Европейски формат на автобиография
ИмеЕвропейски формат на автобиография
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер214.74 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/CVs/CV-MN_BG_euroformat_296[1]_296_296[1]_296.doc

Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
МАРИН НАЙДЕНОВ НЕШКОВ

Адрес
ул. „Генерал Скобелев” N:37, ет. 6., ап. 27. Варна, п.код. 9002

Телефон
00359 897 405 422; 00359 52 660 361;

Факс
-

E-mail
neshkov@ue-varna.bg;

Националност
българин

Дата на раждане
12 март 1950 г.


Трудов стаж


Дати (от-до)
Летен сезон 1971 и 1972

• Име и адрес на работодателя
ТК ”Златни пясъци”, 9007 Варна, България

• Вид на дейността или сферата на работа
Туристическо обслужване

• Заемана длъжност
Екскурзовод

Дати (от-до)
Летен сезон 1973

• Име и адрес на работодателя
ВТП “Балкантурист” гр. София, ТК ”Балкантурист-Албена”, България

• Вид на дейността или сферата на работа
Туристическо обслужване

• Заемана длъжност
Инспектор

Дати (от-до)
Юли 1975 до сега

• Име и адрес на работодателя
ВИНС «Д. Благоев»/Икономически университет - Варна,

9002 гр. Варна, бул. «Княз Борис I”, 77

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател в катедра “Икономика и организация на туризма”:

Асистент-1975, ст.асистент-1977, гл.асистент-1979 и доцент от 1988 до сега

• Заемана длъжност
1975 - асистент, 1977 - ст. асистент, 1979 - гл. асистент

и от 1988 до сега - доцент;

1985 - 1991 - Ръководител на научна лаборатория по «Икономика и

организация на туризма» към Научно-изследователски сектор;

1989 - 1994 - Декан на чуждестранните студенти;

1996 - 1999 - Директор на “Магистърски програми”;

1999 - 2004 - Директор на колежа по туризъм;

1999 - 2004 - Ръководител на катедра “ИОТ”;

2003 - 2007 - Зам. Ректор по учебната работа;

Дати (от-до)
Април 1990 – април 1996 г.

• Име и адрес на работодателя
9002 Варна, ул. “Ген. Скобелев” 35

• Вид на дейността или сферата на работа
Туроператорска и агентска дейност в туризма

• Заемана длъжност
1990 - 1996 г. - ръководител на СД “Контур 2010” и собственик на ЕТ “Контур МН”
Образование и обучение
Дати (от-до)
Март 1988

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висша атестационна комисия при Министерски съвет на Р. България

• Наименование на придобитата квалификация
Доцент по научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление на туризма”

Дати (от-до)
Март 1984

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висша Атестационна Комисия при Министерски съвет на Република България

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор (кандидат на икономическите науки) по научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление на туризма”

Дати (от-до)
1981- 1983

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Икономически университет-Варна

• Наименование на придобитата квалификация
Докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Икономика и организация на туризма”

Дати (от-до)
февруари, 1980 – април 1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по туризъм, регионално развитие и транспорт в Копенхаген, Дания

• Наименование на придобитата квалификация
Дългосрочна специализация по проблемите на туристическия автотранспорт, организаторската и посредническата дейност в туризма

Дати (от-до)
септември, 1985 – декември 1985

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по туризъм и изследване на свободното време към Стопанския университет във Виена, Австрия;

• Наименование на придобитата квалификация
Дългосрочна специализация по проблемите на управлението на пътническите агенции, планирането и туристическата политика

Дати (от-до)
1981, 1989, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Учебно-изследователски звена към висши училища в Будапеща (Унгария); Дрезден (ГДР), Лайпциг и Фройденщад (ФРГ); Хага (Холандия), Съри, Борнмът и Манчестър (Великобритания), Виена (Австрия) и Щутгарт (ФРГ).

• Наименование на придобитата квалификация
Каткосрочни специализации по икономика и управление на туризма

Дати (от-до)
1964 - 1969

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Немска езикова гимназия “Ернст Телман” – гр. Ловеч

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Немски език

Дати (от-до)
1957 - 1964

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Основно училище “В. Левски”, с. Ч. Осъм

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Основно образование
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.Стенография и машинопис.
Майчин език
Български

Други езици


немски английски руски

• Четене
отлично добро добро

• Писане
отлично добро добро

• Разговор
отлично добро добро
Социални умения и компетенции

2005 до сега - Председател на Варненска туристическа камара;

1996 - 2008 г. - Председател на борда на директорите на “Турекспо” АД;

1990 - 2005 г. - Зам. председател на Варненска туристическа камара;

2006 до сега - член на УС на асоциация “Култура и туризъм на българския Североизток”;

2006 до сега - член на УС на Българска туристическа камара;

2007 до сега - член на УС на Варненска търговско-индустриална камара.
Технически умения и компетенции

Владеене на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet,


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
цигулка, китара, участие в хор «морски звуци»
Свидетелство за управление на МПС

От 1969 г.
Приложения
Приложение 1: Участие в изследователски проекти;

Приложение 2: Публикации;

Приложение 3: Преподавателска и научно-изследователска дейност.ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Участие в изследователски проекти


Дати (от-до)
1.03.1999 г. – 30.06.1999 г.

• Име на проекта
«Насоки за обработка на туристическите рекламации»

• Финансираща организация (програма)
Програмата “Инициативи за развитие на туризма в България” на британския Ноу Хау Фонд за България

• Заемана длъжност
Член на екипа

Дати (от-до)
2004

• Име на проекта •
Развитие на културния туризъм.в гр. Разград

• Финансираща организация (програма)
PHARE Project за културния туризъм.

• Заемана длъжност
Лектор в обучение на ключов управленски персонал от туристически организации

Дати (от-до)
Март 2005 – септември 2006

• Име на проекта
Проект № BG 0202.02.ESC.G.DBET.008 “Шабленското и Дуранкулашкото езера – богатствата на Приморска Добруджа”

• Финансираща организация (програма)
Програма ФАР на ЕС

• Заемана длъжност
Ръководител проект

Дати (от-до)
Април 2006 – юни 2007

• Име на проекта
BG2003/004-937.11.03.01-27 “Повишаване конкурентоспособността на фирми от туристическата индустрия в СИРП чрез програми за обучение и консултации на ключов управленски персонал”

• Финансираща организация (програма)
Програма ФАР на ЕС

• Заемана длъжност
Лектор “Управление на качеството и сертификация в туризма

Дати (от-до)
2007

• Име на проекта
Проект № 014664 „Регионална иновационна стратегия на североизточен район за планиране”(ne-bg ris) направление „изследвания и иновации” в секторна група “Туризъм”;

• Финансираща организация (програма)
Vi рамкова програма на Европейския съюз;

• Заемана длъжност
Координатор по туризъм

Дати (от-до)
2007-2008

• Име на проекта
“СИТИРЕДЖИО I и ІІ

• Финансираща организация (програма)
Програма “Регионално икономическо развитие чрез сътрудничество в прилежащия регион”;

• Заемана длъжност
Член на екипа

Дати (от-до)
2006

• Име на проекта
„Развитие на гражданското общество - Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието” bg 2005/017-353.01.01

• Финансираща организация (програма)
Програма ФАР 2005.

Дати (от-до)
2010-2011

• Име на проекта
„Анализ на териториалното развитие на туризма в Р. България“

• Финансираща организация
Програма „Регионално развитие„ МИЕТ.

• Заемана длъжност
Експерт по туризма.ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Публикации


 1. Нешков, М. и к-в. Варна и Варненска област. [Регионална енциклопедия на България]. Изд. „Труд”, С., 2009, 272 с., участие с 20 с. в раздел. „Забележителности, туризъм, лов и риболов”.

 2. Нешков, М. Култура и туризъм – традиции и съвременност: [Сб. докл.]. - Варна: Сталкер, 2009, с. 198 – 212;

 3. Нешков, М. и к-в. Екскурзоводство: [Учебник] / Варна , Изд. «Наука и икономика» на ИУ, 2008, 395 с.;

 4. Нешков, М. Вино и туризъм – от традицията към съвременността: [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2009, с. 7 - 22.

 5. Нешков, М., Велина, К. Икономика и управление на туристическото предприятие: [Учебник]/Варна, Изд. «Наука и икономика» на ИУ, 2009, 271 с.;

 6. Нешков, М. Вино и туризъм – от традицията към съвременността: София, сп. “ХоРеМаг”, бр. 65/09 2009, с.4-8.

 7. Нешков, М. Религиозният туризъм – възникване, същност и съвременни форми: [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2008, с. 24 - 36.

 8. Нешков, М. и к-в. Prognosis for tourism development on Bulgarian Black Sea coast and the passenger traffic to and from the airports of Varna and Burgas for the period of 2008-2017. Фрапорт, Варна, 2008 (160 с., участие от 60 с. и обща редакция);

 9. Нешков, М. Възможности за развитие на Варненска област като приоритетна туристическа дестинация. // Българският туризъм: приоритети за развитие: [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2007, с. 111 - 124. - (Библиотека Туризъм).

 10. Нешков, М. Пътническите агенции в България, сп. “Туристически пазар”, бр.5/2007, с. 22.

 11. Нешков, М. и к-в. Въведeние в туризма: [Учебник] / Варна , Изд. «Наука и икономика» на ИУ, 2007, 348 с.;

 12. Нешков, М. Пътнически агенции и транспорт в туризма:[Учебник]:Изд.«Наука и икономика» на ИУ, 2007, 240 с.

 13. Нешков, М. Управление на качеството и сертифициране в туризма, [Учебник] Проект «Повишаване конкурентоспособността на туристическите фирми от туристическата индустрия на СИРП чрез програми за обучение и консултации на ключов управленски персонал, ВАРХ&ВТК, Варна, 2007, 100 с.

 14. Нешков, М., Казанджиева, В. Икономика на туристическата фирма: [Учебник], София, Нов български университет, 2007, 300 с.;

 15. Нешков, М. България като грижливо пазена тайна,сп. “Мениджър”, бр.9/2006, с.100.

 16. Нешков, М. България е далеч от изискванията на чуждестранния турист, сп.” ХоРеМаг”, бр. 6/2005, с.32.

 17. Нешков, М. Кризите в туризма – генезис, последици и възможни противодействия. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХI век. Сб. докл. от науч. конф., посветена на 40-год. от създаване на спец. “Туризъм”, Варна, 2005.

 18. Нешков, М. Кадровото осигуряване - стратегически шанс за поддържане на устойчиво качество на българския туризъм. // КАЧЕСТВОТО на българския туризъм : Мит и реалност : [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2003, с. 69 - 80. - (Библиотека Туризъм).

 19. Нешков, М. Събитийният туризъм - ниша или стратегическа конкурентна позиция за дестинация България. // СПЕЦИАЛИЗИРАНИ туристически продукти на България : [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2002, с. 43 - 55.

 20. Нешков, М., Н. Апостолов. Туристическата наука в края на XX век// Икономиката и развитието на обществото: Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конф., юни 2000 г. [Т. 4]. - Варна : ИУ, 2002, с. 354 - 360.

 21. Нешков, М. Проблемите на образованието по туризъм в колежите на Р. България: По примера на Колежа по туризъм към Икономическия университет - Варна. // ТУРИЗМЪТ през XXI век : Сб. докл. от юбил. науч. конф. По случай 35 год. специалност "Туризъм". - София: СУ Св. Кл. Охридски, 2002, с. 422 - 428.

 22. Нешков, М. Туристическата индустрия на Варна - основни приоритети и бъдещи проекти. Доклад на Международен инвестиционен форум, Варна, 2002 (11 с.).

 23. Нешков, М. Туристичката политика на Република Бугариjа во периодот на премин во пазарно стопанство. Международна конференция “Економски и правни аспекти на туризмот”, Охрид, 2000, 10 с.

 24. Нешков, М. Водещи тенденции в развитието на висшето образование по туризъм. Научна конференция с международно участие, Варна, 1999, 12 с.

 25. Нешков, М. и к-в. Въведение в туризма: [Учебник], Варна: Унив. изд. ИУ, 2001, 350 с.

 26. Нешков, М. Туроператорска, агентска и транспортна дейност. Университетско издателство на ИУ. Варна, 2000, 380 с.

 27. Нешков, М. Един знаменателен троен юбилей.//ИЗВ. Сп. Икон. унив. - Варна, 1999, N 2, с. 127 - 128.

 28. Нешков, М. Качество и конкурентноспособност на туристическия продукт : Теория и реалности. // ИЗВ. Сп. Икон. унив. - Варна, 1997, N 4, с. 23 - 32.

 29. Нешков, М. и к-в. Sozio-ökonomische Analyse der Region Varna. GOPA, Varna, 1995, 120 с. (80 с., участие с 25 с. и научно ръководство);

 30. Нешков, М. Пътнически агенции и пътнически транспорт. - Варна : ИУ, 1996. 287 с.

 31. Нешков, М. Съвременни подходи и методи за анализ и управление на туристическата дейност. // БЪЛГАРСКИЯТ туризъм и пазарната икономика : Сб. докл. от нац. конф. - Варна : ИУ, 1995, с. 75 - 83.

 32. Нешков, М. Технология и организация на туристическата дейност. С., НБУ ФДО, 1995, 140 с.;

 33. Нешков, М. и к-в. Маркетинг в туризма. Университетско издателство на ИУ. Варна, 1994, 400 с. ( 30 с.);

 34. Нешков, М. и к-в. Икономика на туристическата фирма. С., НБУ ФДО, 1994, 160 с. (в к-в, участие 160 с.);

 35. Нешков, М. и к-в. Маркетинг в туризма, Европейска програма “Темпус”, Университетско изд ателство на ИУ, Варна, 1994, 268 с.;

 36. Нешков, М. и к-в. Система за обучение в Икономически университет – Варна: реалност, проблеми и нова алтернативна концепция. //ИЗВ. Сп. Икон. унив. - Варна, 1991, N 1, с. 75 - 82.

 37. Нешков, М. Сборник задачи по анализ на стопанската дейност на туристическото предприятие. 2-ро преработено издание, Варна, ИУ, 1990, 74 с.

 38. Нешков, М. и к-в. Възможности за създаване на франчайзингова система в структурата на туристическата стопанска организация (на примера на ТК – Балкантурист “Сл. Бряг”, ДП “СТ. Д. Странджата”, 1990, 133 с.

 39. Нешков, М. Ökonomische probleme der Wechselwirkungen zwischen Tourismus und Personenverkehr. 16. Verkehrswissenschaftliche Tage, 12-15 September, Dresden, Hochschule für Verkehrswesen, 1989, S. 47-50.

 40. Нешков, М. Управление на качеството на туристическото обслужване. Сп. “Стандарти и качество”, No. 3, С., 1989, с. 18-20.

 41. Нешков, М. и к-в. Състояние и перспективи за развитие на стопанския туризъм в ТП “Балкантурист” Ст. Загора до 2000 г. Варна, ДП “Ст. Д. Странджата”, 1989, 152 с.

 42. Нешков, М., Ст. Тенев. Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт. Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1988, с. 284.

 43. Нешков, М., Ив. Кълвачев. Системна характеристика на туристическия комплекс: програмиран текст за специализанти, учебно пособие, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1987, с. 54.

 44. Нешков, М. Кръгла маса по проблемите на стопанския туризъм в НР България, сп. “Икономическа мисъл”, No. 4, С., 1987, с. 24-53.

 45. Нешков, М. и к-в. Усъвършенстване на комплексната система за управление на качеството на туристическото обслужване в ТК “Балкантурист: - Зл. Пясъци, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1987, 255 с.

 46. Нешков, М. и к-в. Икономика и организация на туризма, [Учебник], ВИНС “Д. Благоев”, Варна, «Г. Бакалов», 1987, 248 с.

 47. Нешков, М., Ст. Качамаков. Тенденции при изграждането и функционирането на материално-техническата база за хранене и развлечение, “Известие на ВИНС”, No. 3, Варна, 1987, с. 91-100.

 48. Нешков, М. и к-в. Съвременни проблеми на международния туризъм. [Учебник], ВИНС “Д. Благоев”, Варна, 1986, 118 с.

 49. Нешков, М. и к-в. Административно обслужване. [Учебник за 11. клас], С., “Наука и изкуство”, 1986, 89 с.

 50. Нешков, М., Ив. Кълвачев Проблеми и перспективи за изграждане на системи за управление на качеството на туристичесото обслужване (СУКТО): в Сб. доклади на научна к-я в Зл. Пясъци “Качество и интензификация на международния туризъм, Варна, 1985, с. 25-36.

 51. Нешков, М. и к-в. Социална психология и организация на обслужването в туризма. Варна, “Г. Бакалов”, 1985, 328 с.

 52. Нешков, М. и к-в. Състояние и перспективи за развитие на стопанския туризъм и отдиха на трудещите се във Великотърновски окръг до 1990 – 2000-та година, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1985, 264 с.

 53. Нешков, М., Ст. Качамаков. Качеството – неотменна задача, сп. “Туризъм и отдих”, No. 8, С., 1985, ц. 27-30.

 54. Нешков, М. и к-в. Экономика и организация международного туризма. Сокр. перевод с болгарский язьiк, Москва, “Экономика”, 1984, 168 с.

 55. Нешков, М. и к-в. Икономически проблеми и перспективи на международния стопански туризъм в България, сп. “Ново време”, No. 2, 1984, с. 61-72.

 56. Нешков, М. Усъвършенстване на специализирания туристически автотранспорт в НР България. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен “Кандидат на икономическите науки”, Варна, 1983, 23 с.

 57. Нешков, М. Возможности оптимизирования спортивно-технического оснащения летних туристких центров, Tvorba a ochrana zivotneho prostredia pre cestovny ruch a zotavenie: Medzinar. konf. o cestovnom ruchu: Zbornik, Banska Bystrica, Dom kulturu, 1983, s. 172-178.

 58. Нешков, М., Ст. Качамаков. Ролята на пътническите агенции на туристическия пазар при социализма. “Проблеми на туристическия пазар на социализма”, сб. докл. на научна к-я, 25-26 ноември 1981, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1983, с. 45-54.

 59. Нешков, М. Социалистическата организация н труда в специализирания туристически автотранспорт на ТК “Балкантурист” Зл. пясъци” и насоки за нейното усъвършенстване. “Икономически проблеми на Варненски окръг”, Сб. докл. на научна к-я, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1982, с. 62-72.

 60. Нешков, М. Ловен туризъм. Енциклопедия “България”, т. 3., И-Л, София, БАН, 1982, с. 810.

 61. Нешков, М. и к-в. Кратък терминологичен речник по икономика и организация на туризма. Варна, “Г. Бакалов”, 1982, 256 с.

 62. Нешков, М. и к-в. Сборник от задачи по анализ на туристическата дейност. ВИНС “Д. Благоев”, Варна, 1980, 80 с.

 63. Нешков, М., Ст. Качамаков. Състояние и по-важни насоки за усъвършенстване на базата за слънчеви и морски бани, морски атракции и забавни игри във Варненски окръг. Сп. “Известия на ВИНС”, кн.3/1980, с. 59-69.

 64. Нешков, М., Св. Ракаджийска. Реалният социализъм и развитието на международния стопански туризъм в НР България. Сп. “Известия на ВИНС”, кн.2/1980, с. 110-120.

 65. Нешков, М. Оптимизиране капацитета и структурата на специализирания автопарк за превоз на туристи в туристическите комплекси на НРБ. Сп. “Известия на ВИНС”, кн.3/1979, с. 110-120.

 66. Нешков, М. Насоки за усъвършенстване на социалистическата организация на труда в дейност “Автотранспорт” на ТК “Балкантурист” Албена. Сборник доклади на научна к-я в Албена, януари, 1979, 38-58 с.

 67. Нешков, М. и к-в. Организация и технология на туристическото обслужване. [Учебник], ВИНС “Д. Благоев”, Варна, 1979, 240 с.

 68. Нешков, М., Св. Ракаджийска. Качеството на туристическия продукт – фактор за повишаване ефективността на туризма (по примера на ТК “Балкантурист” Зл. пясъци). Сборник доклади на научна к-я в МДУ “Фр. Ж. Кюри”, октомври, 1979, 302-309 с.

 69. Нешков, М. Влиянието на кризисните явления в съвременното капиталистическо стопанство върху развитието на международния туризъм. Сп. “Известия на ВИНС”, кн.4/1976, с. 28-42.


Нучно-изследователски разработки


 1. Нешков, М. и к-в. Prognosis for tourism development on Bulgarian Black Sea coast and the passenger traffic to and from the airports of Varna and Burgas for the period of 2008-2017. Фрапорт, Варна, 2008, 160 с.

 2. Нешков, М. и к-в. Оптимизиране структурата на материално-техническата база за хранене и развлечение в ТК “Балкантурист” Златни пясъци, Варна, 1987, 173 с.

 3. Нешков, М. в к-в. Ефективност на международния туризъм в НР България, Варна, 1985, 245 с.

 4. Нешков, М. в к-в. Насоки за усъвършенстване използването на плажните ресурси в ТК “Балкантурист” Сл. Бряг. Варна, 1982, 216 с.

 5. Нешков, М. и к-в. Модел на базата за слънчеви и морски бани, морски атракции и забавни игри за нуждите на стопанския туризъм във Варнрнски окръг, Варна, 1980, 440 с.

 6. Нешков, М. и к-в. Проблеми на висшето образование по туризъм в страните-членки на СИВ, Варна, 1977, 270 с.ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Преподавателска и научно-изследователска дейност


Преподавателска дейност • 1975 – 1984 - Ръководство на семинарни занятия по дисциплините: “Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт”; “Анализ на туристическата дейност”, “Икономика и организация на туризма”;

 • 1984 – 2010 - Титуляр и ръководител на лекционни курсове в ИУ - гр.Варна, Университет “Ас. Златаров” - гр. Бургас, ВТУ - гр. В. Търново, ЮзУ - гр. Благоевград (ИП Факултет в гр. Търговище), СА гр. Свищов, Международен Колеж в Албена, Колеж по туризъм гр. Варна, Нов български университет в София, Свободен университет в гр. Варна и Пловдивски университет – филиал в гр. Кърджали по дисциплините: “Анализ на туристическата дейност”, “Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт”, “Туристически продукт и управление на качеството му”, Стратегическо планиране на туризма”, “Водещи тенденции в развитието на туризма”, “Туристически панаири и борси”, “Конкуренция и монополи в туризма”, “Финансово-икономически анализ на туристическата фирма”, “Въведение в (икономиката на) туризма”, “Туроператорска, агентска и транспортна дейност”; “Пътнически агенции и транспор в туризма”, “Видове туризъм и туристическа политика”, “Туроператорство”, “Анализ на външно-икономическата дейност на фирмата”, “Макрорегулиране на туристическия бизнес”, “Туристическа анимация”, “Икономика на туристическата фирма”, “Технология и организация на туристическата дейност”, “Управление на туризма”, “Управление на качеството в туризма”, Екскурзоводство”.


Научно-изследователска дейност


 • 1976 – 2010 - Общо публикации и изследователски разработки - около 75 бр., от които: монографии и студии - 10 бр. (в т.ч. 1 в чужбина); научни статии - 15 бр.; учебници и учебни помагала - 19 бр.; научни доклади - 25 бр. ( в т. ч 3 в чужбина); други - 6 бр.

 • 1983 – 2008 - Публикации и участие на научни форуми в чужбина - 4 бр.;

 • 1977 – 2010 - Участие в и ръководство на около 10 изследователски проекти и разработки;

 • 1991 – 2010 - Участие в 4 международни и в 4 национални проекта.


Дата: 30.01.2011

гр. Варна
Подпис:

(Марин Нешков)

Свързани:

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Европейски формат на автобиография iconЕвропейски формат на автобиография

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом