Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер32.42 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/turisticheski resursi-rest.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Професия: РЕСТОРАНТЬОР

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТОІ – ви курс 2010/2011 година


I. Тема – Понятие за туристически ресурси

1.Туристически ресурси-специфика,видове.

2.Условия на които трябва да отговарят туристическите ресурси.

3.Характеристика на туристическите ресурси.

4.Рекреационно - туристически ресурси .

II.Тема - Законодателство

1.Видове защитени територии.

а) Закон за защитените територии

б)Защитени местности

III.Тема Природни туристически ресурси.

1.Особености и характеристика.

2.Компоненти на природните-туристически ресурси.

а)релеф,климат,повърхнина,води

б)биогенни ресурси

в)опазване на природните туристически ресурси


IV.Тема – Антропогенни туристически ресурси.

1.Видове антропогенни ресурси.

а)социално-познавателни

б)историко-археологически

в)архитектурно-етнографски

г)религиозни прояви и образи

д)други

2.Особености на антропогенните ресурси.

а)пунктово разпределение

б)силно изразена избирателна способност

в)познавателен ефект

г)малка временност

д)слабо изразена сезонност

е)познавателен ефект

ж)възпитателно значение

3.Организация и опазване на антропогенните ресурси.

V.ТЕМА – Изследване и оценка на туристическите ресурси.

1.Инвентаризация на туристическите ресурси.

2.Оценка на туристическите ресурси.

а) значимост

б) уникалност

в) екзотичност

г) известност

д) позиционна стойност

е) транспортна достъпност

ж) състояние на обекта

з) състояние на околната среда

и) организация и обслужване в обекта


VI.ТЕМА – Експлоатация, въздействие на околната среда.

1.Експлоатация на ресурсите.

а)въстановимост и невъстановимост на ресурсите

2.Въздействие на туризма върху ресурсите.

а)въздействие върху природните ресурси

б) въздействие върху антропогенните ресурси

3.Социални и културни различия между туристите и местното население.

VII.ТЕМА – Планиране и управление на туристическите ресурси

1.Цели и политика на управление на природните ресурси

2.Управление на антропогенните ресурси

VIII.ТЕМА – Туристическо място

1.Определяне и локализация

2.Фактори за обособяването на туристически места

а)привлекателност

б)човешки фактор

в)транспорт

г)инфраструктура

3.Квалификация на туристически места.

4.Управление на туристически места

а)морски курорти

б)планински курорти

в)антропогенни курорти


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО.

В края на обучението колежаните трябва да:

Да знаят:

 • видовете туристически ресурси и техните особености

 • влиянието на природните и антропогенните ресурси върху туризма

 • факторите, влияещи за обособяване на туристически местаДа могат:

 • да определя степента на влияние на природните и антропогенните ресурси върху развитието на туризма

 • да прави изследване и оценка на туристическите ресурси

 • да прави квалификация на туристическите местаПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Апостолов Н., Туристически ресурси, 2003 г., Варна

  2. Бъчваров М.,Тончев Цв., Основи на туризма, Тилия

  3. Великов В. и др., Туристически ресурси на света, 2005 г., Шумен

  4. Воденска М.; Асенова М., Въведение в туризма, 2004 г., София

  5. Тончев Цв., Димов Н., География на туризма, Горекс Прес, 2001 г.

6. Е.Лозанов, Д.Терзийска, Х.Тишков, “Туристически ресурси” изд.”Сиела” 2001 год.


Изготвили: 1. доц. Е.Великова

2. д-р И.Емилова

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по мениджмънт в хотелиерството
Място и роля на видовете туристически предприятия в Националния туристически комплекс-национална и регионална политика
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом