Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества
ИмеНаредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества
страница1/3
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер273.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rzkbs.org/cat-documents/regulations/15.
  1   2   3
НАРЕДБА № 46 ЗА ТРАНСПОРТ НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Издадена от министъра на народното здраве и председателя на Комитета за мирно използване на атомната енергия, обн., ДВ, бр. 53 от 2.07.1976 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда транспорта на радиоактивните вещества по въздух, суша и вода.

Чл. 2. Радиоактивни вещества, които са взривоопасни, огнеопасни, самовъзпламеняващи се и др., се транспортират съгласно правилата за този вид товар и тази наредба.

Чл. 3. Наредбата важи и за транспорта на радиоактивни вещества на територията на предприятието, което ги използува.

Глава втора
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

Чл. 4. Тази наредба има за цел да предотврати и ограничи опасността от облъчване и радиоактивно замърсяване през време на транспорта на радиоактивни вещества на хората, животните и други обекти от външната среда, както и да осигури контрол над това.

Чл. 5. (1) Предотвратяването на опасността от недопустимо външно облъчване се осигурява чрез екраниране на радиоактивните вещества и спазване на установените разстояния при отчитане продължителността на облъчване.
(2) При обикновени транспортни условия опасността от замърсяване с радиоактивни вещества се предотвратява посредством щателна опаковка на радиоактивните вещества и внимателно манипулиране. Максималното количество радиоактивни вещества в една опаковка или няколко опаковки трябва да е такова, че да гарантира непревишаването на допустимите норми на външно облъчване и замърсяване при евентуална авария. При това трябва да се вземат всички мерки за предотвратяване и ограничаване на евентуалното радиоактивно замърсяване на превозните средства.

Чл. 6. При транспорт на делящи се вещества се вземат допълнителни предпазни мерки с оглед да не се допусне възникване на верижна реакция на деление.

Чл. 7. Наличието на радиоактивни вещества и свързаната с това възможна или фактическа опасност се насочват чрез маркиране на опаковките и на транспортното средство.

Чл. 8. Товароизпращачът трябва да предостави на извършващия превоза и на получателя следната информация относно превозваните радиоактивни вещества:
1. названието на радиоактивните вещества или изотопи;
2. активността на радиоактивните вещества, изразена в единици кюри;
3. броя на опаковките;
4. категорията на опаковките;
5. транспортния показател за II и III категория.

Чл. 9. Дозиметричен контрол трябва да се провежда при всеки случай на транспорт и съхраняване на радиоактивни вещества.

Чл. 10. Облъчването на персонала, зает с транспорт и съхранение на радиоактивни вещества, трябва да се контролира така, че никой да не се подлага на облъчване с дози, превишаващи допустимите. Персоналът, чиято основна работа е транспорт на радиоактивни вещества, се приема като персонал, който работи в среда на йонизиращи лъчения категория А. Отделни лица от населението, които по силата на своите служебни задължения участвуват и при съхранение, и при товарене и разтоварване на радиоактивни вещества, не трябва да получават дози, по-големи от определените за категория В.

Чл. 11. Целият персонал, зает с транспорт или със съхранение на радиоактивни вещества, трябва да бъде инструктиран относно съществуващата опасност и предпазните мерки, които трябва да се съблюдават съгласно чл. 39 и 40 от Наредба № 0-35 за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 60 от 1974 г.).

Чл. 12. Митническите процедури, включващи проверка на съдържанието на опаковката, в която се транспортират радиоактивните вещества, трябва да се провеждат в присъствието на специалисти, а при необходимост - и със средства на дозиметричен контрол. Всяка опаковка, която е била отворена съгласно митническите правила, трябва да се възстанови от присъствуващите специалисти до първоначалното й състояние преди изпращането й за местоназначението.

Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ

Чл. 13. Ако получателят или работниците от транспортната организация открият нарушение на целостта на опаковката или разпространение на радиоактивното вещество извън пределите й, те са длъжни незабавно да уведомят органите на Държавния санитарен контрол и на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 14. След ликвидиране на аварията местата, където са се намирали опаковките и близко разположените товари, както и транспортните средства, трябва да се проверят за наличие на радиоактивно замърсяване и при необходимост да се дезактивират до допустимите стойности.

Чл. 15. В случай на съмнение, че инцидентът е настъпил не на мястото, където е забелязан, задължително се проверяват всички места, където е престояла нарушената опаковка, и всички лица, които са имали контакт с нея.

Чл. 16. В случай на повреда на товара или изтичане на радиоактивни вещества от него при катастрофа или пожар, при които може да се наруши целостта на опаковката, радиационно опасното място се изолира за да се предотврати контактът на хора с разпространилите се радиоактивни вещества. При това радиационно опасното място трябва да се загради и да се поставят предупредителни знаци.

Чл. 17. Не се разрешава на никакви лица да останат на изолираното място, докато не пристигне квалифициран персонал да провери опасността от облъчване и да контролира манипулирането или спасяването на радиоактивните вещества.

Чл. 18. Наличието на радиоактивни вещества не е пречка за спасителната дейност или за гасенето на пожар от квалифициран персонал.

Чл. 19. Всички лица, участвували в операцията, задължително трябва да минат през съответен дозиметричен контрол и медицински преглед.

Чл. 20. Всяко транспортно средство, здание, място на аварията, оборудване или части от него, които в резултат на аварията през време превоза или съхраняването на радиоактивните вещества са били подложени на радиоактивно замърсяване, се дезактивират във възможно най-кратък срок от квалифицирани лица и не се използуват отново, докато не станат безопасни.

Глава четвърта
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАКОВКИТЕ

Чл. 21. В зависимост от вида на превозваните радиоактивни вещества опаковката може да се състои от следните части:
1. първична вместимост (стъклени или метални ампули; флакони от пеницилинов тип и т. н.), в които е поместено радиоактивното вещество;
2. допълнителни материали около първичната вместимост, като сорбенти, амортизатори и други устройства, употребявани при необходимост;
3. херметизиращ съд (вторична вместимост), който предотвратява проникването на радиоактивното вещество извън пределите на опаковката и в който е поместена първичната вместимост заедно с добавъчните материали;
4. контейнер, приготвен от материал, който снижава мощността на дозата лъчение извън пределите му и в който могат да се поместят първичните вместимости;
5. външна опаковка, приготвена от дърво, хартия, картон, пластмаса или метал.

Чл. 22. Опаковката трябва да бъде изработена така, че да може лесно да се премества и надеждно да се закрепва за транспортното средство по време на превоза.

Чл. 23. Опаковки с тегло от 10 до 50 кг трябва да имат ръчки за ръчно пренасяне.

Чл. 24. Тежките опаковки с тегло над 50 кг трябва да са снабдени с куки, плъзгачи и други приспособления, позволяващи механично товарене и разтоварване.

Чл. 25. Използуваните приспособления не трябва да стават причина за появяване в материала на опаковката на опасни напрежения, превишаващи една трета от минималната му якост. Конструкцията на тези приспособления трябва да е такава, че да дава възможност за използуването им за прикрепяне на товара по подходящ начин за транспортното средство.

Чл. 26. Външната повърхност на опаковката не трябва да допуска събирането на дъждовна вода по нея.

Чл. 27. Външните повърхности на опаковките по възможност трябва да се изготвят така, че да могат лесно да се дезактивират.

Чл. 28. Всяко устройство, добавено към опаковката по време на транспорта, което не е част от нея, не трябва да влияе на безопасността й.

Чл. 29. В опаковки, които съдържат радиоактивни вещества, не трябва да се поставят никакви други предмети освен инструменти и прибори, които се използуват с тези вещества, както и документите, необходими на потребителя. Поставените в опаковката предмети за времето на транспорта, които сами не са радиоактивни вещества, не трябва да намаляват безопасността на опаковката.

Чл. 30. Върху контейнерите и техните капаци трябва трайно да са нанесени знаците за радиационна опасност (приложение № 1).

Чл. 31. Опаковките и контейнерите трябва така да са пломбирани или заключени със секрет, че отварянето им да е невъзможно без повреждане на пломбите или на секрета.

Чл. 32. Нефиксираните радиоактивни замърсявания на кое и да е място от външната повърхност на опаковката трябва да са възможно най-малки и във всеки случай не трябва да превишават стойностите, посочени в приложение № 2.

Глава пета
ТИПОВЕ ОПАКОВКИ

Чл. 33. Опаковките се делят на два типа - А и В.

Чл. 34. Опаковките от тип А трябва да бъдат конструирани така, че след подлагане на изпитания съгласно изискванията в приложение № 8 да гарантират предотвратяването на:
1. изгубване или разсипване на съдържащото се в опаковката радиоактивно вещество;
2. всяко увеличаване на максималното ниво на излъчване, регистрирано или разчетено за външната повърхност на опаковката преди проведените изпитания.

Чл. 35. (1) Опаковките от тип А трябва да отговарят на следните допълнителни изисквания:
1. минималният външен размер на опакования комплект не трябва да е под 10 см;
2. да са издръжливи на температурните разлики, на които може да се подложат през време на транспорта или съхранението им (-40˜ +70˜С);
3. херметизиращият съд трябва да има надеждно устройство, непозволяващо отваряне в резултат на налягане, възникнало в самия съд, небрежност и др.;
4. херметизиращият съд трябва да е от материал, който не се разрушава от радиолитичния разпад на течностите или други вещества, намиращи се в съда;
5. херметизиращият съд трябва да е достатъчно издръжлив, за да се предотврати изтичане на радиоактивното вещество при намаляване на външното налягане до 0,25 кг/смќ;
6. при необходимост херметизиращият съд да е снабден с вътрешна или външна защита за отслабване на лъчението от намиращите се в него радиоактивни вещества или той самият да е така изработен, че да представлява защита от лъченията;
7. намиращата се извън херметизиращия съд защита от лъченията да е конструирана така, че да се затваря надеждно с помощта на устройство, което да е независимо от която и да е друга конструктивна част на опаковката;
8. съдовете трябва да са плътни и добре да се затварят по такъв начин, че да се изключи изтичане на радиоактивното вещество при предвидените транспортни условия;
9. контейнерът и външната опаковка трябва да са изготвени и да се затварят така, че намиращите се в тях части да не могат да изменят положението си или да излязат извън опаковката;
10. опаковката трябва да издържа въздействието на всякакви ускорения, вибрации и резонанс от вибрациите, които могат да възникнат по време на транспорта, без да се нарушава целостта на вътрешните вместимости и на цялата опаковка;
11. материалите, от които са изработени опаковките и всякакви други части към тях, трябва да бъдат физически и химически съвместими един с друг и със съхраняващото се вещество в опаковката. Необходимо е да се имат предвид и промените в тях при облъчване.
(2) Радиоактивното вещество от особен вид може да се разглежда като вид херметичен съд.

Чл. 36. Опаковките от тип А, предназначени за течности и газове, трябва да отговарят освен на изискванията на чл. 34 и 35 също и на изискванията в приложение № 8.

Чл. 37. (1) Опаковките от тип В трябва да бъдат конструирани така, че да отговарят на всички допълнителни изисквания за опаковки тип А и след подлагане на изпитания съгласно изискванията в приложение № 8 защитата да се запазва в такава степен, че лъчението на разстояние 1 м от повърхността на опаковката да не превишава 1 бер/ч при условие, че преди изпитанията опаковката е съдържала такова количество иридий-192, което е създавало ниво на излъчване 10 мбер/ч на разстояние 1 м от повърхността на опаковката.
(2) Опаковките с делящи се вещества се делят на 3 класа:
1. опаковки от I кл. с делящи се вещества са ядрено безопасни при неограничено число на опаковките, при произволното им разместване при всякакви предвидени условия на превоз;
2. опаковки от II кл. с делящи се вещества са ядрено безопасни при ограничено число на опаковките, при произволното им разместване и при всякакви предвидени условия за превоз;
3. опаковки от III клас с делящи се вещества са ядрено безопасни при условия, че са проведени специални мероприятия.

Глава шеста
КАТЕГОРИИ НА ОПАКОВКИТЕ

Чл. 38. Опаковките и товарните контейнери (големи и малки) се отнасят към една от следните три категории:
1. категория I - бяла, към която спадат: опаковки, при които нивото на излъчване от опаковката не надвишава 0,5 мбер/ч във всяка точка на външната повърхност на опаковката по всяко време на транспорта; опаковки, които не са от II и III кл. с делящи се вещества и товарни контейнери, които съдържат само опаковка от категория I;
2. категория II - жълта, към която спадат: товарни контейнери, при които транспортният показател не превишава 1,0 по всяко време на транспорта; опаковки, при които нивото на излъчване е по-голямо от 0,5 мбер/ч или опаковката се отнася към II кл. делящи се вещества при условие:
а) нивото на излъчване на опаковката да не надвишава 50 мбер/ч във всяка точка от външната повърхност на опаковките, по всяко време на транспорта;
б) транспортният показател да не е по-голям от 1,0 по всяко време на превоза;
3. категория III - жълта, към която спадат: товарни контейнери, при които транспортният показател не е по-голям от 1 по всяко време на транспорта или когато в него се превозват опаковки от III кл. с делящи се вещества. В последния случай се предполага, че общият транспортен показател на такъв контейнер е 50; опаковки, при които нивото на излъчване е по-голямо от 50 мбер/ч или когато опаковката се отнася към II или III кл. с делящи се вещества или когато опаковката се превозва при специални условия, ако:
а) нивото на излъчване от опаковката във всяка точка от външната повърхност и по всяко време на транспорта не надвишава 200 мбер/ч;
б) транспортният показател не е по-голям от 10 по всяко време на превоза.

Глава седма
ДОПУСТИМА АКТИВНОСТ ЗА ОПАКОВКИТЕ ОТ ТИП А И ТИП В

Чл. 39. (1) Опаковките от тип А не могат да съдържат активности, по-големи от А1 за радиоактивни вещества от особен вид и по-големи А2 за всички други радиоактивни вещества.
(2) Значенията на А1 и А2 за отделните радиоизотопи са дадени в приложение № 3.
(3) Единствена граница за активността, която може да се съдържа в опаковка тип В, е границата, указана в приемателния протокол за опаковката.
(4) За смесени продукти на деление, ако не е направен подробен анализ на сместа, може да се приеме: за А1 = 10 и за А2 = 0.4.

Чл. 40. В една верига от радиоактивни превръщания, в която радиоизотопите са представени в естествени съотношения и в която нито един от дъщерните продукти няма период на полуразпад, по-голям от 10 дни или по-голям от периода на полуразпад на изходния изотоп, А1 и А2 се определят от изходния изотоп. Ако тези условия не са налице, изходните изотопи, както и дъщерните се разглеждат като смеси от различни изотопи.

Чл. 41. В случаи на смес от различни радиоизотопи, където названието, атомният номер и активността на всеки изотоп са известни, допустимата активност на всеки изотоп R1, R2 ... Rn ще бъде такава, при която F1+F2+ ... +Fn не трябва да е по-голяма от единица, където
общата активност R1 общата активност на Rn


F1 = ___________________ ... Fn = ______________________; A1 (R1, R2 ... Rn)

Ai(R1) Ai(Rn)

са значенията на А1 или А2, съответно за изотопите R1, R2, ... Rn.
Чл. 42. Ако не са известни названията и атомният номер на изотопите всместа, А1 се приема равно на 2Сi, а А2 е равно на 0,002Сi. При това, ако е известно, че отсъствуват алфа-лъчители, А2 може да се счита равно на 0,4Сi.

  1   2   3

Свързани:

Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconНаредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Чл. С наредбата се определят условията и редът за осигуряване на радиационната защита и безопасност при превоз на радиоактивни вещества...
Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconЙорданка фандъкова кмет на столична община план
Ядрена или Радиационна авария, Трансграничен пренос на радиоактивни вещества и Аварии с радиоактивни източници и материали
Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconИздадена от министъра на народното здраве, обн., Дв, бр. 92 от 26. 11. 1974 г
Наредба №108 за работа с радиоактивни вещества в заведенията на министерството на народното здраве
Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconНаредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт
Чл. С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които „Тролейбусен транспорт – Враца”еоод на територията на гр. Враца...
Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconМагистърска програма " радиохимия и радиоекология" професионално направление 2
Практическите занятия целят да създадат специфичните умения за химична работа с радиоактивни вещества и да развиват възможностите...
Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconНаредба №24 от 7 септември 2010 Г. За изискванията и условията за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения №2 и 3 към чл. 3, Ал. 2 От закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconПроект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба №59 от 5 декември за управление на безопасността в железопътния транспорт
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №59 от 5 декември за управление на безопасността в железопътния транспорт
Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconНаредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества
Чл. На нотифициране подлежат новите химични вещества, които ще се пускат на пазара самостоятелно или като част от препарат
Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconНаредба №55 от 13 декември 2010 Г. За условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложения №2 и 3 на
Наредба №55 от 13 декември 2010 Г. За условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели...
Наредба №46 за транспорт на радиоактивни вещества iconЗакон за изменение и допълнение на закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн., Дв, бр. 10 от 2000 г.
Чл. 21д (1) Условията и редът за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом