Община елена наредба за
ИмеОбщина елена наредба за
страница1/2
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер297.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/naredbi/n_td.docx
  1   2

emblema

ОБЩИНА ЕЛЕНА
НАРЕДБА


ЗА


УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА


Приета с Решение № 103 от 01.12.2010 г., Протокол № 18 /01.12.2010г. на Общински съвет - Елена


ЕЛЕНА 2010 г.


Раздел I

Общи положенияЧл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала.

Чл. 2. Общинският съвет упражнява правата на собственост на Общината, в търговските дружества в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата наредба.

Чл. 3. С настоящата наредба се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;

2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;

3. участието на общината в други търговски дружества;

4. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения и отговорността при неизпълнение на задълженията;

5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото;

6. редът за определяне на представители на общината в органите за управление и контрол на търговските дружества, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

7. изисквания към състава на органите за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие;

8. регистър на търговските дружества;


Раздел II


Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско участие в капитала


Чл. 4. /1/ Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по решение на Общинският съвет по реда и условията на Търговския закон.

/2/ Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на Общински съвет по реда предвиден в Търговския закон;

Чл. 5. Дружествата могат да бъдат:

  1. Еднолични търговски дружества с ограничена отговорност - ЕООД;

  2. Еднолични акционерни дружества - ЕАД;

  3. Търговски дружества, в които Общината да притежава част от дяловете – ООД;

  4. Търговски дружества, в които Общината да притежава част от акциите – АД;

  5. търговски дружества, в които едноличните търговски дружества на общината имат участие в капитала на други търговски дружества /пълно или частично/;

  6. по изключение, Общината може да участва и в други търговски дружества, определени в Търговския закон, стига тя да не е неограничено отговорен съдружник.

Чл. 6. /1/ В дружествата по чл.5 т.1, т. 2 и т.5 /при пълно участие/ Общината е едноличен собственик на капитала.

/2/ В дружествата по чл. 5 т. 3, т. 4 и т.6, Общината е собственик на част от капитала.

Чл. 7. /1/ Преобразуването на общински предприятия в еднолични търговски дружества с общинско участие се извършва с решение на Общинския съвет.

/2/ При преобразуването на общинските предприятия в еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала на новоучредените дружества се включват всички дълготрайни активи на предприятието по баланса към датата на преобразуване.

Чл. 8. Преобразуването на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност в общинско еднолично акционерно дружество и обратно се извършва по решение на Общинския съвет и съгласно правилата, предвидени в Търговския закон.

Чл. 9. Прекратяването на едноличните търговски дружества с общинско участие се извършва с решение на Общинския съвет.

  1   2

Свързани:

Община елена наредба за iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена наредба за iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба за iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба за iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба за iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба за iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба за iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Община елена наредба за iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба за iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба за iconОбщина елена
Чл  С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом