Решение за откриване на процедурата
ИмеРешение за откриване на процедурата
страница1/15
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер1.22 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.bulatsa.com/upload/docs/1_Documentacia_bg_site.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ДОКУМЕНТАЦИЯ


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Услуги за управление на проекта Danube FAB”


СЪДЪРЖАНИЕ:


ЧАСТ I

Решение за откриване на процедурата

Обявяване за обществената поръчка


ЧАСТ II - Ръководство за участниците в процедурата

Раздел I - Описание на предмета на поръчката

Раздел II - График за провеждане на процедурата

Раздел III – Изисквания за участие

1. Участие

2. Критерии за отстраняване

3. Критерии за допустимост

Раздел IV - Условия и ред за подаване на офертите

Раздел V - Изисквания към офертите и указания за подготовката им

1. Общи изисквания

2. Изисквания към съдържанието на офертата

Раздел VI - Гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

3. Други изисквания относно банковите гаранции

Раздел VII - Разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти

Раздел VIII - Условия и ред за провеждане на процедурата

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

2. Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

3. Прекратяване на процедурата

Раздел IX- Методика за оценка на офертите

Раздел X - Проект на договор

Раздел XI – Образци

Образец № 1 – Оферта

Образец № 2 – Списък на документите, които се съдържат в офертата

Образец № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП

Образец № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП

Образец № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Образец № 6 – Списък с основните договори, доказващи опита на участника за подобни услуги

Образец № 7 - Справка за ключовите експерти

Образец № 8 - Заявления за изключителност и наличност на ключовите експерти

Образец № 9 - Организация и методика

Образец № 10 - Предлагана цена

Образец № 11- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец № 12 - Банкова гаранция за участие

Образец № 13 - Банкова гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка

Раздел XII – Дефиниции и съкращения


ЧАСТ II

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА


Това Ръководство формулира правилата за подаване на офертите, избора на изпълнител и изпълнението на договора и е в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Текстът на ЗОП може да се намери в Интернет на адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL


Раздел I

Описание на предмета на поръчката

Услугите, предмет на поръчката, са описани в Приложение №1 от проекта на договор, неразделна част от настоящата документация.


Раздел II

График за провеждане на процедурата


ДАТА

ЧАС*

Откриване на процедурата

< 18.10.2010 г. >

-

Краен срок за искане на разяснения по документацията за участие в процедурата

< 08.11.2010 г.>

< 16:30>

Краен срок за даване на разяснения от Възложителя

<12.11.2010 г.>
Краен срок за подаване на оферти

< 18.11.2010 г. >

< 16:30 >

Отваряне на офертите

<19.11.2010 г.>

< 14:00 >

Интервюта (ако има такива)

< Неприложимо >

-

Срок за завършване оценката на офертите

< в срока на валидност на офертите>

-

Уведомление за определяне на изпълнител на поръчката

< Дата - 3 дни след датата на решението за определяне на изпълнител на поръчката>

-

Срок за обжалване

<съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП >

-

Подписване на договор

<в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител >

-

* Всички часове са във времевата зона на страната на Възложителя


Раздел III

Изисквания за участие
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Декларации по чл. 56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа
Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом