Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
ИмеПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
страница1/3
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.59 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://applications.perfectbg.com/NPO/turanimators/site.nsf/0/CB246DFE6D8182C0C22575980036DF27/$
  1   2   3

Министерство на труда и социалната политика

Програма ФАР – BG 2005/017-353.10.1 – 3.83

Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

Агенция за бизнес консултации – гр. СофияС

Този проект се

съфинансира от ЕС

Проектът се изпълнява от Агенция за бизнес консултации
офия, април 2009 г.Настоящият Аналитичен доклад е разработен в изпълнение на програма ФАР на Европейския съюз, бюджетна линия BG 2005/017-353.10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза 2), компонент 3 „Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”, по проект на Агенция за бизнес консултации, с наименование „Към атрактивен туризъм и в България”.


Договор BG 2005/017-353.10.01 – 3.83


Настоящата публикация е изготвена

със съдействието на Европейския съюз.

Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено Агенцията за бизнес консултации

и по никакъв начин не може да се счита,

че тя отразява становища на

Европейския съюз


І. За предизвикателствата и актуалността на проблема …………………………………………………………….. 4 - 6 стр.


ІІ. За въвеждане на профилирано професионално обучение по специалността „Туристическа анимация” ……………………………………………………………. 6 - 10 стр.


ІІІ. За въвеждането на специалност „Мениджмънт на туристическата анимация” .…………………………... 10 - 11 стр.


ІV. Съставяне и разпространение на Учебно пособие и на Ръководство за учебна практика по туристическа анимация ………………………………… 11 - 13 стр.


V. Създаване на учебно-тренировъчен кабинет по туристическа анимация ………………………………….. 13 – 14 стр.


VІ. Изграждане на Интернет-базирана партньорска мрежа ……………………………………………………………….. 14 – 18 стр.


VІІ. За поуките и ползите от реализирането на проекта ……………………………………………………………. 18 - 20 стр.


ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Модулен учебен план по профилирани специалности на професията „Аниматор в туризма”……………………………………………………… 21 – 24 стр.


2. Модулен учебен план за професионално обучение по специалността „Организация на аниматорската дейност” ………………………….. 25 – 27 стр.


Настоящият доклад има за цел да се представят в аналитичен план основните резултати от изпълнението на проекта „Към атрактивен туризъм и в България” и върху основата на придобития опит да се извлекат поуки за по-нататъшното развитие на професионалната подготовка и реализацията на аниматори в туризма. Той ще бъде предоставен на вниманието на участниците в предстоящата научнопрактическа конференция по тема „Към атрактивен туризъм и в България”, на която ще бъдат дискутирани проблемите за подготовката на кадри и ускоряване развитието на туристическата анимация в нашата страна.

Резюме на доклада ще бъде изпратено до заинтересованите ведомства и институции: Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Агенцията по туризма, туристически дружества и асоциални с оглед предприемането на мерки за разширяване на обхвата и издигане равнището на професионалната подготовка на аниматори в туризма, както и за тяхната пълноценна професионална реализация, като важен фактор за ефективното и устойчиво развитие на българския туризъм.

І. За предизвикателствата и актуалността на проблема.

Анимацията в туризма е услуга от ново поколение, осигуряваща атрактивност на туристическите дестинации и на туристически продукти с висока добавена стойност, повишаване на конкурентоспособността и на финансовите приходи на туристическите предприятия и организации, както и разкриването на нови работни места.

Чрез анимацията масовият традиционен туристически продукт – подслон, храна и отдих, се обогатява със спортно-оздравителни, развлекателни и познавателни дейности, с общуване и приятни преживявания, като по този начин придобива нов облик и нова потребителска ценност. Туристическият продукт, който съдържа в себе си анимация, има по-голяма привлекателност и по-високо търсене и разбира се, по-висока цена и повече приходи за туристическото предприятие. Анимацията способства за удължаване на туристическия сезон и по-пълно използване на хотелската база.

Високата инвестиционна активност доведе до значително нарастване на модерна туристическа база в нашата страна. Ключов фактор за нейното ефективно използване и конкурентоспособност е предлагането на качествени и атрактивни анимационни услуги. Това поражда остра потребност от професионално подготвени аниматори, организатори, предприемачи и мениджъри на аниматорската дейност.

Големите туроператори вече налагат анимацията като задължителен елемент на туристическите дестинации. Много често чуждестранни туристически групи пристигат в нашата страна със собствени аниматори, а в обектите на марковите клубни и хотелиерски вериги задължително се предлагат богати анимационни програми.

В българската туристическа практика обаче анимацията трудно и бавно си пробива път поради консервативни схващания и неумения на туристическия мениджмънт, както и поради отсъствие в по-ниско категорийните хотели на подходяща материално-техническа база за реализация на анимационни програми. Но главната пречка за разширяване приложението на анимацията в българския туризъм е отсъствието на професионално подготвени, мотивирани, талантливи и способни аниматори, които са решаващ фактор в развитието и приложението на висококачествена и атрактивна туристическа анимация.

Това обстоятелство ни насочи към предприемането на пакет от проектни дейности в рамките на програма ФАР „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, посредством които да се преодолее застоят и се инициира активно начало на реална и пълноценна висококачествена подготовка на туристически аниматори в нашата страна.

Според регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение, към настоящия момент 92 центъра за професионално обучение са получили лицензии за извършване и удовлетворяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по професията „аниматор”, която след последните изменения в СППОО е наименована „Аниматор в туризма”, специалност „Туристическа анимация”. Тази професия е застъпена в много професионални гимназии, колежи и висши училища. Няколко проекта по ФАР, програма „Леонардо Да Винчи” и други международни програми са посветени на туристическата анимация, но реален напредък в тази област не се забелязва.

В масовите случаи обучението е инцидентно, частично, ограничено, краткосрочно и предимно практическо, а подготвените по този начин кадри трудно намират реализация у нас и заминават да търсят късмета си в чуждестранни курорти.

Защо се избягват пълните квалификационни курсове, завършващи с държавен изпит по теория и по практика на професията и придобиването на Свидетелство за професионална квалификация?

Първо, защото квалификационният курс е твърде продължителен – минимум 960 учебни часа. Все още у нас придобити знания и умения се удостоверяват само, ако курсистът е посещавал учебните заведения с определения хорариум. Предстои разчупването на този остарял регламент и въвеждане на принципите на непрекъснатото професионално обучение със система за верифициране знанията и уменията, независимо от начина на тяхното придобиване.

Второ, защото аниматорската професия е сложна, прилага се в различни области (хотелска, спортна, екскурзоводска, фолклорна, детска), изискващи специфични знания, умения и набор от лични качества. Обучението по една обща комплексна специалност – туристическа анимация не отговаря на реалните потребности на туристическата практика и освен това много трудно се реализира.

Трето, защото няма подготвени преподаватели главно за специфичната за професията професионална подготовка. Главна причина за това е отсъствието на учебни пособия за теоретично обучение и на методически ръководства за учебна практика по професията. Няма също така учебно-тренировъчни кабинети по туристическа анимация, обзаведени с необходимите технически средства, специално оборудване и комплекти от реквизити за провеждане на учебно-тренировъчна практика.

Четвърто, защото не е създадена система за взаимодействие, сътрудничество, обмяна на опит и иновации между обучаващите институции и туристическия мениджмънт в разглежданата област.

За да се преодолеят тези трудности и се подпомогнат усилията за пълноценна висококачествена подготовка и ефективна професионална реализация на аниматори за задоволяване нарастващите потребности на българския туризъм от предлагане на анимационни туристически услуги, Агенция за бизнес консултации с партньорството на Българската туристическа камара, в рамките на проекта „Към атрактивен туризъм и в България” по програма ФАР, предприеха следните инициативи:

 Организиране и провеждане на пилотен квалификационен курс за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация на 30 безработни лица от гр.София и Софийска област. За тази цел е разработен и апробиран в учебния процес оригинален учебен план за комплексна професионална подготовка по туристическа анимация с профилиране по хотелска, спортна, фолклорна и детска анимация. Обзаведен е учебно-тренировъчен кабинет по туристическа анимация, в който са проведени голяма част от практическите упражнения и демонстрации. Формиран е преподавателски екип от висококвалифицирани специалисти в областта на туристическата анимация и по специализираните профили. Учебните занятия са проведени на високо професионално равнище, а мнозинството от курсистите положиха държавните изпити по теория и по практика с отличен успех.

 Проектирана е и е въведена в действие Интернет базирана партньорска мрежа в областта на туристическата анимация, със заявен интерес за участие от редица лицензирани ЦПО, училища и колежи, туристически фирми и сдружения, НПО и други заинтересовани институции. Тя е предназначена за осигуряване на взаимодействие, сътрудничество и обмяна на опит и иновации в професионалното обучение и за професионална реализация на подготвените специалисти в сферата на туристическата анимация.

 Върху основата на проведения учебен процес и апробираните учебени планове и програми са разработени и издадени в 250 екземпляра Учебно пособие, а така също и Ръководство за учебна практика по туристическа анимация. Те са предоставени за ползване от заинтересованите държавни институции, учебни заведения и центрове, преподаватели, експерти и сертифицирани аниматори в туризма.

 Осъществена е широка публичност на проекта и на резултатите от неговото изпълнение, ангажирано е вниманието на заинтересованите държавни институции, туристически сдружения, туристическия мениджмънт, което създава предпоставки за усъвършенстване подготовката на туристически аниматори и пълноценното им използване в българския туризъм.

ІІ. За въвеждане на профилирано професионално обучение по специалността „Туристическа анимация”.

Общо в идейната фаза на проекта беше заложена хипотезата за необходимостта от специализирана професионална подготовка по основните видове туристическа анимация – хотелска, спортна, фолклорна и детска. Тази хипотеза беше изградена въз основа на литературен обзор, наблюдения и анализи на аниматорската дейност, на проучени мнения на водещи преподаватели, експерти, мениджъри и практици в областта на туристическата анимация.

В действащия Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) в професионално направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време” е включена професията „Аниматор в туризма”, код 212040 с две специалности:

  • 8120402 „Туристическа анимация” – ІІІ-та СПК

  • 8120403 „Организация на аниматорската дейност” – ІV-та СПК

Специалността „Туристическа анимация” е комплексна и широко- профилна със специфични разновидности и професионални компетентности, което прави невъзможно един аниматор да владее и прилага всички видове анимация. Поради това е необходимо специалността „Туристическа анимация” да се диференцира, като се обособят следните профилирани специалности:

1. Хотелска анимация, която да се фокусира върху организирането и провеждането на сутрешни, дневни и вечерни анимационни програми, мероприятия и дейности свързани с приятното и полезното пребиваване на различни видове гости на хотела или на хотелския комплекс.

Хотелският аниматор трябва да познава и спазва установените стандарти за хотелиерско обслужване на гостите, да владее и прилага основните видове хотелска анимация, да познава и използва методите и техниките за осъществяване на сценични анимационни мероприятия и шоупрограми, да разработва, разгласява и реализира атрактивни сутрешни, дневни и вечерни анимационни програми и мероприятия и да мотивира туристите за участия в тях.

2. Спортна анимация, която да се насочи към задоволяването на нарастващите потребности на туристите от двигателна активност и рекреация чрез използване на физически упражнения и спортни прояви.

Спортният аниматор трябва да познава и прилага специфичните средства, методи и техники на спортносъстезателните, спортно-рекреацион-ните и спортно-развлекателните програми, състезания, игри и мероприятия; да изпълнява различни роли – на спортен съдия, на спортен организатор, инструктор, учител, съветник, водач; да изяснява и определя мотивите, потребностите, възможностите и предпочитанията на туристите и ги разпределя по видове спортни дейности и двигателни активности; да осигурява безопасност на туристите по време на спортните мероприятия.

3. Фолклорна туристическа анимация, която да използва произведения, прояви и образци на народното творчество за забавление, обогатяване на впечатленията и на познанията на туристите за културата, традициите и бита на българина.

Фолклорният аниматор трябва да познава характерните особености и различните жанрове на българския фолклор, както и неговите възможности за предизвикване на интерес и забавляване на туристите, да разработва, предлага, организира и провежда впечатляващи, атрактивни и разнообразни фолклорни програми и мероприятия в съответствие с интер-културното равнище, потребностите и желанията на туристите, да въвлича туристите в самодейно изпълнение на популярни народни песни, хора и ръченици, фолклорни шоупрограми, ритуали и игри.

4. Детска туристическа анимация, която да се насочи към предоставянето на услуги и провеждането на дейности и мероприятия за организиране и подбуждане на малолетни и непълнолетни туристи към активен отдих и развлечения, подпомагащи тяхното пълноценно индивидуално развитие и социализация.

  1   2   3

Свързани:

Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Цели на общата задължителна професионална подготовка единна за всички професионални направления
Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Към атрактивен туризъм и в България” и поуките за по-нататъшното развитие на професионалната подготовка и реализацията на аниматори...
Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София Утвърждавам
Изпитната програма е предназначена за организиране и провеждане на държавния изпит по теория и практика на специалността за придобиване...
Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconПроектът се съфинансира от ес по Програма фар – проект "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" (фаза 2) и бюджета на Република България. Комуникационнастратеги я
Проект: bg 2005/017-353. 10-01 89 “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари организатори, обслужващи...
Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconПроектът се съфинансира от ес по Програма фар – проект "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" (фаза 2) и бюджета на Република България. План за действие
Проект: bg 2005/017-353. 10-01 89 “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари организатори, обслужващи...
Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconПрограма фар на ес
Оод изпълнява проект по грантов договор bg 2004/016-711. 11. 01 050 „Подобряване и развитие на капацитета на човешките ресурси на...
Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconПрограма „развитие на човешките ресурси" агенция по заетостта схема bg051PO001 09 „квалификационни услуги и насърчаване на заетостта"

Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconРецензи я
Дои за придобиване на квалификация по професии, разработени по проект по програма фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване...
Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconРецензи я
Дои за придобиване на квалификация по професии, разработени по проект по програма фар “Развитие на човешките ресурси и насърчаване...
Програма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София iconПрограма фар 2006 схема за безвъзмездна финансова помощ bg2006/018-343. 10. 01 "развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"
Договор № bg2006/018-343. 10. 01 72 „създаване на нови устойчиви работни места и развитие на човешките ресурси в „химремонтстрой’...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом