Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер59.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://energy-clean.com/admin/upload/products_file1_1268388492.doc


Информационен лист за безопасност

Toglimoscerini
Информационен лист за безопасност от 30/1/2009, версия 2

1. Определяне на продукта и компанията.

Търговско наименование: Toglimoscerini
Търговски код: 477
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми.
Фирма производител:
FRA.BER di Berton Franco

Via M.K. Ганди,24051 Antegnate (BG)

+390363905287 
Компетентно лице, отговорно за инф.лист за безопасност: info@fra-ber.it

Фирма доставчик: Енерджи ЕООД – Бул. Цар Освободител №166, гр. Варна, България

тел. 052 506166

e-mail: office_energy@mbox.contact.bg

==========================================================================================
2. Рискова идентификация
Свойства/ символи:

Xi Дразнещ
R фрази: R36 – дразни очите.

==========================================================================================
3. Състав/ Информация за състава
Опасни съставки по смисъла на Директива 67/548 ЕИО и съответната класификация:

7% - 10% Sale sodico

Xi; R36/38


3% - 5% Alcool

CAS: 68439-50-9

Xn,Xi; R22-41


1% - 3% 2,2'-iminodiethanol

N.67/548/CEE: 603-071-00-1 CAS: 111-42-2 EC: 203-868-0

Xn,Xi; R22-38-41-48/22


1% - 3% Sali di sodio di C14-16 alfa-alheni solfonati

CAS: 68439-57-6 EC: 270-407-8

Xi; R48-38

==========================================================================================
4. Мерки за първа помощ

 • При контакт с кожата: Незабавно свалете всички замърсени дрехи.
  измийте обилно с вода и сапун.Потърсете незабавно медицинска помощ.

 • При контакт с очите: Измийте незабавно и обилно с течаща вода, като държите клепачите повдигнати в продължение на поне 10 минути. След това, за да предпазите очите направете превръзка със стерилна марля или чиста, суха, носна кърпичка. Потърсете незабавно медицинска помощ. Не третирайте очите с медицински препарати – капки или мехлем преди получаване на предписание от очен лекар.

 • При поглъщане: В никакъв случай да не се предизвиква повръщане. Потърсете незабавно медицинска помощ. Допуска се приемът на активен въглен с вода.

 • При вдишване: Да се проветри помещението. Пострадалият трябва да се изведе незабавно от засегнатото помещение. Да се осигури медицинска помощ.

==========================================================================================

5. Противопожарни мерки

 • Препоръчителни пожарогасители: Вода, CO2, пяна, химически пудри, в зависимост от материалите, засегнати от огъня.

 • Пожарогасители, които не трябва да се използват: не са посочени

 • Рискове, произтичащи от горенето: Избягвайте вдишването на дим

 • Защитно оборудване: Използвайте защитна маска.

==========================================================================================

6. Мерки в случай на непредвидено изтичане

 • Мерки за лична безопасност:
  Използвайте маска, ръкавици и защитно облекло.

 • Екологични мерки: : Да не се позволява изтичането и контакта с повърхностни или с подпочвени води. В случай, че това се случи да се уведомят компетентните органи за отстраняване на щетите.

 • Почистване методи:
  Бързо възстановяване на продукта. За да направите това, носете маска и предпазно облекло.
  Ако продуктът е в течна форма, предотвратете изтичането в дренажната система.

 • Възстановяване на продукта за повторна употреба, ако е възможно или неговото унищожаване. При възможност използвайте за абсорбирането му инертни материали. След възстановяване, измийте обилно засегнатия район и материалите с вода.

==========================================================================================

7. Пренос и съхранение

 • Предпазни мерки: Избягвайте контакт и вдишване на пари. Вижте също параграф 8 по-долу. Не се препоръчва прием на храна или течности по време на работа с препарата.

 • Несъвместим материали: не се посочват

 • Условия за съхранение: Винаги съхранявайте тубите плътно затворени.

 • Инструкции по отношение на складовите помещения: Адекватно проветриви помещения.

==========================================================================================

8. Контрол за експлоатация и лична защита

 • Предпазни мерки: Да се осигури вентилация на помещенията, където продуктите се съхраняват и/или обработват.

 • Дихателна защита: Не е необходимо при нормална употреба.

 • Защита на ръцете: Използвайте защитни ръкавици, които осигуряват цялостна защита, като например P.V.C., неопрен или гума.

 • Защита на очите: Използвайте очила за безопасност и/или маска, съответстващ BS 2092 клас 1).

 • Защита на кожата: Използвайте облекло със състав: памук, каучук, PVC или витон, което ще осигури цялостна защита на кожата.

 • Граница на експозицията(а) (ACGIH): 2,2'-iminodiethanol

TLV TWA: 0,47 ppm - 2 mg/m3 Skin TLV STEL: Skin

==========================================================================================

9. Физични и химични свойства
Външен вид и цвят: течност
Мирис: характерен
рН: 12
Точка на топене: ---
Кипене: ---
Точка на възпламеняване: > 100 ° C
Експлозивни свойства: ---
Окислителни свойства: ---
Относителна плътност: 1,10 g/cm3
Разтворимост във вода: разтворим

Липидна разтворимост: частична
Partition в. (n-octanol/H2O): ---
Изпаряване плътност: ---

==========================================================================================

10. Устойчивост и реактивност
Устойчивост: Стабилен при нормални условия.
Вещества, които да се избягват: Няма посочени
Опасни продукти на разлагане: Няма посочени

==========================================================================================

11. Токсикологична информация
Концентрацията на всяко вещество трябва да се има предвид при оценка на токсикологичните ефекти, произтичащи от подготовката.
Въведената по-долу токсикологична информация е свързана с основните вещества в препарата.

При вдишване:.....................................предизвиква дразнене, изгаряния

При контакт с кожата:...........................предизвиква дразнене, зачервяване

При контакт с очите:............................предизвиква дразнене, зачервяване

При поглъщане:...............................................предизвиква изгаряне

==========================================================================================

12. Екологична информация
Препоръчително е прилагането на подходящи практики на работа, за да не се допуска разпространяването на продукта в околната среда.

==========================================================================================

13.Предложения за изхвърляне
Възстановяват се, ако е възможно. За целта се обърнете към оторизираните за целта органи или в случай на обезвреждане към депата за изгаряне при контролирани условия, в съответствие с местните и национални разпоредби, които в момента са в сила.
При нужда се базирайте на следните регулаторни разпоредби: 91/156/ЕИО, 91/689/ЕИО, 94/62/ЕО и последващи изменения.

==========================================================================================

14. Транспортна информация
Препаратът не е класифициран по ADR ==========================================================================================

15. Нормативна информация
Директива на Съвета 67/548/ЕИО (класифициране, опаковане и етикетиране на опасни вещества) и последващите изменения.

Директива 1999/45/ЕО (класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати) и последващите изменения.

Директива на Комисията 98/24/ЕО (за защита на здравето и безопасността на работниците от рисковете, свързани с химически агент).

Директива на Комисията 2000/39/ЕО (пределно допустими стойности).

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
Символи: Xi Дразнещ

R фрази:
R36 Дразни очите.
S фрази:
S2 Да се съхранява на място за деца.
S25 Избягвайте контакт с очите.
S26 При контакт с очите, веднага изплакнете с много вода и потърсете медицинска помощ.
S46 при поглъщане, потърсете незабавно медицинска помощ и покажете този контейнер или етикета.


Летливи органични съединения - VOCs = 0,00%
Летливи органични съединения - VOCs = 0,00 гр / л
Летливи CMR вещества = 0,00%
Халогенирани VОС, които са възложени на риска фраза R 40 = 0,00%
Органичен въглерод - C = 0,00

Когато е необходимо, се придържайте към следните регулаторни разпоредби:
Регламент (ЕО) № 648/2004 (препарати).
Директива 2003/105/CE ( "Дейности, свързани с рисковете от сериозни инциденти"). 1999/13/ЕО (VОС директива)

==========================================================================================

16. Друга информация
Основни библиографски източници:
ECDIN - Екологичните химически данни и информационна мрежа - Съвместния изследователски център, Комисия на Европейските общности

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition
Информацията, съдържаща се тук се основава на нашето ниво на познания в определена по-горе дата. Тя се отнася само за посочения продукт и не представлява гаранция за специално качество.
Това е задължение на потребителя, да гарантира, че тази информация е необходима и цялостна по отношение на специфичната употреба и приложение.
Тази версия отменя и замества всички предходни.
Текст на R фразите, посочени в позиция 3:
R22 Вреден при поглъщане.
R36/38 Дразни очите и кожата.
R38 Дразни кожата.
R41 Риск от сериозно увреждане на очите.
R48 опасност от сериозно увреждане на здравето при продължително излагане.
R48/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължително излагане при поглъщане.


Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом