Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити
ИмеБългарско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер58.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.actuarybg.org/_wp_/wp-content/uploads/2011/02/Pravilnik-Izpiti-v4-2010.doc

Правилник за организиране и явяване на изпити

Приложение 1


БЪЛГАРСКО АКТЮЕРСКО ДРУЖЕСТВО


ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ 1. Правила за организиране на изпитите от Програмата за обучение на актюери на БАД

 1. Българското Актюерско Дружество организира и провежда изпити по Програмата за обучение на актюери.

 2. БАД организира и провежда ежегодно две изпитни сесии – пролетна и есенна.

 3. Комисията по Квалификация на свое родовно заседание взима решение за:

- изпитите, които ще се провеждат през всяка изпитна сесия;

- датата, часът и мястото на всеки изпит;

- изпитната комисия за всеки изпит.

 1. Изпитната комисия по всеки модул се състои от трима членове. Членове на изпитна комисия могат да бъдат само редовни членове на БАД, положили всички изпити от учебната програма и/или хабилитирани преподаватели по актюерство, застраховане, статистика и инвестиции.

 2. Датата и часът на всеки изпит от Програма се обявяват на интернет страницата на БАД не по-късно от:

- 31 май на текущата година за всички изпити от есенната сесия на текущата година;

- 30 ноември на текущата година за всички изпити от пролетната сесия на следващата година.

 1. Кандидатите за обучение следва да са завършили висше образование със степен не по-ниска от “бакалавър” или да са студенти по която и да е от областите: математика, информатика, инженерни науки, икономика. Необходимият минимум математическа подготовка включва познания в рамките на курс по математически анализ (диференциално и интегрално смятане), теория на вероятностите и математическа статистика от висше учебно заведение. Студентите, които учат в акредитирани висши училища също имат право да кандидатстват за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки, при условие че имат необходимите минимални познания.

 2. Кандидатите за обучение трябва да попълнят формуляр за участие и да го изпратят на на електронния адрес на БАД.

 3. Кандидатите за участие трябва да заплатят такса за обучение в зависимост от формата на обучението (редовна или дистанционна) и модула, в който желаят да участват.

 4. Таксата за редовна форма на обучение покрива лекционния курс, лекционни материали и явяване на един изпит по съответния модул. Таксата за дистанционно обучение покрива лекционни материали и явяване на един изпит по съответния модул.

 5. Материалите съдържат синтезирана информация по основните застъпени теми в учебната програма. За пълноценна подготовка се препоръчва кандидатите да ползват и допълнителна специализирана литература

 6. Получаването на лекционните материали става в офиса на БАД на предварително определени дати, след предоставяне на документ за платена такса.

 7. Всеки участик има право да се явява на изпит по един модул неограничен брой пъти.

 8. Всеки участник, който желае да се яви повторно на изпит, трябва да заплати такса за повторно явяване на изпит.

 9. Всеки участник, който желае да се яви на изпит подава Заявление за явяване на изпит на електронния адрес на БАД, не по-късно от един месец преди датата на изпита.

 10. Комисията по квалификация си запазва правото да не проведе обявения изпит, ако един месец преди датата на изпита има по-малко от 5 подадени заявления за явяване на изпит.

 11. До три седмици преди датата на изпита Комисията по квалификация изпраща лично до заявилите участие потвърждение за участие в изпита или съответно уведомление за отмяна на изпита.

 12. При отмяна на изпит, съгласно т. 15, Комисията по квалификация провежда изпит по този модул през една от следващите две изпитни сесии, независимо от броя на подадените заявления.
 1. Правила за провеждане и оценяване на изпитите от Програмата за обучение на актюери на БАД

 1. Комисията по квалификация изготвя тематичен конспект за всеки един изпит от Програмата за обучение на актюери. Конспектите за всеки модул се публикуват на интернет страницата на БАД.

 2. Определената изпитна комисия за всеки модул изготвя изпитна тема и правила за оценяване на изпита. Изпитната тема трябва да е съобразена с тематичния конспект за съответния модул и може да съдържа въпроси и задачи от “затворен” или “отворен” тип. Изпитната комисия по своя преценка определя колко въпроса от „отворен“ и „затворен“ тип да включи в изпитната тема. Броят на въпросите от „отворен“ и „затворен“ тип се посочва на изпитната тема по съответния модул.

 3. Въпросите от изпитната тема са с различна тежест. Броят точки, който носи всеки един въпрос е посочен на изпитната тема и се определя по преценка на изпитната комисия за съответния модул.

 4. Въпросите от “затворен” тип имат по няколко възможни отговора, от които само един е верен. Участниците получават пълния брой точки, ако са посочили верния отговор и не получават точки, ако са посочили грешен отговор.

 5. На въпросите от “отворен” тип участниците трябва да дадат изчерпателен отговор в свободна форма. Критериите за оценяване на въпросите от „отворен“ тип се определят от изпитната комисия по съответния модул. При оценката на въпросите от „отворен“ тип изпитната комисия преценява дали на въпроса е отговорено пълно и точно и поставя оценка в зависимост от критериите за оценяване.

 6. Всеки изпит е писмен и анонимен.

 7. Участниците се явяват на изпита с калкулатор и комплект статистически таблици и таблици за смъртност. Комплектът с разрешените статистически таблици и таблици за смъртност се дава на всеки участник при записването в Учебната програма. Не се разрешава използването на други допълнителни материали извън посочените по-горе.

 8. При провеждане на всеки изпит присъстват поне двама квестори. Квесторите следят за коректното провеждане на изпита. В случай на констатиране на нарушение на правилата за провеждане на изпита, по своя преценка, квесторите имат право да анулират работата на участника, нарушил правилата. Анулирането на работата се посочва в протокола от изпита.

 9. На изпитите могат да присъстват наблюдатели, след предварително съгласуване с комисията по квалификация.

 10. Продължителността на изпита по всеки модул е:

  1. Модул 1 – 120 минути;

  2. Модул 2 – 120 минути;

  3. Модул 3.1 – 120 минути;

  4. Модул 3.2 – 120 минути;

  5. Модул 4 – 120 минути;

  6. Модул 5.1 – 150 минути;

  7. Модул 5.2 – 150 минути;

  8. Модул 5.3 – 150 минути;

 11. След приключване на изпита, участниците предават на квесторите изпитната си работа и запечатан плик със своето име.

 12. Всеки въпрос/задача от изпитната тема се оценява независимо поне от двама членове на изпитната комисия. В случай че има разминаване в оценките, изпитния въпрос/задача се преразглежда от цялата комисия.

 13. След оценката на изпитните работи изпитната комисия изготвя подробен протокол с резултатите на всеки участник. Изпитната комисия отваря пликовете с имената на участниците в изпита след изготвянето на протокола за изпита. След отварянето на пликовете, имената на участниците се вписват в протокола.

 14. Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра и се подписва от всички членове на изпитната комисия. Единият екземпляр на протокола се съхранява в архива на Комисията по квалификация, а вторият екземпляр – в офиса на БАД.

 15. За успешно положен се счита изпит, в който участникът е получил не по-малко от 60 процента от точките, предвидени за съответната изпитна тема.

 16. Резултатите от изпита се обявяват не по-късно от седем календарни дни след изготвянето на протокола.

 17. Всеки участник получава лично резултата от своя изпит на посочен от него електронен адрес.
 1. Ред и начин за разглеждане на изпитна работа

 1. Всеки участник има право да разгледа своята изпитна работа и начина, по който е оценена. За целта е необходимо да изпрати е-мейл на електронния адрес на БАД не по-късно от две седмици след обявяване на изпитните резултати.

 2. Участникът разглежда изпитната си работа в присъствието на двама членове на изпитната комисия по съответния модул.

 3. Участникът има право да задава въпроси на членовете на изпитната комисия, относно начинът на оценяване.
 1. Получаване на Диплома

 1. Всеки участник, който е издържал успешно всички изпити от Учебната програма получава диплома от Българското Актюерско Дружество за квалификация и правоспособност в актюерските науки и приложението им в застрахователната дейност, осигуряването и управлението на инвестициите.

 2. Студентите, които успешно са издържали професионалните актюерски изпити получават Диплома след придобиване на образователна квалификационна степен “магистър” или “бакалавър” от съответното акредитирано висше училище.Преходни и заключителни разпоредби


 1. Правилникът е приет на редовно заседание на Комисията по квалификация, проведено на 20.06.2005 и изменен и допълнен на редовно заседания на Комисията, проведени на 25.06.2008 г., 18.09.2008 г. и 02.06.2010 г.

Правилник за организиране и явяване на изпити

Свързани:

Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити icon3 Българско акционерно минно дружество "Бъдеще"
Българско акционерно дружество "Гранитоид" за електрически, индустриални и минни предприятия
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconБългарско дружество за защита на птиците
Природозащитна бригада „атанасовско езеро 2012” се организира по проект „живот за бургаските езера” към програма life+ на ес изпълняван...
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconПротокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество
Днес, 27. 02. 2010г., в гр. София, се проведе Учредително Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconБългарско кристалографско дружество
От съвместно заседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconУстав на българско дружество по главоболие и болка
Настоящият устав урежда основните положения, условията за членство, организацията на дейността и управлението на сдружение с нестопанска...
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconПротокол от трето общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Днес, 10. 2011г., в гр. София, се проведе Учредително Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconСдружение българско дружество на англицистите (бда)
Българско дружество на англицистите (бда) е доброволно сдружение с идеална цел на български граждани с изявени научно-професионални...
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconУчебен план за придобиване на квалификация по професия
Прием: Завършено средно образование или придобито право за явяване на Държавни зрелостни изпити
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconУстав на българско дружество за връзки с обществеността наименование на сдружението
Българско дружество за връзки с обществеността (на английски език Bulgarian Public Relations Society, съкратено бдво, съотв. Bprs)...
Българско актюерско дружество правилник за организиране и явяване на изпити iconПравилник за организацията и дейността
Доброволен пенсионен фонд Алианц България” /наричан по-долу за краткост “Правилник”/ се прилага от “Пенсионноосигурително дружество...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом