Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян
ИмеОтчет за м май 2012 г. Риосв-смолян
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер72.22 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2012/may_2012/MAY2012.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

ОТЧЕТ

за м. май 2012 г.

РИОСВ-Смолян


І.Компонент „Води”

През м.май бяха извършени 36 бр. проверки на обекти на територията на РИОСВ-Смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ контрол.

Осъществен беше контролен мониторинг на отпадните води от рудниците, собственост на „Лъки Инвест” АД – р-к „Джурково” и р-к „Дружба и на „Горубсо-Мадан”АД – р-к „Крушев дол”.

Проверени бяха редица обекти на територията на общ.Смолян и Мадан.

Осъществен е контролен мониторинг на инфилтратните отпадни води от ТБО гр.Смолян.

Вследствие на постоянните мерки, налагани от инспекцията и подобрената работа на пречиствателните съоръжения на МПП „Родопчанка, собственост на „Родопчанка” ООД с. Бял извор и на МПП „АЛАДА“, собственост на ЕТ „АЛАДА-Мохамед Банашък“ с. Бял извор са постигнати индивидуалните емисионни ограничения поставени в Разрешителните за заустване и са отменени месечните им имуществени санкции.


ІІ.Компонент „Въздух”

Основната дейност в направлението е свързана с контрол на обекти - източници на емисии в атмосферния въздух.

1.Във връзка с оценка на КАВ:

-Изготвена е справка за месец април 2012 г. за концентрациите на ФПЧ10 в АИС „Смолян” и КФС „Рожен”. На сайта на РИОСВ – Смолян е публикувана информация за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян.

-Беше взето участие в заседание на програмен съвет към община Смолян за мерки и дейности по програма за намаляване замърсяването с ФПЧ10 на община Смолян.

-Беше взето участие в семинар за обсъждане на изпълнението на мерки заложени в актуализираните програми /ФПЧ 10/, съгласно чл.27 от ЗЧАВ в гр.Пловдив

2.През месец май са извършени 26 броя проверки на обекти на територията на РИОСВ – Смолян, свързани с КАВ.

-През месец май са проверени 3 обекта от годишният график за комплексни проверки - на „Рубелла бюти”” АД-Рудозем; „Горубсо Мадан ” АД-Мадан и „Еко Енергия Доспат-Ко-генерация””-Доспат.

-Извършени са 2 бр. проверки на обекти с комплексни разрешителни-Депо за ТБО-Смолян и Депо за ТБО-Доспат.

-Беше взето участие в ДПК-2бр.на „Амер Спортс България”ЕООД-гр.Чепеларе за строежи: „Газорегулиращ пункт” и „Захранващ газопровод до производствени площадки 1 и 2”.

-Извършена беше проверка на 3 обекта от годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян за БЛАП за 2012г.

-Извършена беше проверка на 3 обекта от годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян по Наредба 7- за ЛОС.

-Извършена беше проверка на 2 обекта от годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян по Наредба 16- за ЛОС.

-Извършена беше проверка на 6 обекта от годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян източници на емисии.

-Извършена беше проверка на „Белотекс-95”АД-Златоград и „Амер спортс България”ЕООД за корекция на текуща месечна санкция.

-Извършена беше проверка на 3 обекта от годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян по Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005 относно веществата, които нарушават озоновия слой. Извършена и е последваща проверка на „Арексим”ЕООД-Смолян.


ІІІ.Компонент „Биоразнообразие”

Акцент в дейността на направлението през месец май е контрол на решения по оценка за съвместимост на инвестиционни предложения в общините Чепеларе, Девин и Баните. Няма констатирани нарушения по условията от решенията. Проверени са 18 обекта.

През месеца са извършени 9 проверки по сигнали за нападения на мечки на селскостопанско имущество в землищата на селата Барутин, Левочево, Буката, Соколовци, Градът и Давидково. Изготвени са 6 писма за обезщетение и са изпратени до МОСВ – гр. София. В останалите 3 случая не е установено, че нападението е от кафява мечка.

Във връзка със сигнал за опасни дървета в района на Природна забележителност „Чудните мостове - Еркюприя” е направена проверка.

Започната е процедура по нанасяне на изготвен проект за отразяване в кадастралната карта на град Девин на защитена местност „Храстево”.


ІV.Фактор на въздействие „Отпадъци”

1.Съгласно одобрения план на инспекцията през месец май се извършиха планови проверки на физически и юридически лица, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци – дървопреработващи предприятия, шивашки предприятия, автосервизи, болници , медицински центрове и др. През месец май се наблегна и на проверките за нерегламентирани сметища и замърсени площи с битови и строителни отпадъци. Извършени са планови проверки на фирми за плащането на продуктови такси в това число и проверки на хранителни магазини за пуснати на пазара полимерни торбички.

По Заповед на Окръжен прокурор на Смолян се извършиха съвместно с други институции проверки на складовете за пестициди в с. Търън и м. „Герзовица”, общ. Смолян.Изготвен е доклад за състояние на складовете за съхранение на пестицидите и площадките за Б-Б кубовете, предоставен на Зам.окр.прокурор.

През отчетния период продължиха проверките на годишните отчети, съгласно Наредба 9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци и данните се нанасят в таблици, изготвени бяха 17 броя становища за охарактеризиране на отпадъци по постъпили доклади, издадени бяха 7 броя решения за изменение и допълнение на разрешително за дейност с отпадъци и беше утвърдена 1 програма за дейност с отпадъци.

2.Извършените проверки по отпадъци през м. май са 90 броя, които са разпределени както следва:

-36 броя за замърсени площи с битови и строителни отпадъци, на регионални депа и на площадки за претоварване на битови отпадъци;

-39 броя на предприятия извършващи дейности с ПО и ОО и здравни заведения, като 3 от тях са комплексни проверки;

-10 броя за продуктови такси;

- 5 броя на складове за негодни за употреба пестициди и площадки за Б-Б кубове;

47 броя от проверките са планови и 43 броя извънредни. Извънредните проверки са 38 броя последващи, 2 по писмо на МОСВ, 3 броя по сигнал,

Общо дадените предписания са 49 и са във връзка с почистване на замърсени площи с битови отпадъци, водене на отчетност за образувани и предадени отпадъци, за отчетност и плащане на продуктови такси, за представяне на документи в РИОСВ-Смолян (сключени договори и др.)

3.В резултат на контролната дейност се отчита:

-при извършените проверки по населени места се установиха замърсени площи с битови отпадъци, които нямат характер на нерегламентирано сметище, повечето са от инцидентно изхвърлени отпадъци.

-редовно се заплаща продуктова такса за пуснати на пазара опаковки;

-производствените и опасни отпадъци се третират съгласно нормативната уредба;

-състоянието на склада за пестициди в м. „Герзовица” е лошо, склада е отдалечен от населеното място, достъпа до него е затруднен, няма постоянна охрана, няколко пъти е разбиван, компрометирана е покривната хидроизолация, оградата, входната врата, за което е дадено предписание за възстановяване. Склада в с.Търън е в сравнително добро състояние. Комисията излиза със становище за премахване на пестицидите и саниране на складовете.


V.Фактор на въздействие „ОХВ” и КР

По направление химикали през м. май 2012 бе извършен контрол на 5 обекта – потребители по веригата по прилагане на Регламент 1907/2006 /REACH/. Дадено е 1 предписание. Извършена е и една проверка по Регламент 1272/2008 г. /CLP*

През изтеклия месец по разпореждане № 359/2012 г. от 15.03.2012 г. на Окръжна прокуратура – Смолян бяха извършени съвместни проверки на 6 хлораторни станции за пречистване на питейни води,стопанисвани от „В и К” ЕООД, гр.Смолян, където се използуват вещества, класифицирани като токсични /хлор-газ/, както и на други 3 обекта, където се съхраняват опасни вещества.

Комплексни разрешителни

През м.май 2012 г. бяха извършени 2 проверки на инсталации с издадени комплексни разрешителни:

1.„Регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки” с оператор община Смолян;

2.„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин” с оператор Община Доспат.


VІ.Фактор на въздействие „Шум”

През май е извършено планирано измерване на шум на 1 обект: „Дърводелски цех” към „Бор -95” ООД-Смолян от утвърдения годишен график за измерване на шум. При извършеното измерване няма надвишения на допустимите стойности за промишлен шум.


VІІ.”Превантивна дейност”

През изтеклия месец са извършени 8 бр. проверки по контрол на издадени Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС, Решения по преценяване на необходимостта от ЕО, както и Решения по ОВОС. Част от проверките са документални. Не са констатирани нарушения на поставените в решенията условия и мерки.


VІІІ.Правен


Съставени Актове за установяване на административни нарушения за периода – 1 брой


I. Първи акт – № АВ-02/07.05.2012г.

1. “Прогрес-строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Рудозем, общ. Рудозем, ул. “Освобождение“ №1.

2. Нарушена норма – чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. чл. 200, ал. 1, т. 38 от ЗВ.

3. Нарушение – неизпълнение на задължение да се поддържа пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и да се осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация.


Издадени Наказателни постановления за периода – 1 брой.


I. Първо наказателно постановление – №7/18.05.2012г.

1. Нарушител – ”Русков” ООД със седалище и адрес на управление гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, ул. ”Петър Берон” №3.

2. Размер на наложената имуществена санкция е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 38 от ЗВ.

4. Нарушение – неизпълнение на задължение да се поддържа пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и да се осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация.


За периода няма издадени Заповеди за налагане на ПАМ.


Няма наложени нови текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС


ПРИЛОЖЕНИЯ: виж тук...


С уважение,
ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян
През месец октомври експертите на риосв-смолян извършиха 209 бр проверки. Проверени са 201 бр обекта. Дадените предписания са 70...
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м юни 2012 г на риосв-смолян
През м юни бяха извършени 33 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян
Извърши се контрол на млекопреработвателни предприятия на територията на риосв-смолян
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за м. Октомври 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м. Август 2011год. Риосв-смолян
Извършен е засилен контрол на интензивно работещия бетонов възел „Прима бетон”, снабдяващ денонощно с бетон строящия се обект на...
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Януари 2011г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м май 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом