От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер217.79 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_3.doc

П Р О Т О К О Л3

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 20.12.2007 ГОД. ОТ 0945 ЧАСА


От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗМСМА председателят на Общинския съвет откри заседанието.

Председателят на Общинския съвет връчи поздравителни адреси на общинските съветници Живко Колев и Борислав Борисов, които са имали рождени дни в периода от предходното заседание на ОбС и им поднесе подаръци от името на Общински съвет - Силистра.

Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 30 общински съветници.

Председателят запозна присъстващите с постъпилите 4 броя заявления за сформиране на групи съветници, както следва:

* инж. Руфи Нури Мустафа – ДПС; Пепа Денева Георгиева – ДПС, Аднан Ремзиев Реджебов – ДПС, Бирол Ерол Мехмед – ДПС за сформиране на група с наименование „ДПС” с председател инж. Руфи Нури Мустафа и зам.-председател Аднан Ремзиев Реджебов;

* Диана Димитрова Русанова – Българска социалистическа партия, Борислав Николаев Борисов – Българска социалистическа партия, Георги Балушев Георгиев – Българска социалистическа партия, Георги Георгиев Атанасов – Българска социалистическа партия, Златка Йорданова Радушева – Българска социалистическа партия и Йордан Тодоров Георгиев – Българска социалистическа партия за сформиране на група с наименование „Българска социалистическа партия” с ръководител Диана Димитрова Русанова и секретар – Йордан Тодоров Георгиев;

* Жеко Великов Коев – ПП „АТАКА”, Желязко Димитров Коев – ПП „АТАКА” и Гивко Колев Димов – ПП „АТАКА” за сформиране на група с наименование ПП „АТАКА” с председател Жеко Великов Коев, зам.-председател Живко Колев Димов и секретар Желязко Димитров Коев;

* Стефан Райчев – ПД „Социалдемократи”, Драга Неделчева – ПД „Социалдемократи”, Иванка Ташева – ПД „Социалдемократи” и Николета Колева – независим за сформиране на група с наименование „Социалдемократи” с председател Стефан Райчев и зам.-председател Драга Неделчева.

Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения и предложения. по предварителния дневен ред. Стефан Господинов изрази становище, че всички точки след втора трябва да бъдат разглеждани предварително в комисии и след това да влизат на заседание. В тази връзка предложи да се свика извънредно заседание. Кметът на общината инж. Иво Андонов предложи към дневния ред да бъдат включени три допълнителни точки поради изтичащи важни срокове. Зам.-кметът „Финанси и ОП” Милен Пенчев изрази становище, че няма противоречие с Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра, тъй като всички точки от дневния ред са разглеждани в групите общински съветници, а общинските съветници Руфи Мустафа и Йордан Георгиев изразиха мнения, че няма сериозни аргументи за отхвърляне на точките от дневния ред. Общинският съветник Георги Гайдаров уточни, че чл. 65, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра много точно аргументира изискването всяка докладна записка да бъде разглеждана в комисии. Общинският съветник Стефан Райчев направи процедурно предложение да се гласува за включване в дневния ред на Първа, Втора, Трета, Четвърта и Девета точка. Кметът инж. Иво Андонов предложи към тези точки да се включат и допълнителните три докладни записки, тъй като до 27-ми декември 2007 г. трябва да има решение на Общинския съвет за тях.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложения дневен ред с направените три допълнения.

С 13 гласа „за”, „против” – 12 гласа, „въздържали се” – 7 гласа Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е


59


НЕ ПРИЕМА предложения дневен ред с направените три допълнения.


* * *

Общинският съветник Стоил Стойчев предложи да се прегласува предложения дневен ред с направените три допълнения. С 14 гласа „за” , 18 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е


60


НЕ ПРИЕМА предложения дневен ред с направените три допълнения.


Председателят на Общинския съвет предложи да се гласува дневен ред, в който да бъдат включени точки Първа, Втора, Трета, Четвърта, Десета, Петнадесета и трите допълнения. Общинският съветник Стефан Райчев предложи допълненията да бъдат включени като последни точки в дневния ред. С 32 гласа „за”, 1 глас „против” и нула гласа „въздържал се” Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е


61


ПРИЕМА СЛЕДНИЯ


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Силистра

Докладва: Председателя на Общински съвет;

 1. Избор на поименен състав и ръководства на ПК

Докладва: Председателят на Общински съвет;

 1. Актуализиране на средната месечна брутна работна заплата за функция „Образование” от 01.11..2007 г.

Внася: Кметът на община Силистра

 1. Дофинансиране на делегираните държавни дейности чрез местни приходи, данъци и такси на Община Силистра за работно облекло и други разходи на СОУ „Юрий Гагарин – гр. Силистра, ОСУ „Дръстър” - гр. Силистра и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калипетрово

Внася: Кметът на община Силистра

 1. Утвърждаване на списък с капиталови разходи за населените места с реализирани през второто полугодие на 2007 г. сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.


Внася: Кметът на община Силистра


 1. Участие на община Силистра с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”.


Внася: Кметът на община Силистра


 1. Проектопредложение на община Силистра по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано гражданско развитие”, операция 1-1 „Социална инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – РБ „П.Павлович” и Драматичен и куклен театър „Сава Доброплодни”.


Внася: Кметът на община Силистра


 1. Проектопредложение на община Силистра по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано гражданско развитие”, операция 1-1 „Социална инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – ДДЛРГ „Димчо Дебелянов” и Дом за стари хора.


Внася: Кметът на община Силистра


 1. Одобрение на предложен застроителен план и включване в подробния устройствен план на Дунавския парк.


Внася: Кметът на община Силистра


* * *


По точка Първа от Дневния ред - Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Силистра Председателят предложи всички сформирани групи съветници да имат свой заместник-председател и даде думата за мнения и становища. Такива не бяха изразени.

С 27 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се” Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е


62


ПРИЕМА предложението всяка една от сформираните групи общински съветници да излъчи свой заместник-председател на Общински съвет – Силистра.


* * *


Председателят предложи на вниманието на общинските съветници поименните предложения за зам.-председатели, направени писмено от всяка една от групите, и даде думата за мнения и становища. Такива не бяха изразени.

С 32 гласа „за”, нула гласа „против” и нула гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


63


ИЗБИРА за заместник-председатели следните общински съветници:


Александър Сабанов – група „ГЕРБ”

Диана Русанова – група „БСП”

Драга Неделчева – група „Социалдемократи”

Жеко Коев – група „АТАКА”

Пепа Денева – група „ДПС”

Станислав Ковачев – група „Нова Силистра”


* * *


По точка Втора от Дневния ред - Избор на поименен състав и ръководства на ПК Председателят даде думата за мнения и становища. От името на Група „Социалдемократи” общинският съветник Иванка Ташева предложи Стефан Райчев да не бъде включван в състава на ПК по опазване на околната среда, туризъм, селско, горско и водно стопанство, а в състава на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика, а Николета Колева вместо в състава на ПК по регионално и международно сътрудничество, програми и проекти да бъде включена в състава на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика. Общинският съветник Стефан Господинов посочи, че е пропуснато да бъде включен в състава на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика. Общинският съветник Александър Сабанов направи искане за промяна в предварително предложения списък и предложи за председател на ПК по граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията да бъде избрана Тодора Цонева. Общинският съветник Стефан Райчев предложи на Александър Сабанов да оттегли предложението си предвид направените предварителни устни споразумения. Александър Сабанов уточни, че предложението е решение на цялата група и не може да бъде оттеглено.

С 25 гласа „за”, 7 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


64


ИЗБИРА за председател на ПК по граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията Тодора Димитрова Цонева.


* * *

Поради настъпилата промяна в ръководството на ПК по граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията председателят на Общинският съвет предложи общинският съветник Иванка Ташева да бъде избрана за зам.-председател. Иванка Ташева си направи отвод. Други предложения за заместник-председател на ПК по граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване поименния състав и ръководствата на ПК. С 28 гласа „за”, 3 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


65


ИЗБИРА поименния състав и ръководства на ПК към Общински съвет, както следва:

І. ПК по бюджет и финанси:

 1. Аднан Ремзиев Реджебов

 2. Александър Николаев Сабанов

 3. Бисерка Ангелова Костова

 4. Валентин Атанасов Господинов

 5. Диана Димитрова Русанова

 6. Златка Йорданова Радушева

 7. Ивелин Стефанов Георгиев

 8. Мирослав Ангелов Калинов

 9. Николета Димитрова Колева

 10. Стефан Райчев Иванов

Председател: Златка Йорданова Радушева,

Зам.-председател: Валентин Атанасов Господинов

ІІ. ПК по здравеопазване и социална политика

 1. Борислав Николаев Борисов

 2. Владимир Анастасов Янков

 3. Жеко Великов Коев

 4. Мария Димитрова Димитрова

Председател: д-р Владимир Анастасов Янков

Зам.-председател: Жеко Великов Коев

ІІІ. ПК по икономическа и инвестиционна политика

 1. Бирол Ерол Мехмед

 2. Георги Павлов Гайдаров

 3. Драга Петкова Неделчева

 4. Живко Колев Димов

 5. Златка Йорданова Радушева

 6. Ивайло Николаев Йорданов

 7. Ивелин Стефанов Георгиев

 8. Керанка Вълчева Иванова

 9. Николета Димитрова Колева

 10. Стефан Райчев Иванов

Председател: Живко Колев Димов

Зам.-председател: Бирол Ерол Мехмед

ІV. ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика

 1. Александър Николаев Сабанов

 2. Валентин Атанасов Господинов

 3. Георги Павлов Гайдаров

 4. Диана Димитрова Русанова

 5. Желязко Димитров Коев

 6. Живко Колев Димов

 7. Ивайло Николаев Йорданов

 8. Иванка Господинова Ташева

 9. Йордан Тодоров Георгиев

 10. Мирослав Ангелов Калинов

 11. Николета Димитрова Колева

 12. Пепа Денева Георгиева

 13. Руфи Нури Мустафа

 14. Станислав Иванов Ковачев

 15. Стефан Господинов Господинов

 16. Стефан Райчев Иванов

 17. Стоил Василев Стойчев

 18. Тодор Маринов Тодоров


Председател: Тодор Маринов Тодоров

Зам.-председател: Ивайло Николаев Йорданов

V. ПК по граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията

 1. Аднан Ремзиев Реджебов

 2. Диана Димитрова Русанова

 3. Иванка Господинова Ташева

 4. Петко Драганов Добрев

 5. Станислав Иванов Ковачев

 6. Тодора Димитрова Цонева


Председател: Тодора Димитрова Цонева

VІ. ПК по опазване на околната среда, туризъм, селско, горско и водно стопанство

 1. Бирол Ерол Мехмед

 2. Желязко Димитров Коев

 3. Керанка Вълчева Иванова

 4. Стефан Господинов Господинов

Председател: Желязко Димитров Коев

Зам.-председател: Керанка Вълчева Иванова

VІІ. ПК по култура /културно-историческо наследство, вероизповедание и именувания/

 1. Бирол Ерол Мехмед

 2. Владимир Анастасов Янков

 3. Георги Георгиев Атанасов

 4. Петко Драганов Добрев

 5. Руфи Нури Мустафа

Председател: Георги Георгиев Атанасов

Зам.-председател: Петко Драганов Добрев

VІІІ. ПК по местно самоуправление /нормативна уредба, обществен ред и сигурност/

 1. Жеко Великов Коев

 2. Желязко Димитров Коев

 3. Ивелин Стефанов Георгиев

 4. Йордан Тодоров Георгиев

 5. Керанка Вълчева Иванова

 6. Пепа Денева Георгиева

 7. Петко Драганов Добрев

 8. Тодор Маринов Тодоров

Председател: Пепа Денева Георгиева

Зам.-председател: Ивелин Стефанов Георгиев

ІХ. ПК по образование /наука и медийна политика/

 1. Бисерка Ангелова Костова

 2. Георги Георгиев Атанасов

 3. Драга Петкова Неделчева

 4. Йордан Тодоров Георгиев

 5. Тодора Димитрова Цонева

Председател: Йордан Тодоров Георгиев

Зам.-председател: Бисерка Ангелова Костова

Х. ПК по устройство на територията и транспорт

 1. Александър Николаев Сабанов

 2. Валентин Атанасов Господинов

 3. Георги Георгиев Атанасов

 4. Георги Павлов Гайдаров

 5. Жеко Великов Коев

 6. Живко Колев Димов

 7. Златка Йорданова Радушева

 8. Ивайло Николаев Йорданов

 9. Иванка Господинова Ташева

 10. Мирослав Ангелов Калинов

 11. Пепа Денева Георгиева

 12. Руфи Нури Мустафа

 13. Станислав Иванов Ковачев

 14. Стефан Господинов Господинов

 15. Стоил Василев Стойчев

 16. Тодор Маринов Тодоров

Председател: Руфи Нури Мустафа

Зам.-председател: Станислав Иванов Ковачев

ХІ. ПК за децата, младежта и спорта

 1. Бисерка Ангелова Костова

 2. Борислав Николаев Борисов

 3. Жеко Великов Коев

 4. Мария Димитрова Димитрова

 5. Тодора Димитрова Цонева

Председател: д-р Мария Димитрова Димитрова

Зам.-председател: Борислав Николаев Борисов

ХІІ. ПК по регионално и международно сътрудничество, програми и проекти

 1. Аднан Ремзиев Реджебов

 2. Борислав Николаев Борисов

 3. Владимир Анастасов Янков

 4. Драга Петкова Неделчева

 5. Мария Димитрова Димитрова

 6. Стоил Василев Стойчев

Председател: Стоил Василев Стойчев

Зам.-председател: Аднан Ремзиев Реджебов


* * *


По точка Трета от Дневния ред - Актуализиране на средната месечна брутна работна заплата за функция „Образование” от 01.11..2007 г. председателят на Общинския съвет даде думата за мнения и становища. Такива не бяха направени.

С 29 гласа „за”, нула гласа „против” и нула гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


66


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и ПМС № 279/19.11.2007 г. утвърждава средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за функция “Образование”, считано от 01.11.2007 :


за ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,

- “Образование” 455,25 лв.

за МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ- ДОФИНАНСИРАНЕ

- “Образование” 390,00


2. Възлага на кмета на Общината да утвърди диференцираните средни месечни брутни работни заплати на едно лице по заведения, считано от 01.11.2007 г., като спазва разчетените по т. 1 средни месечни брутни работни заплати на едно лице.


* * *

По точка Четвърта от Дневния ред - Дофинансиране на делегираните държавни дейности чрез местни приходи, данъци и такси на Община Силистра за работно облекло и други разходи на СОУ „Юрий Гагарин – гр. Силистра, ОСУ „Дръстър” - гр. Силистра и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калипетрово Председателят даде думата за мнения и становища. Общинският съветник Мирослав Калинов поиска вносителят да даде повече данни за направения преразход. От името на вносителя разяснения направи зам.-кметът „Финанси и ОП”. Общинският съветник Александър Сабанов поиска допълнителна информация от Отдел „Образование”. Общинският съветник Ивелин Георгиев изрази становище, че в изложеното в Докладната записка има резон и трябва да бъде подкрепено, след което направи процедурно предложение да се пристъпи към гласуване.

С 32 гласа „за”, нула гласа „против” и нула гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


67


 1. На основание чл. 8, ал.4 от Закона за общинските бюджети и чл.33, ал.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра, приема да се дофинансират бюджетите на делегираните държавни дейности във функция “Образование” – с 21 897 лв., както следва:

- в дейност 322 - 17487 лв., в т. ч. за СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра; и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Калипетрово

- в дейност 324 - 4410 лв. ; ОСУ ”Дръстър”, гр. Силистра

2. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствените приходи.


* * *
По точка Пета от Дневния ред - Утвърждаване на списък с капиталови разходи за населените места с реализирани през второто полугодие на 2007 г. сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения и становища. Общинският съветник Мирослав Калинов поиска повече разяснения от вносителя. От името на вносителя разяснения направи зам.-кметът „Устройство на териториите”.

С 30 гласа „за”, нула гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


68


Утвърждава приложения списък с капиталови разходи за населените места с реализирани през второто полугодие на 2007 г. сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол в размер на 6720 лв.СПИСЪК С КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИот реализирани сделки по приватизация през второто полугодие на2007 година 

стойност

%

стойност за

стойност
 

О Б Е К Т И в населени места

на приватиз.

усвоя-

усвояване

на капит.
 

 

обекти

ване

(лв)

разходи
1

с.Смилец

15000

30

4500

 
 

Ремонт - Прокопаване на отводнителен канал в с.Смилец

 

 

 

3500
 

Доизграждане на улично осветление в с.Смилец

 

 

 

1000
 

 

 

 

всичко с.Смилец:

4500
2

с.Българка

7400

30

2220

 
 

Ремонт на два броя отводнителни канали и изграждане на мост в с.Българка - частично

 

 

 

2220
 

 

 

 

всичко с.Българка:

2220
 

 

 

Общо:

 

6720


* * *


По предложение на общинските съветници и в съответствие с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра Председателят на Общинския съвет даде почивка.


* * *

След почивката Председателят на Общинския съвет провери кворума в залата, присъстваха 32 общински съветници и продължи заседанието.

* * *


По точка Шеста от Дневния ред - Участие на община Силистра с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура” председателят на Общинския съвет даде думата за мнения и становища. Общинският съветник Бисерка Костова изрази мнение, че предложението на вносителя трябва да бъде подкрепено.

С 32 гласа „за”, нула гласа „против” и нула гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


69


1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие за участие на Община Силистра с проект “Подобряване на социалната инфраструктура за устойчиво градско развитие, чрез подобряване инфраструктурата на образованието – Основен ремонт на Обединено детско заведение ”Нарцис” и Основно училище “Отец Паисий”, гр. Силистра.” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

2. Предназначението на сградите на Обединено детско заведение ”Нарцис” и Основно училище “Отец Паисий”, гр. Силистра - обект на проекта, да не се променя за период не по-малък от 5 /пет/ години след приключване на дейностите по същия.


* * *


По точка Седма от Дневния ред - Проектопредложение на община Силистра по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано гражданско развитие”, операция 1-1 „Социална инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – РБ „П.Павлович” и Драматичен и куклен театър „Сава Доброплодни” председателят на Общински съвет даде думата за мнения и становища. Общинският съветник Георги Атанасов поиска уточнения на какъв принцип са избирани обектите. Зам.-кметът „Устройство на териториите” инж. Веселин Андреев разясни, че подборът е правен в МРРБ.

С 28 гласа „за”, нула гласа „против” и нула гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


70


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Насоки за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие на Община Силистра в Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” с проект за ремонт и преустройство на Регионална библиотека „Партений Павлович” – гр. Силистра и Ремонт и рехабилитация на Драматичен и куклен театър „Сава Доброплодни – гр. Силистра.

2. Декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променено за период от 5 /пет/ години след приключване на дейностите по него.


* * *


По точка Осма от Дневния ред - Проектопредложение на община Силистра по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано гражданско развитие”, операция 1-1 „Социална инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – ДДЛРГ „Димчо Дебелянов” и Дом за стари хора председателят на Общински съвет даде думата за мнения и становища. Такива не бяха изразени.

С 30 гласа „за”, нула гласа „против” и нула гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


71
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Насоки за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие на Община Силистра в Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” с проект за подобряване на социалните услуги и средата в Дом за стари хора с отделение за лежащи – гр. Силистра и Дом за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов” – гр. Силистра.

2. Декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променено за период от 5 /пет/ години след приключване на дейностите по него.


* * *


По точка Девета от Дневния ред - Одобрение на предложен застроителен план и включване в подробния устройствен план на Дунавския парк председателят даде думата за мнения и становища. От името на вносителя кратка презентация на проекта направиха Диана Бебенова и арх. Атанаска Стодева. Общинският съветник Александър Сабанов предложи като обект към проекта да бъде включена и територията на близката детска площадка. Петко Добрев предложи да се изградят и пристанищни съоръжения, Георги Гайдаров предложи да се изгради и сграда за съхранение на лодките, а Мирослав Калинов, Руфи Мустафа, Георги Атанасов поставиха уточняващи въпроси. Валентин Господинов направи процедурно предложение да се прекрати дискусията и да се пристъпи към гласуване.

С 25 гласа „за”, 3 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


72


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 32 ал. 1 и 2 от Наредба № 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, одобрява предложения застроителен план и го включва в подробния устройствен план на парка.


* * *


Председателят на Общинския съвет обяви, че по предложение на общинските съветници следващото заседание на Общинския съвет ще се проведе на 28 декември 2007 година – четвъртък, като в дневния ред ще влязат неразглежданите на настоящото заседание точки.


* * *

Поради изчерпване на дневния ред

заседанието бе закрито в 1215 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Георги Балушев/


ГЛ.ЕКСПЕРТ „АИО НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”:


/Стефка Георгиева/


Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом