Отчетна стойност на нетекущите
ИмеОтчетна стойност на нетекущите
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер133.23 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.karakova.eu/справка за дълготрайни активи.doc
Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на .......................

към.....................

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

Отчетна стойност на нетекущите
активи

Последваща
оценка

Прео-
ценена
стой-
ност (4+5-6)

Амортизация

После-
дваща
оценка

Прео-
цене-
на
аморти-
зация
в края
на
перио-
да (11+12+113)

Балан-
сова
стой-
ност
в края
на
перио-
да

(7-14)

В
начало-
то на
перио-
да

На
постъ-
пили
през
перио-
да

На
изле-
злите
през
перио-
да

В
края
на
перио-
да (1+2-3)

Уве-
ли-
чение

Нама-
ление

В
начало-
то
на
перио-
да

Начи-
слена
през
перио-
да

Отпи-
сана
през
перио-
да

В
края
на
перио-
да (8+9-10)

Уве-
ли
чение

Нама-
ление

а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Нематериални активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продукти от развойна дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Търговска репутация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за група I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Дълготрайни материални активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Земи и сгради, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—земи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—сгради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Машини, производствено оборудване и апаратура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Съоръжения и други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за група II:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Дългосрочни финансови активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Акции и дялове в предприятия от група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предоставени заеми на предприятия от група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дългосрочни инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Други заеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Изкупени собствени акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за група III:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Отсрочени данъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо нетекущи (дълготрайни) активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I + II + III + IV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата на съставяне: ................................................. Съставител: ............................................... Ръководител: .................................................

Свързани:

Отчетна стойност на нетекущите iconОтчетна стойност на дълготрайните

Отчетна стойност на нетекущите iconОтчетна форма №10„Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност
Системата за наблюдения на финансовите институции. Таблицата представя видовете финансови пасиви, които при първоначалното им признаване...
Отчетна стойност на нетекущите iconОтчетна стойност на продадените стоки; и други разходи
Според действащия Закон за счетоводството, разходите се класифицират както следва: разходи по икономически елементи; разходи по дейности;...
Отчетна стойност на нетекущите iconКонсолидиран отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
Активи с отчетна стойност 5,028 хил лв са напълно амортизирани, но са още в употреба. 58
Отчетна стойност на нетекущите iconОтчетна статистическа форма К
Отчетна статистическа форма к финансови данни по маршрутни средства се попълва от гд “Ръководство на въздушното движение”
Отчетна стойност на нетекущите iconОтчетна статистическа форма L
Отчетна статистическа форма L данни за движение по трасета при използване на маршрутни средства се попълва от гд “Ръководство на...
Отчетна стойност на нетекущите iconОтчетна форма I
Отчетна статистическа форма I обем на превозите през летища се попълва от летищните администрации на международните летища само за...
Отчетна стойност на нетекущите iconОтчетна статистическа форма J
Отчетна статистическа форма j финансови данни по летища се попълва от летищните администрации на международните летища
Отчетна стойност на нетекущите iconОтчетна статистическа форма А
Отчетна статистическа форма а отчет за превозите се попълва от авиационни търговски превозвачи, изпълняващи международни и/или вътрешни...
Отчетна стойност на нетекущите iconБр дамски рокли с дълъг ръкав, на стойност 135. 00 лева, 3 бр дънкови поли на стойност 60. 00 лева, 4 бр мъжки блузи с дълъг ръкав, на стойност 32. 00 лева, 4 бр плетени дамски елеци, на стойност 48. 00 лева, 6
Найк, бели, на стойност 105. 00 лева, всички вещи на обща стойност 10 011. 10 лева от владението на собственика Н. Б. А. от гр. К.,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом