" Акушерка ", " Медицинска сестра ", „ Управление на здравните грижи ", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт" и „ Трудова медицина "
Име" Акушерка ", " Медицинска сестра ", „ Управление на здравните грижи ", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт" и „ Трудова медицина "
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер177.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://foz.mu-sofia.bg/system/files/Docs/Studentsko obuchenie_Pravilnik-last.doc
Студентско ОБУЧЕНИЕ


Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите Акушерка”, “Медицинска сестра”, Управление на здравните грижи, Обществено здраве и здравен мениджмънт” и Трудова медицина.

Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават диплома за завършено висше образование на образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалностите “Акушерка”, “Медицинска сестра”, „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” по специалностите „Управление на здравните грижи”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Трудова медицина”.


ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Приемането на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София се извършва на основание Наредба за Държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката, съгласно изискванията на настоящия Правилник.


Забележка: ФОЗ при МУ – София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативни актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.


Чл. 2. (1) За специалностите “Акушерка” и “Медицинска сестра”, на образователно - квалификационна степен „бакалавър” се приемат студенти само за редовна форма на обучение.

(2) За специалността „Управление на здравните грижи” на образователно- квалификационна степен „бакалавър” се приемат студенти за редовна и задочна форма на обучение.

(3) За специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „магистър” се приемат студенти само за задочна форма на обучение.

(4) За специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се приемат студенти за редовна и задочна форма на обучение.

(5) За специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „магистър” се приемат студенти само за задочна форма на обучение.

(6) За специалността „Трудова медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър” се приемат студенти само за задочна форма на обучение.


Чл. 3. Броят на местата за прием на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински Университет – София се утвърждават от Министерски Съвет.


Чл. 4. (1) Кандидатстването за специалностите “АкушеркаиМедицинска сестра”, на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се извършва с устен изпит – събеседване с писмено решаване на ситуация от раздел “Етика” - учебник за 10 клас по Етика и право на общообразователните училища.

(2) Кандидатстването за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се извършва с писмен и устен изпит по социална медицина и организация на здравеопазването.

(3) Кандидатстването за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва с устен изпит по социална медицина.

(4) Кандидатстването за специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се извършва с писмен и устен изпит по eтика и право.

(5) Кандидатстването за специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва с устен изпит по социална медицина.

(6) Кандидатстването за специалността „Трудова медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър” се извършва с устен изпит хигиена ( хигиена на труда) и социална медицина.


ІІ. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 5. За обучение във Факултета по обществено здраве могат да кандидатстват лица, които:

 • имат завършено средно образование – за специалностите “Акушерка”, “Медицинска сестра”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно- квалификационна степен „бакалавър”;

 • имат завършено полувисше медицинско или висше образование на степен “специалист”, “професионален бакалавър” от медицински колеж – за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно- квалификационна степен „бакалавър”;

 • имат завършено висше образование по специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „магистър”;

 • имат завършено висше образование на степен “професионален бакалавър по....” и една от специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” на степен „бакалавър” – за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно - квалификационна степен „магистър”;

 • имат завършено висше образование на степен „бакалавър” за специалностите “Акушерка” и “Медицинска сестра” за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно - квалификационна степен „магистър”;

 • имат завършено висше образование на степен „бакалавър” или „магистър” за специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „магистър”;

 • имат завършено висше образование на степен „магистър” - лекар за специалността „Трудова медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър”;

 • са чужденци, постоянно пребиваващи в страната;

 • са с двойно гражданство ( едното, от които е българско ), постоянно пребиваващи в страната;

 • не изтърпяват присъди към началото на учебната година;

 • са правоимащи по чл. 68, ал. 2, от ЗВО;

 • са студенти по „Управление на здравните грижи” в други висши медицински училища в страната и желаят прехвърляне в София;

 • са отстранени студенти, които кандидатстват за възстановяване на студентски права (с уверения от съответния Деканат за последен заверен семестър).


ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 6. Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица следните документи:

 1. Молба и състезателен картон по образец, валиден само за ФОЗ при МУ – София (последният лист на този Справочник);

 2. Диплома за средно образование за специалностите “медицинска сестра”, “акушерка” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

 3. Диплома за полувисше медицинско образование или висше образование „специалист”, „професионален бакалавър по...” по специалностите от медицински колеж – за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно квалификационна степен „бакалавър”.

 4. Диплома за висше образование, „професионален бакалавър по...” и диплома на степен „бакалавър” по една от специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” – за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно квалификационна степен „магистър”.

 5. Диплома за висше образование по специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „магистър”;

 6. Диплома за висше образование по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” на образователно квалификационна степен „бакалавър” за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „магистър”;

 7. Диплома за висше образование на степен „бакалавър” или „магистър” за специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „магистър”;

 8. Диплома за висше образование „магистър” с професионална квалификация лекар за специалността „ Трудова медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър”;

 9. Уверение от съответния Деканат за желаещите да възстановят студентските си права;

 10. За кандидат-студенти по чл. 68, ал. 2 от ЗВО:

 • Смъртен акт, удостоверение за наследници и ксерокопия от тях за кръгъл сирак до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването;

 • Актове за раждане на децата и ксерокопия от тях за многодетни майки;

 1. Касов бон за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс:

От такса се освобождават кръглите сираци, а полусираците плащат 50% срещу представяне на ксерокопие от смъртен акт и удостоверение за наследници.


Чл. 7. Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец и неокомплектовани в съответствие с Чл. 6.


Забележка: При попълване на документите ползвайте примера от Приложение № 1 и Приложение № 2.


ІV. СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА”

1. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Срок на обучение: 4 години 240 кредита.

Студентите от тази специалност се обучават по съвременен учебен план, включващ общомедицински клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Завършилите акушерки могат да работят в държавните, общинските и частните здравни заведения. В условията на преход от държавно здравеопазване към здравно-осигурителна система общественият престиж на професията непрекъснато се повишава.


V. СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

1. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Срок на обучение: 4 години 240 кредита.

Обучението се провежда съгласно съвременни учебни планове и програми, отговарящи на европейските стандарти. Студентите изучават общи и специални сестрински грижи , медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни науки – медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната помощ и извън болничните заведения самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.


VІ. СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

1. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Срок на обучение: 4 години 240 кредита.

Специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по здравни, медицински, икономически, юридически, управленски и социално-поведенчески науки. Обучението е редовно и задочно в рамките на 4 години 240 кредита.

Завършилите студенти могат да изпълняват организационно-управленски; комуникативни; икономически и изследователски функции.


Придобитите знания и умения в сферата на общественото здраве и здравния мениджмънт гарантират на завършилите студенти успешна професионална реализация като:

 • администратори в структурите на здравеопазването и здравноосигурителната система; в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ; в правителствени и неправителствени организации на национално и международно ниво;

 • експерти в други ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве (Министерство на околната среда, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите, Министерство на образованието и науката, масмедиите и др.);


СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл. 8. (1) Кандидат-студентите от специалностите медицинска сестра и “акушерка” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” полагат устен изпит по Етика.

(2) Устен изпит – събеседване с писмено решаване на ситуация за 30 мин. (15 мин. за записване на верния отговор и 15 мин. за докладване на комисията) по график.

До устен изпит се допускат всички кандидат-студенти.

Устният изпит се полага пред комисия от трима преподаватели, от които най-малко двама са хабилитирани.


Чл. 9. (1) Кандидат-студентите от специалността обществено здраве и здравен мениджмънт на образователно-квалификационна степен ''бакалавър'' полагат състезателен изпит по Етика и право - писмен и устен.

(2) Писмен изпит – тест на 16.07.2009 г. от 10.00 ч. с продължителност 2 (два) часа.

(3) Устен изпит – за 30 мин. (15 мин. за записване на верния отговор и 15 мин. за докладване на комисията) по график.

До устен изпит се допускат всички кандидат-студенти с оценка от писмения изпит (теста) различна от слаб 2.00.

Устният изпит се полага пред комисия от трима преподаватели, от които най-малко двама са хабилитирани.


Чл. 10. За тестовия изпит кандидат-студентът е длъжен:

1. Да носи документ за самоличност /лична карта/ и картонче с входящ номер за допускане до писмен изпит.

2. От 9.30 до 10.00 ч. да заеме мястото си в залата.


ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Чл. 11. Тестовете по етика и право съдържат 40 въпроса. Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки.

Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита.


ОЦЕНКА НА УСТНИЯ ИЗПИТ

Чл. 12. (1) Тримата членове на комисията оценяват кандидат-студентите независимо един от друг с точност до 0,25, водейки собствен протокол.

(2) Крайната оценка се оформя като средна аритметична от оценките на тримата членове на изпитната комисия.


ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 13. (1) Окончателният бал по специалностите медицинска сестра и акушерка се образува като сбор от общата оценка от дипломата, матурата по литература и биология или същите оценки от дипломата за средно образование и оценката от устния изпит. Максимален бал - 24.

Чл.14. (1) Окончателният бал по специалността обществено здраве и здравен мениджмънт се образува като сбор от оценката от писмения изпит и оценката от устния изпит. Максимален бал - 12.

(2) Получилите слаба оценка на теста не се допускат до устен изпит и не участват в класирането.


Чл. 15. (1) В крайното класиране участват само допуснатите и явили се на устен изпит кандидат-студенти.

(2) Класирането се извършва:

а) съответно на посочената форма на обучение (редовно или задочно);

б) по низходящ бал;


Чл. 16. Резултатите от класирането се обявяват на 03.08.2009 г.

(1) Кандидат-студентите от категория “инвалид” и “майки с три и повече деца” се състезават помежду си за 6 % от местата за редовен прием.

(2) Кандидат-студентите близнаци се състезават за 2 % от местата за редовен прием, ако са заявили желанието си при подаване на документите.


ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

Колев Иван, Димитър Тафков, Райчо Пожарлиев Етика и право - Задължителна подготовка 10 клас - Издателска къща АНУБИС (2002, 2003, 2004, 2005,2006)


2. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „магистър” предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по социална медицина, епидемиология, информатика и биостатистика, здравен мениджмънт и здравна политика, икономика на здравеопазването, здравно законодателство, етика на здравната политика и др.

Обучението е само задочно, с продължителност 3 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.

Завършилите студенти могат да изпълняват организационно-управленски; комуникативни; икономически; контролни; изследователски функции.

Придобитите знания и умения в сферата на здравния мениджмънт гарантират на завършилите студенти успешна професионална реализация като:

 • мениджъри, консултанти и експерти в управленските структури на здравеопазването и здравноосигурителната система; в лечебните заведения в болничната и извънболничната помощ, както и в правителствени и неправителствени организации на национално и международно ниво;

 • мениджъри в други ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве (Министерство на околната среда, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите, Министерство на образованието и науката, масмедиите и др.);

 • преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации.


СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Чл. 17. (1) Кандидат-студентите полагат устен изпит пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели със специалност социална медицина.

(2) Устният изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и приоритети на общественото здраве в условията на здравна реформа”.


ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 18. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал.

Чл. 19. Състезателният бал се образува като сбор от:

 1. оценката от устен конкурсен изпит;

 2. средния успех от държавните изпити (дипломната работа), който не може да бъде по-нисък от добър 4,00.


ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

Воденичаров, Ц. 7 -те разлики между медика и мениджъра, С., 2006 г.

Етиката в българското здравеопазване С., 2007


VІІ.СПЕЦИАЛНОСТ ТРУДОВА МЕДИЦИНА


1. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Специалността „Трудова медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър” предлага обучение с интегрален характер и осигурява възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето на работното място, трудовомедицински мениджмънт и експертиза на работоспособността .

Обучението е само задочно, с продължителност 3 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.

Завършилите студенти могат да изпълняват организационно-управленски; комуникативни; експертни и изследователски функции.

Придобитите знания и умения на завършилите студенти по трудова медицина в областта на здравословните и безопасни условия на труд, дават успешна професионална реализация като:

 • експерти в службите по трудова медицина, в отдели на фирми, общини и кметства;

 • главни експерти в Областна дирекция „Инспекция по труда” и други поделения на Министерство на труда и социалната политика;

 • експерти в териториалните поделения на Националния осигурителен институт ;

 • Експерти в РИОКОЗ и други поделения на Министерство на здравеопазването;

 • преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации;


СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Чл. 17. (1) Кандидат-студентите полагат устен изпит пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели със специалност трудова медицина.

(2) Устният изпит се провежда като събеседване на тема: „Здравно състояние и трудовомедецински мениджмънт”.


ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ


Чл. 18. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал.

Чл. 19. Състезателният бал се образува като сбор от:

 1. оценката от устен конкурсен изпит;

 2. средния успех от държавните изпити (дипломната работа), който не може да бъде по-нисък от добър 4,00.


ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

Цачева , Н. Здраве на работната сила в Република България С., 2007 г.

Воденичаров, Ц. 7-те разлики между медика и мениджъра, С., 2006 г.


VІІІ. СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”


1. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Във Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София по специалността „Управление на здравните грижи” се подготвят ръководители на здравните грижи и преподаватели по практика в медицинските колежи. Те трябва да притежават знания и умения, които им позволяват да планират и въвеждат квалифицирани здравни грижи във всички области на здравеопазната практика и да осъществяват адаптиране на здравните дейности към здравните потребности на населението.

Бакалаврите от специалността „Управление на здравните грижи” могат да се реализират като:

Ръководители на здравни грижи в лечебни заведения, които оказват болнична и извънболнична помощ (като старша и главна медицинска сестра, старша и главна акушерка, старши рехабилитатор, старши лаборант и др.);

Завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването на общините, районните центрове по здравеопазване, Националната и регионалните здравни каси, доброволни здравноосигурителни фондове и др.

Ръководители на частни здравни структури за здравни грижи – профилактични, промотивни, семейно планиране и др;

Преподаватели по практика в медицински колежи (в съответствие със своята базова квалификация).


СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл. 20. (1) Кандидат-студентите полагат състезателни изпити по социална медицина и здравен мениджмънт – писмен и устен.

(2) Писмен изпит – тест на 09.07.2009 г. от 10,00 ч. с продължителност 2 (два) часа

(3) Устен изпит – задача за 30 мин. (15 мин. за записване на верния отговор и 15 мин. за докладване на комисията) по график.

 1. До устен изпит се допускат всички кандидат-студенти с оценка от писмения изпит различна от слаб 2,00.

 2. Устният изпит се полага пред комисия от трима преподаватели със специалност социална медицина, от които най-малко двама са хабилитирани.

Чл. 21. За тестовия изпит кандидат-студентът е длъжен:

1. Да носи документ за самоличност /лична карта/ и картонче с входящ номер за допускане до писмен изпит.

2. Да заеме мястото си в залата от 9,30 до 10,00 ч..


ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Чл. 22. Тестовете по социална медицина и организация на здравеопазването съдържат 40 въпроса. (Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита).


ОЦЕНКА НА УСТНИЯ ИЗПИТ

Чл. 23. (1) Тримата членове на комисията оценяват кандидат – студентите независимо един от друг с точност до 0,25, водейки собствен протокол.

(2) Крайната оценка се оформя като средна аритметична от оценките на тримата членове на изпитната комисия.


ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 24. (1) Окончателният бал се образува като сбор от оценката от писмения изпит и оценката от устния изпит. Максимален бал – 12.

(2) Получилите слаба оценка на теста не се допускат до устен изпит и не участват в класирането.


Чл. 25. (1) В крайното класиране участват само допуснатите и явили се на устен изпит кандидат-студенти.

(2) Класирането се извършва:

а) съответно на посочената форма на обучение (редовно или задочно);

б) по низходящ бал;


Чл. 26. (1) Кандидат-студентите от категория „инвалид” и „майки с три и повече деца” се състезават помежду си за 6% от местата за редовен прием.

(2) Кандидат-студентите близнаци се състезават за 2% от местата за редовен прием, ако са заявили желанието си при подаване на документите.


ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

Социална медицина. С., 2009 г. Под ред. на Ц. Воденичаров

Воденичаров Ц., С. Попова. Медицинска етика. С., 2006 г.


2. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „магистър” предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият управленска компетентност, организационна култура и педагогически умения при осигуряването на ефективни здравни грижи в условията на променяща се социална, икономическа и здравна среда. Те придобиват обща и специализирана подготовка по здравна политика, управленски науки, поведенчески, комуникативни и информационни системи. Обучението е само задочно с продължителност 3 семестъра.

Завършилите студенти могат да изпълняват организа-ционни, комуникативни, контролни и изследователски функции.

Придобилите образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация мениджър на здравните грижи, могат да се реализират във всички управленски сектори и нива на здравеопазната система като:

 • експерти по здравни грижи в управленските и административни структури на здравеопазването и здравноосигурителната система, в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, както и в правителствени и неправителствени организации на национално и международно ниво;

 • експерти по здравни грижи в други ведомства и институции, имащи отношение към общественото здраве (Министерство на околната среда, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите, Министерство на образованието и науката, масмедиите и др.);

 • преподаватели и сътрудници във висши медицински училища и научни организации по здравни грижи.

КОНКУРСЕН ИЗПИТ

Чл. 28. (1) Конкурсният изпит е устен – събеседване на тема: „Актуални проблеми на реформата в българското здравеопазване”.

(2) Кандидат-студентите полагат устен изпит пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели със специалност социална медицина.


ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 29. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал.

Чл. 30. Състезателният бал се образува като сбор от:

 1. оценката от устен конкурсен изпит;

 2. средният успех от държавните изпити (не по-нисък от 4.00).


ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

Воденичаров, Ц. 7-те разлики между медика и мениджъра, С., 2006 г.

Етиката в българското здравеопазване С.,2007


ІХ. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на новоприетите студенти по всички специалности се извършва в Деканата на Факултета по обществено здраве. Кандидат-студентите се информират лично или чрез близки за резултатите от класирането и сроковете за записване. Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят студентски права.


Молбите и жалбите по кандидат-студентски въпроси се отправят към Ректора на МУ – София в срок до пет дни след окончателното класиране.


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 • Диплома – оригинал и ксерокопие за завършено средно образование за специалностите „медицинска сестра”, „акушерка” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно квалификационна степен „бакалавър”;

 • Диплома – оригинал и ксерокопие за завършено полувисше медицинско образование или висше образование „специалист”, „професионален бакалавър” от медицински колеж за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно квалификационна степен „бакалавър”.

 • Диплома – оригинал и ксерокопие за завършено висше образование „бакалавър” по специалността „Здравни грижи” за специалността Управление на здравните грижи на образователно квалификационна степен „магистър”

 • Диплома оригинал и ксерокопие за завършено висше образование „професионален бакалавър по.....” и диплома оргинал и ксерокопие по една от специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика” „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” за специалността „Управление на здравните грижи” на образователно квалификационна степен „магистър”

 • Диплома – оригинал за завършено висше образование „бакалавър” или „магистър” за специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно квалификационна степен „магистър”.

 • Лична карта;

 • Студентска книжка ;

 • Именник – 1 бр.;

 • Снимки – 4 броя (с размер за лична карта);

 • Медицинско свидетелство,

 • Уверения, ако са необходими на студента.


Забележка: Дипломите оригинал след сверяване не се връщат. Ксерокопията на дипломите да не са нотариално заверени.

Свързани:

\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconСправочник за прием на студенти
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите специалностите “медицинска...
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconМедицински университет факултет по обществено здраве
Специалност “управление на здравните грижи” степен „магистър” след “бакалавър” по специалностите „социални дейности”, социална педагогика”,...
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconУказания за уеднаквяване на критериите за оценка на
Социална медицина и здравен мениджмънт за специалност "управление на здравните грижи" – онс магистър за 2011/2012 учебна година
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconОснови на правото и здравното законодателство
Специалност “управление на здравните грижи” степен „магистър” след “бакалавър” по специалностите „социални дейности”, социална педагогика”,...
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
От специалност "обществено здраве и здравен мениджмънт" редовно и задочно обучение
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconМедицински университет факултет по обществено здраве
По обществено здраве и здравен мениджмънт І курс ІІ семестър за учебната 2010/2011 година ( 11. 04. – 22. 04. 2011 Г.)
\" Акушерка \", \" Медицинска сестра \", „ Управление на здравните грижи \", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт\" и „ Трудова медицина \" iconСпециалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт", степен "магистър"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом