Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania
ИмеУл. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер68.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/128/doc/1/1/CV_raqi.docЕвропейски формат на автобиографияЛична информация
Име
Раки Васил Бело

Адрес
- ул. Драган Цончев № 17, бл. 16Б, гр.Велико Търново, Р България

- Vernik, Bilisht, Korce, Albania

Телефон
моб.: 0898808607; служебен: 062618279

Факс
-

E-mail
rbelo@abv.bg
Националност
българинДата на раждане
25.11.1968 Р Албания
Трудов стаж• Дати (от-до)


- 2005 – ст.асистент по албански език и история на албанската литература в специалност балканистика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

- 01.01.2003 – 2005 асистент по албански език и история на албанската литература в специалност балканистика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

-1999 – 2000 – хон.асистент по албанско странознание в ЮЗУ “Н. Рилски” гр. Благоевград.


• Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет «Св. св. Кирил и методий»; ул. Теодосий Търновски № 2, гр. Велико Търново 5003


• Вид на дейността или сферата на работа
- четене на лекции и водене на семинарни упражнения


• Заемана длъжност• Основни дейности и отговорности
- четене на лекции по История на албанската литература

- упражнения по практически албански език


Образование и обучение
• Дати (от-до)
- 1999 - 2003 разработена и защитена докторска дисертация в гр. София под ръководство на проф. Иван Кочев

- 1997- 1998 – следдипломна специализация в ЮЗУ “Неофит Рилски” гр. Благоевград с написан труд по фолклор и литература под ръководство на проф. Н. Драгова

- 1993 – 1997 – магистър по българска филология в ЮЗУ “Неофит Рилски” –гр. Благоевград

- 1987- 1993 – Политехнически университет в гр. Тирана, Р Албания

- 1983 – 1987 – средно образование


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Югозападен университет “Неофит Рилски” – гр. Благоевград

- Държавен университет –гр. Тирана, Р Албания

- средно образование в гимназията “Фуат Бабани” в гр. Билищ, Р Албания


• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация
- 2003 г. доктор по филология (кандидат на филологическите науки)

-1998 г. специалист по български и албански фолклор и литература

-1997 г. магистър по обща лингвистика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.Майчин език
разговорен българскиДруги езици

албански руски сърбохърватски английски гръцки

• Четене
отлично отлично отлично добро основно

• Писане
отлично отлично отлично основно основно

• Разговор
отлично добро добро основно основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Работил съм по един международен (албано-български) проект подпомогнат от отворено общество за смесени културни и етнически райони в Албания и България, където комуникацията на терена и работата в екип бяха от съществено значение. Крайния резултат на проекта е похвален и оценен положително от специализирана комисия. Темата беше интересна и затова имахме и покана за участие в една международна конференция. Имаме и две публикации свързани с проекта.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Умея да работя добре с компютър. Учил съм един семестър по програма като студент. По-късно съм взимал уроци по компютерна грамотност и при преподавателя по информатика в Корчанския университет-Р Албания.
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
-
Свидетелство за управление на МПС
-да
Допълнителна информация
лица за контакти и препоръки:

  • от България: проф. д-р иван кочев, проф. дфн Петя Асенова от СУ , проф.дфн иван добрев от су, проф. дфн надежда драгова, доц.д-р хачик хачикян, доц.д-р илия недин, доц. д-р антони стоилов, доц.д-р евдокия христова, доц.д-р маргарет димитрова, гл.ас. петко петков, гл.ас. д-р иван илиев, доц.д-р Веска вардарева, доц.д-р гергана дерменджиева, колегите от катедра обща лингвистика и старобългаристика и колеги от други специалности към вту,

  • от Албания: проф. дин лиман вароши, проф. дмн яни доде, доц. дин башким яхолари, проф. дфн али яшари, доц. д-р димитър бело, проф.дин герги пендавини, доц. д-р берти дамо, дфн алберт риска
Приложения
Списък с основни публикации


Основни научни публикации


Исмаил Кадаре и фолклорът. –В: Литературен форум, Юни 1999г.;

Морфологична адаптация на лексикалните заемки от албански в българския говор на с. Връбник, Корчанско (р. Албания). -В: Македонски преглед 1999, 3.;

Старинна българска топонимия от с. Връбник (югоизточна Албания). -В: Македонски преглед 1999, 4.;

Деминутивният модел със суфикс –ица в балканските езици. -В: Македонски преглед 2001, 4. (студия)

Деминутивният модел със суфикс –ка в балканските езици. -В: Македонски преглед 2002, 2. (студия);

Gjedhi diminutiv me sufiksin –ok në gjuhët balkanike. -В: Buletini shkencor (seria e shkencave shoqërore), Korçë, 2002, 4.;

Деминутивният модел със суфикс –ичка в балканските езици. –В: Сборник в чест на на проф. Ангел Давидов, В. Търново, стр. 441-456 (студия);

Собствени имена на българите от с. Връбник, Корчанско (югоизточна Албания). Доклад изнесен на националната кръгла маса на тема: “Именуването на българите в началото на XXI в.”, ВТУ 18-19 април 2003. - В: Със­­тоя­­ниe и проблеми на българската ономастика, т. 2. В. Тър­но­во, 1994.

Магическите практики в критичните периоди на човешкия живот в четири албански села. -В Сборник: “Образувателна ситуация в ромската общност”, Благоевград 2003 г., стр. 103-116.

- доклад на тема: Представи за злите сили в Югоизточна Албания в съавторство с д-р. Димитър Бело и Владислав Кърпачев, изнесен на: Международна научна конференция “Между ангели и демони” (Лесидрен 30 август-1 септември 2001)

- доклад на тема: Един деминутивен модел в балканските езици, балканистична конференция София май 2004. –В Сборник: “10 години специалност балканистика”, София 2005, стр. 48-65.

Атрибутивни имена в един говор от Албания. -В Сборник: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005г., ISBN 954-524-485-2, стр. 55-61.

Свързани:

Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconДраган Цончев №17, Велико Търново 5000, България
Доцент по Нова и Най-нова обща история (История на Русия), июф, вту “Св св. Кирил и Методий”
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Русанка Йорданова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619...
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец август 2010 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България” еоод – площадка...
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconВелико Търново общ. Велико Търново, Република българия
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново, 1994 – асистент; 1979 – старши асистент; 1983 – главен асистент;...
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Ул. Драган Цончев №17, бл. 16Б, гр. Велико Търново, р българия Vernik, Bilisht, Korce, Albania iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом