Учебен план
ИмеУчебен план
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер128.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://interbusiness-bg.net/bg/hotelier_zadochno.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството “Интербизнес”


УЧЕБЕН ПЛАН

за професионално обучение по рамкова програма Г

степен на професионална квалификация – четвърта


ОБЛАСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ:

Код 81 Услуги за личността

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

ПРОФЕСИЯ:

Код 811010 Хотелиер

СПЕЦИАЛНОСТ:

Код 8110102 Организация и управление на хотелиерството
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 2 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - задочна

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И

КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ - завършено средно образование

София, 2010 година

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09


І КУРС І СЕСИЯот 15 до 6 октомври – 21 дни

ІІ СЕСИЯ – от 04 до 25 януари – 21 дни

ІІІ сесияот 01 април 21 април – 21 дниІІ КУРС І СЕСИЯот 15 до 6 октомври – 21 дни

ІІ СЕСИЯ – от 04 до 25 януари – 21 дни

ІІІ сесияот 01 април 21 април – 21 дни


ЗАБЕЛЕЖКА: След всяка сесия – една седмица за подготовка и провеждане на изпити по учебните дисциплини съгласно учебния план


ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ
по редУЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ


ВСИЧКО УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

І-ви курс

ІІ-ри курс

БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ


15

16

15

16

БРОЙ ЧАСОВЕI сесия

II сесия

III сесия

I сесия

II сесия

III сесия
А.

Задължителна професионална подготовка /ЗПП/ 1370
Теоретично обучение 680
Обща професионална подготовка 425

1.

Макро и микроикономика

30

20

50

2.

Въведение във финансите

30
30

3.

Международна икономика

20
20

4.

Основи на мениджмънта
20

20

5.

Основи на маркетинга

30
30

6.

Въведение във фирмената култура


1010

7.

Чужд език - първи

20

15

15

15

15

15

95

8.

Чужд език - втори

20

15

15

15

15

15

95

9.

Бизнес информатика

20

20

15


55

10.

Въведение в статистиката20


20
Отраслова професионална подготовка 115

11.

Въведение в туризма

30
30

12.

География на туризма25


25

13.

Бизнес планиране


2020

14.

Бизнес право

10
10

15.

Околна среда и природоползване20


20

16.

Управление на човешките ресурси


1010
Специфична професионална подготовка 140

17.

Специализирани видове туризъм

15

15

30

18.

Oрганизация и управление на хотелиерството
30
2050

19.

Туроператорство и пътнически агенции


3030

20.

Организация на събития в туризма

15

15

30


Практическо обучение 690


1.

Учебна практика 390

1.1.

Oрганизация и управление на хотелиерството
40

50

40

40

40

210

1.2.

Туроператорство и пътнически агенции

30

40

70

1.3.

Разработка на индивидуални проекти


30

20
50

1.4.

Информационно обслужване на хотелиерството


10

20

30

60

2.

Учебна практика по специалността
40

40
30

30

140

3.

Производствена практика/лятна, базови обекти/

След ІІ ср. На І курс: 4 уч. седм. Х 40 уч. часа

160

Б.

Избираема подготовка

10

10

10

10

-

10

50ВСИЧКО: А+Б

210

210

210

210

210

210

1420


III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

  1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за четвърта степен на професионална квалификация.

Четвърта степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ІІ курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията Хотелиер специалността Организация и управление на хотелиерството

  1. Държавните изпити за придобиване ЧЕТВЪРТА степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

  2. Организацията на държавните изпити за придобиване ЧЕТВЪРТА степен на професионална квалификация се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно държавното образователно изискване за квалификация по професията.

  3. Придобитата ЧЕТВЪРТА степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

  4. Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация, е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.


ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


1. Учебният план е разработен на основание Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма Г.

2. Условията и редът за организиране и провеждане на учебните занятия и изпитите се определя със заповед на директора.

  1. По желание на колежаните учебните предмети от ЗПП на учебния план да се преподават на чужд език

4. Условията и редът за организиране и провеждане на производствената практика се определя със заповед на директора.


Свързани:

Учебен план iconУчилищен учебен план Часовете са изчислени въз основа на съществуващия учебен план и проекта №

Учебен план iconДекан: ( ) индивидуален учебен план за подготовка на докторант
Посещение на лекции и упражнения по дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторанти
Учебен план iconОбяснителни бележки към Училищния учебен план за випуск 2017
Министъра на образованието и науката Учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки в гимназии и соу с прием след завършен...
Учебен план iconСписък на преподавателите по учебен план за специалности: "педагогика на обучението по физическо възпитание"
Списък на преподавателите по учебен план на специалността “педагогика на обучението по физическо възпитание” за окс “бакалавър” –...
Учебен план iconУчебен план стопанско управление. Бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" стопански факултет
Учебен план – стопанско управление. Бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение
Учебен план iconУчебен план транслатология за чуждестранни българисти, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план транслатология за чуждестранни българисти, магистър, дистанционно обучение
Учебен план iconУчебен план специалност „културен туризъм", окс „магистър", дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – специалност „културен туризъм”, окс „магистър”, дистанционно обучение
Учебен план iconУчебен план печатни комуникации и издателски бизнес, магистър, дистационно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – печатни комуникации и издателски бизнес, магистър, дистационно обучение
Учебен план iconУчебен план профил „Чуждоезиков", вариант английски с испански език, приети след завършен 7 клас за учебната 2010/2011 г. Средно общообразователно училище „СВ. Паисий хилендарски" дупница
Учебен план – профил „Чуждоезиков”, вариант английски с испански език, приети след завършен 7 клас
Учебен план iconУчебен план за 201 2

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом