Становище относно
ИмеСтановище относно
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер35.61 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.sbaloncology.bg/assets/files/Nauka-SDO/1-dimitrov.doc
СТАНОВИЩЕ


Относно: Конкурс за „доцент” по специалността „Онкология” с шифър 03.01.46 обявен в ДВ от 01.07.2011г за нуждите на Клиниката по хирургия към Междуобластен диспансер за онкологични заболявания „Д-р М.Марков”, гр.Варна, при единствен явил се кандидат за позицията д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м.

На конкурса д-р Георги Кобаков се представя с общо 129 научни труда.

От тях: дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” успено защитена 2005г;

Три монографии – в първата „Заболявания на панкреаса – хирургично лечение” по редакцията на Д.Дамянов, той е съавтор на глава „Оперативни технически възможности за овладяване на болката при напреднал нерезектабилен рак на панкреаса”,стр.339-348. Във втората „Чернодробни метастази от колоректален рак – диагностика и лечение” по редакцията на Д.Костов и Г.Кобаков, той е автор на четири глави и съавтор на шест глави, и третата монография „ А colour Atlas of liver resections” е направена само от Д.Костов и Г.Кобаков;

Педесет и две статии отпечатени в Български и чужди научни списания – от тях на 20 е автор и на 32 съавтор; седем статии отпечатени в реномирани чуждестранни списания, като на две от тях е автор и на другите две съавтор; резюмета на 12 доклада изнесени на конгреси в чужбина и отпечатени като допълнение в реномирани международни научни списания, на 8 от тях е автор и на 4 съавтор, и резюмета на 58 доклада изнесени на конгреси, конференции и симпозиуми у нас, като на 12 от тях е автор и на 46 съавтор.

Д-р Георги Кобаков е цитиран 14 пъти в чужди и български списания, а импакт фактора от публикуваните статии и резюмета в чуждестранни научни списания е общо 33.991, като неговия личен импакт фактор от тях е 16.289.

Д-р Георги Кобаков прави най-голямото проучване у нас върху създаването и функционирането на илеален тазов резервоар с илеоанална анастомоза след тотална проктоколектомия при болни с улцерозен колит и фамилна аденоматозна полипоза. При тази операция той укрепва вътрешният анален сфинктер чрез използуване на демукозиран сегмент от ректалния остатък. Постигнатите много добри резултати са обективизирани посредством съвременни апаратни методи:рентгенокинематография, динамична дефекография, ехография, анална тонометрия и електромиография. Освен направената функционална оценка на състоянието на оперираните болни е направил и икономически анализ на проведеното консервативно лечение.

Под редакцията на Д.Костов и Г.Кобаков е издадена първата у нас монография „Чернодробни метастази от колоректален рак-диагностика и лечение”. В нея е представен ясен и съвременен алгоритъм за диагностиката и лечението на чернодробните метастази от колоректален карцином. Описани са освен стандартните чернодробни резекции и сегментните резекции, като е отделено специално внимание на резекцията на първи чернодробен сегмент, която се счита за най-трудна и рискова чернодробна операция.

Нещо повече, всички чернодробни резекции за метастази от колоректален карцином са систематизирани и илюстровани в цветен атлас направен от Д.Костов и Г.Кобаков. Тази монография е единствена у нас и тя може да служи като настолно практическо ръководство за всички, които извършват чернодробни резекции. При рак на главата на панкреаса е въведена модифицирана техника за анастомозиране между ductus pancreaticus communis и йеюнума и са постигнати изключително добри следоперативни резултати.

Д-р Георги Кобаков разглежда актуалните въпроси при хирургичното лечение на рака на дебелото и право черво. Отчита ефекта от приложението на сфинктеросъхраняващите операции при използуване на гладкомускулна сфинктеропластика за постигане на по-добра континентност.

Анализирани са различните оперативно-технически възможности за контрол на болката при пациенти с нерезектабилен рак на панкреаса.

Интерес представляват казуистичните описания на някои злокачествени и доброкачествени заболявания.

В тях е представена нозология с конкретно научно-практическо значение, която е до известна степен специфична и сравнително рядка за нашата страна и за клиничната медицина в световен мащаб.

Д-р Георги Кобаков представя 8 болни с невроендокринен тумор на апендикса, една болна със солитарна метастаза в слезката от малигнен меланом на кожата, един болен с голям липосарком на големия оментум и един случай със злокачествен апудом на панкреаса, съчетан с Кушинг синдром. Той съобщава за успешна лапароскопска холецистектомия при болна с рядко срещаната аномалия situs viscerum inversus totalis. Подчертава значението на познаването от страна на хирурзите и общопрактикуващите лекари на клиничната картина и адекватното лечебно поведение при болни с диверзионен колит. Представя болна с актиномикоза на апендикса, при която първоначалната диагноза е болест на Крон, а по-късно корегирана въз основа на резултата от специфичното хистологично изследване на оперативния материал.

Д-р Георги Кобаков има и преподаватеска дейност в УНС по Хирургия към Катедра по клинични дисциплини на Дентален факултет към МУ „Проф.Параскев Стоянов”, гр.Варна.


Заключение: Представените научни трудове за становище на

Д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. надхвърлят много изискванията за доцент, затова предлагам на уважаваните от мен членове на научното жури да гласуват единодушно при избирането му за доцент.


30.09.11г. С уважение:

Гр.София Проф.д-р В.Димитров д.м.н.

Свързани:

Становище относно iconОтносно „Позиция на еиск във връзка с подготовката на Конференцията на ООН за устойчивото развитие (Рио+20) (допълнение към становище)
На 17 януари 2012 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с член 29, буква а от Реда и условията за...
Становище относно iconЕкспертно становище
Относно : проект на бдс 15 „Българско бяло саламурено сирене”, предоставено за експертно становище за широко обществено обсъждане...
Становище относно iconСтановище на: Българска туристическа камара Относно: Фактуриране на туристически услуги при туроператори/турагенти
Бтк изготви това становище, за да улесни тълкуването и прилагането на закона и да подпомогне членовете си да работят безпроблемно...
Становище относно iconСтановище на българската стопанска камара относно
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява следното становище по проекта на Национална енергийна стратегия,...
Становище относно iconБългарски зъболекарски съюз
Относно: Становище относно приемането на медико-технически стандарт "Зъботехника"
Становище относно iconЕвропейски парламент 2009 2014
Относно: Мотивирано становище от Камарата на Общините на Обединеното Кралство относно предложението за регламент на Съвета относно...
Становище относно iconЕвропейски парламент 2009 2014
Относно: Мотивирано становище от Камарата на представителите на Република Малта относно предложението за регламент на Съвета относно...
Становище относно iconЕвропейски парламент 2009 2014
Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане...
Становище относно iconОбщинскисъвет варна
Относно: Приемане на становище от Федерация “Царство България” относно събитията в гората България в Израел
Становище относно icon16. 11. 2006г. Становище относно
Относно: предложения и бележки по проектА на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети от 26. 09....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом