, метафорех) пайда эца хаар.

Монолог. Монологически аларан коьрта ойла къастош, къеггина йовзийтар. Меттан суртх1отторан г1ирсаш (синонимаш, антонимаш, эпитеташ, дустарш, метафорш) схьахаржар монологически алар кечдеш.

Монологически алар маь1не а, дозаделла а хила дезар тидаме а оьцуш, цу аларан план х1оттор.

Диалог. Хьайца къамел деш волчуьнга ладог1а а, цуьнан хаттаршна жоьпаш дала а, шена хетарг тоьшаллаш а далош, ч1аг1деш д1аала а хаар.

Шен меттан къамелан башхаллех кхеташ хилар кхечу къаьмнийн къамелан культурица иза дуьстича. Оьзда, г1иллакхехь кхечу къомах волчу шен нийсархочуьнга вистхила хаар. Шен къамелехь меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсех (синонимех, антонимех, дустарех, эпитетех, метафорех) пайда эца хаар.

Барта барамехь даккхий доцу монологически аларш кхоллар.

Церан тема а, коьрта ойла а билгалъяр, царна меттан суртх1отторан г1ирсаш (синонимаш, антонимаш, эпитеташ, дустарш, метафорш) схьахаржар.

Маь1не а, дозаделла а долчу шен монологически аларна план х1оттор.

Диалогехь дакъалацар, хьайца къамел деш волчун аларех, хаттарех кхеташ хилар, кхечу кепара къамелан амалехь уьш аьлла делахь а.

Собаре, г1иллакхе хиларца, кхечу къомах волчо дечу къамеле, цуьнан вистхиларан а, культурин а башхаллашка кхеташ хьажар .

Шен къамелехь меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсех(синонимех, антонимех, дустарех, эпитетех, метафорех) пайда эца хаар.

Йоза (йозанан къамелан оьздангалла) (10 с.)

Дешаран а, 1илманан а тексташца болх бар (х1ума довзаран декъехула долу г1уллакхаш

Йозанехь аларан тема а, коьрта ойла а(идей).

Йозанан къамелан меттан исбаьхьаллин а, суртх1отторан а г1ирсаш (синонимаш, антонимаш, дустарш, эпитеташ, метафорш). Изложени, мини-сочинени.

Шен йозанан аларехь тема а, коьрта ойла а (идей) билгалъяр. Билгалйинчу темин чулацамца шен йозанан алар дуозар; меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсех (синонимех, антонимех, дустарех, эпитетех, метафорех) шен йозанан аларехь пайда эцар (изложени, мини-сочинени)

Шен йозанан аларш кхоллар.

Шен йозанан аларан тема а, коьрта ойла а билгалъяр.

Шен йозанан аларан чулацам билгалйинчу темица буозар.

Шен йозанан алар кхуллуш меттан исбаьхьаллин г1ирсех (синонимех, антонимех, дустарех, эпитетех, метафорех) пайда эцар.

Ешаран декъехула долчу г1уллакхийн кепаш (20 с.)

Дешаран а, 1илманан а тексташца болх бар (х1ума довзаран декъехула долу г1уллакхаш


Дешаран а, 1илманан а текстех болу юкъара кхетам. Нохчийн маттахь йолчу дешаран, 1илманан текстех хаамийн хьостанаш уьш йолуш санна кхетар.

Текстана тиллина ц1е цуьнан чулацамца йог1уш хилар, текстан чулацамах долчу хаттаршна жоьпаш далар, текст юхасхьайийцар (юьззина, йоцца, хоржуш).

Тема. Дешаран, 1илманан текстийн коьрта ойла (идей). Текст маь1нин дакъошка екъар, х1ора декъан тема билгалъяр, дакъошна кортош х1иттор.

Текстан маь1не дешнаш. Текстан коьрта ойла а ларъеш, маь1не дешнийн г1оьнца текст юхасхьайийцар. Текстан дакъа нохчийн маттера оьрсийн а, оьрсийн маттера нохчийн матте а гочдар.

Текстан кеп билгалъяр (дешаран, 1илманан), дешаран а, 1илманан а тексташ исбаьхьаллин текстех къасто хаар. Текстан коьртанна тиллина ц1е а, цуьнан чулацам а цхьаьнабог1уш хилар къасто хаар.

Дешаран а, 1илманан а текстехь йолчу информацех кхеташ хилар.

Текстана тиллинчу ц1арах кхеташ хилар.

Текстан чулацамца долчу хаттаршна жоьпаш далар.

Текст юхасхьайийцар (юьззина, йоцца, хоржуш). Текстан тема а, коьрта ойла (идей) а билгалъяр. Текст маь1нин дакъошка екъар, дакъошна кортош х1иттор. Текстан план х1оттор. Текста т1ера маь1не дешнаш билгалдар, текстан коьрта ойла а ларъеш, оцу дешнийн г1оьнца текст юхасхьайийцар.

Текстан дакъош нохчийн маттера оьрсийн а, оьрсийн матте а гочдар.

Текстан кеп билгалъяккхар.

Дешаран а, 1илманан а тексташ исбаьхьаллин текстех къестор.

Текстан чулацам цуьнан коьртанна тиллинчу ц1арца бог1уш хилар билгалдар.

Дешаран а, 1илманан а текстехь йолчу информацих кхетар.

Текстана тиллинчу ц1арах кхеташ хилар.

Текстан чулацамца дозаделлачу хаттаршна жоьпаш далар.

Текст юхасхьайийцар (юьззина, яцйина, хоржуш).

Текст маь1нин дакъошка екъар, дакъошна кортош х1иттор, текстан план х1оттор.

Текста т1ера маь1не дешнаш билгалдар, текстан коьрта ойла а ларъеш, оцу дешнийн г1оьнца текст юхасхьайийцар.

Текстан дакъош нохчийн маттера оьрсийн а, оьрсийн маттера нохчийн матте а гочдар.

Исбаьхьаллин тексташца болх бар (20 с.)

Х1ума довзаран, синъоьздангаллин (1аткъаман - мах хадоран) декъехула долу г1уллакхаш

Исбаьхьаллин текст вукху текстийн кепех къаьсташ хилар. Исбаьхьаллин текстан жанр, цуьнан тема, коьрта ойла (идей), сюжет.

Персонажийн исбаьхьаллин васташ. Персонажаша дечу къамелехула а, кхочушдечу г1уллакхашкахула а церан амалийн, г1иллакх-оьздангаллийн мах хадор. Персонажаша дечу г1уллакхийн бахьана. Персонажана характеристика лучу хенахь портрето а, интерьеро а д1алоцу меттиг.

Пейзаж а, исбаьхьаллин текстехь цо д1алоцу меттиг а. Турпалхой цара дечу къамелашца а, г1уллакхашца а вовшашца бустар.

Меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсаш (синонимаш, антонимаш, эпитеташ, дустарш, метафорш).

Произведенера кегийра хиламаш а, цара синхаамашна бен т1е1аткъам а.

Нохчийн исбаьхьаллин текст темица цхьаьнайог1учу оьрсийн исбаьхьаллин текстаца юстар.

Исбаьхьаллин текстан башхаллех кхеташ хилар, исбаьхьаллин йоцчу текстех иза къастош дерг. Исбаьхьаллин текстан жанр, тема, коьрта ойла (идей), сюжет билгалъяр. Персонажаша дечу къамелехула а, кхочушдечу г1уллакхашкахула а церан амалийн, г1иллакх-оьздангаллийн характеристика ялар.

Персонажана характеристика лучу хенахь портрето, интерьеро, пейзажо исбаьхьаллин текстехь кхочушден г1уллакх а, д1алоцу дакъа а билгалдар.

Персонажаша ден къамел а, цара дийриг а вовшашца дустар. Турпалхошна (персонажашна) характеристика лучу хенахь меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсех (синонимех, антонимех, эпитетех, дустарех, метафорех) пайда эцар.

Текста т1ера эпизодаш билгалъяр, уьш вовшашца юстар, цара беш болу т1е1аткъам билгалбар.

Нохчийн исбаьхьаллин текст темица цхьаьнайог1учу оьрсийн исбаьхьаллин текстаца юстар, церан юкъарадерг къастор.

Исбаьхьаллин йоцу текст исбаьхьалличух къастош дерг а, цуьнан башхалла а билгалъян хаар.

Исбаьхьаллин текстан тема, коьрта ойла (идей), сюжет билгалъян хаар.

Турпалхошна (персонажашна) характеристика яла а, цара дечу г1уллакхашкахула, къамелехула церан г1иллакх-амалш билгалъяхар.

Авторан шен турпалхошца (персонажашца) йолу юкъаметтиг билгал а йоккхуш, иза турпалхоша (персонажаша) дечу г1уллакхашца а, къамелаца а юстар.

Текстехь эпизодаш билгал а йохуш, уьш вовшашца юстар, цара беш болу т1е1аткъам билгалбар.

Нохчийн исбаьхьаллин текст темица цхьаьнайог1учу оьрсийн исбаьхьаллин текстаца юстар, церан юкъарадерг къастор.

Дешархочун кхоллараллин декъехула долу г1уллакхаш (30 с.)

Нохчийн х1етал-металш, кицанаш оьрсийн х1етал-металшца, кицанашца дустаран хьесапехь.

Поэтически а, прозаически а произведенеш къастош ешар, стихотворенеш дагахь 1амор. Прозаически произведенийн дакъойн инсценировкаш х1иттор, уьш яххьашца ешар. Дийна суьрташ х1иттор.

Ша ешначу произведенех лаьцна барта а, йозанехь а шена хетарг алар.

Нохчийн х1етал-металш, кицанаш оьрсийн х1етал-металшца, кицанашца дустаран хьесапехь.

Поэтически а, прозаически а произведенеш къастош ешар, стихотворенеш дагахь 1амор. Прозаически произведенийн дакъойн инсценировкаш х1иттор, уьш яххьашца ешар. Дийна суьрташ х1итторна эпизодаш харжар.

Ша ешначу произведенех лаьцна барта а, йозанехь а кегий дийцарш кхоллар.

Нохчийн х1етал-металш, кицанаш оьрсийн х1етал-металшца, кицанашца дустар.

Къастош ешар прозаически а, стихотворни а тексташ, стихотворенеш дагахь 1амор, прозаически произведенийн дакъошна инсценировкаш х1иттор, уьш яххьашца ешар.

Дийна суьрташ х1итторна эпизодаш харжар.

Ша ешначу произведенех лаьцна барта а, йозанехь а кегий дийцарш кхоллар

Берийн ешаран гуо(30 с.)

Халкъан барта кхолларалла, вайн къоман а, кхечу къаьмнийн а яздархойн произведенеш.

Исбаьхьаллин текстийн герггарчу хьесапехь йолу тематика: вайн Даймахкаххий, нохчийн пачхьалкхан коьртачу шахьарххий, нохчийн пачхьалкхерчу халкъийн доттаг1аллеххий, вайн халкъан хьаналчу къинхьегамаххий, цо машарехьа латточу къийсамаххий, вайн г1аланеххий, яртеххий, 1аламаххий, дийнатехххий, акхаройххий , беран дахареххий, церан г1уллакхеххий, доттаг1аллеххий, цара баккхийнаш ларарххий, вовшашна накъосталла дарххий, тергонца хьажарххий, адамийн дийнаташца йолу юкъаметтигаххий, 1аламаххий, адамийн цуьнца йолчу юкъаметтигаххий, тайп-тайпанчу корматаллеххий, къинхьегамаххий, юкъарчу къахьегаран ирсаххий, г1иллакх-оьзданагаллех, эхь-бехках, ийманах лаьцна дийцаршший, стихотворенешший, статьяшший. Вайн дукхакъаьмнийн Боккха Даймохк.

«Литературни ешар» чулацамна юкъа баха тарлуш болу яздархой. Х1ара список т1еюза а, яцъян а, хийца а мегаш ю.

Нохчийн яздархой: А. Айдамиров, Р. Ахматова, Ш. Арсанукаев, С. Бадуев, 1. Ахмадов, Т. Ахмадова, М. Ахмадов, Х.-А. Берсанов, 1. Гайсултанов, С. Гацаев, А. Дадуев, М. Дикаев, И. Демеев, Д. Кагерманов, М. Мамакаев, 1. Мамакаев, З. Муталибов, Э. Мамакаев, Ж. Махмаев, Ш. Макалов, Х. Ошаев, Ш. Окуев, Ш. Рашидов, 1. Шайхиев, М. Сулаев, А. Сулейманов, Хь. Сатуев, Хь. Саракаев, З. Сулейманова, Хь. Хасаев, 1. Чантиев, Х-М. Эдилов.

Оьрсийн яздархой: Г. Балл, В. Бианки, А. Гайдар, И. Крылов, С. Маршак, С. Михалков, Н. Носов, В. Осеева, А. Пушкин, М. Пришвин, Г. Скребицкий, Л. Толстой, К Чуковский.

Дозанал дехьара литература:

Г.-Х. Андерсен, Вежарий Гримм, А. Линдгрен, Ш. Перро.


Лакхахь дийццина г1уллакхаш кхочушдо

Литературоведчески пропедевтика (10 с.)

Тема, коьрта ойла (идей), сюжет, турпалхо (персонаж), портрет, пейзаж, интерьер.

Меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсаш (синонимаш, антонимаш, эпитеташ, дустарш, гиперболаш).

Прозаически а, стихотворни декъехь а долу къамел. Жанраш (фольклоран кегий жанраш, халкъан а, литературни а туьйра, туьйр-кица, дийцар, стихотворени).

Гочдар. Нохчийн а, оьрсийн литературин тексташ

вовшашца юстар.

Исбаьхьаллин вастан, дешан башхаллех кхеташ хилар.

Сюжет, тема, коьрта ойла (идей), турпалхой (персонажаш) билгалбар.

Турпалхойн (персонажийн) г1иллакх-амалш билгалъяр.

Текстехь портрет, пейзаж, интерьер билгалъяр.

Текстехь меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсаш (синонимаш, антонимаш, эпитеташ, дустарш, гиперболаш) къастор.

Прозаически а, стихотворни а къамел вовшех къастор.

Жанраш (фольклоран кегий жанраш, халкъан а, литературни а туьйра, туьйр-кица, дийцар, стихотворени) вовшех къастор.

Дош, предложени нохчийн маттера оьрсийн матте гочъяр; нохчийн а, оьрсийн литературин тексташ вовшашца юстар.Исбаьхьаллин вастан, дешан башхаллех кхеташ хилар.

Сюжет, тема, коьрта ойла (идей), турпалхой (персонажаш) билгалбаха хаар.

Текстехь портрет, пейзаж, интерьер билгалъяккхар, текстехь цара д1алоцучу декъах кхеташ хилар.

Текстехь меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсаш (синонимаш, антонимаш, эпитеташ, дустарш, гиперболаш) билгалъяр.

Прозаически а, стихотворни а къамел вовшех къасто хаар.

Жанраш (фольклоран кегий жанраш, халкъан а, литературни а туьйра, туьйр-кица, дийцар, стихотворени) вовшех къасто хаар.

Нохчийн, оьрсийн литературни тексташ вовшашца юстар, дешнаш а, предложенеш оьрсийн матте дахар


Библиографически культура (10 с.)

Билгалйинчу списка юкъара книга харжар. Цуьнан автор а, художник-иллюстратор а, чулацам, аннотаци билгалъяр.

Тайп-тайпана лехамийн хьостанаш.

Билгалйинчу литератури юкъара книга харжа а, цу т1ехь стенах лаьцна дуьйцу бохург а, аннотаци, автор, художник-иллюстратор билгалван хаар.

Тайп-тайпанчу лехамийн хьостанашца болх бан хаар.

Нийса книга харжар.

Автор а, художник-иллюстратор а билгалвар.

Книгин чулацамах а, аннотацех а болу хаамаш схьакарор.

Тайп-тайпанчу лехамийн хьостанашца болх бар.


Хьехар нохчийн маттахь долчу юьхьанцарчу школашкахь шаьш еша лерина литература.


Литература герггарчу хьесапехь ю. Хьехархочо шен лаамехь хийца йиш ю х1ара литература.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconПояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в мбоу «Кустовская сош»
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconОсновная образовательная программа начального общего образования на период с 2011-2015 год Качкашур, 2011 пояснительная записка   Основная образовательная программа
Стандарт, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 09 №373, на основе анализа деятельности...
Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconПояснительная записка Введение Основная образовательная программа начального общего образования разработана педагогическим коллективом моу пироговской нош. Авторский коллектив
Основная образовательная программа начального общего образования разработана педагогическим коллективом моу пироговской нош
Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconПрограмма по внеурочной деятельности стр. 346-418 раздел пояснительная записка пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ооп ноо) разработана коллективом педагогов, родителей начальной...
Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconОсновная образовательная программа начального общего образования моу сош №4
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 4-5 стр
Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconОсновная образовательная программа начального общего образования
Пояснительная записка основной образовательной программы начального общего образования
Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconПояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconОсновная образовательная программа начального общего образования (опп) моу сош г. Багратионовска, работающей по учебникам системы «Гармония»

Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconОсновная образовательная программа начального общего образования мбоу «Вагановская средняя общеобразовательная школа»
Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе
Пояснительная записка            Основная образовательная программа начального общего образования моу «сош №36» iconОсновная образовательная программа Начального общего образования Государственного образовательного учреждения
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. С. 6- 20
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом