Компютърни системи и мрежи
ИмеКомпютърни системи и мрежи
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер50.87 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://info.fmi.shu-bg.net/doc/lekcii/ksm/nachalo.doc


СТАНИМИР СТОЯНОВ СТАНЕВ

ПИТЪР АЛЪН СМИТ

ФЕЛИКС ЗАХАРИЕВ ИВАНОВ


КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ

Шумен, 2002


Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "Математика", "Математика и информатика", "Педагогика на обучението по труд и технологии" и "Физика" от Шуменския университет, изучаващи дисциплините "Компютърни системи и мрежи" и "Компютърни технологии". Той може с успех да се използва и от студентите от останалите специалности в Университета и от всички желаещи да се запознаят с основите на работата на компютрите и компютърните мрежи, които са базата на съвременните информационни технологии.

Цитираните в текста фирмени и търговски названия и марки са собственост на съответните фирми и в книгата са включени само като учебни примери.


Научен редактор: доц. д-р инж. Георги Тодоров

Рецензенти: доц. д-р инж. Маргарита Тодорова

доц. д-р инж. Валентин Вичев


© Станимир Стоянов Станев, Питър Алън Смит, Феликс Захариев Иванов

aвтори, 2002

© Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2002


ISBN 954-577-120-8


СЪДЪРЖАНИЕ


Предговор стр. 5

ГЛАВА 1. За компютърните системи стр. 7

1.1 Въведение стр. 7

1.2 Функции и класификация на операционните системи стр. 14

1.3 Компютърна архитектура стр. 16

1.4 Представяне и обработка на данните в компютрите стр. 21

1.5 Организация на персоналния компютър стр. 27

1.6 Операционни системи за РС съвместими персонални компютри стр. 36

1.7 Процесори и машинна програма стр. 43

1.8 Вътрешна памет на компютъра стр. 52

1.9 Входно-изходна система и периферни устойства стр. 60

1.10 Външни запомнящи устройства и файлови системи стр. 69

ГЛАВА 2. За компютърните мрежи и комуникации стр. 90

2.1 Общи положения стр. 90

2.2 Сигнали и канали стр. 100

2.3 Преобразуване и кодиране на сигнали стр. 109

2.4 Локални компютърни мрежи стр. 122

2.5 За глобалните компютърни мрежи и Internet стр. 141

2.6 Операционна система UNIX стр. 155

Приложение А  Кратки исторически бележки по развитието на

компютрите стр. 170

Приложение B  Необходими сведения от аритметичните и логическите основи на функциониране на компютрите стр. 175

Приложение C  За техническата база на компютрите и понятието

"поколения" стр. 181

Приложение D – Високопроизводителни компютри стр. 185

Приложение E  ASCII-кодова таблица стр. 193

Приложение F  Примерен тест по КМС стр. 194

Литература стр. 198


ПредговорПрез шестдесетте години на миналия век, 160 години след началото на първата в историята на човечеството индустриална ера, поставено във Великобритания, започна втората, наречена информационна. За нея е характерна коренна промяна на работните процеси и деловите дейности, основаваща се на всеобщо внедряване на информационните технологии (ИТ) и възникването на така нареченото “информационно общество”. Сега ИТ са ключ към успеха във всички човешки дейности. Те се основават на компютрите и съвременните телекомуникационни средства за предаване на данни, програмното осигуряване, базите от данни, компютърните мрежи и други свързани с тях компоненти. ИТ се използват за изграждане на информационни системи, които служат на потребителите за постигане на високи резултати във всички дейности.

Настоящият учебник представлява въведение в базата на информационните технологии – компютърните системи и мрежи. Той е предназначен основно за студентите от специалностите “Математика и информатика”, “Физика”, “Математика”, "Педагогика на обучението по труд и технологии" и “Икономика”, обучаващи се в Шуменския университет, но може с успех да се използва и от студенти от други специалности, изучаващи различни компоненти на информационните технологии.

В първа глава са дадени основните понятия в компютърните системи. За разлика от други учебници, изхождайки от подготовката на студентите и целта на курса, заедно с апаратурата, се разглеждат и операционните системи (OC), като главна част на компютърните системи. Kнигата не е справочник по изучаване на отделните команди и работата с ОС за персоналните компютри, за което има много ръководства и книги. Във втора глава са разгледани най-важните понятия от компютърните комуникации и мрежи. За разлика от учебното съдържание в първа глава, тук някои от проблемите са разгледани по- подробно, поради липса на достатъчно учебни пособия на български език по тази тематика. В приложение са изведени редица информационни модули. Те са предназначени за справка на студенти, които не са запознати с такива учебни въпроси, като бройни системи, елементна база на компютрите и други. За желаещите да ги ползват, в основния текст са направени препратки към приложенията.

В учебника са разгледани само принципните основи на функционирането на компютрите, които остават сравнително неизменни във времето, за разлика от бързата промяна на елементната база и софтуера на поколенията компютри, които не се изучават в лекциите, а са предвидени като модули за изучаване в семинарните и лабораторни упражнения по съответните учебни дисциплини.

Авторите считат, че по този начин се постига по-голяма логика и стегнатост на основното изложение. Разбира се, съществуват много варианти на поднасянето на подобен учебен материал. В представения в настоящата книга вид той отговаря на изискванията на учебните програми за първоначалното обучение на студентите по компютърни системи и мрежи в Шуменския университет и в Университета на Гринуич.

Този учебник е резултат от дългогодишния опит на авторите при обучението на студенти в тази област – както на бъдещи инженери в областта на компютърните науки, така и на информатици. Доц. д-р. инж. Станимир Станев е преподавател в Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”, бил е дългогодишен лектор във ВВУАПВО “Панайот Волов”. Питър Смит е основен лектор по компютърни системи и мрежи в Школата по математика и компютри на Университета на Гринуич – Лондон. Феликс Иванов е преподавател по компютърни архитектури и компютърни мрежи във ВВУАПВО “Панайот Волов”.

Глава 1 и приложенията са написани от доц. Станимир Станев и Феликс Иванов. Глава 2 е написана от доц. Станев и Питър Смит с участието на Феликс Иванов, на базата на втората част от лекционния курс "Computer Systems and Networking", преподаван в Гринуичкия Университет. Общата редакция е направена от доц. д-р Станимир Станев.

Цитираните в текста фирмени и търговски названия и марки са собственост на съответните фирми и в книгата са включени само като учебни примери.

Авторите ще бъдат благодарни за всички бележки по изложението в този учебник. Те могат да бъдат изпращани на следните адреси:


s.stanev@shu-bg.net

P.A.Smith@gre.ac.uk

felix@pv-ma.bg.


Свързани:

Компютърни системи и мрежи iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по аналогова схемотехника е предназначена за професиите техник на компютърни системи, монтьор на компютърни системи...
Компютърни системи и мрежи iconПрофесионална гимназия по икономика и туризъм
Архивиране на данни, компютърни и операционни системи. Компютърни мрежи, създаване и публикуване на уеб страници
Компютърни системи и мрежи iconАнотация Дисциплината "Компютърни архитектури"
Компютърни системи и технологии “ с архитектурата на съвременните компютърни системи. Тя е задължителна за 5-ти семестър по учебния...
Компютърни системи и мрежи iconІ. Професия "Техник по комуникационни системи", специалност „Телекомуникационни системи" и Професия „Техник на компютърни системи", специалност „Компютърни мрежи" 8 А, Б, г клас
Мон, за провеждане на изпити за промяна на оценката – поправителни, с ученици дневна форма на обучение през септемврийска-допълнителна...
Компютърни системи и мрежи iconИкономически университет варна колеж по туризъм
Кис в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване. Видове компютърни мрежи според обхващаната територия
Компютърни системи и мрежи iconМинистерство на образованието и науката технически университет габрово
Курсът по “Проектиране на компютърни системи” има за цел да запознае студентите с апаратните и програмни компоненти на компютърните...
Компютърни системи и мрежи iconУчредителен акт на Компютърни системи и технологии еоод
Компютърни системи и технологии еоод, на основание чл. 113 и сл от тз изготви и подписа настоящия учредителен акт на Еднолично дружество...
Компютърни системи и мрежи iconСтанимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX
Учебното пособие може да се използва и от други, желаещи да се запознаят с основите и стандартите за изграждане на различните видове...
Компютърни системи и мрежи iconМинистерство на образованието и науката технически университет габрово
Предмет на дисциплината са моделирането на компютърни системи и мрежи с ориентирани и неориентирани графи и дървета
Компютърни системи и мрежи iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по Цифрова схемотехника е предназначена за обучение по професиите Програмист, Техник на компютърни системи и Монтьор...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом