Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер47.36 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.ac-smolian.org/info/acts/2009-2a/ADMD-287-09-R-ZUT.docТом

Поред.№

Стр.

Р Е Ш Е Н И Е №245

гр. Смолян 12.11.2009 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АСмолянският административен съд в публичното заседание на 09.11.2009год. в състав:


СЪДИЯ: Красимира Селенова


при секретаря В.Георгиева и в присъствието на прокурора ............, като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Селенова Адм.д.№287 по описа за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.145 и сл.от АПК във вр. с чл.213 и чл215 от ЗУТ по жалба на Р.Р.К. срещу Заповед №399/2.10.2009г. на кмета на община Златоград,с която се учредява право на М.С.Б.,прокарване на отклонение от техническата инфраструктура за отвеждане на отпаднали води от УПИ І-117,кв.22 по плана на с.Аламовци,през имота на жалбоподателката.

Пред съда за жалбоподателя адв.П. поддържа жалбата.

Ответникът по жалба кмета на община Златоград оспорва жалбата,моли същата да се остави без уважение.

С оспорената заповед на кмета на Община Златоград е приключила процедура по чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, като е учреден сервитут - право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура за отвеждане на отпаднали води от УПИ І-117,кв.22 по плана на с.Аламовци,през имота на жалбоподателката.

Административният орган е приел, че при проведени срещи с жалбоподателката , собственик на УПИ № ІV-126,кв.22 по плана на с.Аламовци, не е постигнато съгласие за отстъпване на право на прокарване,поради което не е налице споразумение между него и жалбоподателката и са налице основанията за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 3 от ЗУТ,която е и правното основание на издадения акт.

Жалбоподателката твърди,че при издаване на оспорената заповед административния орган е целял създаване на обща мрежа и съоръжение за отвеждане на отпадните води на жителите с.Аламовци ,а не отклонение от такова съоръжение.Твърди,че липсват данни да са проведени срещи със жалбоподателката,не е изяснено искането на Б. т.е. няма проведена процедура по чл.193,ал.3 от ЗУТ.Обстоятелството че жалбоподателката е водила адм.д. за премахване на поставени канализационни тръби от М.Б. не означава че липсва съгласие,за да е налице предпоставката за издаване на оспорената заповед както и липсват данни за вписване на заповедта в имотния регистър.В съдебно заседание жалбоподателката не се явява,поддържа се жалбата в писмено становище на процесуалния представител,приложени са исканите със същото доказателства,преписката на административния орган и адм.д.57/09г.адм.д.145/07г по описа на СмАС.

Ответникът по жалба кметът на община Златоград оспорва същата,твърди че е приложена нотариална покана и свидетелствува в съдебно заседание,че неколкократно е посещавал жалбоподателката с цел да бъде убедена същата да се изгради съоръжението,от което ще се ползува населението на с.Аламовци,общ.Златоград.Твърди ,че същото се изгражда на място в имота на жалбоподателката където не се предвижда каквото и да е застрояване и не би могло поставянето му да създаде затруднения при ползуването на имота от жалбоподателката.

Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а проверява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК. В хипотезата на чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, със заповед на кмета може да се учреди прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения, но само в случай, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти (засегнатия такъв и този, който се ползва от изграждане на отклонението) т. е. нормата е изключение от уредената договорна процедура по ал. 1 и 2 на чл. 193 ЗУТ, както и от принципа, залегнал и в предходния текст. Това е специална процедура, даваща правомощия на кмета само при условие, че не е постигнато договорно съгласие Законът не вменява в задължение на административния орган (кмета на общината) "да посредничи" между страните, но нещо повече, след като неговите правомощия по намеса са обусловени от тази задължителна отрицателна предпоставка, преди да издаде заповед по ал. 3 на чл. 193 от ЗУТ, следва да се убеди, че договореност не е постигната. По какъв начин и с какви средства, законодателят не определя, изборът е на административния орган. Съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 8 ЗУТ, цената на учреденото право по ал. 3 се определя по реда на чл. 210 и се заплаща преди издаване на заповед по ал. 3.

В съдебно заседание е представена преписката по искане на ответника,в която се съдържа и нотариална покана от нотариус М.Д.,приложено е адм.д.57/09 г. от което е видно ,че по жалба на Р.Р.К. е изменено решение ,взето с протокол от 10.02.2009г.на комисия назначена от Кмета на община Златоград и е определена оценка от 216 лв.за обезщетение по правото на ползуване.Това решение не е обжалвано и е влезнало в сила с оглед на което е внесена и определената цена.Освен това е представено и адм.д.145/07г.по което с решение на ВАС е оставена без уважение жалбата на М.Б. срещу заповед на кмета на община Златоград за премахване на поставени канализационни тръби в имота на жалбоподателката в настоящонто производство.

Наведените в настоящото производство доводи на жалбоподателката,касаещи незаконосъобразноста на акта се свеждат до липсата на предпаставки за издаване на оспорената заповед,след като не са налице доказателства,че за водени преговори със собственика на обслужващия имот.Видно от представената нотариална покана и предвид изложеното,че няма установен от закона начин от който да се ръководи администратиния орган за липсата на тази предпоставка,то с изпратената нотариална покана следва да се приеме,че е отправено предложение за споразумение.Видно от приложенията липсват доказателства такова да е имало воля да се постигне,предвид което се е стигнало до издаване на оспорената в настоящото производство заповед.

В жалбата не се твърди ,че има пречка съоръжението да бъде разположено в имота на жалбоподателката,нито че има друг начин икономичиски целесъобразен за това поради което наведените основания премерени с необходимостта от това съоръжение следва да се считат за неоснователни.Фактът че заповедта не е вписана в имотния регистър е от значение за оповестяването на същата и по принцип нарушава процедурата по издаването й,но това нарушение съда,счита че не е достатъчно съществено и не води до опорочаване на същата и съответно нейната отмяна само на това основание.Предвид изложеното настоящия състав счита подадената жалба за неоснователна,а издадения административен акт за издаден по съответния ред предвиден в закона от компетентния орган и в предвидената форма с оглед на което следва да бъде оставен в сила .

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК Смолянски административен съд


Р Е Ш И:


Отхвърля жалбата на Р.Р.К. срещу Заповед №399/2.10.2009г. на кмета на община Златоград,с която се учредява право на М.С.Б.,за прокарване на отклонение от техническата инфраструктура за отвеждане на отпаднали води от УПИ І-117,кв.22 по плана на с.Аламовци,през УПИ № ІV-126,кв.22 по плана на селото общ.Златоград.

Осъжда Р.Р.К. да заплати разноски в размер на 150 лв. юрисконсултско възнаграждение на община Златоград.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението ,че е изготвено пред ВАС.

Съдия в административен съд:

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова адм д. №98/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом