От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/3
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер317.73 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/Prot-31.doc
  1   2   3П Р О Т О К О Л31

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2006 г. ОТ 0945 ЧАСА


От общо 33 общински съветници в присъствената книга се подписаха 33.


Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗМСМА и откри заседанието.

Председателят на Общинския съвет покани Румянка Чанкова да положи КЛЕТВА за омбудсман /обществен посредник/ на Община Силистра.

Председателят на Общинския съвет покани да положи КЛЕТВА общинския съветник от листата на КУДС – АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ СТАНЧЕВ.

Председателят на Общинския съвет предложи на вниманието на общинските съветници предварителния дневен ред, думата бе дадена за мнения и предложения. Инж.Иво Андонов – Кмет на общината предложи да отпаднат от дневния ред точка четвърта и пета и като точка първа да стане – Презентация на „Лукойл”.

Светлана Боева изрази становище като предложи да отпадне точка пета от дневния ред.

Евгени Георгиев изрази становище като предложи да влезе в дневния ред – Допълнение на Решение № 935/27.04.2006 г. на Общинския съвет.

По предложение на Евгени Георгиев с 28 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 3 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


979


ПРИЕМА допълнителна точка към дневния ред - Допълнение на Решение № 935/27.04.2006 г. на Общинския съвет.
Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване дневния ред с направените допълнения и изменения с 30 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


980


ПРИЕМА следния,


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


1. Приемане оздравителна програма на община Силистра.

Внася:Кметът на общината

2. Приемане доклада на балансовата комисия.

Внася:Кметът на общината


3. Създаване общинско предприятие за експлоатация на регионалното сметище.

Внася:Кметът на общината

4. Частични промени в структурата на общинската администрация.

Внася:Кметът на общината

5. Някои изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана.

Внася:Кметът на общината

6. Разпореждане с незастроени имоти –частна общинска собственост.

Внася:Кметът на общината

7. Сключване предварителен договор за продажба на земя-общинска собственост по чл.86, ал.2 от наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Внася:Кметът на общината

8. Анексиране на договор за кредит от 14.06.2004 година и анекс от 13.06.2005 година за оборотни средства в размер на 200 000 лева за покриване на временен недостиг на средства за местни дейности.

Внася:Кметът на общината

9. Финансиране на работен проект за газификация на Силистра, Айдемир и Калипетрово.

Внася:Кметът на общината

10. Замяна на земеделски имот-частна общинска собственост със земеделски имот-частна собственост.

Внася:Кметът на общината

11. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет.

Внася:Г.Коев-Председател на ПК

12. Учредяване право на строеж върху терен-частна общинска собственост на лице с установени жилищни нужди.

Внася:Кметът на общината

13. Замяна на земеделски имот-частна общинска собственост землището на с.М.Ценович със земеделски имот-частна собственост в землището на с.Айдемир.

Внася:Кметът на общината


14. Определяне името на Общинско спортно училище, град Силистра.

Внася:Кметът на общината

15. Допълнение на Решение № 935/27.04.2006 г. на Общинския съвет.

Внася: Е.Георгиев – общински съветник
По предложение на инж.Иво Андонов – Кмет на общината с 27 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


981


ПРИЕМА като точка първа от дневния ред - Презентация на „Лукойл”.
По точка първа от дневния ред - Презентация на „Лукойл”, думата бе дадена на г-н Христослав Тодоров – изпълнителен директор на „Лукойл – България”. След презентацията въпроси зададоха Йордан Георгиев, Светлана Боева и Стефан Райчев.
По точка втора от дневния ред - Приемане оздравителна програма на община Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Милен Пенчев – Зам.кмет на общината направи пояснения по докладната записка.

Валентин Господинов изрази становище на ПК по бюджет и финанси че подкрепя докладната записка със едно уточнение – до 15 юли 2006 г. да се внесе конкретика по финансовите параметри на така предложените оздравителни мерки и какъв е резултата от тях.

Атанас Великов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство като предложи втора точка от решението да стане така: - Възлага на кмета на Община Силистра да разработи и внесе допълнителна конкретизация на мерките, като се актуализира планът и контрола по изпълнението на оздравителната програма – срок до 15.07.2006 г.; към точка трета да се запише – срок м.октомври 2006г.; и като точка четвърта от решението – Да отпадне т.7 от предложените мерки като се направи допълнителен анализ за целесъобразността от преобразуването на „Синева” ЕООД в общинско предприятие.

Михаил Кирязов изрази становище че не подкрепя докладната записка.

Стефан Райчев изрази становище като зададе въпрос към общинската администрация.

По предложение на ПК по икономика и селско стопанство с 30 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


982


ПРИЕМА изменение по Докладната записка относно приемане оздравителна програма на община Силистра, както следва:

 • точка втора да стане така: Възлага на кмета на Община Силистра да разработи и внесе допълнителна конкретизация на мерките, като се актуализира планът и контрола по изпълнението на оздравителната програма – срок до 15.07.2006 г.

По предложение на ПК по икономика и селско стопанство с 31 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


983


ПРИЕМА допълнение към докладната записка относно приемане оздравителна програма на община Силистра, както следва:

 • към точка трета да се добави – срок м.октомври 2006 г.

По предложение на ПК по икономика и селско стопанство с 27 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


984


ПРИЕМА допълнение към докладната записка относно приемане оздравителна програма на община Силистра, както следва:

 • Нова точка четвърта – Отпада т.7 от предложените мерки като се направи допълнителен анализ за целесъобразността от преобразуването на „Синева” ЕООД в общинско предприятие.

С 31 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” - няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


985


1. Приема Оздравителната програма за финансова стабилизация и основните мерки за преодоляване на бюджетния дефицит на Общината за 2006год.

2. Възлага на кмета на Община Силистра да разработи и внесе допълнителна конкретизация на мерките, като се актуализира планът и контрола по изпълнението на оздравителната програма – срок до 15.07.2006 г.

3. Задължава Кмета на Общината в края на бюджетната 2006 година да представи отчет в Общинския Съвет за изпълнението на Програмата – срок м.октомври 2006 г.

4. отпада т.7 от предложените мерки като се направи допълнителен анализ за целесъобразността от преобразуването на „Синева” ЕООД в общинско предприятие.
По точка трета от дневния ред - Приемане доклада на балансовата комисия, думата бе дадена за мнения и предложения. Атанас Великов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство като предложи да се добави към „ДКЦ 1”ЕООД – нова точка трета – Задължава Управителя на дружеството да изготви оздравителна програма за финансово стабилизиране на дружеството – срок м.септември 2006 г.; нова точка четвърта – На основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и във връзка с чл.38, ал.2 от Закона за корпоративното и подоходно облагане, дава съгласие загубата от 20 000 лв. за 2005 г. да се приспадне от печалбата на дружеството за бъдещ период.; и да се добави към „Силистрагаз 2004”ЕООД – нова точка четвърта – На основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и във връзка с чл.38, ал.2 от Закона за корпоративното и подоходно облагане, дава съгласие загубата от 513,12 лв. за 2004 г. да се приспадне от печалбата за бъдещ период.


Георги Коев изрази становище на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда като предложи да се даде думата на д-р Вилияна Цончева – Управител на „ДКЦ 1”ЕООД.

Председателят на Общинския съвет даде думата на д-р Вилияна Цончева – Управител на „ДКЦ 1”ЕООД.

По предложение на ПК по икономика и селско стопанство с 18 гласа „за”, „против” – 7 гласа, „въздържали се” – 4 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


986


ПРИЕМА допълнение към докладната записка относно приемане доклада на балансовата комисия, както следва:

 • към „ДКЦ 1”ЕООД нова точка трета - Задължава Управителя на дружеството да изготви оздравителна програма за финансово стабилизиране на дружеството – срок м.септември 2006 г.

По предложение на ПК по икономика и селско стопанство с 21 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 4 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


987


ПРИЕМА допълнение към докладната записка относно приемане доклада на балансовата комисия, както следва:

 • към „ДКЦ 1”ЕООД нова точка четвърта - На основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и във връзка с чл.38, ал.2 от Закона за корпоративното и подоходно облагане, дава съгласие загубата от 20 000 лв. за 2005 г. да се приспадне от печалбата на дружеството за бъдещ период.

По предложение на ПК по икономика и селско стопанство с 24 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


988


ПРИЕМА допълнение към докладната записка относно приемане доклада на балансовата комисия, както следва:

 • към „Силистрагаз 2004”ЕООД нова точка четвърта - На основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и във връзка с чл.38, ал.2 от Закона за корпоративното и подоходно облагане, дава съгласие загубата от 513,12 лв. за 2004 г. да се приспадне от печалбата за бъдещ период.

С 29 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


989


На основание чл.13, т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала в търговските дружества за:


І.”Синева” ЕООД


 1. Приема годишния отчет и баланса на дружеството за 2005 г.

 2. Освобождава от отговорност за периода на управление през 2005 г. Пеньо Пенев – управител

 3. На основание чл. 13, т. 3 и т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала в търговските дружества и ал. 2 на & 3 от правилника за установяване и внасяне на дивидента от ТД с държавно и общинско имущество, паричните средства от печалбата за 2005 год. да останат в дружеството.ІІ. “Диагностично-консултативен център І” ЕООД

 1. Приема годишния отчет и баланса на дружеството за 2004 год.
 1. Освобождава от отговорност за 2005 год. д-р Вилияна Цончева – управител на дружеството.

 2. Задължава Управителя на дружеството да изготви оздравителна програма за финансово стабилизиране на дружеството – срок м.септември 2006 г.

 3. На основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и във връзка с чл.38, ал.2 от Закона за корпоративното и подоходно облагане, дава съгласие загубата от 20 000 лв. за 2005 г. да се приспадне от печалбата на дружеството за бъдещ период.ІІІ. “Силистрагаз 2004” ЕООД

 1. Приема годишния отчет и баланса на дружеството за 2005 г.

 2. Освобождава от отговорност за 2005 год. Емил Гойчев – управител на дружеството.

 3. На основание чл. 13, т. 3 и т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала в търговските дружества и ал. 2 на & 3 от правилника за установяване и внасяне на дивидента от ТД с държавно и общинско имущество, паричните средства от печалбата за 2005 год. да останат в дружеството.

 4. На основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и във връзка с чл.38, ал.2 от Закона за корпоративното и подоходно облагане, дава съгласие загубата от 513,12 лв. за 2004 г. да се приспадне от печалбата за бъдещ период.

По точка четвърта от дневния ред - Създаване общинско предприятие за експлоатация на регионалното сметище, думата бе дадена за мнения и предложения. Инж.Иво Андонов – Кмет на общината изрази становище като предложи допълнителни точки към докладната записка и предложи на общинския съветник Йордан Ефремов за управител на дружеството.


Атанас Великов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство че подкрепя докладната записка.

Димитър Костадинов изрази становище на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол че подкрепя докладната записка и че не подкрепя новите предложения направени от кмета на общината.

Тихомир Борачев изрази становище на ПК инвестиционна политика, инфраструктурни проекти и евроинтеграция че подкрепя докладната записка.

Георги Николов изрази становище че подкрепя докладната записка и направените допълнения от кмета на общината.

Милен Пенчев – Зам.кмет на общината направи пояснение по направените допълнения към докладната записка.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване докладната записка и направените допълнения от кмета на общината с 30 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


990


 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54 от Закон за общинската собственост и чл. 7 от Правилника за дейността на общинските предприятия в Община Силистра създава, считано от 15.06.2006 год. общинско предприя­тие за управление на Регионално депо за твърди битови отпадъци гр.Си­листра, като определя:

1. Наименование - ОбП “Регионално депо за битови отпадъци - Силистра”

 1. Предмет на дейност - Управление на Регионално депо за битови отпадъци.
 1. Седалище и адрес на управление - гр.Силистра, ул.“Симеон Велики” № 33;

 2. Структура и числен състав - всичко 25 бр., в т.ч.:

 • Директор - 1

 • Счетоводител( в т.ч. и касиер

и личен състав) - 1

 • Технически ръководител - 1

 • Ръководител на ПСОВ - 1

 • Оператори везни- ел.кантари - 2

 • Инженер - 1

 • Лаборант(хим.анализ) - 1

 • Оператори на помпи - 2

 • Оператор на компактор - 1

 • Оператор на белдозер - 1

 • Оператор на фандрома - 1

 • Ремонтно обслужващ персонал

(ВиК и Ел специалист) - 1

 • Общи работници - 3

 • Шофьор - 1

 • Пазачи - 6

 • Други - 1

5. Определя средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала на ОбП “Управление на Регионално депо за твърди битови отпадъци” гр. Силистра в размер на 302,82 лв.

II. Възлага на Кмета на Общината, след придобиване на собстве­ността на изграденото съоръжение за депониране на ТБО, да внесе пред­ложение за утвърж­даване на паричните средства и имущество, които се предоставят за управление на общинското предприятие.

ІІІ. Приема План – сметката /Приложение № 1/ за приходите и разходите за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на ТБО, поддържане на регионално депо, почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено ползуване и определяне на таксата за битови отпадъци на територията на Община Силистра за 2006 год. и отменя приетата такава с Решение № 833 по Протокол № 26 от 31.01.2006 г. , неразделна част от протокола.

Приложение № 1


  1   2   3

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом