Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
ИмеBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер128.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/006471237.docx
00647-2012-0037BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на културата, бул. "А.Стамболийски" № 17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, E-mail: t.tsvetanova@mc.government.bg, Факс: 02 9806970

Място/места за контакт: Министерство на културата

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mc.government.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"СМР за обект: „Национален Музеен Комплекс”"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Основно място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

СМР за обект: „Национален Музеен Комплекс”, включващи основен ремонт на сградата на НГЧИ и ремонт и преустройство на сградите Техническия Университет и пространството на вътрешния двор с цел създаването на нови галерии за постоянни и временни експозиции, депа за съхранение на изкуство, реставрационни ателиета, административни офиси, конферентен център, както и нови обществени пространства и скулптурна градина с обща разгъната площ от 20 830 м Обекта се намира в УПИ I, кв. 500, м. Центъра, район „Оборище”, по плана на град София граничещ с ул. „Московска”, площад на Паметника Васил Левски, бул. „Васил Левски”, ул. „Оборище” и ул. „19 – ти февруари” и се състои от: - сграда на бившия Технически университет /МЕИ/ по бул. „Васил Левски” - сграда – север, ползвана от Национален музей на Българското изобразително изкуство /НМБИИ/ по ул. „Московска” - скулпторна градина във вътрешен двор - сграда на Национална галерия за чуждестранно изкуство /НГЧИ/ по ул. „19-ти февруари”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Ремонт и преустройство на „Национален Музеен Комплекс”.Обектът се намира в УПИ I, кв. 500, м. Центъра, район „Оборище”, по плана на град София граничещ с ул. „Московска”, площад на Паметника Васил Левски, бул. „Васил Левски”, ул. „Оборище” и ул. „19 – ти февруари” и се състои от: сграда на бившия Технически университет /МЕИ/ по бул. „Васил Левски”; сграда – север, ползвана от Национален музей на Българското изобразително изкуство /НМБИИ/ по ул. „Московска”; скулпторна градина във вътрешен двор; сграда на Национална галерия за чуждестранно изкуство /НГЧИ/ по ул. „19-ти февруари”. Поръчката включва основен ремонт на сградата на НГЧИ и ремонт и преустройство на сградите на Техническия Университет и пространството на вътрешния двор с цел създаването на нови галерии за постоянни и временни експозиции, депа за съхранение на изкуство, реставрационни ателиета, административни офиси, конферентен център, както и нови обществени пространства и скулптурна градина с обща разгъната площ от 20 830 м, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС

21699527 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участниците трябва да представят гаранция за участие в процедурата в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: • банкова гаранция - в оригинал - за срока на валидност на офертата, който е 180 (сто и осемдесет) дни от датата за получаване на оферти, или парична сума, внесена по сметката на МК: IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление. Участниците сами избират формата на представяне на гаранцията за участие. В платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката, за която се представя гаранцията. Гаранция за изпълнение - в размер на 3 % от стойността на договора. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за авансово плащане. Избраният за изпълнител участник, който в офертата си е заявил, че ще ползва аванс, представя на Възложителя гаранция за авансово плащане върху стойността на заявения аванс, но не повече от 35%. Гаранцията за авансово плащане може да бъде: банкова гаранция - в оригинал - със срок на валидност не по-кратък от срока за изпълнение на Договора, или парична сума, внесена по сметката на МК: IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление. 3. Гаранцията за авансово плащане се представя на Възложителя след сключване на договора, преди превеждане на аванса.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще извърши цялостното плащане на стойността на извършената работа в срок до 60 (шестдесет) работни дни, считано от датата на издаване на фактура и приемане на обекта. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му. При започване на изпълнението съгласно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда до 35 % (тридесет и пет процента) аванс на изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, която е неразделна част от договора, след представяне на оригинална фактура в срок до 20 работни дни, след одобрение на авансовото плащане от УО на ОПРР, след представяне на банкова гаранция или друго обезпечение, покриващи пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан от възложителя, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Възложителят ще се възползва от възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал.2 и ал. 3 от ЗОП, налице е публикувано предварително обявление. Обявлението ще бъде изпратено по електронен път и се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Министерство на културата.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Оферта - по образец 2. Договор за обединение - когато е приложимо; 2. Пълномощно за лицето, представляващо участника в процедурата; 3. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 4. Декл. от подизпълнителите за съгласие за участие – по образец; 5. Документи, съгл. чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП: За ЮЛ и ЕТ:- Копие на документ за регистрация или ЕИК, съгл. чл. 23 от ЗТР, или за ФЛ – копие на документа за самоличност. При участ. обединения – документ, подписан от лицата от обединението, в който задължително се посочва представляващия. Чужд. лица прилагат документи., еквивалентни на посочените, издадени от съд. или админ. орган на държавата, в която са установени; 6. Декл. по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгл. чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – по образец; За обст. по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е ЮЛ, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самост. да го представляват; Наличието на обст. по чл. 47, ал. 1, ал.2, т. 1,2а,3 4,5 и 6 и ал.5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата; 7. Документ за внесена гаранция за участие; 8. Док-ва за иконом. и фин. с-е на участника, съгл. чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 50, ал. 1 от ЗОП – 8.1. Копие от застраховка за професионална отговорност в строителството – по чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 8.2. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от посл.3 фин.год- - 2009, 2010 и 2011 – по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 8.3. Информация за общия оборот за всяка от последните 3 години: 2009, 2010 и 2011 , в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП – образец - 5; 8.4. Док-ва за техническите възможности и квалификацията, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 1 от ЗОП и др. докум.; 8.5. Списък на дог. със сходен предмет на поръчката, изпълнени от участника през последните 5 год.: 2007- 2011 – по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 8.6. Опис.на договорите с отбелязване на „сход. д-ри с предмета на поръчката“- образец ; Препоръки за добро изпъл.– по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 8.9. Списък на тех. лица ръков. персонал, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството – по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП – образец ; 8.10. Информация за лицата от списъка по чл. 51,ал.1,т.4 – образец ; 8.11. Докум., удостоверяващи образ. и профес. квал. на л-та – по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП; 8.12. Копие от дипл. висше образ.; 8.13. Копие. на тр. книжки и др.; 8.14. У-е на спец. по БУТ; У-е на спец. по КК; 9. Декл.,че са спазени изиск. за закрила на заетостта, вкл. мин.цена на труда, чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;Д-я от участ. за оглед на обекта–образец.21. 10.Д-я от учас., спазване НУ на РБ при изпъл. на поръчката; 11. Д-я за приемане на условията на проекта на договор. 12. Документ за закупена документация;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три финансови години - 2009, 2010 и 2011г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2. Общ оборот от строителство за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се в табличен образец. 3. Копие от застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството – по чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Всеки участник трябва да има общ оборот от строителство минимум 64 500 000(шестедесет и четири милиона и петстотин хиляди лв. 2. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството. Когато участникът е обединение, изискванията по т.1 и т.2. се отнасят общо за обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък на договори за строителство, включващи "подобен вид работи", изпълнени от участника през последните 5 години - 2007 - 2011г. - по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП; 2. Оригинал или копия на препоръки /референции/ за добро изпълнение на договорите - по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП. 3.Препоръките за добро изпълнение трябва да посочват стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Те трябва да са с изходящ номер, дата и телефон за връзка с Възложителя на изпълнения обект. 4. Списък на техническите лица /ръководния персонал/, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП; 5. Информация за техническите лица - попълва се в табличен образец; 6. Копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническите лица - по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП: 6.1. Копие на дипломата за завършено висше образование; 6.2. Копие на трудовата книжка или на частта от нея, доказваща трудовия стаж на техническите лица, включително на лицето, отговарящо за контрола на качеството и/или копие на документи, доказващи опита придобит в изпълнение на граждански договори; 6.3. Удостоверение /сертификат/ на специалиста по безопасни условия на труд за завършен курс по ЗБУТ; 6.4. Удостоверение /сертификат/ на специалиста по контрол на качеството за завършен курс по контрол на качеството; 7. Копия на документи, доказващи техническите възможности: 7.1. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват строителство; Сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент; Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент; копие от документ за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от първа група, втора категория или еквивалентен на тази регистрация за чуждестранните участници в процедурата. Всеки кандидат или участник следва да докаже регистрацията си в съответния регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от съответните органи съгласно националния му закон.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът представя минимум 3 договора за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от него през последните 5 /пет/ години /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г./ „Подобни видове работи” например са: строително-монтажни работи на сгради, включващи конструкции, архитектурни работи, вътрешни инсталации- ВиК, ОВ, електро, СОТ, интериор, вертикална планировка. Общото РЗП от различните подобни видове работи по горепосочените договори да не бъде по-малка от 18000 кв.м.2. а. Всеки участник трябва да притежава следните сертификати: а.1. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват строително-монтажни и/или строителство на сгради;; а.2. Сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент; а.3. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент. 3. Всеки участник трябва да има ръководен персонал с необходимата квалификация и минимален опит, а именно: 3.1. Ръководител обект - мин. стаж 7 год.; мин. опит по специалността в "подобни работи" - 5 год.; 3.2. Специалист Архитектура - мин. стаж 5год.; мин. опит по специалността в "Подобни работи" - 4 год.; 3.3. Ръководител част ВиК - мин. стаж 5 год.; мин. опит по специалността в "подобни работи" - 3 год.; 3.4. Ръководител част Електро - мин. стаж 5 год.; мин. опит по специалността в "подобни работи" - 3 год.; 3.5.Специалист "Ландшафтни архитектура"- мин. стаж 5 год.; мин. опит по специалността в "подобни работи" - 3 год.; 3.6. Специалист Здравословни и безопасни условия на труд - завършен специализиран курс по ЗБУТ; мин. стаж - 2 години, мин. опит в "подобни работи" - 2 год.; 3.7. Специалист Контрол на качеството - завършен специализиран курс по контрол на качеството, съгл.чл.163а, ЗУТ;мин. стаж - 2 години, мин. опит в "подобни работи" - 2 год.; 3.8. Специалист Връзки с обществеността -мин. стаж - 2 години, мин. опит в "подобни работи" - 2 год. Когато участникът е обединение, изискванията се отнасят за обединението участник. Участникът в процедурата трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от първа група, втора категория или еквивалентен на тази регистрация за чуждестранните участници в процедурата. Всеки кандидат или участник следва да докаже регистрацията си в съответния регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от съответните органи съгласно националния му закон. Когато участникът е обединение изискването по т. 3 се прилага към поне един от участниците в обединението, съгл. Чл. 3, ал. 3 от Закона за камарата на строителите.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: срок за изпълнение ; тежест: 25
Показател: гаранционни срокове за отделните СМР ; тежест: 15
Показател: предлагана цена ; тежест: 60

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 5 - 007155 от 10.01.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

04.06.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 50 BGN

Условия и начин на плащане

Заплащане на касата в сградата на Министерство на културата - ет. 2, стая 221 от 14.00 до 17.30 ч., всеки работен за МК ден, или по банков път.По следната банкова сметка: БНБ-Централно управление, IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

14.06.2012 г. Час: 13:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 15.06.2012 г. Час: 10:30

Място

Министерство на културата

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Публичната част от заседанието на Комисията приключва след извършване на действията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"

VI.3) Допълнителна информация

Предвижда се настоящата обществена поръчка да бъде финансирана със средства от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

сроковете за подаване на жалби - съгласно чл. 120, ал.5 и 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Министерство на културата, бул"А.Стамболийски" № 17, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400298, E-mail: t.tsvetanova@mc.government.bg, Факс: 02 9806970

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-гр. Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" №29, За: Адриана Митева, р българия 1000, София, Тел.: 02 9823099, Факс:...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1, За: инж. Божидар Милушев, Р. България 1046, София,...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928,...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом