Препис извлечения
ИмеПрепис извлечения
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер256.55 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mirkovo.bg/mir-doc/resheniq/reshenia_41.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ


От протокол № ХLІ / 29.12.2010 година


Относно: Финансиране на ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково за съществуването на две ПИГ през 2011г.

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21,

ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе:

РЕШЕНИЕ № 350

1. Общински съвет - Мирково дава съгласие да се дофинансира ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково за съществуването на една ПИГ в началния курс през учебната 2010 - 2011година.

2. Средствата за издръжка да се осигурят от собствени приходи на Бюджет 2011 г. на община Мирково.

......................................................................................................................................................

Относно: Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника, и на осонование чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 351

Изменя Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково, както следва:

 1. В чл.2 се създава нова т.7 Туристически данък.

 2. Чл.7, ал.4 се отменя.

 3. Чл. 11, ал.1 се изменя така: Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 4. В чл. 20 думите “и чл. 17 ” се заличават /в сила от 01.07.2011 г./.

В чл. 41, ал.12 думите “шейни” се заменят с “шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата.

 1. Чл. 46, ал.1 се изменя така: “Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 2. Чл. 52, ал.1 т. 2 се изменя така: Физическо лице, включително едноличен търговец, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1-36 от приложение № 2 към Чл. 56, заплащат данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.

 3. Създава се нов Раздел VI Туристически данък със следните членове:

Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки


(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 58. (1) Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя от 0,20 лв. до 3,00 лв. както следва за 2011 г.:

1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезда – 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезда – 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезда – 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезда – 1,00 лв. за нощувка;

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:

Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД – размерът на данъка по ал. 1;

ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;

Д – брой дни в годината;

ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.“

.......................................................................................................................................................

Относно: Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково


С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА ,ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 352

Изменя Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково, както следва: 1. Отменя се т.4 и т.7 на чл.2;

 2. Отменя се раздел IV “Туристическа такса”;

 3. Отменя чл.25;

 4. Отменя се раздел V “Такси за добив на кариерни материали”

 5. Отменя чл.26, чл.27,чл.28, чл.29 и чл.30;

.......................................................................................................................................................

Относно: Актуализация плана за капитални вложения за 2010 г.

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника, и на осонование чл. 21, ал. 1 т. 6, от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 353

Приема актуализация на капиталните вложения за 2010 г. на община Мирково в размер на 487 088 лв. , както следва:


I. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА: - 102 800

№ по ред

Дейност , параграф, обект

Било

става

разлика
Всичко:

119 000

102 800

1 700

1.

122 -ИК

52-00 - 30 500

1.Етап от завършване на многофункционален ц-р Мирково30 50030 500-

2.

832-ПОДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА

51-00 - 70 600

1. Рехабилитация път SFO 3304 /III 6004 Петрич – Каменица -Брестак

2. Рехабилитация път SFO 1430 IV-60035/ I-6 от км.0-00 до км3+00 с. Буново38 143


32 457
38 143


32 457
3.

738 -Култура

52-00 -1 700

1.Придобиване компютърна конфигурация – Читалище Буново

Читалище Смолско0

0900

800+ 900

+ 800
II. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - 248 288

№ по ред

Дейност , параграф, обект

Било

става

Разлика
Всичко:

227 020

248 288

+ 21 268

1.

122 - ИК

52-00

1.Етап от завършване на многофункционален ц-р Мирково

51-00 –

1.Основен ремонт отоплителна система км.Мирково

2. Основен ремонт км. Бенковски5 400


10 000


17 5505 400


8 606


17 671-


- 1 394


+ 121

2.

311 - ОБРАЗОВАНИЕ

53-00 -

1. Подобряване енергийна реалност-модернизация и благоустройство на прилежащ терен на ОДЗ11 99011 990-

3.

603 - ВИК

51-00 –

1.Реконстр. ВВМ и канализация с.Смолско

2. Канализация ул. Изток

53-00 –

2. Изготвяне на ППР за Обект „Канализационна система – с. Смолско”

3.Изготвяне на проект за Обект „ Корекция река Буновска”.20 000

7 657


-

-20 000

7 657


2 970


10 923-

-


+ 2 970


+10 923

4.

604 -ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ

52-00 -

Доставка на радио канално управление на улично осветление18 30817 604- 704

5.

619 -ЖИЛИЩНО СТРОЙТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

51-00 - 44 639

1.Рехабилитация пътни елементи ул.Изток с.Мирково

2.Рехабилитация пътни елементи ул.Ал.Стамболийски с. Мирково

3.Основен ремонт на мост Буново - Мирково

52-00 – 58 068

1.Благоустрояване и обзавеждане детски площадки

2. Направа на мост на път с. Смолско23 645


21 000


5 340


33 370

25 000 -23 639


21 000


-


33 356

24 712- 6


-


- 5 340


- 14

- 288

6.623-ЧИСТОТА

52-00 - 15 000

1.Закупуване на Друго транспортно средство - / 5 бр. снегорини/-15 000+ 15 000

7.

831 -ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

52-00 - 17 760

1. Закупуване на 4бр. автобусни спирки17 76017 760-

8.

832 -ПОДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА

51-00 - 10 000

1. Основен ремонт ул.Хр.Ботев с Мирково

10 00010 000-


III. ПУДОС 131 400

№ по ред

Дейност , параграф, обект

Било

става

Разлика

1.

ЧИСТОТА

52 -00 - 131 400

1. Закупуване на сметосъбирачна и сметоизвозваща машина-131 400+ 131 400


IV. ИЗВЪНБЮЖЕТНИ СР-ВА - 4 600

№ по ред

Дейност , параграф, обект

Било

става

Разлика

1.

Програма - Човешки ресурси

52-00 – 4 600

1.Закупуване на комп.конфигурация


-


4 600


+ 4 600

..................................................................................................................................................

Относно: Актуализация на бюджета за 2010 г. на община Мирково.

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника, и на осонование чл. 21, ал. 1 т. 6, от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 354

Приема актуализация на бюджет 2010 год. на община Мирково по дейности и параграфи, както следва:


НАИМЕНОВАНИЕ

ПАРАГРАФ

БИЛО

СТАВА

РАЗЛИКА в лв.

приходи

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВ.ИМОТИ

ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ДАНЪК ИМУЩЕСТВО И ДАРЕНИЕ

0103

1301

1303

1304

1 400

30 000

46 000

9 500

1 515

31 500

46 500

7 385

+ 115

+1 500

+ 500

- 2 115

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

2405

32 000

29 900

- 2 100

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

2406

2 000

4 100

+ 2 100

ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

3701

- 6700

- 7 546

+ 846

ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

2710

30 000

29 101

- 899

ПРИХ. ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ

4040
6 268

+ 6 268

ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ

4100

422 000

44 3293

+ 21 293

ЗАЕМ ОТ ПУДОС

7811
179 391

+179 391

ВНОСКИ ПО ЛИЗИНГ

9317

24 024

24 077

+ 53
НАИМЕНОВАНИЕ

ПАРАГРАФ


БИЛО


СТАВА


РАЗЛИКА в лв.

РАЗХОДИ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 123

0202

9 710

10 610

+ 900

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-122
Материали

1015

19 184

23 060

+ 3 876

Външни услуги

1020

74 810

86 810

+ 12 000

Данъци и такси

1040

1 000

400

- 600

Командировки

1051

3 800

3 300

- 500

Горива, ел. енергия и вода.

1016

28 893

26 893

- 2 000

Основен ремонт

5100

27 550

26 277

- 1 273

ОДЗ - 311
Храна

1011

12 500

16 000

+ 3 500

Материали

1015

3 000

2 500

- 500

Горива, ел. енергия и вода

1016

19 243

20 943

+ 1 700

Външни услуги

1020

5 000

4 700

- 300

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ - 336

Други възнаграждения на персонала

0205

210

410

+ 200

Работно облекло

10123

200

-

- 200

Други възнаграждения по извънтрудови правоотношения

0202
43

+ 43

Материали

1015

500

520

+ 20

Текущ ремонт

1030

2 950

2 919

- 31

Горива и ел. енергия

1016

5 690

5 658

- 32

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - 389

Застраховки

1062

1 187

2 450

+ 1 263

Външни услуги

1020

1 800

2 351

+ 551

ВИК - 603

Други възнаграждения по извънтрудови правоотношения

0202
670

+ 670

Други възнаграждения

0209

70
- 70

ДОО

0551

1 685

1 705

+20

Външни услуги

1020

14 000

7 000

- 7 000

Горива и ел. енергия

1016

2 485

1 985

- 500

Придобиване на НДМ

5300
13 893

+ 13 893

ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ-604

1015

3 500

6 135

+ 2 635

Горива и ел. енергия

1016

58 500

58 605

+ 105

Придобиване на ДМА

5200

18 308

17 604

- 704

Поддържане улична мрежа-606

Външни услуги

1020

12 000

13 040

+ 1 040

ЧИСТОТА - 623

Облекло

1013

1 100

1 750

+ 650

Горива и ел. енергия

1016

2 000

1 350

- 650

Материали

1015

5 100

53 091

+ 47 991

Придобиване на ДМА

5200
131 400

+ 131 400
КУЛТУРА - 759

Други възнаграждения

0202

6 000

11 955

+ 5 955

Други възнаграждения

0209
970

+ 970

ДОО

0551

300

547

+ 247

ЗОК

0560

200

469

+ 269

ДЗПО

0580

120

233

+ 113

Горива и ел. енергия

1016
2179

+ 2 179

Субсидия

4500

12 000

12 260

+ 260

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ БКС-619

Основен ремонт

5100

49 985

44 639

- 5 346

Придобиване на ДМА

5200

58 370

58 068

- 302

Външни услуги

1020


ДОФИНАНСИРАНЕ

Други дейности по образованието- 389

Други възнагр. в натура

0205
255

+ 255

Други възнаграждения

0209

60
-60

Горива и ел. енергия

1016

3 000

2 805

- 195

УЧИЛИЩА – 322

ДЗПО

0580
80

+ 80

Текущ ремонт

1030
1 614

+ 1 614

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ – 897

Застраховки

1062

13 000

5 816

- 7 184

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-122

Заплати труд.правоотношения

0101

178 650

184 100

+ 5 450

Заплати по служебни правооотношения

0102

89 150

83 700

- 5 450

Други възнаграждения

0209

500

600

+ 100

Други възн.извънтрудови правоотн.

0202

10 000

9 900

-100

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ОТБРАНА-219

Други възнаграждения


0201

27 873

28 873

+1000

Други възнаграждения

0209

100
-100

ДОО

0551

4 100

3 600

-500

ЗОК

0560

2 080

1 780

-300

ДЗПО

0580

860

760

-100

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ- 239

Материали

1015

500

1 000

+500

Горива и ел. енергия

1016

3 800

3 300

-500.....................................................................................................................................................

Относно: Искане за финансиране от клуб „Традиция” във връзка честване на 19.02.2011г.

С 11 гласа „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника, и на осонование чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 355

1. Приема за информация искането да се финансира клуб „Традиция” във връзка с честване на 19.02.2011г..


...................................................................................................................................................

Относно: Писмо от Президентски клуб България за Инвестиционно намерение.

С 10 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински съветника, и на осонование чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 356

1. Дава съгласие за осъществяване на инвестиционно намерение на Президентски клуб България.

2. Възлага на Кмета на Община Мирково да извърши необходимите законови мерки за осъществяване на инвестиционното намерение.

..................................................................................................................................................

Относно: Закупуване на имот УПИ ХV – 698 в кваратал 63, записан по разписен лист с нотариален акт 104/1940 г. на наследници Стефан Цветков Пеев и нотариален акт 170/1997 на Пенка Стефанова Стойчева.


С 11 „ЗА” от общо 11 присъстващи общински съветника, и на осонование чл. 21, ал. 1, т .6 и т. 8 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 357

1. Одобрява и приема да бъде закупен имот УПИ ХV – 698 в кваратал 63, записан по разписен лист с нотариален акт 104 /1940 г. на наследници Стефан Цветков Пеев и нотариален акт 170 /1997 на Пенка Стефанова Стойчева с предвидена стойност около 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

2.Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Бюджет 2011г. на община Мирково.

Свързани:

Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, факс 07182/2550 e’mail: ob6
Препис извлечения iconКнига на Енох и богомилското учение
Най-необходимите паралели привеждаме по другия български препис, в сборника на Петроградската Академия на Науките, №13, 3, 25, от...
Препис извлечения iconПрограма за преподаване (по образец)
Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
Препис извлечения icon"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди. Предоставяне на извлечения и информация от партидите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом