1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
Име1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
страница1/20
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер1.49 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vcc.gateway.bg/upload/docs/11_OPR.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Съдържание стратегическа частВъведение 1

1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1

2. Синтезирани изводи от анализа на състоянието 3

2.1 Природни условия и ресурси 3

2.2 Демографско състояние и човешки ресурси 3

2.3 Икономическо развитие – промишленост 3

2.4 Икономическо развитие – селско стопанство 4

2.5 Икономическо развитие – горско стопанство 5

2.6 Туристическо развитие 5

2.7 Социално развитие - образование 6

2.8 Социално развитие – здравеопазване 6

2.9 Култура и културно наследство 6

2.10 Спортни прояви 7

2.11 Жилищен сектор 7

2.12 Населени места и селищни образувания 8

2.13 Техническа инфраструктура - транспортна мрежа 8

2.14 Техническа инфраструктура - водоснабдяване и канализация 8

2.15 Техническа инфраструктура - енергоснабдяване 9

2.16 Техническа инфраструктура - телекомуникации 9

2.17 Състояние на околната среда 9

3. Визия, цели и приоритети 12

4. Мерки, действия и проекти в отделните приоритетни направления 13

4.1 Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Туристическо развитие” 13

4.2 Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Икономическо развитие” 16

4.3 Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Социално развитие” 18

4.4 . Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Инфраструктура и околна среда” 19

5. Изпълнение, наблюдение и актуализация на Общинския план за развитие 23

5.1 Финасово осигуряване на плана 23

5.2 Организация, изпълнение, актуализация и наблюдение на ОПР 25

6. 2. Демографско развитие и човешки ресурси 37

7. 2.1 Анализ на демографското развитие на общината 37

7.1.1 Възможности 45

7.1.2 Рискове/Заплахи 45

8. Природно-климатичните ресурси на общината са отлични възможности за бъдещото развитие на спорта. 54

9. Структура на жилищния фонд по конструкция 56

Благоустроеност на фонда 57

9.1.1 1. Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Туристическо развитие” 77

9.1.2 Досегашното развитие на туризма в община Самоков се изразява изключително с развитието на курорта Боровец и не допринася съществено за повишаване на общото благосъстояние на местното население, което не е включено в туристическия процес. Активното участие на общината следва да съдейства за подобряване и разнообразяване на туристическото предлагане, за преориентиране към природосъобразни и щадящи средата форми на екотуризъм, за подобряване управлението на туристическата дейност, за координиране на действията на отделните инвеститори и туристически дружества и за по-активното включване на местното население в ползите от туристическото развитие. За целта е необходимо: 77

9.2 От особено важно значение за общината и за успешното бъдещо развитие на туризма в нейната територия е подобряването на транспортните връзки към Самоков и туристическите места и подобряването на голямата (довеждащата) инфраструктура (инфраструктурните обекти с надобщинско значение), за което са необходими действия от страна на общината пред компетентните държавни органи и експлоатационни дружества. За обектите с местно общинско значение е необходимо осигуряването на проекти и привличането на инвестиции от различни източници. Обектите на инфраструктурата са: 82Въведение
Община Самоков притежава богати природни и антропогенни ресурси и възможности за активно социално-икономическо развитие и за постигане на по-висок жизнен стандарт за населението.

Планът за развитие на община Самоков съгласно Закона за регионално развитие е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие.


Основните задачи на плана за развитие на общината са:

  • Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.

  • Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана.

  • Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на поставените цели.

  • Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.

  • Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и чрез разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.Разработеният план има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира във съответствие с динамично променящите условия и фактори, мотивиращи неговото разработване. Това по същество е една перманентна дейност на общинското ръководство и предполага създаването на гъвкава и прагматична организация.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Свързани:

1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 icon1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconОбща характеристика / профил на областта 6

1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 icon2. Обща характеристика на дейността на кандидата
Организация и управление извън сферата на материалното производство” – „Управление на човешките ресурси в областта на въоръжените...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconI. обща характеристика на община мадан
Програмата е изготвена по проект “Развитие на минен туризъм в България, прилагайки опита на Франция”, който се реализира в изпълнение...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconBg-самоков: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Самоков, ул."Македония" 34, За: инж. Евелина Перфанова директор дирекция, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66729, e-mail:,...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconОдобрил: владимир георгиев
Заповед №лс-01-10 от 05. 01. 2012г на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Експертния съвет при Общината за разглеждане...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconПрограма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език
Обща характеристика на мястото и ролята на Света гора за развоя на българската култура и език. Зографският манастир като български...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Самоков; Други дейности свързани с поддържане на чистотата в гр. Самоков. Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconОбщина самоков
Предмет: ” Строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на мбал самоков еоод – гр. Самоков в съответствие с действащите...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом