Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
ИмеНаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер246.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kab.bg/documents/decree/naredba-komandirovki.doc


НАРЕДБА

за служебните командировки и специализации в чужбина


Приета с ПМС № 115 от 3.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 50 от 11.06.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., доп., бр. 80 от 14.09.2004 г., в сила от 1.09.2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.10.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., доп., бр. 36 от 26.04.2005 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г.


Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задълженията на командироващите органи и на командированите лица.

Чл. 2. (1) Командировка в чужбина е изпращането на лица за извършване на конкретна служебна работа в чужбина по нареждане на съответния командироващ орган.

(2) Специализация в чужбина е изпращането на лица в чужбина с цел придобиване и/или повишаване на квалификация или изучаване на чуждестранен опит.

Чл. 3. (1) Средствата за командировки и специализации в чужбина за ведомствата - разпоредители с бюджетни кредити, се определят при утвърждаване на бюджетите им за съответната година.

(2) Средствата за командировки и специализации в чужбина на общините се определят от общинските съвети при приемане на годишните им бюджети.

(3) Средствата за командировки и специализации в чужбина на предприятията се определят от техния ръководител или от колективния им орган на управление при спазване на действащото законодателство.

Чл. 4. (1) Заповедта за командировка може да се издава от ръководителя на едно ведомство или предприятие, а разходите в левове и във валута да бъдат за сметка на друго ведомство или предприятие, в чийто интерес се осъществява командировката, след предварително писмено съгласуване между страните.

(2) В неотложни случаи заповедта по ал. 1 може да се издаде без предварително писмено съгласуване. В случай на липса на последващо съгласуване ведомството или предприятието, издало заповедта за командировка, поема разходите.

Раздел II

Условия и ред за командироване и за изпращане на специализация

Чл. 5. (1) Командироването или изпращането на специализация в чужбина се извършва въз основа на писмена заповед.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:

1. наименование на ведомството или предприятието, което командирова или изпраща на специализация;

2. основание за издаване на заповедта;

3. имената на командированото лице или на лицето, което се изпраща на специализация, месторабота и длъжност;

4. началната дата и продължителност на командировката или специализацията в календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни;

5. държава и населено място, в което се командирова или изпраща на специализация лицето;

6. финансови условия на командировката или специализацията - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане;

7. задача на командированото лице или на лицето, изпратено на специализация;

8. вид на транспортните средства и маршрут;

9. ръководител, предложил командировката или специализацията;

10. други обстоятелства, свързани с конкретните условия на командировката или специализацията;

11. име, длъжност и подпис на лицето, издаващо заповедта, и печат на ведомството или предприятието;

12. наименование на ведомството или предприятието, за чиято сметка са разходите за командировка в случаите по чл. 4, ал. 1.

(3) В случаите, когато приемащата страна поема изцяло или частично разходите за командировката или специализацията, към заповедта по ал. 1 се прилага превод на български език на извлечение от поканата за посещение, касаещо финансовите условия.

(4) Заповедите по чл. 4, издадени от ведомствата, се съгласуват с ръководителя на звеното за финансово-стопански дейности или с упълномощено от него длъжностно лице.

(5) В случаите по чл. 4, ал. 1 от заповедта за командировка се издава и един допълнителен оригинален екземпляр, който се прилага към отчета за изразходваната валута в предприятието, за чиято сметка са извършени разходите за командировката.

Чл. 6. (1) Заповедите за командировки или специализации в чужбина на ръководителите на ведомства и предприятия се издават, както следва:

1. за министрите, органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите, областните управители и лицата, които се назначават със заповед на министър-председателя - от министър- председателя или от упълномощено от него длъжностно лице; в случаите, когато органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са назначени от министър-председателя, заповедта се издава от съответния министър;

2. за кметовете на общини, кметовете на райони и кметовете на кметства - от председателя на общинския съвет; за председателите и заместник-председателите на общинските съвети, за общинските съветници и за кметските наместници - от кмета на общината;

3. за ръководителите на предприятията - от ръководителя на колективния или контролния орган на управление или от собственика, или от упълномощено от тях лице;

4. за длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, за които трудовият договор се сключва или трудовото правоотношение възниква от по-горестоящия спрямо работодателя орган - от по-горестоящия орган.

(2) Заповедите за командировки и специализации в чужбина на служителите във ведомства и предприятия се издават, както следва:

1. за служителите на ведомствата - от ръководителя на съответното ведомство или от определено от него длъжностно лице;

2. за работниците и служителите на предприятията - от ръководителя на предприятието или от определено от него длъжностно лице.

(3) При осъществяване на своите правомощия президентът, вицепрезидентът и техните съпруги/съпрузи пътуват в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи главният секретар на президента съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

(4) При осъществяване на своите правомощия председателят на Народното събрание пътува в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи началникът на кабинета на председателя на Народното събрание съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

(5) При осъществяване на своите правомощия министър-председателят пътува в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи началникът на политическия кабинет на министър-председателя съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

(6) Заповедите за командировка на заместник-председателите на Народното събрание и на народните представители се издават от председателя на Народното събрание или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 7. Заповедите по чл. 6, ал. 1, т. 1, издадени по предложение на ведомствата, се изпълняват, без да е необходимо да се издават отделни заповеди в съответните ведомства.

Чл. 8. Ръководителите на ведомствата не могат да издават заповеди за командировка или специализация в чужбина, за които няма договореност с приемащата държава или организация, освен в случаите на командировка, когато нейният характер не предполага договореност с приемаща държава или организация.

Чл. 9. Изменението на условията на командировка или специализация, която е започнала, се извършва с допълнителна писмена заповед, издадена по реда на чл. 5 и 6.

Чл. 10. Не се разрешава съчетаване на командировка или специализация с частно пътуване.

Чл. 11. (1) Общата продължителност на всички командировки на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Ограничението по ал. 1 не се прилага за лицата, заемащи длъжности във ведомствата съгласно списъка по приложение № 1, както и за дипломатическите куриери към Министерството на външните работи.

Раздел III

Пари за пътни, дневни, квартирни и други разходи

Чл. 12. Командированите лица имат право на пътни пари съгласно заповедта за командировка в размер на действително извършените разходи по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут.

Чл. 13. (1) Пътуването може да се извърши със самолет, влак, лек автомобил, автобус, кораб или с други сухопътни, въздухоплавателни и плавателни превозни средства.

(2) При пътуване със самолет командированите лица имат право на билет икономична класа, освен при изпълнение на неотложни задачи, когато пътуването с билет икономична класа е обективно невъзможно.

(3) При пътуване с влак командированите лица имат право на допълнителен билет за място в спален вагон първа класа, ако това е посочено в заповедта за командировка.

(4) При пътуване с личен или служебен автомобил на командирования водач се изплаща 50 на сто от стойността на самолетен билет за съответната дестинация за покриване на транспортните разходи по най-изгодната тарифа или равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, съпътстващите такси за платени магистрали и паркинг, свързани с автомобила.

Чл. 14. Не се полагат пътни пари за командировани лица, когато те ползват под някаква форма безплатно пътуване.

Чл. 15. (1) За покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2. Допуска се изплащане на друга валута в нейната равностойност по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

(2) Ведомствата и предприятията могат да откриват сметки в местни банки за издаване на карти за безналично плащане на дневни и квартирни пари, като отчетността на разходваните валутни средства по условията на заповедта за командировка се извършва съгласно разпоредбите на наредбата. Таксите за трансфери на средства по откритите сметки се заплащат от ведомствата и предприятията.

Чл. 16. (1) На лицата, заемащи длъжности съгласно списъка по приложение № 1, се изплащат квартирни пари по фактически размери.

(2) Лицата по раздел I от списъка по приложение № 1 имат право на билет във влак за спално място в отделно купе, а в самолет - в бизнес класа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2004 г., доп., бр. 36 от 2005 г.) Заместник-министрите, главните секретари на министерствата, началниците на кабинетите на заместник министър-председателите и на министрите, началникът на Генералния щаб на Българската армия, главният секретар на Министерството на вътрешните работи и дипломатическите куриери към Министерството на външните работи имат право на билет бизнес класа при пътуване със самолет с продължителност повече от 5 часа.

Чл. 17. (1) Ръководителите на предприятия могат да определят размери на дневните пари, различни от определените в приложение № 2, които не могат да превишават двойния им размер.

(2) Ръководителите на ведомства и предприятия могат да изплащат квартирни пари по фактически размери, но не по-високи от двойния размер на определените в приложение № 2, при участие в големи международни прояви и при условие, че е представена покана от организаторите, съдържаща информация за цените, предлагани от хотелите за участниците.

Чл. 18. (1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи.

(2) Средствата за вътрешен транспорт се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката превишават 30 на сто от размера на дневните пари, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

(3) Относителният дял на отделните компоненти в размера на дневните пари за целите на определянето на намалените размери дневни пари при поемане на част от разходите от приемащата държава или организация е, както следва:

1. за хранене, включително:

а) обяд - 35 на сто;

б) вечеря - 35 на сто;

2. други разходи - 30 на сто.

Чл. 19. При промяна в размера на дневните пари полагащата се допълнително валута, ако не е получена в държавата, където е осъществена командировката, се изплаща във валута или в левове по желание на командированото лице.

Чл. 20. (1) Когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари.

(2) При частично поемане на някои разходи дневните пари се намаляват с размера на разходите в съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 1.

Чл. 21. На лицата, които в изпълнение на служебни задължения престояват по-малко от едно денонощие на територията на съседна на Република България държава, се полагат дневни пари в размер 35 на сто от дневните пари за съответната държава, ако престоят на лицата е повече от 4 часа.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Пълният размер на дневните пари при командировки се изплаща до 30 последователни календарни дни. За дните над тях дневните пари се намаляват с 25 на сто от размерите, определени в приложение № 2.

Чл. 23. (1) Дневните пари при специализации в чужбина за първите 45 дни се изплащат в размер 90 на сто, а след 45-ия ден - в размер 70 на сто от размерите, определени в приложение № 2.

(2) При специализации в чужбина условията относно получаването на трудово възнаграждение в страната и неговият размер се уреждат с договора по чл. 234 от Кодекса на труда или в споразумение на страните по служебно или по друго правоотношение, освен ако в закон или в нормативен акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 24. Когато в един ден командированото лице е престояло в две или повече държави, дневни пари се изплащат за тази държава, в която командированото лице е престояло по-дълго време.

Чл. 25. В квартирните пари се включват разходите за ползване на легло, резервацията за него, ако е необходима, утринна закуска, отопление, осветление, баня, телевизор, радио, телефон, такси и данъци. Разходите за междуградски и международни разговори, сервиз и възстановените данъци не се включват в квартирните пари. Всички други разходи са за сметка на дневните пари на командированите лица.

Чл. 26. При възстановяване на данъци, включени в цената на квартирата, те подлежат на възстановяване във ведомството или предприятието, за чиято сметка е командировката.

Чл. 27. (1) Допуска се компенсиране на преразход на квартирни пари в рамките на полагащите се размери на държавата, за която се отнася командировката.

(2) При командироване в повече от една държава командированото лице може да компенсира преразхода на квартирни пари в една държава с икономия на квартирни пари в друга държава.

Чл. 28. (1) Ведомствата и предприятията задължително застраховат командированите лица с медицинска застраховка за времето на командировката.

(2) В случай че командированото лице заболее по време на командировката и това е удостоверено от лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ по неговото местонахождение, дневни и квартирни пари се изплащат, докато здравословното състояние на командированото лице му позволи да пристъпи към изпълнение на служебните си задължения или да се върне на мястото на постоянна работа.

(3) При постъпване в болнично заведение за дните на лечение командированото лице има право на 30 на сто от дневните пари. За времето на престоя в лечебно заведение за болнична помощ на командированото лице не се полагат квартирни пари.

(4) Разходите за прегледи, изследвания и лечение на командированото лице в лечебно заведение за болнична помощ са за сметка на ведомството или предприятието, когато превишават размера на разходите, покрити със застрахователната полица.

(5) При смърт на командированото лице всички свързани с това разходи, включително разходите за транспортиране на командирования до Република България, са за сметка на ведомството или предприятието, когато застрахователната полица не ги покрива.

Чл. 29. (1) При командироване в държавата на местослужене на лица, които са на работа в чужбина по договори с българско ведомство или предприятие, се изплащат 50 на сто от определените дневни пари и пълният размер на квартирните пари, определени в наредбата.

(2) При командироване в трети страни на лица, които са на работа в чужбина по договори с българско ведомство или предприятие, се изплаща пълният размер на определените дневни и квартирни пари съгласно приложение № 2.

(3) За една календарна година не могат да се изплащат дневни и квартирни пари за командировки по ал. 1 за повече от 60 дни.

(4) При еднодневни командировки в държавата на местослужене не се полагат дневни и квартирни пари.

Чл. 30. (1) Разходите за издаване на служебни паспорти на командированите, за визи и други такси, свързани с уреждането на документи за пътуването, за летищни такси, за резервации на място в превозно средство, както и за превоз на служебен багаж са за сметка на ведомството или предприятието, което ги е командировало, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.

(2) Курсовите разлики и разходите за комисиони, възникнали при обмяна на валута или инкасиране на чекове от командированите, при наличието на разходооправдателен документ са за сметка на ведомството или предприятието, което ги е командировало, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.

(3) Таксите за право на участие на командированото лице в конгреси, конференции, симпозиуми и други, както и разходите за печатни материали са за сметка на ведомството или предприятието, което го е командировало, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.

Раздел IV

Командировъчни пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни и

водни транспортни и специални средства

Чл. 31. Персоналът на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни средства получава командировъчни пари за времето на изпълнение на международни рейсове по единна ставка или по единна средна ставка съгласно приложение № 3. Ръководителите на предприятия могат да определят размери на командировъчните пари, различни от определените в приложение № 3, които не могат да надвишават двойния им размер.

Чл. 32. (1) Единната ставка се прилага за шофьорите и стюардесите при автомобилните превози и се обвързва с пропътуваните километри и други специфични показатели въз основа на заповед на ръководителя на ведомството или предприятието.

(2) Единната средна ставка се прилага за членовете на екипажите на въздухоплавателни и водни транспортни и специални средства и е среднопретеглена сума, която се получава от индивидуалните ставки (командировъчни пари) за един ден на всички членове на екипажа на транспортното или специалното средство, разделени на броя на екипажа.

(3) В рамките на командировъчните пари на екипажите, определени по единната средна ставка за въздушен и воден транспорт, се допуска изплащане на по-ниски и по-високи индивидуални ставки, диференцирани по категории персонал и съобразно условията на труд въз основа на заповед на ръководителя на ведомството или предприятието.

Чл. 33. Когато член на персонала прекъсне пътуването по време на командировката независимо по какви причини, той получава командировъчни пари за фактическите календарни дни, отработени на превозното средство.

Чл. 34. За персонала на сухоземни, въздушни и водни транспортни и специални средства не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1.

Раздел V

Отчетност и контрол

Чл. 35. (1) Средствата за командировки и специализации се утвърждават от ръководителя на предприятието или ведомството, от ръководителя на звеното за финансово-стопански дейности или от упълномощени от тях длъжностни лица. За ведомствата утвърждаването се извършва след предварително изготвяне на сметка по образец, утвърден от министъра на финансите, а за предприятията - по ред, утвърден от ръководителя на предприятието.

(2) Екземпляр от сметката по ал. 1 се предоставя на командированото лице.

Чл. 36. Предоставянето на валутни средства за командировка или специализация в чужбина се извършва, ако командированото лице не дължи валута от предишни командировки или специализации.

Чл. 37. (1) Дневните пари се отчитат съобразно фактическия престой в страните и времето на пътуването по данни от печатите и отметките в задграничния паспорт за влизане и излизане. При липса на такива печати и отметки се приемат данните от транспортния документ.

(2) Квартирните пари се отчитат с документ, издаден от съответния хотел. Ако квартирните разходи са по-ниски от полагащите се по норматив съгласно приложение № 2, разликата се възстановява на ведомството или предприятието.

(3) Когато командированото лице разходва по-голяма сума от полагащите му се квартирни пари, разликата остава за сметка на дневните му пари.

(4) Общият размер на квартирните пари за срока на командировката се отчита съгласно норматива по приложение № 2 за съответните страни, като в неговите рамки се допуска преразход на квартирните пари за единични нощувки.

(5) Министърът на финансите или определено от него длъжностно лице може да разрешава по изключение на ведомствата - разпоредители с бюджетни кредити, да изплащат квартирни пари по фактически размери.

(6) Таксите за правоучастие на командированото лице в конгреси, конференции, симпозиуми и други, както и разходите за печатни материали се отчитат с документ, издаден от организаторите.

Чл. 38. (1) В 10-дневен срок от завръщането си лицата или ръководителите на делегации, командировани от ведомства, представят на съответния ръководител, издал заповедта, или на определено от него длъжностно лице доклад за извършената работа.

(2) Когато в доклада се съдържат данни и информация, касаеща дейността на други ведомства, ръководителят на ведомството, командировало служителя, разпорежда предоставянето на доклада за ползване и на съответните заинтересувани ведомства.

Чл. 39. (1) Отчетът за изразходваната валута по образец, утвърден от министъра на финансите, се представя от командированото лице в звеното за финансово-стопански дейности в 14-дневен срок от завръщането.

(2) По изключение в случаите, когато отчитането по ал. 1 е свързано с получаване на документи и възстановяване на валута от чужбина, ръководителят на ведомството или предприятието може да определи срок, по-дълъг от срока по ал. 1, но не повече от 3 месеца.

Чл. 40. Длъжностни лица, които в нарушение на установения ред са издали заповед за командировка или специализация в чужбина, както и командировани лица, които виновно не са изпълнили задълженията си по командировката или специализацията, възстановяват неправомерно изразходваните средства в левове и във валута за командировката или специализацията. Валутните средства се възстановяват в левовата им равностойност по централния курс на Българската народна банка към момента на възстановяването или към момента на изразходването им, ако той е по-благоприятен за ведомството или предприятието.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Ведомства" са бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

2. "Предприятия" са търговци по смисъла на Търговския закон, юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица, създадени или регистрирани по особени закони.

3. "Персонал" са лицата, включени в състава на екипажа на въздухоплавателните средства, екипажа на морски и речни кораби, учащи се, преподаватели или стажанти, когато провеждат учебна и производствена практика на кораби зад граница, екипажът и стюардесите при извършване на автомобилни превози на товари и пътници зад граница, локомотивните машинисти, помощник-машинисти, кондуктори, персоналът на ресторант-вагоните, салон-вагоните, специалните международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Наредбата се прилага и за лицата, командировани по линия на безвалутния еквивалентен обмен, доколкото в международен договор не е определено друго.

(2) При договаряне с чуждестранния партньор на командировъчните разходи, начина за командироване и другите условия на командировката се прилага принципът на реципрочност.

§ 3. Наредбата се прилага освен за лицата, които се намират в служебни или трудови правоотношения с ведомствата и предприятията, и за лицата на изборни длъжности и лицата в органи за управление и контрол.

§ 4. Ведомствата и предприятията могат да командироват по реда на наредбата външни експерти с доказан опит и висока квалификация в съответната област.

§ 5. Предложения за промени в приложение № 2 се правят от министъра на финансите след представяне на информация от министъра на външните работи за промени в равнището на живот в съответната държава с 10 или повече на сто.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 215 от Кодекса на труда и чл. 86, ал. 3 от Закона за държавния служител.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г.) Министърът на финансите и министърът на транспорта дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Постановление № 236 на Министерския съвет

от 3 септември 2004 г. за изменение и допълнение

на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 80 от 2004 г.)

§ 3. Параграф 1 влиза в сила от 1 септември 2004 г., а § 2 - от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Приложение № 1

към чл. 11, ал. 2

и чл. 16

(Доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.,

в сила от 1.09.2004 г.,

изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,

в сила от 1.10.2004 г.,

доп., бр. 36 от 2005 г.)


Списък

на лицата, за които не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 и

на които се изплащат квартирни пари по фактически размери


Раздел I

1. Президентът на Република България, председателят на Народното

събрание и министър-председателят на Република България.

2. Вицепрезидентът на Република България, заместник-председателите на

Народното събрание, заместник министър-председателите, председателят и съдиите от Конституционния съд, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба.

3. Министрите, председателите на постоянни комисии на Народното

събрание, началниците на кабинетите на президента, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, главните секретари на президента, на администрацията на Народното събрание и на Министерския съвет.

4. Председателят на Сметната палата, омбудсманът, управителят и

подуправителите на Българската народна банка, заместник-председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, заместник

главните прокурори и заместник-директорите на Националната следствена служба.

5. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Председателите на Комисията за

защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация, Държавната комисия по сигурността на информацията и на Съвета за електронни медии.

6. (Нова - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Ръководителите на парламентарни и

правителствени делегации и делегации на съдебната власт.


Раздел II

1. Членовете на Сметната палата и членовете на Висшия съдебен съвет.

2. Заместник-министрите, началниците на кабинетите на заместник

министър-председателите и на министрите, главните секретари на министерствата, началникът на Генералния щаб на Българската армия и главният секретар на Министерството на вътрешните работи.

3. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Заместник-омбудсманът,

заместник-председателите и членовете на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Държавната комисия по сигурността на информацията и на Комисията за защита от дискриминация, членовете на Комисията за защита на личните данни и на Съвета за електронни медии.

4. Органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, областните и

заместник областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини.

5. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г.) Членовете на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт.

6. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2005 г.) Директорите на Националната

разузнавателна служба и на Националната служба за охрана, директорите на националните служби на Министерството на вътрешните работи, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт и директорът на Националната здравноосигурителна каса.

7. Председателят и заместник-председателите на Българската академия на

науките, ректорите на висшите училища.

8. Ръководителите и заместник-ръководителите на представителните

организации на работниците и служителите и на работодателите.

9. Ръководителите на предприятия.

Приложение № 2

към чл. 15, ал. 1, чл. 17,

чл. 22, чл. 23, ал. 1,

чл. 29, ал. 2,

чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5

от преходните и заключителните

разпоредби

(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2004 г.,

в сила от 1.10.2004 г.)


Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари

¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤

№ по ¦ Страна ¦ Валута ¦Дневни пари¦Квартирни

ред ¦ ¦ ¦ ¦ пари до

¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Австралия австралийски долари 35 120

2. Австрия евро 35 130

3. (Изм. - ДВ, бр. 86

от 2004 г.)

Азербайджан щатски долари 30 110

4. Албания евро 30 80

5. Алжир щатски долари 35 100

6. Ангола щатски долари 35 80

7. Аржентина щатски долари 35 100

8. Армения щатски долари 30 80

9. Афганистан щатски долари 30 80

10. Бангладеш щатски долари 30 100

11. Белорусия щатски долари 30 80

12. Белгия евро 35 130

13. Босна и Херцеговина евро 35 130

14. Бразилия щатски долари 35 100

15. Великобритания английски лири 30 100

16. Виетнам щатски долари 30 100

17. Гана щатски долари 30 100

18. Германия евро 35 130

19. Гибралтар евро 35 130

20. Грузия щатски долари 30 100

21. Гърция евро 35 130

22. Дания евро 35 130

23. Египет щатски долари 30 80

24. Естония евро 35 130

25. Етиопия щатски долари 30 80

26. Заир щатски долари 30 100

27. Зимбабве щатски долари 30 100

28. Израел щатски долари 35 100

29. Индия щатски долари 30 90

30. Индонезия щатски долари 30 110

31. Ирак щатски долари 30 90

32. Иран щатски долари 30 90

33. Ирландия евро 35 130

34. Исландия евро 35 130

35. Испания евро 35 130

36. Италия евро 35 130

37. Йемен щатски долари 30 100

38. Йордания щатски долари 30 100

39. Казахстан щатски долари 30 100

40. Канада щатски долари 35 100

41. Кения щатски долари 30 80

42. Кипър евро 35 130

43. Киргизстан щатски долари 30 90

44. Китай щатски долари 30 90

45. КНДР евро 30 90

46. Колумбия щатски долари 30 80

47. Корея щатски долари 30 120

48. Кот д'Ивоар щатски долари 30 100

49. Куба щатски долари 35 100

50. Кувейт щатски долари 35 120

51. Латвия евро 35 130

52. Либия щатски долари 30 100

53. Ливан щатски долари 30 100

54. Литва евро 35 130

55. Лихтенщайн евро 35 130

56. Люксембург евро 35 130

57. Македония евро 35 130

58. Малайзия щатски долари 30 80

59. Мали щатски долари 30 80

60. Малта евро 35 130

61. Мароко евро 30 130

62. Мексико щатски долари 30 90

63. Мозамбик щатски долари 30 90

64. (Изм. - ДВ, бр. 86

от 2004 г.)

Молдова щатски долари 30 110

65. Монако евро 35 120

66. Монголия щатски долари 30 100

67. Нигерия щатски долари 30 90

68. Никарагуа щатски долари 30 90

69. Нова Зеландия щатски долари 30 80

70. Норвегия евро 35 145

71. Обединени арабски емирства щатски долари 30 100

72. Пакистан щатски долари 30 90

73. Перу щатски долари 30 70

74. Полша евро 35 130

75. Португалия евро 35 130

76. Румъния евро 35 130

77. Русия щатски долари 35 150

78. Сан Марино евро 35 130

79. Саудитска Арабия щатски долари 30 100

80. САЩ щатски долари 35 150

81. Сингапур щатски долари 30 100

82. Сирия щатски долари 30 80

83. Словакия евро 35 130

84. Словения евро 35 130

85. Таджикистан щатски долари 30 80

86. Тунис щатски долари 30 80

87. Туркменистан щатски долари 30 80

88. Турция щатски долари 30 90

89. Узбекистан щатски долари 30 80

90. Украйна щатски долари 30 110

91. Унгария евро 35 130

92. Финландия евро 35 130

93. Франция евро 35 130

94. Холандия евро 35 130

95. Хърватска евро 35 130

96. Чехия евро 35 130

97. Чили щатски долари 30 85

98. Швейцария швейцарски франкове 60 150

99. Швеция евро 35 130

100. ЮАР щатски долари 30 90

101. (Изм. - ДВ, бр. 86

от 2004 г.)

Сърбия и Черна гора евро 35 130

102. Япония йени 5500 17 000

103. Други страни щатски долари 30 90

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Приложение № 3

към чл. 31


Командировъчни пари на персонала на сухоземни, въздушни и водни

транспортни и специални средства

¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

№ ¦ Вид персонал ¦ Валута ¦ Единна/

по ¦ ¦ ¦ единна средна ставка

ред¦ ¦ ¦

¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Шофьори и стюардеси щатски До 35 щатски долара на ден при

при автомобилни долари единична езда и до 27,50 щатски

превози долара на ден при двойна езда,

включително квартирни пари

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Локомотивни машинисти, 80 на сто от дневните пари за

помощник-машинисти, страната на крайната гара,

кондуктори на спални и определени по норматива в

кушет-вагони, персонал № 2, като задължително

на ресторант-вагони, се ползват квартири в крайните

салон-вагони, гари, осигурени от предприятието.

специални международни В случаите, когато не са осигурени

пътнически влакове, такива, се признават квартирни

контролни органи по пари срещу документ по размерите за

експлоатационната съответната страна съгласно

дейност и друг приложение № 2.

експлоатационен състав

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3. Екипажи на евро До 40 евро на ден.

въздухоплавателни Задължително се ползват квартири

средства, които летят в крайния пункт на маршрута,

с национални и осигурени от предприятието.

регистрационни В случаите, когато не са осигурени

опознавателни знаци на такива, се признават квартирни

Република България, пари срещу документ по размерите

включително екипажите на съответната страна съгласно

на "Авиоотряд 28" - наредбата, а за експлоатационния

пределна ставка за персонал на "Авиоотряд 28"

всички направления квартирни пари се изплащат срещу

документ по фактически разходи.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

4. Екипажи на кораби, щатски До 35 щатски долара на ден

плаващи по море под долари

българско знаме

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

5. Екипажи на български щатски До 43 щатски долара на ден

кораби, плаващи по долари

море под чуждо знаме

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

6. Екипажи на кораби, щатски До 30 щатски долара на ден

плаващи по река Дунав долари

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Свързани:

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Б., У. Т. 6, чрез А. А. А. – Т., адвокат в ак б против “. О., със седалище и адрес на управление: гр. Б., У. Ц. 5, с булстат *, представлявано...
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconIi условия и ред за командироване и за изпращане на специализация Чл. 5
Чл. С наредбата се уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации...
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconНаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Октомври 2004г., изм. Дв бр. 36 от 26 Април 2005г., изм. Дв бр. 96 от 30 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 2 от 6 Януари 2006г., изм. Дв...
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconНаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Октомври 2004г., изм. Дв бр. 36 от 26 Април 2005г., изм. Дв бр. 96 от 30 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 2 от 6 Януари 2006г., изм. Дв...
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconНаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Септември 2004г., изм. Дв бр. 86 от 1 Октомври 2004г., изм. Дв бр. 36 от 26 Април 2005г., изм. Дв бр. 96 от 30 Ноември 2005г., изм....
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconНаредба за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина кт
Април 2005г., изм. Дв бр. 96 от 30 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 2 от 6 Януари 2006г., изм. Дв бр. 23 от 16 Март 2007г., изм. Дв бр....
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconТворчески командировки и специализации на преподаватели в чужбина през последните 5 години (2008   2012)

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина icon3. Специализации и научни командировки в чужбина
За рода на съществителните в немски и български език/ в университета “Фр. Шилер” гр. Йена
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconСпециализации и научни командировки в чужбина
Вту “Св св. Кирил и Методий” — Диплома за висше образование, специалност Френска филология
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина iconСправка за творчески командировки и специализации в чужбина на преподаватели от Химическия факултет за периода 200 8 – 201 2 година
Хелзинки, Финландия 2008; Тбилиси, Грузия 2011; Чисинау, Молдова 2011; Лимерик, Ирландия 2011; Найфа, Израел, 2011
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом