Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения
ИмеПравилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер77.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.strandja.bg/uploads/docs/pravilnik_za_deinostta.doc
ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО, ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИИТЕ НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Този правилник урежда устройството, функциите и задачите на Дирекциите на природни паркове (ДПП) към Националното управление на горите при Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа.

чл.2. Дирекциите на природни паркове са поделения към Националното управление по горите за изпълнение на плановете за управление на природните паркове; осъществяване на координация, методическо ръководство и контрол по изпълнение на паркоустройствените проекти; планиране и организиране на научни изследвания, образователни програми, пропагандни дейности, организиране на посетителски и информационни центрове; организиране на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтното разнообразие; развитие на туризма и рекреацията в териториите на парковете и околопарковите зони; поддържане на архив и база данни за териториите на природните паркове.

чл. 3. Дирекциите имат собствен печат и емблема (лого), които могат да използват върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природните паркове и други защитени природни обекти в рамките на парковете, транспортни средства и друго тяхно имущество.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

чл.4. Дирекциите:

1. Изпълняват плановете за управление на парковете.

2. Извършват контрол върху горскостопанските дейности, страничните ползвания, строителството и охраната на територията на парковете във връзка с опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие.

3. Извършват наблюдение върху състоянието на природните екосистеми, различните типове растителни и животински съобщества и отделни таксони.

4. Извършват наблюдение върху състоянието на популациите на защитените, редките, застрашените и ендемичните представители на флората и фауната.

5. Планират, осигуряват и контролират провеждането на специализирани изследвания за състоянието на различни елементи на фитоценозите и зооценозите; влиянието на различните видове природни и антропогенни фактори върху флористичните и фаунистичните ресурси, с оглед тяхното опазване и възпроизводство.

6. Планират и организират провеждането на поддържащи или възстановителни мероприятия за растителни и животински видове или техни хабитати.

7. Планират, организират и координират провеждането на образователни програми с местното население и посетителите на парковете.

8. Организират изграждането и функционирането на главните и второстепенни посетителски и информационни центрове на парковете.

9. Планират и координират разработването, издаването и изработването на информационни, рекламни, сувенирни и др. популярни материали за парковете.

10. Участват чрез свои представители в различни програми и проекти, свързани с дейности провеждани на територията на парковете.

11. Планират, осигуряват и контролират изграждането и поддържането на туристически маршрути, кътове за почивка, обозначителни информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на туризма и отдиха.

12. Осигуряват и извършват постоянен специализиран миниторинг и контролират туристическите дейности в границите на парковете.

13. Организират и координират рекреационни и туристически дейности (с изключение на ловния туризъм) в границите на парковете, като следят за съблюдаването на плана за управление и паркоустройствения проект в частите му строителство, рекреационен капацитет, мероприятия за осигуряване безопасността на посетителите и мероприятия за опазване на околната среда.

14. Координират реализацията на туризъм с водачи. Организират и участват в обучението на кадрите за тази дейност. Специалисти от дирекциите могат да изпълняват функциите на водачи при наличие на специален интерес от страна на посетители.

15. Поддържат архив и база данни за състоянието на горите и видове (растителни и животински) под специален режим на ползване, флористичното, растително и фаунистично разнообразие, за рекреационния и туристически потенциал, както и културно-историческите обекти на територията на парковете и прилежащите региони.

16. Организират и реализират дейности по опазване на културното и историческото наследство съвместно с местните органи и поделения на Министерство на културата.

17. Кандидатстват с проекти и програми за допълнително финансиране на извършваните от тях дейности пред регионални, национални и международни финансиращи институции.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

чл.5. (1) Дирекциите на природни паркове са поделения на пряко подчинение на НУГ и са юридически лица на основание чл.22, ал.2 от Закона за горите и заповеди за тяхното създаване на Началника на НУГ.

(2) Методическото ръководство на дирекциите се осъществява от отдел „Защитени природни територии, биологично разнообразие, международни проекти и сътрудничество и научно обслужване“ при Националното управление на горите под контрола на ресорния Заместник Началник на Националното управление по горите.

чл. 6. (1) Директорите на дирекциите се назначават от Началника на Националното управление по горите, с изискване за специалност ГС или ЕОПС по чл.42., ал.3 от ППЗГ.

(2) Служителите в дирекциите се назначават от директорите по утвърдени от Националното управление по горите структура и щатно разписание.

(3). Служителите в дирекциите работят въз основа на длъжностни характеристики в съответствие с този правилник, утвърдени от директора на съответна дирекция и съгласувани от ресорния Заместник Началник на Националното управление по горите.

чл.7. (1) Към дирекциите, като съвещателни органи, се създават консултативни съвети по въпроси свързани с управлението и развитието на парковете.

(2) Структурата, функциите и задачите на Консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от Началника на Националното управление по горите.

чл.8. (1) Дирекциите поддържат връзки и координират своята дейност с ръководствата на регионалните управления по горите и държавните лесничейства, стопанисващи територии от парковете.

(2) Съгласувано с регионалните управления на горите и държавните лесничейства дирекциите планират, организират и провеждат периодични курсове за обучение на горските стражари във връзка с опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие по съгласувани от Националното управление по горите програми.

(3) Контролът от страна на дирекциите по чл.4 т.2 се осъществява чрез проверка по документи и на терена.

(4) За констатациите от проверката се съставя протокол с обосновка, предписания и срокове за изпълнение. Препис от него се изпраща в Регионалното управление по горите и Държавното лесничейство, на чиято територия е констатирано нарушението.

(5) Предписанията в протокола по предходната алинея са задължителни за Държавното лесничейство, на чиято територия е констатирано нарушението.

(6) При констатирани нарушения служителите на дирекциите имат право да съставят актове по Закона за горите, Закона за защита на природата, Закона за защитените територии.

(7) Таксуването на актове и издаването на наказателни постановления се извършва от Директора на Държавното лесничейство, на чиято територия е констатирано нарушението.

чл.9 (1) Дирекциите изготвят становище по всички промени, възникнали по необходимост и незалегнали в Паркоустройствения (Лесоустройствения) проект.

(2) Дирекциите могат да предлагат промени в Паркоустройствения (Лесоустройствения) проект с цел опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие, развитие на туризма и рекреацията.

(3) Дирекциите съгласуват технологичните планове за ползването и залесяването за територии в границите на природните паркове.

(4) Представители на дирекциите участват в проверки на Регионалните управления по горите по планирането, маркирането и таксирането на лесосечния фонд и за инвентаризация на културите в съответните природни паркове.

(5) Дирекциите участват в комисиите при подписване на протоколите за ревизия на охранителните участъци на териториите на природните паркове.

(6) Държавните лесничейства съгласуват по вид и обем страничните ползвания на територията на природните паркове с дирекцията на съответния парк.

чл. 10. (1) Представители на дирекциите участват като членове в експертни технико-икономически съвети на Националното управление по горите, когато се разглеждат въпроси касаещи територии от природните паркове.

(2) Представители на дирекциите участват в лесоустройствени съвещания при устройването на държавни лесничейства включващи територии от природните паркове.

(3) Изготвят становища по доклади за оценка за въздействие върху околната среда, планове за управление, паркоустройствени проекти, лесоустройствени проекти и други проекти и планове когато се засягат обекти от парковете.

чл.11. (1) Дирекциите поддържат връзки с висши учебни заведения, други учебни заведения в региона, институти при БАН, лесозащитни, семеконтролни и опитни станции, районни инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), областни управи, общински администрации и кметства, заинтересованите и специализирани в областта на рекреационната и обслужващата туризма дейност физически и юридически лица, полиция, противопожарна охрана, следствие, прокуратура, съд, средства за масова информация, фирми и обществени организации в района, неправителствени екологични организации, митница, търговска палата, банки и др.

(2) Дирекциите поддържат връзки с другите природни и национални паркове в страната, паркови администрации в чужбина, международни неправителствени организации, международни браншови и професионални неправителствени организации и др., като за това уведомяват ресорното звено в Националното управление по горите.

чл.12. Дирекциите съгласуват проектите и програмите по чл.4 т.17. с Националното управление по горите.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ФИНАНСИРАНЕ

чл.13. Дирекциите се финансират от:

1. Национален фонд „Българска гора“ .

2. Предоставени целеви средства от външни финансиращи институции по предварително съгласувани с Националното управление по горите програми и проекти, и дарения за дейности по опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие, развитието и управлението на парковете.

чл.14. Финансирането от фонд “Българска гора” се извършва на базата на финансови план-сметки за издръжка и мероприятия, които ежегодно се утвърждават от Началника на Националното управление по горите.

чл.15. (1) Дирекциите формират приходи и извършват разходи съгласно Наредбата за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Националния фонд “Българска гора”.

(2) При изпълнение на проекти и програми, финансирани по реда на чл.13, т.2. средствата се разходват съгласно изискванията на донора и действащата в РБългария нормативна база.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Този Правилник се издава на основание чл.22, ал.2 от Закона за горите

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconОбщи положения
Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства – държавни предприятия към държавната агенция по горите

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconПравилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове
Чл. С този правилник се уреждат устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални...

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconПравилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите (рдг)
Чл. С правилника се определят дейността, структурата и функциите на регионалните дирекции по горите

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconЗакон за защитените територии, Закон за лечебните растения, Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
А основание за събиране на информацията (може да се посочи повече от един отговор)

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconЗакон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове, Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Б/ Високопланинска безлесна зона на националния парк “Централен Балкан”. Биологично разнообразие и проблеми на неговото опазване

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за...

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconОтчет по програми за периода 01. 01- 31. 12. 2012 г. На дирекция "национален парк централен балкан"
Еленова гора” (община Павел баня) и поддържан резерват “Чамджа” (община Карлово). Функциите, задачите и структурата на дирекцията...

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения iconОтчет по програми за периода 01. 01. 2008 31. 12. 2008 Г. На д "нп централен балкан"
Еленова гора” (община Павел баня) и поддържан резерват “Чамджа” (Карловска община). Функциите, задачите и структурата на дирекцията...

Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите раздел първи общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом