Производството е с правно основание чл. 63 от занн
ИмеПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Дата на преобразуване22.11.2012
Размер39.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството е с правно основание чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по жалба от А. Т.- юрисконсулт в „Ч.” , със седалище и А. на управление гр. С. 1309, Община И., ул. Ц. С. № 330, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК , против наказателно постановление № 24/16.07.2008г., издадено от Директора на Д. горско стопанство-Б., с което за нарушение на чл.80 ал.14 от Закона за горите и на основание чл.102 от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН, на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1715 лв. в приход на Държавна агенция по горите.

С жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, не са спазени изискванията на чл. 57 от ЗАНН, като жалбоподателят моли съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание „Ч.” се представлява от юрисконсулт А. Т.. Същата моли съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление издадено от Директора на ДГС-Б. поради неговата незаконосъобразност.

Административнонаказващият орган не изпраща представител в съдебното заседание, не ангажира становище по жалбата.

Районният съд, след като съобрази доводите на страните, събраният по делото доказателствен материал и закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Съдът след преценка на събраните доказателства по отделно и в тяхна съвкупност и при условията на чл. 14 от НПК, намира за установена следната фактическа обстановка:

Станислав Митев на длъжност горски стражар при ДП-Б. е съставил акт № 24 от 12.02.2008г., на Дружество „Ч.” , със седалище и А. на управление гр. С. 1309, община И., ул. Ц. С. № 330, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК с представител А. К. Д. с ЕГН , гр. Б., ул.П. № 1, за това че на12.02.2008г. в района на ДГС- гр. Б. в отдели 43б, 49х, 104ф и 111д, се разпорежда за сеч на дървета, непридружени с документи доказващи законния им произход в размер на : отдел 43б- елша-16 м3 пр.,акация-2м3 пр.1 бреза-1м3 пр., върба-2 м3 пр.,; отдел 49х-бял бор-6 м3 пр.,/средна-3м3 и дребна-3м3/; отдел 104ф- черен бор-9м3 пл./средна-7м3 и дребна-2м3/, здгл.-1м3 пл.; отдел 111д-елша-40м3 пр., акация-2м3 пр., бреза-2м3 пр. В акта за установяване на административно нарушение нарушителят е дал обяснения, че са рязани дървета, тъй като е имало силен вятър и дърветата са били опрели до проводниците за електричество. Актът за установяване на административно нарушение е връчен лично на А. Д. срещу подпис на 13.02.2008г.

Въз основа на този акт Директорът на Д. горско стопанство-Б.-П. И. е издала атакуваното наказателно постановление № 24/16.07.2008г., с което на жалбоподателя на основание чл.102 от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 1715 лв., за извършени от същия нарушения по чл.80 ал.14 от Закона за горите.

НП също е надлежно връчено на жалбоподателя чрез известие обратна разписка на 25.02.08 г. В законният срок срещу НП е депозирана разглежданата в настоящото производство жалба.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелите и от събрания по делото доказателствен материал-НП № 24/16.07.2008г., АУАН № 24 от 12.02.2008г., Удостоверение от Агенция по вписвания с изх.№ 20080707151029 от 07.07.2008г., Уведомление до Директора на ДЛ-Б. с изх. № 192 от 12.02.2008г., лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-136-07/ 13.08.2004г.

Изложените в акта за установяване на административно нарушение фактически констатации се установяват и при разпита на актосъставителя и свидетеля по акта, които са категорични, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение по чл.80 ал.14 от Закона за горите.

При разпита свидетелят Д., се установява, че на 28.01.2008 г. към 05.00 часа при разразила се буря падат дървета върху електрически проводници, вследствие на което се късат няколко проводници. Подобна ситуация се повтаря и на 11.02.2008 г., но е нямало счупен стълб и скъсани проводници, при което са предприети спешни мерки за отстраняване на проблема. След като е изпратил уведомление адресирано до Директора на ДЛ-Г., са наели работници, които да извършат сеч на дървета от страни на електропровода. Същият е категоричен, че не са извършвали действия насочени към покупко-продажба или съхранение и преработване на немаркирани дървени материали, тъй като тази сеч е била наложителна за отстраняване поне на тези дървета растящи под електропровода и чийто клони пряко застрашават не само непрекъсността на ел. захранване, но и на сигурността и безопасността на цялата гора в случай на пожар.

При така установената от събраните по делото доказателства фактическа обстановка съдът намира, че не се доказва по несъмнен начин, че на 12.02.2008 г., дружество „Ч.” , е извършил от обективна страна състава на административно нарушение по чл.80 ал.14 от Закона за горите.

Налице е съществено процесуално нарушение на разпоредбата на чл. 53 ал. 1 от ЗАНН, според която административно наказание се налага на нарушителя. В случая има несъответствие, изразяващо се в това, че като нарушител е посочен А. Д., а имуществената санкция е наложена на друг правен субект – Ч. клон Б..

С оглед гореизложеното съдът намира, че е налице съществено процесуално нарушение на чл. 53 ал. 1 във връзка с чл. 83 ал. 1 ЗАНН във връзка с чл. 113 ЗЗБНЗ. На това основание съдът отменя наказателно постановление като незаконосъобразно, без да се произнася по съществото на правния спор.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Районен съд Б.


РЕШИ:


ОТМЕНЯ като незаконосъобразно НП№24/16.07.2008г. издадено от Директора на Д. горско стопонство-Б.,с което на основание чл.102 от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1715 лв. за извършени от същия нарушения по чл. 80 ал.14 от Закона за горите.


РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание чл. 59 от занн
Внд началник С. „ПП” към О. – Б., с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 40, ал. 1 от здвП, на основание чл. 53 от занн и чл....
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание чл. 59 от занн. Образувано е по жалба на И
Началника на ру на мвр гр. П, с което на основание чл. 53 от занн, във вр с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗдвП му е наложено административно...
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание чл. 59 и сл от занн във вр с чл. 110, ал. 3
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /зкнвп/ и чл. 53 от занн, му е наложено административно наказание
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание чл. 63 и сл от занн
ЗДвП и на основание чл. 53 от занн и чл. 182 ал. 2 т. 5 от здвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150. 00...
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание чл. 59 и следв от занн. Образувано е по жалба на И. С. М. с адрес в гр. Б., ул."М. К." №15. 2 против Наказателно
Производството е с правно основание чл. 59 и следв от занн. Образувано е по жалба на И. С. М. с адрес в гр. Б., ул.”М. К.” №15. 2...
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание чл. 63 и сл от занн
ЗДвП), поради което на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания (занн), във връзка с чл. 179, ал. 2,...
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание чл. 59 от занн, във вр с чл. 414, ал. 3 Кт и е образувано по жалба на Г. К. У., в качеството й на управител и представляващ
Производството е с правно основание чл. 59 от занн, във вр с чл. 414, ал. 3 Кт и е образувано по жалба на Г. К. У., в качеството...
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание чл. 59 Занн във връзка с чл. 225 Закона за митниците (ЗМ) и е образувано по жалба на Р. Н. Н. от Г. С., К." ", У."В. Ч." №
Производството е с правно основание чл. 59 Занн във връзка с чл. 225 Закона за митниците (ЗМ) и е образувано по жалба на Р. Н. Н....
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание на чл. 59 от занн
В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не е намерен на посочения от него адрес и въпреки усилията на съда за установяне...
Производството е с правно основание чл. 63 от занн iconПроизводството е с правно основание на чл. 59 от занн
В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не е намерен на посочения от него адрес и въпреки усилията на съда за установяне...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом