Медицински университет пловдив медицински факултет
ИмеМедицински университет пловдив медицински факултет
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер140.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://gik-pr.ru/files/mf/ms_ag/Kval.har.-AK.doc


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ


Утвърждавам: Приета на АС с Протокол

Ректор на МУ – Пловдив №5/11.05.2011

Доц. д-р Г. Паскалев, дм


специалност АКУШЕРКА


Образователно – квалификационна

степен

БАКАЛАВЪР”

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на образователно – квалификационна степен “Бакалавър” и

с професионална квалификация „Акушерка”


Обща характеристика на професията „Акушерка”

В Медицински факултет на Медицински университет - град Пловдив се обучават студенти по специалността „Акушерка”.

Акушерката е лице завършило висше медицинско училище, притежаващо съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно – квалификационна степен „Бакалавър” и професионална квалификация „Акушерка”.

Обучението на акушерката е с продължителност 8 семестъра и хорариум 4675 часа - теоретическо и практическо обучение, отговарящи на 240 кредита съгласно Наредба за ЕДИ/ПМС 248/22.11.2005г. и Постановление №257/01.11.2010г. и Наредба №1/08.02.2011г и Директива 2005/36/ЕО на Европейския съюз за улесняване свободното движение на медицинските специалисти и взаимното признаване на техните дипломи за професионална квалификация.

Целта на медицинското образование във факултета е да се подготвят акушерки, които независимо къде ще живеят и работят, при упражняване на своята професия ще бъдат длъжни:

 • Да осъществяват своята практика с Международния кодекс на сестрите (ICN, 2000 г.);

 • Да осъществяват своята практика в съответствие с Декларацията за правата на пациентите в Европа (СЗО, 1994 г.);

 • Да осъществяват своята практика в съответствие със законодателството на Република България;

 • Да практикуват акушерската помощ на базата на достоверни данни;

 • Да използват съответстващите комуникационни и междуличностни навици при оказване на акушерска помощ на отделни лица, семейства и групи;

 • Да провеждат профилактична дейност за укрепване на здравето и оздравяване на околната среда;

 • Да участват в профилактиката на майчинството и детството;

 • Да участват в здравното обучение на населението;

 • Да действат в интерес на укрепване на здравето и защита безопасността на майката и детето;

 • Да дават своя принос за защита на обществото и за съхраняване безопасността на околната среда;

 • Да провеждат всестранна, систематична и точна оценка за потребностите в акушерската помощ;

 • Да формират план на акушерските грижи;

 • Да правят оценка и своевременно актуализиране на плана на акушерските грижи.

 • Да осъществяват индивидуални и цялостни акушерски грижи;

 • Да документират точно и своевременно всички акушерски дейности;

 • Да прилагат стриктно лекарските предписания;

 • Да спомагат за адаптирането и завръщането на родилките в тяхното семейство;

 • Да контролират, обучават и поддържат по-младите си колеги;

 • Да обезпечават поддръжка и лидерство сред колектива;

 • Да контролират стандартите и качеството на акушерските грижи;

 • Да работят в сътрудничество с другите участници в лечебния процес;

 • Да участват във вземането на клинични и етични решения, поемайки отговорност за професионалните акушерски решения;

 • Да се стремят към постоянно професионално усъвършенстване;

 • Да прилагат алтруизма в професията;

 • Да проявяват еднакво отношение към пациентите независимо от заболяване, прогноза, възраст, пол, раса, етническа, религиозна и културна принадлежност, сексуална ориентация, положение в обществото и възможност за заплащане;

 • Търпеливо да изслушват и подкрепят пациентите;

 • Щателно да извършват самостоятелните сестрински и акушерски дейности, свързани с грижите за пациента.


Акушерката като гражданин на държава, членка на ЕС и Европейското икономическо пространство, оказваща медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал.5 от Закона за здравето, спазва правилата на професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика и правилата за добра практика по чл.8, т.5 от Закона за съсловната организация.

Професионалната компетентност на бъдещите акушерки се формира чрез изучаването на различни учебни дисциплини, даващи знания и умения в следните направления:


А. ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ

1. Сестрински и акушерски грижи:

  • Същност и етика на професията;

  • Общи принципи на здравето и на сестринските и акушерските грижи;

  • Принципи на сестринските и акушерските грижи във връзка с обща и специална медицина.

2. Фундаментални науки:

  • Акушерство;

  • Гинекология;

  • Неонатология;

  • Детски болести;

  • Сексология и семейно планиране;

  • Анатомия и клинична патология;

  • Физиология и патофизиология;

  • Микробиология, вирусология и паразитология;

  • Образна диагностика;

  • Медицинска апаратура;

  • Фармакология;

  • Хигиена, екология, лечебно хранене и здравна култура.

3. Социални науки:

  • Социология;

  • Принципи и методика на обучението;

  • Психология;

  • Принципи на администрацията;

  • Социално и здравно законодателство;

  • Правни аспекти на сестринските и акушерски грижи.


Б. КЛИНИЧНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

1. Сестрински и акушерски грижи във връзка с:

  • Нормална и патологична бременност;

  • Нормално и патологично раждане;

  • Нормален и патологичен пуерпериум;

  • Гинекологични заболявания;

  • Хирургични заболявания;

  • Соматични заболявания;

  • Грижи за новороденото, здравото и болно дете;

  • Онкологични заболявания;

  • Анестезиологията и интензивната терапия;

  • Инфекциозни и венерологични заболявания;


В резултат на усвоените теоретични знания и практическа подготовка студентите по специалността” Акушерка” трябва да притежават следните различни по вид и характер способности и умения за прилагане в сестринската и акушерската практика:

Основни функции:

 • Промотивни - Грижите за жената (болна или здрава) и в отделните периоди на жизнения и цикъл да включват подпомагане на личността и семейството в поемане на по-голяма отговорност за здравето си, във формиране на здравно съзнание и прилагане на здравно поведение, ценностно ориентирани към здравословен начин на живот.

 • Профилактични - Акушерката активно предлага подходи за опазване на детеродните функции на жената още от ранна възраст, за предотвратяване на гинекологични заболявания и за повишаване на половата култура. Дефиниране на дейности и поведение в първичната, вторичната и третичната профилактика.

 • Полагане на здравни грижи - Традиционните акушерски дейности, грижи за хигиената на бременната, родилката и/или болната, храненето, подготовката и участието във физикални и функционални изследвания да се съчетава с усвояване на модерен сестрински модел, сестринска диагноза, и т.н.

 • Социални дейности - Ориентиране на акушерката към новите реалности на промяна в здравните потребности на личността, семейството и обществото. Утвърждаване на акушерската професия като автономна.

 • Комуникативни функции - Подобряването на социално-психологичната компетентност на акушерката предпоставя осъществяването на подходящи комуникативни подходи за емпатично общуване със здрави и болни, работа в екип и провеждане на био-психо-социален подход към здравето, болестта и боледуващия.

 • Управленски функции - Придобитите мениджърски умения ще подпомогнат компетентното планиране, организиране и провеждане на съвременни индивидуализирани акушерски здравни грижи. Усвояване на актуални показатели и критерии за оценка и прилагане на научен подход при осъществяване на качествени акушерски грижи.

 • Педагогически - Акушерката използва съвременни обучителни технологии за здравно образование на индивиди, семейства и общности, насочено към: опазване на репродуктивното здраве, стимулиране на раждаемостта, подготовката на бъдещите родители, предпазване от рисково поведение по отношение на полово предавани болести, активно подпомагане в процеса на лечение и възстановяване.

Професионални дейности, които акушерката може да извършва самостоятелно:

1. Предоставяне и събиране на здравна информация:

 • Да запознава пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение;

 • Да запознава пациента с дейностите по промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение или рехабилитация, които се осъществяват от лечебното заведение;

 • Да запознава пациента с неговите права и задължения;

 • Да предоставя подходяща информация и консултиране по въпросите на семейното планиране;

 • Да информира пациента с цел получаване на информирано съгласие при извършване на изследвания и манипулации;

 • Да изслушва търпеливо и внимателно пациента;

 • Да не разпространява конфиденциална за пациента и семейството му информация;

 • Да уважава религиозната принадлежност на пациента и осигуряване при негово желание на духовно лице;

 • Да води медицинска документация;

 • Да изготвя необходимите доклади и анализи, свързани с дейността ù;

 • Да дава указание на пациента за вземане на материал за медико-биологични анализи;

 • Да проследява и регистрира лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи.

2. Промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите:

 • Да осъществява промоция, профилактика и консултиране за социално значимите заболявания;

 • Да оказва грижи за психичното, физическото и социалното здраве на жените;

 • Да извършва профилактика в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;

 • Да дава съвети за хигиена и хранене на бременни, жени в пуерпералния период и гинекологично болни;

 • Да консултира за хигиена и предпазване от развитието на декубитус при рискови за това пациенти;

 • Да осъществява превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токсикоманиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки;

 • Да провежда обучение за ресоциализация и адаптация на пациенти след операция, при хронични състояния и др.;

 • Да прави оценка на рисковите фактори за здравето; целенасочено използване на лични предпазни средства при извършване на манипулации, процедури и грижи;

 • Да консултира по въпросите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;

 • Да промоцира кърменето;

 • Да идентифицира здравни проблеми и дава съвети на лица с повишен здравен риск;

 • Да оказва психологическа помощ на пациента и семейството - подпомагане пациента при разговор за прием и ориентация, при разговор с лекаря и с другите пациенти; даване на сведения на близките на пациента в рамките на своята компетентност относно хранене, психо-емоционално състояние, двигателна активност и др.; осигуряване условия на пациента за връзка с неговите близки - свиждане, телефонни разговори и др.;

 • Да работи в насока превенция на злокачествени заболявания на репродуктивната система;

 • Да консултира родителите и семейството за отглеждане на новороденото, включително и хранене, хигиена и имунизации.

 • Да обучава жени за самоизследване на млечни жлези;

 • Да изготвя програма за подготовка на бъдещи родители.

3. Медицински и здравни грижи:

 • Да диагностицира бременност;

 • Да проследява нормална бременност;

 • Да снема антропометрични показатели;

 • Да аускултира детски сърдечни тонове с акушерска слушалка или акушерски апарат;

 • Да извършва акушерска мензурация, включително външна пелвиметрия;

 • Да провежда външно акушерско изследване;

 • Да извършва кардиотокографски запис;

 • Да проследява общото състояние на бременна жена, включително регистриране на пулс, дишане и артериално кръвно налягане, както и интерпретация на резултатите;

 • Да интерпретира резултатите от клинико-лабораторни изследвания при нормална бременност при наблюдение в извънболничната помощ;

 • Да назначава прегледи за ранна диагноза на рискова бременност в извънболничната помощ;

 • Да провежда грижи за майката и за новородени деца до 45-ия ден след раждането;

 • Да извършва тоалет на новороденото;

 • Да провежда обучение в техника на кърмене и поддържане на лактацията;

 • Да провежда пробно кърмене;

 • Да назначава и проследява провеждането на хигиенно – диетичен режим;

 • Да обработва пъпния остатък;

 • Да назначава необходимите прегледи за ранна диагноза при новородени с проблем в извънболничната помощ;

 • Да полага грижи и наблюдение в пуерпериума, включително преглед за инволуцията;

 • Да полага предоперативни и следоперативни грижи за жената;

 • Да извършва наблюдение и манипулации на родилката в периода на разширение на маточната шийка;

 • Да води нормално раждане при главично предлежание на плода, включително и извършване на епизиотомия в присъствието на лекар;

 • Да наблюдава майката и детето непосредствено след раждането и диагностициране на проблеми, изискващи лекарска намеса;

 • Да взема материал за микробиологично изследване;

 • Да открива при майката и/или детето признаци за аномалии, които изискват специализирана намеса и да оказва помощ на специалиста в случай на интервенция;

 • Да обработва оперативни рани и рани на външни полови органи;

 • Да обработва декубитални рани;

 • Да отстранява чуждо тяло от влагалище в извънболничната помощ;

 • Да насочва експертиза на временна неработоспособност;

 • Да извършва дейности съобразно националните здравни програми;

 • Да участва в организацията на профилактиката, контрола и епидемиологичния надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване;

 • Да изписва лекарствен лист на предписаните от лекар лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали.

4. Рехабилитация:

 • Да извършва психо-социална рехабилитация на пациенти със социално значими заболявания;

 • Да организира и провеждане на общоукрепваща гимнастика;

 • Да организира ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти.

5. Манипулации:

 • Да извършва инжекции – подкожни, мускулни и венозни;

 • Да осигурява продължителен венозен достъп;

 • Да извършва венозна пункция и вземане на кръв;

 • Да инстилира лекарствени продукти през катетър (сонда), дренаж;

 • Да извършва венозна инфузия;

 • Да извършва очистителна и лечебна клизма;

 • Да въвежда, поддържа проходимостта и смяна на уретрален катетър при жена;

 • Да извършва септични и асептични превръзки;

 • Да въвежда парентерално лекарствени продукти и инфузионни разтвори;

 • Да извършва влагалищна промивка;

 • Да извършва тоалет на външни полови органи;

 • Да поставя интравагинални лекарствени форми;

 • Да сваля конци и дренажи от оперативни рани;

 • Да отстранява шина;

 • Да извършва промивка на конюнктивален сак;

 • Да извършва стомашна промивка;

 • Да извършва общ и специален тоалет;

 • Да измерва, регистрира и оценява витални показатели.

6. Оказване на спешни, хуманитарни и други дейности:

 • Да предприема в спешни случаи и в отсъствие на лекар мерки за изваждане на плацента, последвана от мануална ревизия на матката;

 • Да участва в дейности при бедствени ситуации;

 • Да участва в дейности по оказване на хуманитарна помощ;

 • Да извършва дейности за овладяване на състояния на хипо- и хипертермия;

 • Да извършва временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб, поставяне на шийна яка;

 • Да прилага механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарствени продукти;

 • Да осигурява и поддържа проходимост на горни дихателни пътища;

 • Да извършва първична реанимация – непряк сърдечен масаж и изкуствена вентилация;

 • Да поддържа жизнените функции при състояния, застрашаващи живота на майката и новороденото по време на транспортиране.

7. Провеждане на обучение и изследвания:

 • Да участва в практическото обучение на студенти и стажанти по специалностите от направление „Здравни грижи”;

 • Да участва в изследвания в областта на акушерските грижи;

 • Да участва в обучението на лица в областта на хигиената, на индивидуалното и общественото здраве;

 • Да провежда обучение, профилактика и възпитание на жената и близките ú;

 • Да участва в научни изследвания в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността;

 • Да провежда непрекъснато обучение на акушерския и друг персонал в лечебните и здравни заведения.


Професионални дейности, които акушерката може да извършва

по лекарско назначение:

 1. Да асистира на лекаря при извършване на манипулации и интервенции.

 2. Да подготвя и извършва преливане на кръв или други продукти с биологичен произход.

 3. Да провежда назначено от лекар лечение.

 4. Да подготвя и при необходимост да подпомага пациентката при извършване на медико – диагностични манипулации.

 5. Да извършва и наблюдава проби за чувствителност.

 6. Да поставя и сваля катетър или перфузионна игла в повърхностна вена.

 7. Да наблюдава поставени от лекар централни венозни катетри и имплантирани системи за съдов достъп, поставени от лекар.

 8. Да разпределя и дава лекарствени продукти на пациентите.

 9. Да осъществява грижи за новородени в кувьоз.

 10. Да наблюдава хранителния режим на кърмаче.

 11. Да осъществяване и наблюдава специфични превръзки.

 12. Да подготвя и сваля конци, дренове и сонди.

 13. Да обработва и наблюдава рани, фистули и стоми.

 14. Да полага грижи и наблюдение на влагалищна пластика.

 15. Да осъществява грижи и наблюдение на интубирана или трахеостомирана жена, като първата смяна на канюлата на трахеостомата се извършва от лекар.

 16. Да поставя назогастрална сонда.


За да формира посочените компетенции акушерката покрива определен норматив от теоретични дисциплини, практически знания и клинична практика:

 • Да консултира бременни жени, включително минимум 100 прегледа преди раждането;

 • Да проследи и положи грижи за минимум 40 родилки;

 • Да извърши минимум 40 израждания; когато бройката не може да бъде достигната поради липса на достатъчно родилки, тя може да се намали на минимум 30, при условие че активно участва в още 30 раждания;

 • Да участва активно в седалищни раждания. При невъзможност за участие практиката да бъде осъществена при симулативни условия;

 • Да участва в израждания с форцепс. Когато това не е възможно поради липса на раждания с форцепс, практиката може да се осъществи в симулирани условия;

 • Да извършва епизиотомия и последваща епизиорафия. Практиката по хирургически шев включва зашиване на рана след епизиотомия и обикновена перинеална лацерация. Тя може да се осъществи при симулирани условия;

 • Да наблюдава и положи грижи за 40 бременни жени, раждащи и родилки, които са изложени на риск;

 • Да проследява и положи грижи (включително прегледи) на минимум 100 жени в следродилния период и здрави новородени;

 • Да наблюдава и положи грижи за новородени, които изискват специални грижи, включително недоносени, преносени, под обичайното тегло, болни с увреждания;

 • Да положи грижи за жени с патология в областта на акушерството и гинекологията;

 • Да се запознава с грижите при общите патологични случаи в медицината.


Реализация

Специалната подготовка на акушерката ú позволява да работи в:

 • Лечебни заведения за извършване на доболнична помощ:

  • амбулатории за първична медицинска помощ

  • амбулатории за специализирана медицинска помощ

 • Лечебни заведения за болнична помощ:

  • болници за активно лечение

  • болници за рехабилитация

 • Онкологични болници, домове за медико – социални грижи, хосписи, административни институции, служби по трудова медицина; служби за опазване на общественото здраве, здравно-осигурителни фондове и организации; научно-изследователски центрове и медицински институти; държавни, ведомствени и неправителствени организации; самостоятелно – при липса на патология да осъществява превантивна и промотивна дейност.


Акушерката има право да организира и ръководи здравни структури за промоция на здравето, здравна профилактика, здравно възпитание и обучение на бременни, родилки и техните семейства – женски и детски консултации, училища за родители, училища за кърмене и др.

Дипломата дава възможност за продължаващо обучение на акушерката с цел:

 • Придобиване на образователно-квалификационна степен” Магистър” по специалността „ Управление на здравните грижи”;

 • Придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”;

 • Придобиване на някоя от специалностите: ”Анестезиология и интензивни грижи”, „Операционна и превързочна техника”, „Болнична хигиена”, „Обществено здравеопазване”.Квалификационната характеристика е приета и утвърдена на АС с Протокол №5/11.05.2011 год.


Свързани:

Медицински университет пловдив медицински факултет iconНа лекцията
Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет, Медицински университет-София
Медицински университет пловдив медицински факултет iconБиографична справка
На д-р Емил Георгиев Милушев, главен асистент към Университетска катедра по Неврология, Медицински факултет при Медицински университет...
Медицински университет пловдив медицински факултет iconМедицински университет-софия факултет по обществено здраве
Обучението се провежда в медицински колеж „И. Филаретова” на ул. „Й. Филаретова №3„
Медицински университет пловдив медицински факултет iconМедицински университет плевен медицински колеж учебенпла н
Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за еди за образователно-квалификационна...
Медицински университет пловдив медицински факултет iconЗимен Медицински Университет Пампорово, 3-7 декември 2008г
Любомир Странски, ръководител катедра по кожни болести, Медицински университет, София
Медицински университет пловдив медицински факултет iconТехническо задание
Зут и Наредба 4 за обхвата на инвестиционните проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на...
Медицински университет пловдив медицински факултет iconПрограма пловдив
Медицински Университет Пловдив в партньорство с Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство и Община Пловдив са част...
Медицински университет пловдив медицински факултет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г чл. 15(1) и решение на ксбву при Медицински...
Медицински университет пловдив медицински факултет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/ 25. 09. 2008 г и решение на ксбву при Медицински университет-Варна...
Медицински университет пловдив медицински факултет iconМедицински университет
На основание Наредба за ползване на студентските общежития и столове пмс 235/25. 09. 2008 г чл. 15 (2) и решение на ксбву при Медицински...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом