Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г
ИмеТуининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер225.9 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Twining2_present.docПо-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор

BG /2003/ IB/FI/02

Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз


София, 2005 г.


Проектът “По-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор” се финансира по Програма Фар 2003 на Европейския съюз. Проектът е с бюджет 2 млн. евро и включва договор за туининг и компонент за доставка на ИТ оборудване.

Туининг проектът се изпълнява по работна програма, съгласувана между Сметната палата на Република България (бенефициентка на помощта по проекта) и върховните одитни институции (ВОИ) на Федерална Република Германия и Испания.Европейската интеграция и Европейският съюз (ЕС) се базират на четири основни договора, последният от които е Договорът за създаване на Европейския съюз, подписан в Маастрихт през 1992 г. Историческото разширяване, осъществено на 1 май 2004 г., доведе до включването на десет централно- и източноевропейски страни в Европейския съюз. Сега в ЕС членуват 25 държави. В допълнение към сътрудничеството на Общността в класическите области на политиката, Европейският съюз осигурява платформа за тясно сътрудничество в областта на общата външна политика и политиката на сигурност, правосъдието и вътрешните работи. Петте основни институции на Европейския съюз са Европейският парламент, Съветът на министрите, Европейската комисия, Европейският съд и Сметната палата.


Програмата Фар е основно средство на Европейския съюз за финансово и техническо сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа. Програмата е създадена през 1989 г. с цел подпомагане на икономическия и политическия преход на тези страни.
Съдържание


Туинингът: помощ за институционално изграждане


Проектът : цели, компоненти, резултати, мониторинг


Партньорите по проекта

Сметна палата на Република Българи

Върховна одитна институция на Федерална република Германия

Върховна одитна институция на Испания


Туинингът: помощ за институционално изграждане


Туинингът е трябва да продължава да бъде крайъгълният камък на съвместните усилия на Европейския съюз и страните кандидатки за подпомагане на институционалното изграждане”

Гюнтер Верхойген, член на Европейската комисия


Присъединяването на страните кандидатки към Европейския съюз изисква укрепване на техния институционален и административен капацитет.


В документа “План 2000” Европейската комисия предлага програма Фар да се фокусира върху два основни приоритета за подпомагане на страните кандидатки при приемането на достиженията на правото на Европейската общност (acquis communautaire ):

:

 • институционално изграждане;

 • инвестиционна подкрепа.


Туинингът или “побратимяването” като основен инструмент на предприсъединителната помощ за институционално изграждане възникна през м. май 1998 г. Неговата цел е да помогне на страните кандидатки за създаването на модерни и ефективни администрации със структури, човешки ресурси и управленски умения, необходими за прилагането на правото на Общността, които отговарят на същите стандарти, както в страните членки.


Туинингът осигурява рамката за администрациите и публичните организации в новите страни членки или в страните кандидатки за съвместна работа с техните партньори в страните членки. Те заедно разработват и изпълняват проект, който е насочен към транспониране, приемане и прилагане на специфична част от правото на Общността.


Главната особеност на туининг проекта е, че той си поставя за цел да постигне специфични и гарантирани резултати, а не просто да насърчи сътрудничеството. Партньорите се договарят предварително за изпълнението на детайлна работна програма, за да постигнат обща цел, отнасяща се до приоритетни области на правото на Общността, посочени в Партньорството за присъединяване.


Главният принос на администрацията на страната членка се осъществява посредством формирането на екип от дългосрочни експерти от ЕС, които имат опит в прилагането на правото на Общността. Целта на екипа е да подпомага дългосрочната промяна в страните кандидатки. Всеки туининг проект има поне един съветник по туининга, който от администрацията или друг държавен орган на страната членка се пренасочва към съответната институция на новата страна членка или страната кандидатка за минимален срок от дванадесет месеца, за да работи по изпълнението на проекта. В екипа се включва и ръководител на проекта, който отговаря за цялостното изпълнение и координацията на проекта. Те се подпомагат от внимателно планирани и своевременно осъществени мисии на други специалисти, обучение, учебни посещения и др., които съпътстват процеса на реформиране на институцията за постигане на поставените цели.


Върховните одитни институции на България, Германия и Испания имат опит в изпълнението на туининг проекти. Сметната палата на България приключи успешно през м. октомври 2003 г. първия си туининг проект със сметните палати на Обединеното кралство и Холандия. Проектът допринесе за институционалното развитие и укрепването на административния капацитет на СПРБ в съответствие с европейските критерии. Върховната одитна институция на Германия осъществи туининг проект за обучение на одиторите съвместно с ВОИ на Чешката република през 2003 г. Върховната одитна институция на Испания има опит от съвместното участие със Сметната палата на Обединеното кралство в туининг проект за укрепване на институционалния капацитет на ВОИ на Словения. Двете ВОИ на Испания и Германия са партньори за изпълнението на туининг проект, който стартира през 2004 г., за укрепване на институционалния капацитет на Сметната палата на Румъния.


Практиката на изпълнението на туининг проекти от ВОИ на България, Германия и Испания показва, че “побратимяването” е уникална възможност за обмяна на опит и познания за всички участници в туининг проектите и допринася в голяма степен за успешното приключване на процеса на разширяването на Европейския съюз.
Проектът: цели, компоненти, резултати, мониторинг


Цели


Главната цел е да се постигне продължителен напредък на Сметната палата на Република България в развитието й като модерна институция за външен одит, за да отговори на критериите на ЕС от Копенхаген.


Целта на проекта е да продължи развитието на Сметната палата на Република България (СПРБ) като независима и професионална институция за външен одит, способна да прилага законодателството на Европейската общност и да осигури високо равнище на компетентност и ефективност при извършването на различните видове одити в съответствие с изискванията и добрите практики на ЕС.


Проектът е продължение на постигнатите резултати по туиниг проекта “Укрепване на независимата институция за външен одит на публичния сектор” по Програма ФАР 2000 г. с партньори ВОИ на Обединеното кралство и на Холандия. Проектът е продължение и на Стратегическия план за развитието на Сметната палата (1999 – 2002 г.), осъществен с подкрепата на СИГМА/ОИСР.


Компоненти


Първият компонент “По-нататъшно развитие на правната рамка” е насочен към постигане на по-голямо съответствие между правната рамка на външния одит в България и европейските регламенти, за да се гарантира високо качество на одитната дейност и защита на финансовите интереси на Европейската общност.


Предвидено е да се извърши преглед на прилаганата правна рамка и да се оцени степента на съответствието й с европейските изисквания и практики в областта на външния одит. На основата на прегледа ще се направи предложение за по-нататъшното развитие на съществуващата правна рамка с оглед на извършваните реформи в бюджетната сфера и повишаването на способността на СПРБ да прилага достиженията на правото на ЕС (acquis) .


Конкретните дейности по този компонент включват:


 • Актуализиране на действащото законодателство за външния

одит.


 • Усъвършенстване на съществуващите одитни стандарти на СПРБ и

допълването им с нови одитни стандарти. Актуализиране на указанията за тяхното прилагане. Разработване, приемане и прилагане в практиката на правила за контрол на процедурите при възлагане на обществени поръчки.


 • Допълване и подобряване на Наръчника на одитора с включването на

нови стандарти, правила и указания за одитната дейност.


 • Актуализиране на Административния наръчник и привеждането на

вътрешната нормативна уредба в съответствие с промените в Закона за Сметната палата, реформите в държавната администрация и добрите европейски практики.


 • Разработване на правила за одит на изпълнението на бюджети и тестването им в пилотни одити.
 • Подготвяне на инструкции за използване на компютърни техники и

инструменти за подпомагане на одитния процес и тестването им в различни видове одити.


Вторият компонент “По-нататъшно укрепване на управленския и административния капацитет на Сметната палата” обхваща дейности, които подпомагат усилията на СПРБ да отговори на повишените европейски изисквания към системите за управление и обучение на персонала. За тази цел се предвижда:


 • Подобряване на дългосрочното планиране на обучението, като се

усвоят методи за по-пълно отчитане на институционалните и индивидуалните потребности за професионално развитие на персонала. Разработване и прилагане на стандарти за квалификация, обучение и развитие на персонала, които да определят процедурите за управление и планиране на съответните процеси.


 • Преглед и оценка на съществуващите управленски и административни системи в СПРБ и териториалните й поделения. Подготвяне на предложения за подобряване на комуникационната система на СПРБ в съответствие с добрите европейски практики. Разработване на комуникационна стратегия и прилагането й в практиката на СПРБ и териториалните поделения.
 • Усъвършенстване на системата за контрол на качеството на одитната дейност на основата на опита на ВОИ на Германия и Испания. Предлагане на нови механизми за повишаване на ефективността и ефикасността на съществуващата система за контрол и осигуряване на качество на одитната дейност. Разработване на решения за специфични казуси при прилагането на системата в одитната дейност на СПРБ.
 • Обучение на системните администратори, необходими за поддържане на информационните технологии на СПРБ, в съответствие с изискванията на актуализираната Стратегия за информационните технологии в СПРБ. Разработване на материали за обучение, които да се ползват от одиторите и други потребители на системата за информационни технологии (ИТ).


Третият компонент “По-нататъшно развитие на уменията на одиторите” предвижда повишаване на професионализма на одиторите за извършване на отделните видове одити. В съответствие с препоръките на Европейската комисия се отделя специално внимание за повишаване на компетенциите на одиторите за прилагане на системно базирания подход, който се основава на надеждността на системата за финансово управление и контрол на одитирания обект. Засилено е развитието на одита на изпълнението и създаването на необходимия капацитет за одит на средства от ЕС.


 • Одитът на изпълнението се извършва по критериите за икономичност,

ефективност и ефикасност, за да се гарантира, че е постигната добра стойност на парите. В тази връзка са планирани пилотни одити за оценка на изпълнението на програми и дейности, осъществявани с публични средства, в социално значими области като околната среда, здравеопазването, образованието, социалното осигуряване и публичните услуги. В съответствие с извършваната реформа в бюджетната сфера се предвижда одиторите да придобият умения за одитиране на програмни и ориентирани към резултати бюджети на министерствата и ведомствата от изпълнителната власт. Партньорите по проекта ще продължат постигнатото в рамките на приключилия туининг проект по Програма Фар 2000, като предоставят специализирани познания по широк набор от теми за одити на изпълнението.


 • Пилотни одити на средства от фондове и програми на Европейския

съюз (Фар, ИСПА, САПАРД), осъществени с експертната помощ на одитори от Европейската сметна палата (ЕСП), ще подпомогнат създаването на капацитет за одит на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС след приемането на България за член на ЕС. Включването на ЕСП в тази дейност ще гарантира прилагането на принципи, методи, подходи и критерии, които отговарят на изискванията на ЕС за външния одит.


 • По проекта се осигурява експертна помощ за извършването на специфични

одити на държавни и държавногарантирани кредити от международни финансови институции за изграждането на големи инфраструктурни обекти (Международното летище – София, метрото в София и др. ). В условията на висока кредитна и инвестиционна активност на местни и чуждестранни субекти в България особено внимание се отделя на организацията и специфичните подходи при одита на публично-частни партньорства за изграждането на големи инфраструктурни обекти (например пътни артерии, мостове и др.). Това е основа за развитието на превантивната функция на СПРБ при оценка на проектите, изпълнявани от публично-частни партньорства.


 • Пилотни одити на финансовото управление на изпълнението на републиканския бюджет, бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, държавното обществено осигуряване и отделни министерства ще повишат уменията на одиторите в съответствие с добрите европейски практики. Специално внимание ще се отдели на оценката на контролната среда, риска и анализа на паричните потоци. В одитната практика ще се тестват и специално разработените правила и процедури за одит на изпълнението на бюджети.
 • Одиторите от териториалните поделения на СПРБ ще бъдат

подпомогнати от краткосрочни експерти от ВОИ на Испания при извършването на одити на финансовото управление на бюджетите и заверка на годишните финансови отчети на различни по големина общини.


Четвъртият компонент се отнася до осъществяването на втория етап от създаването на системата за информационни технологии на Сметната палата.


Първият етап на изграждането на системата е изпълнен в рамките на предходния проект по Програма Фар 2000. По инвестициония компонент на настоящия проект ще се проведе търг по процедурите на Фар и ще се сключи договор за доставка на компютърно оборудване и софтуерни програми, необходими за втория етап на изграждането на ИТ системата. По туининга ще се предостави експертна помощ за преразглеждане на Стратегията за информационните технологии на СПРБ и ще се направят предложения за подобряването й до Съвета за информационни технологии на СПРБ. Освен това ще се окаже подкрепа при:


 • анализа на първия етап от създаването на ИТ системата на СПРБ и подготвянето на техническата спецификация на основата на актуализираната стратегия за информационните технологии и потребностите на СПРБ;
 • изграждането на втория етап от ИТ системата на СПРБ и

териториалните й поделения. Краткосрочни ИТ експерти от ВОИ на Федерална република Германия ще консултират българските си колеги по технически проблеми, възникващи в процеса на инсталирането на хардуера и софтуера. Специално внимание ще се отдели на създаването и преструктурирането на локалните мрежи в СПРБ и териториалните поделения за постигане на съвместимост между тях. Ще се оцени предоставеното обучение по новите софтуерни пакети и при необходимост ще се окаже помощ за неговото подобряване.


Резултати


 • По-нататъшно развитие на правната рамка на външния одит, включително на одитните стандарти на СПРБ и указанията за тяхното прилагане, както и на Наръчника на одитора.

 • По-нататъшно укрепване на управленския и административния капацитет на СПРБ и териториалните й поделения.

 • Подобряване на уменията на одиторите при извършване на одит на изпълнението, одит на средства от ЕС и одит на изпълнението на бюджета.

 • Цялостно изграждане на информационната система на СПРБ.


Мониторинг


Проектът се наблюдава и оценява от Европейската комисия.

Делегацията на Европейската комисия в България осъществява подкрепа и редовен мониторинг на постигнатия напредък през целия период на изпълнението на проекта.


Изпълнението на проекта се координира и наблюдава и от съответни звена в Министерството на финансите на България.


Европейската комисия е изпълнителният орган на Европейската общност. Съставена е от 20 комисари, Европейската комисия има законодателна инициатива и гарантира спазването на учредителните договори. Комисията също така ръководи и прилага общата политика и следи за международните търговски взаимоотношения.
Продължителност на проекта


Съгласно чл. 2, т. 2.1. на подписания договор за туининг, проектът стартира с официалното съобщение за одобрение на Делегацията на ЕК в България от 28 октомври 2004 г.

Продължителността на туининг проекта е 22 месеца.
Туининг партньорите


Сметна палата на Република България

(бенефициент по проекта)


История

 • Конституцията на Княжество България от 1879 г. предвижда учредяването на Върховна сметна палата, която да контролира бюджета на държавата. Компетенциите й се определят със специален закон, приет от Народното събрание през 1880 г. Развитието на институцията продължава със Закона за устройството и общото управление на Върховната сметна палата от 1883 г. Две години по-късно се приема нов закон, който утвърждава независимостта на Сметната палата и разширява функциите й. През 1925 г. се въвежда принципът на децентрализация и се създават окръжни сметни палати, които се преобразуват в областни сметни палати през 1934 г.

 • Върховната сметна палата преустановява дейността си през 1947 г.

 • Възстановяването на независимия бюджетен контрол става с Конституцията на Република България от 1991 г. Съгласно чл. 91, ал. 1 на Конституцията Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнението на бюджета. Сметната палата е учредена със специален закон, приет през м. юли 1995 г. Динамичното развитие на институцията в условията на присъединяването на България към ЕС обуславя приемането на нов закон през 2001 г. Той потвърждава независимостта на Сметната палата и разширява правомощията й с възможността да одитира средства по програми и фондове на ЕС. Правната уредба на външния одит в България се привежда в съответствие с принципите на ИНТОСАЙ и изискванията на ЕС. Направените промени в Закона за Сметната палата през м. април 2004 г. подобряват взаимодействието с Народното събрание и създават възможност за по-бързо търсене на отговорност при констатиране на нарушения при използването на бюджетни и други публични средства.


Статут

Сметната палата на Република България е държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства и дейности. Тя е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита само пред Народното събрание. Има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет на страната. Дейността й се основава на принципите на публичност и прозрачност.

Основната задача на Сметната палата е да допринася за доброто управление на бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за използването на средствата съгласно принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност, и за достоверно отчитане на изпълнението на съответните бюджети.


Правомощия

Сметната палата на Република България осъществява одит на:

 • държавния бюджет, бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, бюджетите на общините и други бюджети, приемани от Народното събрание;

 • бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и управлението на тяхното имущество; самостоятелните бюджети на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други автономни бюджети; бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление, както и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет;

 • възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, дълга на общините и използването на дълговите инструменти; постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване;

 • средствата от фондове и програми на ЕС, както и изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции и други международни актове, когато е предвидено в международен акт или възложено от оправомощен орган.

Сметната палата одитира дейността по изграждане и функциониране на системите на финансово управление и контрол в бюджетните организации. Тя одитира и заверява годишните финансови отчети на бюджетните организации и може да одитира държавни предприятия с решение на Народното събрание.


Организационна структура

Дейността на СПРБ се организира в отделения и териториални поделения със сектори към тях.

Съществуват 10 отделения, ръководени от членове на Сметната палата, които са изградени на функционален признак:

 • пет отделения за финансов одит;

 • три отделения за одит на изпълнението;

 • отделение за специфични одити; и

 • отделение за правно осигуряване и развитие на нормативната база на одитната дейност.

Дирекциите “Човешки ресурси”, “Международна дейност и евроинтеграция”, “Информационни системи и технологии” и “Деловодно и стопанско обслужване” подпомагат в съответната област дейността на палатата. Отделите “Правен” , “Връзки с обществеността и издателска дейност” и “Финансово-счетоводен” са пряко подчинени на председателя на СПРБ.

Сметната палата има шест териториални поделения с центрове в София, Видин, Русе, Пловдив, Варна, Бургас, и 27 сектора към тях.


Вземане на решения

Всички решения, свързани с одитната дейност, се приемат от Сметната палата като колективен орган.


Състав

Сметната палата се състои от 11 души – председател и 10 членове, които се избират от Народното събрание за срок от 9 години.

Персоналът й наброява около 500 души : директори на териториални поделения, главни одитори, старши одитори – първа и втора степен, одитори и стажант-одитори; и административни служители - директори, началници на отдели, експерти, специалисти и изпълнители.


Върховна одитна институция

на Федерална република Германия


 • История

 • През 1714 г. пруският крал Фредерик Вилхелм І основава Главна сметна

палата, която по-късно се преименува във Върховна сметна палата. Това е независим колегиален орган за външен одит, който запазва автономност в рамките на пруската администрация. Първоначално създаден в Берлин, той се премества в Потсдам през 1818 г. Той одитира държавния бюджет, докладва своите констатации и дава експертни становища по административните реформи. През 1868 г. Върховната сметна палата на Прусия е упълномощена да одитира сметките на Северногерманската федерация. От 1871 г. тя се превръща в Сметна палата на Германския райх и одитира сметките на Райха. Съществува до 1945 г.

 • След Втората световна война поделението на Сметната палата на Райха в

Хамбург продължава своята дейност под името Сметна палата за специални задачи. През 1948 г. във Франкфурт се създава Сметна палата на Обединената икономическа област, която с приемането на конституцията получава статут на Сметна палата на Федерацията.

 • През 1950 г. във Франкфурт на Майн се учредява Федералната сметна

палата. От началото на 1998 г. се създават девет териториални служби, подчинени на Федералната сметна палата, с цел да се оптимизира държавният одит. От

1 юли 2000 г. Федералната сметна палата се намира в Бон и има клон в Потсдам в сградата на бившата Сметна палата на Райха.


Статут

Федералната сметна палата (ФСП) е върховен федерален орган, отговорен за одитирането на средствата на федералния бюджет. При осъществяването на държавното одитиране той е независим и се подчинява само на закона.

Статутът на ФСП и основните й функции се гарантират от конституцията (чл. 114, ал. 2 ). Структурата на Федералната сметна палата, назначаването на членовете й и процедурите за вземане на решение се регламентират от Закона за ФСП и допълващи го устройствени наредби. Одитните функции, обекти, критерии и процедури се съдържат в Кодекса за федералния бюджет, в Закона за принципите на бюджетиране и в други специални закони.

Федералната сметна палата представя годишен доклад, съдържащ главните констатации от одитите и препоръки, на двете камари на парламента и на Федералното правителство, както и експертизи по главните проекти и програми на правителството.


Правомощия

Федералната сметна палата проверява:

 • финансовото управление на федерацията, нейните отделни имуществени фондове и федералните организации;

 • публичните корпорации, създадени с федерален закон (напр. федералните служби по заетостта), включително федералните предприятия, създадени на същото законово основание;

 • институциите за социално осигуряване, създадени с федерален закон или закон на дадена провинция, които получават безвъзмездни или гарантирани средства от федералното правителство;

 • дейностите на федерацията в частните предприятия, в които тя е акционер (с одитен подход, отговарящ на търговските принципи).

Федералната сметна палата може също така да осъществява проверки на органи или трети страни извън федералната администрация, които получават или управляват федерални средства.


Организационна структура

Федералната сметна палата се състои от девет дирекции за одит и 52 отдела за одит. Административните функции на управление се осъществяват от дирекция към президента на палатата. Одитните дирекции се ръководят от главни одитни директори и включват няколко одитни отдела. Във всяка одитна дирекция има отдели за управление и за подпомагане на одитната дейност. Одитните отдели се ръководят от директори, които са членове на ФСП.

Федералната сметна палата има 9 териториални служби в: Берлин, Франкфурт, Хамбург, Хановър, Кобленц, Кьолн, Магдебург, Мюнхен и Щутгарт.


Вземане на решения

Одитните решения се приемат от колегии, съставени от главния одитен директор и одитни директори. В някои случаи се формират колегиуми от трима членове, както и с участието на президента или вицепрезидента. Ако и тристранният колегиум не достигне до съгласие, въпросите се разглеждат в т.нар. Голям сенат на ФСП, който е главният орган за вземане на решения. Състои се от 16 членове: президента, вицепрезидента, всички главни одитни директори, трима одитни директори и двама докладчици. Освен Големият сенат, Законът за ФСП предвижда като органи на институцията, и сенатите на одитните дирекции, които също вземат решения. Те са съставени от главния одитен директор, всички директори на одитни отдели и един одитен директор от друга дирекция. Тези органи са създадени да приемат решения в случаи на различни мнения между колегиумите или между дирекциите, които не са толкова значими.


Състав

Федералната сметна палата се състои от членове (президента, вицепрезидента, главните одитни директори и одитните директори), одитни мениджъри, одитори и административно-технически персонал. ФСП има 700 служители. В нейните регионални служби има 886 служители.


Върховна одитна институция

на Испания


История

 • Началото датира в средните векове. През 1436 г. дворецът на Толедо създава

Счетоводна къща във Валядолид, а статутът на Централна счетоводна къща, предоставен й от Хуан ІІ, от 1437 до 1442 г. насочва към корените на Сметната палата. Католическата монархия я разделя на Централна къща за приходите и за счетоводството. През ХVІ век Филип ІІ основава Сметна палата, която да решава по законен начин въпросите на икономическото и финансовото управление. Тази тенденция е продължена през ХVІІІ век от Филип V, който създава правила за управлението и контрола на централните приходи. През 1828 г. се основава Висша сметна палата, на която законът от 1851 г. възлага нови отговорности, свързани с финансовото одитиране на държавната администрация. През 1870 г. се приема закон за създаването на Сметна палата на Кралството, който действа до учредяването на Върховна палата на публичните финанси, която включва външния и вътрешния контрол на публичния сектор.

 • С Конституцията от 1931 г. се създава Сметна палата на Републиката. В

съответствие с променените политически условия през 1953 г. се приема нов закон, който да регламентира организацията, функциите и процедурите на Сметната палата на Кралството, изменен през 1961 г. Сметната палата се утвърждава като орган за външен одит, който информира държавния глава и парламента.

 • Конституцията от 1978 г. определя Сметната палата като важен елемент на

парламентарната монархия.


Статут

Създадена с Конституцията от 1978 г., Сметната палата на Испания е контролен орган извън изпълнителната власт за проверка и предоставяне на надеждна информация за управлението на публичните приходи и разходи по независим и обективен начин. Съгласно чл. 136 от Конституцията на Испания Сметната палата е върховна одитна институция, отговорна за одитиране на финансовите отчети и икономическото управление на държавата и публичния сектор. Тя се отчита пряко на парламента ( Главните кортеси) и изпълнява функции за проверка и заверяване на общия държавен бюджет.

Сметната палата, без да накърнява собствената си юрисдикция, внася в парламента годишен доклад за всички нарушения, които според нея са извършени. Членовете на Сметната палата са независими и несменяеми като съдиите.

Текстовете в конституцията са доразвити в Закона за създаването и организацията на Сметната палата, приет на 12 май 1982 г., и в Закона за функционирането на Сметната палата от 5 април 1988 г.


Правомощия

Сметната палата изпълнява две функции: одитна и съдебна.

 • Одитната функция е свързана с осъществяването на външен, постоянен и окончателен одит на икономическата и финансовата дейност на публичния сектор.

Публичният сектор в Испания обхваща държавната администрация, автономните общини, местните корпорации, органите на социалната сигурност, автономните публични агенции, държавните корпорации и други публични организации. Сметната палата също така осъществява контролни дейности по отделни въпроси. Тя гарантира, че икономиката и финансовата дейност на публичния сектор изпълнява програми, които са в съответствие с принципите на законност, ефикасност и икономичност.

 • Съдебната функция е отговорността за вземане на съдебно решение при нарушаване на отчетността от лица, които управляват публични средства или имущество. Сметната палата на Испания е съд с юрисдикция на цялата територия на страната. Тази функция е във връзка с финансовите отчети, които са задължени да представят лицата, отговорни за събирането, администрирането, управлението и използването на публични стоки, средства или активи. Тя не предвижда съдебно решение по въпроси от компетентността на Конституционния съд или въпроси, които попадат под юрисдикцията на съдилищата по административното правосъдие.


Организационна структура/ Вземане на решения

Органи на Сметната палата са: президентът, пленумът, ръководният комитет, одитният сектор, съдът, бордът за одит, прокуратурата и главният секретариат.

 • Президентът упражнява върховна власт по отношение на персонала на

Сметната палата.

 • Пленумът се състои от 12 одитни съветници, единият от които е

президентът, и от прокурора на палатата. Техните резолюции изразяват волята на институцията. Шест от одитните съветници се избират от Конгреса на депутатите, другите шест – от Сената, за срок от девет години. Пленумът осъществява одитната функция, разглежда конфликтни въпроси, произтичащи от съдебната функция на палатата, и обжалвания на административни решения на другите органи на палатата, извършва всички други функции, регламентирани в Закона за осъществяването на одитната функция на палатата.

 • Ръководният комитет включва президентът на Сметната палата и

президентите на двата сектора – одитния и съдебния, както и главния секретар, който отговаря за административните функции. Ръководният комитет приема програма за работата на персонала на палатата, налага дисциплинарни наказания в случаи на сериозни нарушения от страна на служителите, разпределя задачите между одитния и съдебния сектор и назначава делегирани следователи в съдебното производство на палатата.

 • Одитният сектор се състои от президент и съветници, които отговарят за

секторните и териториалните отделения. Секторът отговаря за проверката на счетоводните практики на организациите в публичния сектор и за проверка и заверка на финансовите отчети на организациите, одитирани от палатата.

 • Съдебният сектор има също президент и одитни съветници, които като

органи от първа инстанция или съдии в съдилищата на палатата, са отговорни за разглеждане на съдебни дела. Освен одитните съветници, които разглеждат на първа инстанция и приемат решение за отчетите, органи са и съдилищата на Сметната палата, в които влизат президентът на съдебния сектор и двама одитни съветници. Наред с другите въпроси, те разглеждат апелативните жалби по решения на одитните съветници.

 • Прокуратурата на палатата е функционално независима от министъра на

правосъдието и включва прокурора на палатата и съдебни адвокати. Съгласно конституцията те предприемат действия за защита на законността и правата на членовете на обществото, като отстояват интересите на обществото в правораздаването.


За допълнителна информация, свързана с изпълнението на проекта, може да се обръщате към:


АКСЕЛ ЦЕНТНЕР,

съветник по туининг проекта в Сметната палата

на Република България


тел. (359 2) 981 8799

E-mail: Axel_Zentner@web.de

София, Ул. “Екзарх Йосиф” 37

Сметна палата на Република България


Свързани:

Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconРепублика българия европейски съюз сметна палата Делегация на Европейската комисия в България
Туининг-проектът1 “По-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор”, финансиран по Програма фар...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Фар на Европейския съюз, бюджетна линия bg 2005/017-353. 10. 01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconИзпълнителна агенция по Програма Фар bg2006/018-164. 05. 01 „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия Фаза 3
Постановление №55 на мс от 12. 03. 2007 г за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconОбяв а
Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма фар на Европейския съюз, селсензор оод (наименование на бенефициента) със...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconРепублика българия сметнапалат а дирекция "Връзки с обществеността и издателска дейност" Тел./факс: 981 75 43
Семинар по туининг проекта по Програма фар на Европейския съюз за по-нататъшното развитие на независимата институция за външен одит...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconДо г-жа зина андреева директор на дирекция
Учебно пътуване за придобиване на практически познания и опит за работата на Германската eures, по Туининг проект по Програма фар...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconПроект bg 2005/017- 454. 02. 01-25, финансиран от Европейския съюз по програма фар трансгранично сътрудничество
Правни изисквания и стандарти на ес по отношение на строителството в туристическата индустрия и внедряването на изисквания за околната...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconПроект bg 2005/017- 454. 02. 01-25, финансиран от Европейския съюз по програма фар трансгранично сътрудничество
Правни изисквания и стандарти на ес по отношение на строителството в туристическата индустрия и внедряването на изисквания за околната...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconПроект на програма фар 2006/018-343. 03. 04
Проект на програма фар 2006/018-343. 03. 04 „подобряване на системата за контрол на растителната защита в българия и прилагане на...
Туининг проект по Програма Фар на Европейския съюз София, 2005 г iconПроект „Многостранното физическо развитие – път към цялостното изграждане на личността
На основание чл. 1, ал. 1 и чл. 7 от Постановление №55 на мс от 12 март 2007 г за условията и реда за определяне на изпълнител от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом