Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
ИмеГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер112.48 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/programa_chitalista_2012.doc
Приложение 1

ГОДИШНА ПРОГРАМА


ЗА


РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА


Приета с Решение № 67 по Протокол № 8 / 07.03.2012 г. на ОбС-Попово


ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община Попово предложения за дейността им през 2012 г.

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Попово цели обединяване на усилията за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината, региона и страната и да се засили обществената роля на читалищата като традиционни културни и образователни центрове.

В община Попово съдебно регистрирани са общо 32 народни читалища и всички са регистрирани в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата.

През своята 150-годишна история българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Уникален е неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество.

Читалището е място, където широк кръг хора общуват с различни изкуства и се занимават с творчество. Тук човек се стреми да реализира онази част от себе си, която е възможно поради обстоятелствата на живота да е останала в сянка, но търси път за нейната изява.


 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:


През 2012 г. развитието на читалищната дейност в община Попово ще продължи в основните насоки:


 • Основни задачи:

 • да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;

 • да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;

 • да поддържа и обогатява материалната си база;

 • да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие и финансиране на читалищната дейност;

 • да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда на населението;

 • да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг население;

 • да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община Попово, региона и страната;

 • да поддържа активно партньорство с общинската администрация и НПО, както и с културните институции и бизнеса за взаимна полза.
  • Библиотечна дейност:

 • обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;

 • подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;

 • осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер;

 • провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади автори.
 • Културно – масова дейност:

 • осъществяване на културният календар за читалищните прояви;

 • повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия;

 • участие в културните мероприятия на общината;

 • честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;

 • провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи.
 • Любителско художествено творчество:

 • повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – ръководители;

 • активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно – масови събития на селото и общината.
 • Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:

 • осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;

 • увеличаване броя на членовете на читалището;

 • членски внос;

 • проекти и програми;

 • дарения и спонсорства;

 • наем от земеделски земи;

 • наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата.
 • Обучение и квалификация:

 • Участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с повишаване квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по проекти.

През 2012 г. Община Попово ще оказва съдействие на читалищата в следните насоки:

1. Община Попово и през 2012 г. според възможностите си, ще продължи да извършва поетапно ремонти на читалищни сгради.

2. Обогатяване на библиотечния фонд, оборудване с компютри и техника, средства за поддържане и развитие на художествената самодейност.

3. Да се продължи търсенето на иновативни форми за привличане на младите хора, изхождайки от техните интереси и потребности.

4.Съхраняване на националните традиции, ценности и фолклор.

5. Популяризиране на културно-историческото наследство.

6.Утвърждаване на читалищата, като обществени образователни, информационни центрове, осигуряващи равен достъп на всички.

7. Продължаване изпълнението на споразуменията за сътрудничество между Община Попово, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища/библиотеки на територията на общината по програма „Глоб@лни библиотеки - България" : НЧ «Св. Св. Кирил и Методий- 1882» гр. Попово, НЧ «Иван Братанов - 1898» с. Кардам, НЧ «Просвета - 1894 » с. Водица, НЧ «Искра - 1893» с. Паламарца, НЧ «Съединение - 1889 » с. Садина, НЧ «Пробуда - 1928» с. Ломци, НЧ «Светлина - 1905» с. Гагово и НЧ «Христо Смирненски - 1903» с. Априлово.

8. Община Попово и през тази година ще подкрепи участието на читалищата по програма „Глоб@лни библиотеки - България" на етап 2012.


II. ДЕЙНОСТИ


В настоящия раздел са включени годишните програми на всяко читалище от община Попово за 2012 г. - обобщени, както следва:


Месец Януари


мероприятие

читалище

Годишнина от рождението на Христо Ботев”

НЧ кв. Невски, НЧ с. Зараево, НЧ с. Водица;

Почитане паметта на Арсо Овчаров”

НЧ с. Долец

Бабинден”

НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Марчино, НЧ с. Посабина, НЧ с. Бракница;

Международен ден на радиото

НЧ кв. Сеячи


Месец Февруари


мероприятие

читалище

Отбелязване на 157г. от рождението на Всеволод Михайлович Гаршин

НЧ с. Светлен

Трифон Зарезан” и Св. Валентин


НЧ гр.Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с.Долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Марчино, НЧ с. Посабина, НЧ с. Бракница;

Годишнина от обесването на Васил Левски

НЧ гр. Попово, НЧ с. Паламарца, НЧ с.Долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Посабина;

Сирни заговезни

НЧ с.Садина


Месец Мартмероприятие

читалище

Ден на любителското художествено творчество

НЧ гр. Попово, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Кардам, НЧ с.Долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Гагово, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Зараево, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово;

Баба Марта

НЧ гр. Попово, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с.Ковачевец, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Посабина;


3 март – Националният празник на Република България


НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Посабина, НЧ с. Бракница;

8 март – Международен ден на жената

НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Звезда, НЧ с. Конак, НЧ с. Марчино, НЧ с. Осиково, НЧ с. Посабина, НЧ с. Тръстика, НЧ с. Бракница;

Първа пролет

НЧ с. Априлово, НЧ с. Славяново, НЧ с. Водица, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Посабина, НЧ с. Медовина, НЧ с. Долец, НЧ с.Захари Стояново, НЧ с.Ковачевец, НЧ с.Дриново, НЧ кв.Невски, НЧ с.Марчино;


Месец Април


мероприятие

читалище

1 април - Ден на хумора и сатирата

НЧ с. Паламарца, НЧ с. Гагово, НЧ кв. Сеячи

Възкресение Христово – Великден

НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Звезда, НЧ с. Конак, НЧ с. Марчино, НЧ с. Осиково, НЧ с. Посабина, НЧ с. Тръстика, НЧ с. Бракница, НЧ с. Иванча, НЧ с. Помощица;

Международен ден на земята

НЧ гр. Попово, НЧ с. Априлово, НЧ кв. Сеячи;

Международен ден на книгата

НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово;


Месец Май


мероприятие

читалище

Ден на библиотекаря

НЧ гр. Попово, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Гагово, НЧ с. Априлово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи;

24 май – Ден на славянската писменост и култура

НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина,НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Посабина;

Общински спортен празник „Спорт за всички – за здраве и дълголетие”

НЧ кв. Сеячи;

Шести регионален преглед на читалищното любителско творчество

НЧ гр. Попово

130 години НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1882” гр. Попово

НЧ гр. Попово;

110 години НЧ „В.М. Гаршин 1902” с. Светлен

НЧ с. Светлен;


Месец Юни


мероприятие

читалище

1 юни – Ден на детето

НЧ гр. Попово, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Водица, НЧ с. Медовина,НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка,НЧ с.Марчино, НЧ с. Посабина;

2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

НЧ с. Паламарца, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Зараево, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Ломци, НЧ с. Цар Асен, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи;

Посрещане на участниците в Националния поход “По стъпките на четата на Таньо Войвода”

НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Садина, НЧ с. Светлен, НЧ с. Ломци, НЧ с. Априлово, НЧ с. Зах. Стояново;

IX Национален фестивал на алтернативното кино „Мини филм Попово 2012”

НЧ гр. Попово;

50 години Представителен фолклорен танцов ансамбъл „Северняче

НЧ гр. Попово;


Юли


мероприятие

читалище

Празнично увеселение “Елате ни на гости” по повод приятелското съжителство на българи, холандци, белгийци и англичани

НЧ с. Помощица;


Месец Август


мероприятие

читалище

Отбелязване на 135-тата годишнина от боевете при „Малката Шипка”

НЧ с. Светлен, НЧ с. Зараево;


Месец Септември


мероприятие

читалище

6 септември – Съединението на България

НЧ с. Кардам, НЧ с. Долец, НЧ с. Гагово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи;

15 септември – Откриване на учебната година

НЧ с. Светлен, НЧ с. Ломци, НЧ с. Зараево, НЧ с. Априлово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи;

Ден на независимостта на България

НЧ с. Долец, НЧ кв. Невски;

Капански събор „Здрав корен – жив дух”

НЧ с. Садина

XXX открит шах-фестивал с национален характер „Славяново 2011”

НЧ с. Славяново;

Шести регионален събор на помашкото творчество

НЧ С. Дриново;

Шести регионален фестивал на туристическата и планинарска песен Долец`2012

НЧ с. Долец;


Месец Октомври


мероприятие

читалищеС песните на трио”АГРА”” – 30 години творчество на трио „АГРА”

НЧ кв. Сеячи

Ден на възрастните хора

НЧ с. Кардам, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Марчино, НЧ с. Посабина, НЧ с. Бракница, НЧ с. Иванча, НЧ с. Помощица;


Месец Ноември


мероприятие

читалище

Ден на народните будители

НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Долец, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина,НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево,НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Посабина;

Ден на християнското семейство

НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи,НЧ с. Звезда, НЧ с. Конак, НЧ с. Марчино, НЧ с. Осиково, НЧ с. Посабина, НЧ с. Тръстика, НЧ с. Бракница;Месец Декември


мероприятие

читалище

Коледни и новогодишни празници

НЧ гр. Попово, НЧ с. Кардам, НЧ с. Паламарца, НЧ с. Садина, НЧ с. Водица, НЧ с. Долец, НЧ с. Светлен, НЧ с. Медовина, НЧ с. Славяново, НЧ с. Ломци, НЧ с. Гагово, НЧ с. Зараево, НЧ с. Ковачевец, НЧ с. Дриново, НЧ с. Априлово, НЧ с. Цар Асен, НЧ с. Зах. Стояново, НЧ с. Еленово, НЧ кв. Невски, НЧ кв. Сеячи, НЧ с. Глогинка, НЧ с. Звезда, НЧ с. Конак, НЧ с. Марчино, НЧ с. Осиково, НЧ с. Посабина, НЧ с. Тръстика, НЧ с. Бракница, НЧ с. Иванча, НЧ с. Помощица;Настоящата програма е насочена към населението на Община Попово, като акцентът е поставен върху дейността на читалищата.

Насоките и плана за културните дейности през 2012 г. са приети на редовно заседание на Настоятелствата на народните читалища и се намират за сведение в Направление “Култура”, Дирекция “Хуманитарни дейности”.

Свързани:

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна 2012 г. Нч„Пенчо Славейков 1871

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconГодишна програма
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2010 Г. В община пазарджик
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconДокладна записка
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconБщински съвет враца
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2012 година и в изпълнение чл. 26а от Закона за...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия №
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconПриложение 1 годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 година в община севлиево
Севлиево за 2013 година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалища...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община пещера
Община Пещера за 2012 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, възоснова на направените от...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2012
През целия период от своето съществуване читалищата винаги са били ключови фактори за образоваността и информираността на местните...
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом