Програма за управление и развитие на Столична община пурсо
ИмеПрограма за управление и развитие на Столична община пурсо
страница1/6
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.79 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/images/VEI_Sofia_Dalgosrochna_last_10.09.doc
  1   2   3   4   5   6

СЪДЪРЖАНИЕ


1.ВЪВЕДЕНИЕ 4

2.ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОДПВЕИ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ. 6

3.ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 9

4.ПРАВНА СРЕДА И СЪЩЕСТВУВАЩИ СХЕМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ В БЪЛГАРИЯ. 11

5.ПОТЕНЦИАЛ НА ВЕИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 12

6.ИНСТРУМЕНТИ НА МЕСТНА ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДПВЕИ 13

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН 14

8.КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТЕТНО УСВОЯВАНЕ НА ВЕИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД, БАЗИРАНО НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОЦЕНКА НА НАЛИЧНИЯ МЕСТЕН ПОТЕНЦИАЛ 16

9.ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ОДПВЕИ 17

10. ФИНАНСИРАНЕ НА ОДПВЕИ. 29

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31

12. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 32

Приложение 1 34

Приложение 2 43ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ДОКУМЕНТА


План за развитие на Столична община ОПР

Програма за управление и развитие на Столична община ПУРСО

Национална дългосрочна програма за насърчаване

използването на ВЕИ в България 2005-2015 г. НДПВЕИ

Закон за енергийната ефективност ЗЕЕ

Закон за възобновяемите и алтернативните източници

и биогоривата ЗВАЕИБ

Закон за опазване на околната среда ЗООС

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух ЗОЧАВ

Европейски съюз ЕС

Европейска общност ЕО

Европейска комисия ЕК

Страни членки СЧ

Енергийна ефективност ЕЕ

Възобновяеми енергийни източници ВЕИ

Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници ОКПВЕИ

Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници ОДПВЕИ

Договор за енергоспестяване с гарантиран резултат ЕСКО

Министерство на икономиката и енергетиката МИЕ

Министерство на околната среда и водите МОСВ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството МРРБ

Агенция за енергийна ефективност АЕЕ

Държавна агенция за енергийно и водно регулиране ДКЕВР

Национална електрическа компания НЕК

Агенция за информационни технологии АИТ 1. ВЪВЕДЕНИЕ


Производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) има добре известни ползи както в Европейския съюз (ЕС), така и в България. Тези ползи са анализирани многократно в редица доклади на Европейската комисия (ЕК), както и в основни стратегически документи на национално ниво и могат да се обобщят в следните направления:

 • подобряване на сигурността на енергийните доставки;

 • повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи технологии за оползотворяване на ВЕИ;

 • намаляване на емисиите на парникови газове основно от енергийния сектор;

 • намаляване на националните и регионални емисии на замърсителите;

 • подобряване на икономическите и социалните перспективи за регионално развитие.

Европа се ориентира към нова обща енергийна политика, като постановките одобрени на европейско ниво представляват пакет от интегрирани мерки за преориентиране на икономиките на държавите членки към ефективно използване на енергията от нисковъглеродни източници и повишаване на енергийната ефективност. Новата енергийна политика на ЕС е продиктувана от промените в климата, които особено в последните години отправят все по-тревожни сигнали за човечеството. Глобалните предизвикателства свързани с околната среда изискват отговор и действия на глобално, регионално, национално и местно ниво. Към страните членки (СЧ) се поставят все по-високи изисквания за увеличаване дяла на възобновяемата енергия в крайното енергийно потребление. Тези изисквания се регламентират с редица правни норми на първичното и производно право на ЕС и се транспонират в националните политики и законодателства на страните членки. Политиката за чиста енергия споделя фундаментални цели с широк диапазон политики на Общността, като най-съществените от тях са: насърчаване на конкурентоспособността и трудовата заетост, осигуряване на достъп до основни стоки и услуги и укрепване на ЕС като партньор в устойчивото развитие. Енергията от ВЕИ и енергийната ефективност са в състояние да окажат силно въздействие върху предизвикателствата, пред които са изправени другите секторни политики. В тази връзка на ниво Европейски съюз се прилага координиран подход в голям диапазон политики на Общността, които оказват въздействие върху рационалното използване на енергията.

Основните цели на пакета „Климат – енергетика” са:

 • 20% намаляване на емисиите на парникови газове ( 30% - при постигане на глобално споразумение) до 2020 г. спрямо базовата година по протокола от Киото;

 • 20% увеличение на енергийната ефективност;

 • 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС до 2020 г.;

 • 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г.

В решаването на въпросите свързани с изменението на климата съществен принос имат както държавните и местни институции, така също и бизнесът, академичните и научни среди, неправителствените организации, гражданите.

По отношение оползотворяването на енергията от ВЕИ страната ни е поела индивидуален ангажимент, който е документиран в договора за присъединяване към ЕС: към 2010 г. 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия да бъде произведено от ВЕИ спрямо базовата 2005 г. Към днешна дата предложената индикативната цел от ЕК за България е 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от ВЕИ. Това предложение е прието на правителствено ниво и е залегнало в проекта на нова енергийна стратегия на България до 2020 г.

Изпълнението на ангажиментите на страната ни, свързани с реализирането на националната индикативна цел за ВЕИ, рефлектират пряко върху дейността на общините и местната власт, във връзка с произтичащите законови задължения и пакета от нормативните изисквания за регионално и секторно развитие. Въздействията върху околната среда изискват отговор и конкретни действия както на национално, така също и на регионално и местно ниво, съобразени с конкретната локална среда на всяка община.


 1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОДПВЕИ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ.


2.1. Основание за разработване

Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2009 – 2013 г. (ОДПВЕИ) е разработена на основание чл.7 ал.1 от Закона за възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива (ЗВАЕИБ) и във връзка с „Приоритет 2: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на природни и възобновяеми енергийни източници” от Програмата за управление и развитие на Столична община.

При разработването на програмата са отчетени и приоритетите, залегнали в следните основни документи за развитие на София:

 • Регионален план за развитие на Югозападен район 2007 – 2013 г.

 • План за развитие на Столична община 2007 – 2013 г.

 • Програма за управление и развитие на Столична община за периода 2008 – 2011 г.,

с отчитане на целите в следните документи със стратегическо значение за Република България:

 • Национална стратегическа референтна рамка през периода 2007 – 2013 г.

 • Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г.

 • Стратегия за развитие на област София (столица)

 • Концепция и проект за нова енергийна стратегия на България до 2020 г.

 • Проект на Национална стратегия за околна среда за периода 2009 – 2018 г.

 • Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ в България 2005-2015 г. (НДПВЕИ)

 • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомаса за периода 2008 – 2020 г.

 • Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.


За реализирането на програмата са необходими общо 30 962 448 лв.


  1. Обхват на ОДПВЕИ

Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2009 – 2013 г. отразява общата държавната политика за насърчаване оползотворяването на ВЕИ в България. Програмата по характер е „секторна”. С нея са формулирани дългосрочни стратегически цели и са определени приоритети на общината за ускоряване прилагането на икономически целесъобразни проекти. Програмата предвижда:

 • възлагане и разработване на подробни анализи за потенциала на достъпните ВЕИ в региона в съответствие с нормативните изисквания на чл.8 от ЗВАЕИБ и Наредба №16-27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници. Анализите ще се извършат за конкретни проекти и ще се базират на предварителния анализ на общия потенциал на ВЕИ в общината, реализиран през 2008 г.;

 • разработване и прилагане на схеми за насърчаване използването на ВЕИ и биомаса в зависимост от специфичните условия в общината;

 • етапно реализиране на проекти за оползотворяване на потенциала

на ВЕИ в условията на съществуващата специфична, правна и инвестиционна среда в България;

 • интегриране на целите на програмата в стратегическите цели за икономическо и социално развитие на Столична община, дефинирани в стратегията и плана за развитие на регион София.

 • механизъм за организиране, функциониране, поддържане и актуализиране на публична информационна система на територията на общината съгласно чл.3, т.3 от ЗВАЕИБ;

 • планирани дейности, свързани с информационни кампании за населението на общината по използване на ВЕИ.

  1. Съдържание на ОДПВЕИ

Програмата съдържа:

 1. Главна (обща) стратегическа цел за периода 2009 - 2013 г. за насърчаване използването на потенциала на ВЕИ.

 2. Специфични стратегически цели за оползотворяване потенциала на достъпните ВЕИ в района на София.

 3. Правен анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на насърчаване използването на ВЕИ в България.

 4. Данни от предварителна оценка на потенциала на разполагаемите ВЕИ, извършена на подготвителен етап преди разработването на програмата.

 5. Класификация и описание на мерките за постигане на стратегическите цели; очакваните резултати от реализиране на програмата и анализ на възможните източници за финансиране на проектите.

6) Индикативна таблица с набелязаните мерки и проекти за програмния период за прилагане на екологосъобразни технологии при производството и потреблението на енергия в Столична община.

 1. Заключение и основни източници на информация.
  1. Връзка на ОДПВЕИ с други общински програми.

Целите на ОДПВЕИ са подчинени на приоритетите и общите цели на Програмата за управление и развитие на Столична община и са синхронизирани с целите на Общинската дългосрочна програма за енергийна ефективност (ОДПЕЕ).

Предвижда се съгласувано управление на двете програми – ОДПВЕИ и ОДПЕЕ и паралелно отчитане на резултатите, поради което двете програми са разработени със съвпадащи програмни периоди.

Двете програми са разработени върху единна основа, изразена с обща главна стратегическа цел. Тя е насочена към рационално използване на природните ресурси чрез съвременни енергоефективни и екологосъобразни технологии в производството и потреблението на енергия. На тази основа са формулирани взаимообвързани специфични стратегически цели на двете дългосрочни програми.


 1. ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

3.1. Главна стратегическа цел.

Създаване на устойчив модел и развитие на енергийната инфраструктура за производство и потребление на енергия с балансирано оползотворяване на конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на основата на съвременни енергийни и информационни технологии.

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на общината, основана на два основни приоритета:

 1. Енергийна ефективност в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура.

 2. Оползотворяване на местния ресурс на възобновяемите източници на енергия.


3.2. Специфични стратегически цели на ОДПВЕИ

3.2.1. Стратегическа цел 1.

Балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и биогорива и намаляване на емисиите СО2 в атмосферата.

Мерки за постигане на стратегическа цел 1:

    1. Анализ и оценка на реалните възможности за оползотворяване на потенциала на ВЕИ в района на София.

    2. Повишаване на енергийната независимост на общината чрез използване на ВЕИ с доказана приложимост в конкретни сектори и обекти.

    3. Разработване на общински програми за насърчаване използването на ВЕИ.

    4. Финансиране на проектите по ВЕИ. Усвояване на средства от структурните фондове на ЕС за проекти по ВЕИ.


3.2.2. Стратегическа цел 2.

Насърчаване на производствени и потребителски модели за чиста енергия.

Мерки за постигане на стратегическа цел 2:

3.2.2.1. Повишаване на административния капацитет в инвестиционната среда на общината.

3.2.2.2. Разработване на инструменти за местна политика за насърчаване на ВЕИ в общината.

3.2.2.3. Организиране, функциониране, поддържане и актуализиране на публична информационна система на територията на общината по чл.3, т.3 от ЗВАЕИБ.

3.2.2.4. Иницииране и организиране на информационни кампании сред населението на общината за използване на ВЕИ и повишаване на жизнения стандарт чрез енергийна ефективност.

3.2.3. Стратегическа цел 3.

Стимулиране и управление на търсенето, производството и потреблението на енергия от ВЕИ.

Мерки за постигане на стратегическа цел 3:

3.2.3.1. Увеличаване на търговските възможности на общината чрез нови производства на енергия от ВЕИ и развитие на публично-частното партньорство в областта на предоставяне на енергоефективни услуги.

3.2.3.2. Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината и ефективно функционираща система за енергиен мониторинг.

Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване използването на ВЕИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните условия. В тази връзка програмата ще бъде отворена за изменение и допълнение по целесъобразност през целия програмен период. Изпълнението й ще се осъществи на два етапа посредством две последователни краткосрочни програми съответно за периода 2009-2011 г. и за периода 2011 – 2013 г.


 1. ПРАВНА СРЕДА И СЪЩЕСТВУВАЩИ СХЕМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ В БЪЛГАРИЯ.

Основните нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и биогорива, и опазването на околната среда са:

 • Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата (обн. ДВ, бр. 49/19 юни 2007 г.) и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане;

 • Закон за енергийната ефективност от месец ноември 2008 г. и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане;

 • Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и подзаконовите актове за неговото прилагане;

 • Закон за атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.45/28.05.1996 г.), уреждащ изискванията към предприятия за пределно допустими концентрации на замърсители.

Тези актове транспонират в Българското законодателство следните по-важни Европейски директиви:

 • Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО

 • Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар.

 • Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт.

 • Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите.

 • Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.

 • Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г., въвеждаща Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове (EСТЕ).

Анализът на нормативната уредба, приведен в Приложение 1 показва, че от основните успешно функциониращи в ЕС четири групи схеми за насърчаване използването на ВЕИ: преференциални цени, зелени сертификати, търговия с емисии СО2 и данъчни стимули, към настоящия момент за ВЕИ в България са въведени механизми от първа, трета и четвърта група. По своя характер това са административни и финансови стимули.

Независимо, че в двата специални закона ЗВАЕИБ и ЗЕЕ няма изрични разпоредби, които да гарантират финансова сигурност на инвеститорите, насочващи се към използване на ВЕИ, българското законодателство съдържа достатъчно механизми, които да осигурят тази сигурност. Законодателството в България динамично се хармонизира в съответствие с действащите и нововъведените европейски правни норми, и осигурява стимулираща среда както за българските, така и за чуждестранните инвеститори в проектите за чиста енергия.

Община София може да се възползва от всички предоставени насърчителни механизми и инвестиционни възможности при формирането на местната политика по ВЕИ и оползотворяването на местните възобновяеми енергийни ресурси в полза на своите граждани и подобряването на околната среда в региона.


 1. ПОТЕНЦИАЛ НА ВЕИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

За целите на настоящата програма е използвана информация от оценка потенциала на ВЕИ [14], възложена от Община София и изпълнена през 2008 г. Местните възобновяеми ресурси са оценени по два основни показателя – теоретичен и технически потенциал. Смисълът и съдържанието им следват начина, по който са дефинирани в националното законодателство.

Теоретичният потенциал отразява енергийния еквивалент на целия наличен ресурс.

Техническият потенциал е частта от теоретичния, която може да бъде използвана при нивото на съвременните технологии и специфичните ограничения за района.

Обобщени резултати от направената оценка на потенциала на ВЕИ са показани в Таблица 1. Данните са получени при определени условия, които са разгледани при индивидуалните оценки на всеки от възобновяемите източници, показани в Приложение 2.


Таблица 1

Оценка на разполагаемия потенциал на ВЕИ

в община София към 2008 г.


  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconПрограма за управление и развитие на Столична община
Периодът от 2008 г до 2011 г е изключително важен в развитието на Столична община. За тези четири години ще постигнем
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconСтолична община участва в проект „pimms transfer за трансфер на партньорски инициативи за развитие на услугите по управление на мобилността по програма
Столична община участва в проект „pimms transfer” за трансфер на партньорски инициативи за развитие на услугите по управление на...
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconИнформация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
Долни Богров е част от комплекса от мерки за подобряване управлението на отпадъците на територията на Столична община в съответствие...
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо icon2. анализ на тенденците и процесите в икономиката на столична община
Сравнителните анализи на параметрите на показателите, характеризиращи икономическото развитие на Столична община* със средните за...
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconРазвитие и подобряване на психично здравните услуги в столична община
Настоящата общинска стратегия има предназначението да допринесе за укрепване и опазване на психичното здраве на гражданите на Столична...
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconСтратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община
Ек от 14. 03. 2006 г., първоначалните препоръки са следните: „ Въпросът с управлението на отпадъците на Столична община може да се...
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconПрограма/и /. Програма „туризъм на столична община
Нов подход към развитието на спорта и решаване на проблемите предлага дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”/пист/ към...
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconПрограма " регионално развитие"
Проектът се съфинансира от европейския фонд за регионално развитие, държавния бюджет на република българия и столична община
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconРегламентация, отчитаща особеностите на Столична община Тематичен доклад
Сц 1, П6, М5 "Разработване на законова регламентация, отчитаща особеностите на Столична община", възложена от Министерството на регионалното...
Програма за управление и развитие на Столична община пурсо iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Берс ад, еик: 131378209, със седалище и адрес на управление: община Столична, с. Казичене, ул. Околовръстен Път No 414, управлявано...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом