Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и
страница1/8
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер0.76 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.samuil.eu/media/Obshtestveni porychki/13.01.2012/Obrazci i prilozhenija 17 321 00097
  1   2   3   4   5   6   7   8

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013г

МЯРКА 321 - ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И

ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ОБРАЗЦИ и ПРИЛОЖЕНИЯ


В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор №17/321/00097/23.12.2010. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г”. за Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил””


ЧАСТ V - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ДО

ОБЩИНА САМУИЛ

с. Самуил

ул. „Хаджи Димитър” №2


ОФЕРТА


За УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор №17/321/00097/23.12.2010. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г”. за Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил””


Подадена от: ........................................................................................................................

(Наименование на

Участника)

Водещ партньор1:

име, адрес / седалище и адрес на управление , ЕИК по Булстат, данни за съд.регистрация: регистриран/о в .................... с решение по ф.д.№ ....../ ...... г., представляван/о от .....................,ЕГН ......................

Дата и място на регистрация по ДДС (ако е приложимо)

Партньор 1:

име, адрес / седалище и адрес на управление , ЕИК по Булстат,данни за съд.регистрация: регистриран/о в .................... с решение по ф.д.№ ....../ ...... г., представляван/о от .......................,ЕГН ........................

Дата и място на регистрация по ДДС (ако е приложимо)

Партньор …2
Точен адрес за кореспонденция по тази процедура:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
  1. Ако това предложение се подава от един кандидат, името му следва да се напише като водещ партньор“, а всички редове съдържащи информация за “партньор” се заличават.

  2. добавете / заличете допълнителни редове за партньори, в зависимост от случая. Имайте предвид, че подизпълнител не се счита за партньор за целите на настоящата процедура. Следователно, данните на подизпълнителя не трябва да се отразяват в данните, които ще посочите на това място.

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;


ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ (за тозипроцедура)

Име
Адрес

Телефон
Факс
ел. поща

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

След като се запознахме с документацията за участие в процедурата, включително условията на проекта на Договора, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие на обществена поръчка с горепосочения предмет и Ви представяме нашата оферта за „„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор №17/321/00097/23.12.2010. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г”. за Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил””


І. Участникът - ……………………..(име на участника) е специализиран в ....................................………………………………………………………………


(при участие като обединение се описва специализацията на всеки един от партньорите).


II. Плик №3, обозначен с надпис “Предлагана цена ”, се поставя в плика с офертата.


ІІI. Предлагам/е да изпълним обществената поръчка съгласно приложения към офертата срок за изпълнение. Предложеният от нас срок за изпълнение на работите, включена в офертата е:

................. (.........................) месеца.

Срокът за изпълнение следва да се посочи в месеци. Невалидно е предложение, в което срокът е посочен в друга мярка, например часове, дни, години и др.


ІV. Приемаме, ако поръчката бъде възложена на нас, в рамките на гаранционните срокове да отстраним за своя сметка констатираните недостатъци или некачествено изпълнени работи. Предложения от нас гаранционен сроко, включен в офертата у :

  • ................. (.........................) месеца

Гаранционния срок следва да се посочи в месеци. Невалидно е предложение, в което срокът е посочен в друга мярка, например часове, дни, години и др.


V. При изпълнение на поръчката ще използвам/е следните подизпълнители:

а/…………………………………..

б/…………………………………..

……………………… и т.н

(Посочват се под-изпълнителите, дават се сведения за всеки от подизпълнителите, посочва се процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която те ще изпълнят).

  1. Предложен начин на плащане: съгласно „Проект на договор” .

Валидност на офертата: 90 (деветдесет) дни след крайния срок за представяне на офертите. Задължаваме се в течение на този срок да не оттегляме своята оферта. В течение на този срок офертата остава в сила и във всеки момент може да бъде реализирана.

VII. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане срока на договора.

VІІІ. Заявяваме, че:

  • ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и Възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие;

  • сме запознати с условията за финансиране, строителство, гаранционен период, както и всички документи, включени в документация и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

  • ще представим всички необходими документи, включително и Валидна застрахователна полица съгласно чл.171 от ЗУТ и допълнителна застраховка съгласно чл. 173 от ЗУТ с минимална застрахователната сума не по-малка от 3 000 000,00 /три милиона/ лева. Застраховките ще бъдат валидни през цялото време на изпълнение на договора.


ІX. Известно ми/ни е, че в случай че бъда/ем определен/и за Изпълнител, за да се сключи договор за обществена поръчка, трябва да представя/вим гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС , която гаранция се освобождава при условията, посочени в договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:

1. Приложение № 2 - Списък на документите, приложени към офертата

2. Приложение № 3 -Срок за изпълнение на поръчката и гаранционни срокове

3. Всички останали документи, изискващи се съгласно Закона за обществените поръчки, НВМОП и Условията на Възложителя, описани подробно в документацията за тази процедура и описани в списъка на документите – Приложение № 2.

4. Приложение № 4 - Ценово предложение, заедно с приложенията към него – в отделен запечатан плик №3 с надпис „Предлагана цена ”.

Печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Приложение № 2

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ОФЕРТАТАПореден №Съдържание/описание на документа

Бр.

Номер на лист

Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие/

Отмет-

ка че доку

ментът е

приложенДокумент за внесена гаранция за участие


Копие от документ за закупена документация


Пълномощно на лицето/ата, подписали офертата


Документ за регистрация на участника


Удостоверение за актуално състояние


...............


..............
и т.н.........

Забележка: Добавят се толкова редове, колкото са необходими.

Печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Приложение № 3

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ГАРАНЦИОНЕН СРОК


„„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор №17/321/00097/23.12.2010. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г”. за Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил””


Предлагаме да изпълним обекта на поръчката, при следните параметри :


I. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предлагам/е срок за изпълнение:................. (.........................) месеца.

Срокът за изпълнение следва да се посочи в месеци. Невалидно е предложение, в което срокът е посочен в друга мярка, например часове, дни, години и др. Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 2 (два) месеца.

ІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК


Предлагам/е Гаранционен срок: ...................... (.........................) месеца.

Гаранционния срок е общ за всички изпълнени дейности и следва да се посочи в месеци. Невалидно е предложение, в което срокът е посочен в друга мярка, например часове, дни, години и др.

Гаранционния срок не трябва да бъде по-кратък от 48 /четиридесет и осем/ месеца.


Печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Приложение № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„„Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор №17/321/00097/23.12.2010. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г”. за Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил””


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

________________________________________________________

/пълно наименование на участника /


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с процедурата за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение изготвено съгласно утвърдена количествена сметка на Възложителя, както следва:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от Стратегията за местно развитие 2010-2015 на снц «миг – Ардино»...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г по Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и icon7630 гр. Главиница, ул. Витоша 44 тел./факс : (08 636 ) 22 69; e mail
Подобряване на условията за развитие в община Главиница, чрез рехабилитация на общинската пътна мрежа и реконструкция на магистрален...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconРедовно заседание дневенре д
Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.,мярка 321 „Основни услуги за...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconПроект на наредба по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г
Проект на наредба по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconКандидатстване с проекти на територията на миг харманли и приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,, Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г
Схемата за финансовата помощ по мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз,чрез Европейския земеделски фонд...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Борино, oбласт Смолян” по проекти №21/321/00603 и 21/321/00610, финансирани по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Борино, област Смолян” по проекти №21/321/00603 и 21/321/00610, финансирани по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г мярка 321 основни услуги за населението и iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Борино, област Смолян” по проекти №№21/321/00603 и 21/321/00610, финансирани по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом