Република българия министерство на културата
ИмеРепублика българия министерство на културата
страница1/10
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер1.05 Mb.
ТипРешение
източникhttp://mc.government.bg/images/DOKUMENTACIYA DOBRIN PETKOV_07 01 2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


ОДОБРЯВАМ:


ВЕЖДИ РАШИДОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Основен ремонт на сградата на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – гр. Пловдив”


2011


СЪДЪРЖАНИЕ:


I. Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

II. Обявление за обществената поръчка;

ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката Приложение № 1;

IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите – Приложение № 2

V. Технически спецификации - Приложение № 3;

VІ. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата - Приложение № 4;

VІІ. Образец на офертатаПриложение № 5;

VІІІ.Образец на ценова офертаПриложение № 6;

ІХ. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 7;

Х. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 8;

ХІ. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

ХІІ. Декларация за подизпълнители - Приложение № 10;

ХІІІ. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 11;

ХІV.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение № 14;

ХV.Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Приложение № 12;

ХVІ.Декларация по чл.51, ал. 1, т. 2, 9 и 10 от ЗОП- Приложение № 13;

ХVІІ. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 15;

ХVІІІ. Проект на договор - Приложение № 16;


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


Описание на обекта на поръчката в открита процедура с предмет: „Основен ремонт на сградата на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – гр. Пловдив”


1. Предмет на поръчката


Предмет на поръчката е основен ремонт на сградата на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – гр. Пловдив”. Сградата се състои от два корпуса на 3 етажа, стълбищна клетка и частичен сутерен – масивна конструкция, построена е на два етапа през 30-те и 40-те години на 20 – ти век. Общата РЗП на сградата е 4575 кв. м.


2. Място на изпълнение


Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 23.


3. Изисквания към изпълнението


Строителните и монтажни работи да се извършат в съответствие с техническите спецификации по настоящата процедура и техническия проект. Описание на дейностите и количествени сметки са представени в Техническата спецификация.


4. Оглед


Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

При огледа е необходимо да бъде представен документ за закупена документация за участие. За извършения оглед се подписва декларация образец № 15 от настоящата документация.


5. Срок за изпълнение


Срокът за изпълнение е по предложение на участника. Срокът започва да тече от датата на подписване на приемо – предавателен протокол между възложителя и изпълнителя, с който възложителят предоставя обекта на изпълнителя за изпълнение на СМР.6. Начин и срок на плащанеВъзложителят ще заплаща стойността на извършената работа в срока, предложен от участника, считано от датата на издаване на фактура, без авансово плащане. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му.

Поетапно (междинно) плащане ще се извършва въз основа на Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от Изпълнителя и подписана от представител на Възложителя, Приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнения етап от договора, с приложени към него:

• протоколи за скрити работи- образец 12;

• оригинална фактура.

Окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се извърши с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, приложение № 15 към същата наредба.


7. Предлагана цена


Количествените сметки са приложени в Техническата спецификация. Въз основа на представените количествени сметки участникът трябва да изработи количествено-стойностни сметки с посочени и единични цени в тях.

Строителните и монтажни работи ще се разплащат на база действително извършените работи, одобрени от представител на възложителя, в съответствие с количествено-стойностните сметки и предложените единични цени от офертата на участника.

8. Гаранционни срокове


Участниците предлагат гаранционни срокове на изпълнените СМР. Гаранционните срокове не трябва да са по-малки от посочените в Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.9. Гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Условията за възстановяване на гаранцията са посочени в проекта на договор.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ


І. Минимални изисквания към участниците

1.Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория; Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

2. Участникът в процедурата следва да има внедрени следните системи за качество:

2.1. ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват: строителство, реконструкции, ремонтни работи;

2.2. ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват: строителство, реконструкции, ремонтни работи;

2.3. OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;

3. Участникът следва да има изпълнен общ минимален обем строителни и монтажни работи в размер на 1 600 000 лв. без ДДС общо за предходните 3/три/ години .

4. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството.

5. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за 2007, 2008 и 2009г.


Всеки участник представя декларация, че отговаря на посочените по-горе специфични изисквания за изпълнение на поръчката. В декларацията се представя информация относно посочените изисквания. За изискванията, посочени в т.1, 2 и 4 е необходимо да бъдат представени съответните документи. Същите са описани в Приложение № 2, т. ІІ Изискуеми документи.


ІІ. Изискуеми документи към офертата


Обществената поръчка се възлага на основание чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП и ще се проведе по реда на глава пета от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи:

 1. Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от удостоверение за актуално състояние, в случай, че участникът не е пререгистриран по Закона за търговския регистър със срок 3 /три/ месеца от датата на издаване; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи  в официален превод на български език. ( „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.)

 1. Копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран.

 2. Документ за внесена по сметка на Възложителя или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева. Сметка на Министерство на културата BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление.

 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 от ЗОП:

  • копие от валидна застрахователна полица за задължително застраховане в строителството /чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП/;

  • копие от Годишен финансов отчет за 2007, 2008 и 2009 г. /чл.50, ал. 1 т. 2 от ЗОП/;

  • декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителството за предходните 3/три/ години – Приложение № 12 /чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП/;

 4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП:

  • декларация по образец - Приложение № 13 от документацията на Възложителя, съдържаща: списък на основните договори за строителство, изпълнени през предходните 3/три/ години., включително стойностите, датите и мястото на строителството, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти /чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП/.

 5. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент

/ копие/.

 1. Сертификат ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда /копие/.

 2. Сертификат OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /копие/.

 3. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група, четвърта строежи /копие/.

 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП Приложение № 7.

 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП- Приложение № 8;

 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

 7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива - Приложение № 10;

 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/ - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документацията.

 9. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение № 11;

 10. Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с техническото задание - Приложение № 14;

 11. Проект на договор –Приложение № 16, подписан и подпечатан от участника, без попълване на други данни;

 12. Попълнен образец на оферта - Приложение № 5 от документацията на Възложителя. Образецът се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки. Офертата се поставя в отделен запечатан плик №2, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

 13. Ценова оферта – Приложение № 6 от документацията на възложителя. Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик №3, с обозначение “Предлагана цена”;

 14. Кратка анотация за дейността на участника.

 15. Копие от документа за закупена документация за участие.

 16. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан от участника.Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях. В проекта на договор не се попълват цени.


Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изискани съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 от ЗОП, и посочени в Раздел ІІ. Изискуеми документи от настоящото приложение;

ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят Офертата за участие съгласно приложения в документацията образец /Приложение №5/;

ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който се поставя ценовата оферта съгласно

приложения в документацията образец /Приложение №6/;

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.


ІІІ. Подаване и отваряне на офертите


1. Всеки участник може да подаде офертата си до датата посочена в обявлението , в деловодството на министерството, с адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 09.30 до 17.00 часа.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.

Върху плика с офертата участникът посочва от чие име /фирма/ е подадена офертата и изписва следния текст:


До Министерство на културата – Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство в гр. София”


2. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик.


3. Отваряне на получените оферти ще се извърши на датата посочена в обявлението от 10.30 часа в сградата на министерството, с адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за мосово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Съществуващата сграда на НУМТИ „Добрин Петков”, намираща се на административен адрес ул. „Иван Вазов” № 23. Сградата се състои от два корпуса на 3 етажа, стълбищна клетка и частичен сутерен – масивна конструкция. Сградата е построена на два етапа през 30-те и 40-те години на 20 – ти век за нуждите на Немското училище в Пловдив. През 1950 г. имотът е одържавен. От 1993 г. се стопанисва и управлява от Министерството на културата. От 2002 г. се използва за нуждите на НУМТИ „Добрин Петков“.

Сградата е в задоволително общо състояние – няма пукнатини или провисвания, покривът е ремонтиран и не тече, част от дограмата е подменена с алуминиева със стъклопакет.

За да отговаря на съвременните изисквания за училищна сграда, се налага да се изпълнят предписанията на РИОКОЗ и РСПАБ Пловдив, на изискванията за топлотехническа ефективност на сградите и достъп на инвалиди.


ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

 • По отношение на енергийната ефективност – да се изпълнят енергоспестяващи мерки, съгласно предписанията на обследването за енергийна ефективност на сградата.

 • По отношение на осигуряване на достъпна среда – да се изпълнят изискванията на Наредба № 6 от 26 ноември 2003г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

 • По отношение на противопожарната осигуреност – да се изпълнят изискванията на Наредба № 2 от 1994г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, както и неизпълнените предписанията от Протокола за резултатите от комплексна проверка, извършена от главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” от октомври 2008г.

 • Да се предвидят и следните дейности:

  • външна топлоизолация на сградата, съобразена с оценката и предписанията на извършения енергиен одит;

  • подмяна на неподменената дограма с нова ПВЦ дограма със стъклопакет;

  • подмяна на входна врата на училищетно с алуминиева четирикрила врата, съществуващата решетъчна врата пред входната врата се заменя с охранителна ролетка;

  • цялостен ремонт на съществуващия санитарен възел на първи етаж, подмяна на водопровод, канализация, санитария, преразпределение на площите и оформянето на една част от него за ползване от инвалиди. Ремонтът увеличава капацитетът на санитарния възел от 15 на 24 ползватели, от които един инвалид, на същата площ;

  • преразпределят се две помещения, намиращи се едно над друго на втори и трети етажи, всяко в тоалетна с предверие и две тоалетни за момичета и предверие с писоари и тоалетна клетка за момчета;

  • сепарира се стълбището, посредством витрини от алуминиева дограма, с двойни врати, отварящи се по посока на евакуацията, с антипаник брави, димоуплътнени, самозатварящи се, с единично стъкло с антивандализъм фолио по изисквания за пожарна безопасност;

  • осигуряване на достъп на инвалиди до първия етаж на училището. Етажът е на две нива, като на едното от тях са класни стаи и санитарен възел, а на другото е концертната зала и стаи за индивидуална подготовка. Осигурен е достъпен вход в училището и достъпен маршрут до всички помещения на етажа, като вътрешната денивелация от 8 стъпала се преодолява чрез платформен лифт за инвалиди, монтиран към стена на стълбището;

  • предложение за цветово решение за външно боядисване на сградата на училището;

  • несвързаните с канализация съществуващи водосточни тръби се свързват с канализацията, с цел отстраняване на съществуващата влага в част от помещенията на първия етаж.


Разгънатата застроена площ на сградата е 4575 кв.м.


ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

Конструкцията на сградата е масивна, състояща се от основи - единични и ивични бетонни, стени по етажи - тухлена зидария/ единични тухли на вароциментов разтвор/, стени в сутерен - стоманобетонни, подова конструкция - стоманобетонни плочи над етажите, колони -стоманобетонни, греди - стоманобетонни, покрив - дървена конструкция, покрита с керемиди.

 • Предвижда се:

  • частична подмяна на дограмата;

  • частичен ремонт и подмяна на ВиК инсталацията;

  • преразпределяне на част от санитарните възли по етажите;

  • външна топлоизолация на сградата.

По сградата няма пукнатини и други деформации по носещата конструкция.

При модернизацията на сградата няма да се правят пресичания и събаряния на зидове, няма да се изграждат нови зидове и няма да се засяга съществуващата конструкция на сградата. С преустройството не се завишават предварително предвидените технологични товари на сградата.

След извършване на предвидените СМР е спазено становището по част "СК" за носимоспособност и устойчивост на строителните конструкции, а именно:

  • сградата няма видимо деформации и повреди, които застрашават сигурността й след извършване на новите СМР категорията на сградата по ЗУТ не се повишава по степен на значимост и е осигурено поемането на вертикалните натоварвания по цялата височина на сградата;

  • конструкцията на сградата е годна за експлоатация и е възможно извършването на предвидената модернизация.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Съгласно задание на инвеститора ще се подменят следните видове ел. инсталации с нови осветителна и контакти, телефонна и компютърна инсталации в котелно, заземителна и мълниеотводна инсталации.

От табло ГРТ със самостоятелни линии, изпълнени с кабел СВТ се захранват всички подтабла на обекта. Всички подтабла по коридорите на сградата да бъдат нови, метални и да се заключват. За всички недежурни консуматори да се предвиди изключване след работа от прекъсвач на фасадата на съответното табло. За всички токови кръгове контакти да се предвиди дефектно токови защити, с цел предпазване на персонала от поражения на ел. ток и за защита на имуществото от пожари, предизвикани от токови отечти. В табло ГРТ да се предвиди аресторна защита.

За нуждите на обекта е изградено самостоятелно помещение, в което е монтирано табло ТЕМЗ и ГРТ, което е изпълнено като железен заключващ се шкаф. Същото е захранено с кабел САВТ4х185мм2

Във връзка с модернизацията на тоалетните по етажите, захранването на консуматорите става от съответното етажно ел. табло, като отделните захранващи линии е предвидено да се изпълнят с проводник СВТ, изтеглен в гофрирани тръби, положени скрито под мазилката. Съществуващите резерви в таблото могат да се използват за целта.

В таблата ще се монтират автоматични предпазители и автоматични прекъсвачи.

Да се монтират контакти противовлажни тип „ Шуко”- за включване на консуматори, съобразени с обзавеждането, захранени от съответното табло.

Инсталацията да се изпълни с проводник СВТ 3 х 2.5мм2 и СВТ 3 х 4мм2.

Бойлерите също да се захранят с пров. СВТ 3х 4 мм2, изтеглен в гофрирани тръби, скрити под мазилка и окачен таван.

Инсталацията да се изпълни с три линии /фаза, нула и земя/.

Осветителните тела се управляват от ключове на място. Предвиждат се луминисцентни осветителни тела 2x8 вт. с вграден собствен акумулатор. Предвидени са светещи надписи „Изход”. Осветителните тела се включват автоматично при отпадане на основното напрежение. Инсталацията ще се изпълни с проводник СВТ, изтеглен в РУС канали и положен открито по стени и тавани.

Ел. инсталацията в котелното ще се подмени с нова, тъй като е в лошо състояние съществуващата.От Ткотелно ще се истеглят нови захранващи линии до помпи и котли. Инсталацията ще се изпълни изпълни с проводник СВТ, открито по стени и тавани. От Ткотелно ще се захрани и осветлението открито по стени и тавани, с проводник СВТ.

Заземителна инсталация - всички нетоководещи части на електрооборудванито, подлежат на заземяване, в съответствие с изискванията на Наредба 2/2004 г. ГРТ ще се заземи с уредба, състояща се от два броя железни поцинковани тръби или заземителни колове. До всички подтабла се изтегля трети или пети защитен проводник. Всички метални корпуси на осветителни тела да бъдат заземени. Към главна заземителна клема за изравняване на потенциалите да се свържат всички метални елементи на сградата и водопровода.

Мълниезащитна инсталация - мълниеприемната част от мълниезащитната уредба се изпълнява като комбинация от мълниеприемна мрежа на покрива на сградата и мълниеприемни прътове, а по фасадата се спускат 10 бр. отводи от бетонно желязо ф8 в РУС тръби.

Да се изпълнят изискванията на Наредба № 3 за устройство на ел. уредби, Противопожарни технически норми, Правилник за безопасност и здраве.

ЧАСТ ВиК

Захранването с вода за питейно-битови нужди и противопожарни нужди на цялата сграда е съществуващо. За измерване на изразходваното водно количество се използва водомерен възел, който е монтиран в сутерена.

За модернизацията и преустройството на санитарните възли се използва съществуващата сградна водопроводна мрежа. Тя е изпълнена от поцинковани тръби. На първи етаж се запазват главните трасета на водопроводната инсталация, като се подменят с полипропиленови тръби. Оразмеряването е направено за питейно-битови нужди и за противопожарни нужди. На всички отклонения ще се монтират спирателни кранове. За осигуряване на сградата с вода за вътрешно пожарогасене се ползват съществуващите за всеки етаж пожарни кранове.

Отвеждането на битово-фекалните води от санитарните възли ще става в съществуващата сградна канализация в сутерена. Сьщата е изпълнена като окачена от каменинови тръби, които се запушват , морално остарели са и ще трябва да се подмени изцяло с РУС ф200 дебелостенни тръби.


Обратните дъждовни тръби от покрива на сградата се отвеждат от съществуващи водосточни тръби от поцинкована ламарина. Те се изливат свободно по терена. За тези от тях, които създават проблеми е предложено да се отведат под настилката с РУС тръби до зелената площ или до дъждоприемни шахти.

За отводняване на санитарните прибори се създава нова канализационна мрежа.

Всички отвори при преминаване на ВК тръбите да се уплътнят с негорими материали.

ЧАСТ ПБЗ

Да се спазят изискванията на Наредба № 2 за здравословни и безопасни условия на труд. Представени са чертежи за организационен план; строителен ситуационен план; комплексен план-график за последователността на извършване на СМР; план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове; списък на инсталациите, машините и съоръженията.^ подлежащи на контрол; схема за временна организация и безопасност на движе? строителните работи; схема на местата на строителната площадка, на който има,, рискове; схема на монтаж на вертикален транспорт;


ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Във връзка с модернизацията на сградата и по-точно на тоалетните по етажите,захранването на консуматорите ще стане от съответното етажно ел.табло по начин,показан на чертежите,като отделните захранващи линии ще се изпълнят с пров.СВТ,изтеглен в гофр.тръби,положени скрито под мазилката.

От направения на място оглед се установи,че съществуващите резерви в таблото могат да се използват за целта.

За всички токови кръгове контакти, съгласно нормативните изисквания, са предвидени дефектно токови защити / без максималнотоков изключвател/. Това е направено с цел предпазване на персонала от пораженията на електрическия ток, както и за защита на имуществото от пожари, предизвикани от токови на отечка.

В таблата ще се монтират автоматични предпазители тип С60 1Р и автоматични прекъсвачи NS на фирма Schneider Electric .


ЧАСТ ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Осветителните тела са съобразени с категорията на средата, както и с вида и изискванията на помещението. Видът и броят на осветителните тела е определен, съгласно Български стандарт БДС EN12464-1 .

Инсталацията ще се изпълни с кабели тип СВТ в гофр.тр. над окачени тавани.

Ще се използват луминисцентни осветителни тела 2х18 вт.,IP44 с огледални, двойно, параболични отражатели , монтирани на окачен таван и 1х36 вт IP44.

Осветителните тела се управляват от ключове на място. Всички ключове се монтират на височина 1,5м. от готов под. Те имат степен на защита, аналогична на тази на лампите в съответното помещение.


ЧАСТ ОВК ИНСТАЛАЦИИ

Топлозахранването на сградата е от котелна централа на нафта, намираща се в сутеренно помещение. Топлоносителят е вода. Топлозахранването се осъществява от 2 броя пламъчнотръбни водогрейни котли монтирани през 1999 година. Подменят се горелките и радиаторните вентили.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4


ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА


в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на сградата на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – гр. Пловдив”


Всички оферти, които отговарят на изискванията Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели иметодика.

Съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗОП критериите се прилагат за оценка на оферти, които отговарят на обявените в настоящата документация условия, подадени са от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП и които отговарят на посочените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация.

Показатели за оценка:

1. Цена – максимално възможна оценка50 точки;

2. Срок за изпълнение – максимално възможна оценка30 точки:

3. Срок за плащане - максимално възможна оценка10 точки;

4. Размер на неустойки при забавено изпълнение - максимално възможна оценка10 точки;


Методика за оценка:

Показател 1 - Цена / Т ц / - максимално възможна оценка50 точки

Оценката по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена в лева без ДДС по следната формула:


С ц min х 50

T/ц / = -------------------------- , където:

Cц n

Сц min” - най-ниската предложена цена, от всички предложени стойности за изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти;

50” - максимален брой точки за критерия;

C ц n”- предложената от участника обща цена;

T/ц/” – точките, които получава участника по оценявания критерий;


Показател 2- Срок за изпълнение / Т с / – максимално възможна оценка 30 точки.

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложения от участниците срок за изпълнение в календарни дни, по следната формула:

С с1 min х 30

T /с/ = --------------------------, където:

C с1 n

С с1 min” - най-малкият предложен срок за извършване на СМР от всички предложени срокове за изпълнение на допуснатите до участие оферти;

30” - максимален брой точки за критерия;

C с1 n” - предложеният от участника срок за извършване на СМР;

T/с/” – точките, които получава участникът по оценявания критерий;


Показател 3Срок на плащане – Т/н п/- максимално възможна оценка10 точки:

С н п n х 10

T /н п/ = ---------------------, където:

C н п mах

С н п n mах” - най-дългия предложен срок за плащане в работни дни от всички предложени стойности за критерия на допуснатите до участие оферти;

10” - максимален брой точки за критерия;

C н п n” - предложения от участника срок за плащане в работни дни

T/н п/ ” – точките, които получава участника по оценявания критерий;


Показател 4Размер на неустойки при забавено изпълнение – Т/р с/ - максимално възможна оценка10 точки:

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложеният от участниците размер на неустойка за просрочен ден от стойността на договора, по следната формула:


С р с n х 10

T /р с/ = ------------------------ , където:

C р с mах

С р с mах” - най-високата предложена стойност в проценти за размер на санкциите от всички предложени стойности за критерия на допуснатите до участие оферти;

10” - максимален брой точки за критерия;

C р с n” - предложената от участника стойност в проценти за размер на санкциите;

T/р с/ ” – точките, които получава участника по оценявания критерий;


Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от максимално възможна 100 точки като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:

КО = Тц + Тс + Т нп + Tрс

Настоящата методика за оценка на офертите е приложена към документацията за участие, на основание чл. 28, ал.1, т. 7 от ЗОП.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Република българия министерство на културата iconОтчет на фондация „Наследство
Министерство на правосъдието на Република България. На 06. 2006 Министерство на културата на Република България дава на фондация...
Република българия министерство на културата iconОтчет на фондация „Наследство
Министерство на правосъдието на Република България. На 06. 2006 Министерство на културата на Република България дава на фондация...
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
Публичност и информация на проекти на министерство на културата по Оперативна програма „Регионално развитие”
Република българия министерство на културата iconМинистерство на културата
Под почетния патронаж на Министъра на културата на Република България и Н. пр. Посланика на Франция
Република българия министерство на културата iconДо министъра на република българия културата министерство на културата
Събирани от регистрирана организация за колективно управление на авторски и сродни права
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
Осъществяване на строителен надзор върху изпълнение на крр и смр, включващ обекти, които са паметници на културата, както следва
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
София, бул. “Александър Стамболийски”, №17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
София, бул. “Александър Стамболийски”, №17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
София, бул. “Александър Стамболийски”, №17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145
Република българия министерство на културата iconРепублика българия министерство на културата
А. Политика в областта на „Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом