Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
страница1/5
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер479.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/811080.doc
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 7 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЕРВИТЬОР-БАРМАН"

В сила от 02.02.2007 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811080 "Сервитьор-барман" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811080 "Сервитьор-барман" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността 8110801 "Обслужване на заведения в общественото хранене".

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл.1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Сервитьор-барман".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл.1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от групата професии "в сферата на обслужването" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман"

Професионално направление:811

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Наименование на професията:811080

Сервитьор-барман

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 е представена специалността "Обслужване в заведения за обществено хранене", включена в професията "Сервитьор-барман", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалност

Степен на

Входящопрофесионална

минималноквалификация

образователно

равнище

8110801

Обслужване в за-

втора

завършеноведения за обще-основноствено храненеобразование
  1   2   3   4   5

Свързани:

Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №17 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "десенатор на текстил" в сила от 06. 03. 2007 г
Наредба №17 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "десенатор на текстил"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник" в сила от 23. 02. 2007 г
Наредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сервитьор-барман\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №16 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "текстилен техник" в сила от 06. 03. 2007 г
Наредба №16 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "текстилен техник"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом