Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц
ИмеДоклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц
страница1/3
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер408.62 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/2fc1a02a12bc09598dfc7df756f1d9c0.doc
  1   2   3

Годишен доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис” АДСИЦ


31.12.2011 г.

съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл.100Н, ал. 7 от ЗППЦК и приложение № 10 към чл. 32 ал.1 т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа


1. Обща информация

„Флоримонт пропъртис” АДСИЦ (Дружеството) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Предметът на дейност на Дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти, чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизация на недвижими имоти и позволена от закона.

Дружеството е учредено в Р. България, вписано е в Регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд с Решение № 1/23.11.2007 г. по ф.д. № 18177/2007 г., парт. № 128206, том 1, стр. 182. Дружеството има идентификационен код по БУЛСТАТ 175411237. Пререгистрацията на дружеството в Търговски регистър към Агенция по вписванията е осъществена в вписване 20080328095849 по електронната партида на дружеството.

Дружеството е регистрирано в гр. София, р-н Витоша, бул. „България” 132 вх. А

Дружеството е с капитал 750 000 лева, разпределени в 750 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Членове на Съвета на директорите на Дружеството към 31 декември 2011 г. са:

 • Андон Николаев Атанасов – Изпълнителен директор;

 • Стамат Паскалев Дойчев – Председател на Съвета на директорите;

 • Владислав Людмилов Георгиев – независим член на Съвета на директорите.

„Флоримонт пропъртис” AДСИЦ се представлява от Изпълнителния директор Андон Атанасов.


През разглежданият период няма сключени договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Членовете на Съвета на директорите на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ имат участия в капитала и управлението на други дружества, както следва:

Андон Атанасов

 • „БГ строй 2007” ЕООД, ЕИК 175228531, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” No. 41, вх. 1, ет. 1, ап. 2 - Управител и едноличен собственик на капитала;

 • „Реперите” ЕООД, ЕИК 200476065, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” No. 41, вх. 1, ет. 1, ап. 2 - Управител и едноличен собственик на капитала;

 • „Аксис Комюникейшън” ЕООД, ЕИК 131368453, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” No. 41, вх. 1, ет. 1, ап. 2 - Управител и едноличен собственик на капитала;

 • „Луминати” ЕООД, ЕИК 201207623, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Манастирски ливади – запад, бул. „България” No. 132, вх. А - Управител и едноличен собственик на капитала;

 • „Фюжън Маркет” ЕООД, ЕИК 200297219, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” No. 41, вх. 1, ет. 1, ап. 2 - Управител и едноличен собственик на капитала

 • „Пи енд Пи маунтин” ЕАД. ЕИК 200454147 със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Манастирски ливади – запад, бул. „България” No. 132, вх. А - Член на съвета на директорите и изпълнителен директо

Стамат Дойчев

 • „Булмоби” ЕООД, ЕИК 130587309, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Манастирски ливади – запад, бул. „България” No. 132, вх. А - Управител и едноличен собственик на капитала;

 • „Билдинг корпорейшън” ЕООД, ЕИК 175135109, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Манастирски ливади – запад, бул. „България” No. 132, вх. А - Управител и едноличен собственик на капитала;

 • „Болакън асет мениджмънт” ЕАД, ЕИК 175137850 със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Манастирски ливади – запад, бул. „България” No. 132, вх. А - Член на съвета на директорите и изпълнителен директор;

 • „Имобайл” АД, ЕИК 131403737 със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Манастирски ливади – запад, бул. „България” No. 132, вх. А - Член на съвета на директорите и изпълнителен директор;

 • „Гейминг сентър” АД, ЕИК 200486230 със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Глазне” No. 5;- Член на съвета на директорите;

 • „Зет пропъртис” АД, ЕИК 131448383 със седалище и адрес на управление: : гр. София, жк. Манастирски ливади – запад, бул. „България” No. 132, вх. А;- Член на съвета на директорите и изпълнителен директор
Владислав Георгиев

Не участва като съдружник, акционер или член на управителен орган в никое друго юридическо лице2. База за изготвяне

Отчетната валута на Дружеството е българския лев. Финансовите отчети са представени в лева. Спазени са основните счетоводни принципи:

 • текущо начисляване – приходите и разходите по сделките и събитията са отразени счетоводно в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаване или плащане на паричните средства или техните еквиваленти;

 • действащо предприятие;

 • предпазливост – задължително оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани загуби;

 • съпоставимост между приходите и разходите – признаване на разходите, извършени във връзка с отделна сделка или събитие във финансовия резултат за периода, през които предприятието отчита ефекта от тях. Признаването на приходите се отразява за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

 • предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията са отразени в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност независимо от съответната им правна форма.

3. Дейност на дружеството през 2011 г.

На 05.01.2011 г., дружесвтото сключи трудов договор с настоящия си директор за връзки с инвеститорите – г-н Павел Сребринов Хаджийски.

На 21.01 2011 г. Дружестовот оповести, че към дата 20.01.2011 г. са отдадени под наем 100 % от апартаментите в хотелски комплекс Невина.

На 26.01.2011 г. Дружеството оповести, че на 25.01.2011 г. сключи предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот, като продавач на селдния свой собствен недвижим имот: монолитна триетажна администтративна сграда с идентификатор 56722.651.75.1 с площ от 377 кв.м.

На 28.01 дружерството оповести тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.

На 10.02.2011 г дружеството оповести, че КФн издаде одобрение, дружеството „Биад С” ЕООД да бъде ново обслужващо дружество на емитента.

На 29.03.2011 г дружеството оповести, че е развалило предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот, като продавач на селдния свой собствен недвижим имот: монолитна триетажна администтративна сграда с идентификатор 56722.651.75.1 с площ от 377 кв.м. поради виновно неизпълнение на договора.

На 31.03.2011 г. дружеството оповеси годишен отчет за 2010 г.

На 07.04.2011 г. съветът на директорите на дружеството взе решение за увеличаване на капитала на емитента, посредством емитирането на 1 000 000 нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев.

На 29.04.2011 г. Дружеството публикува тримесечерн отчет за първо тримесечие на 2011 г.

На 26.05.2011 г. дружестото оповести покана за свикване на годишно общо събрание.

На 28.05.2011 г. емитентът сключи договор за инвестиционен банков кредит с „Райфайзенбанк” ЕАД в размер до 1 250 000 евро, който кредит ще бъде използван за рефинансиране на остатъчен дълг по главници, лихви и такси за предсрочно погасяване по следните кредити:

А) Договор за банков кредит № СФ-36 от 08.05.2008 г., сключен между “ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ (настоящо наименование - “ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ) и “Българо Американска кредитна Банка” АД.

Б) Договор за банков кредит № СФ-41от 23.10.2008 г., сключен между “ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ (настоящо наименование - “ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ) и “Българо Американска кредитна Банка” АД.

Краен срок на погасяване на Кредита е 10.07.2012 г. Кредитът може да бъде усвояван от подписване на Договора до 09.07.2011г., включително. За ползвания Кредит, Кредитополучателят заплаща на Банката годишна лихва в размер на 3 месечен EURIBOR плюс 5 (пет) пункта надбавка годишно. Лихвата се начислява от датата на усвояване на суми по Кредита, на база 360 дни годишно, за реалния брой дни на ползване на сумата по Кредита (вкл. първия и без последния ден от този период). Кредитополучателят дължи на Банката комисиона за управление в размер на EUR 9,375 (девет хиляди триста седемдесет и пет евро), платима от Кредитополучателя при подписване на настоящия Договор. Кредитополучателят може да усвоява суми от Кредита след представяне на удостоверение за тежести, от което да е видно, че Банката е втори по ред ипотекарен кредитор след „Българо- американска кредитна банка” АД по отношение на ипотекираното имущество, описано по-долу, и че върху ипотекираното имущество няма вписани други тежести, с изключение на вписаните ипотеки в полза на „Българо- американска кредитна банка” АД и Банката. Заличаването на ипотеката, вписана в полза на „Българо- американска кредитна банка” АД ще бъде извършено в десет дневен срок от усвояването на кредита по договора за рефинансиращ кредит с „Райфайзенбанк” ЕАД.

Кредитополучателят има право да погасява предсрочно Кредита – частично или напълно, след представяне на двудневно писмено предизвестие до Банката, в което посочва размера на предсрочно погасяваната сума.

За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да учреди в полза на Банката, като единствен ипотекарен кредитор на договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII /с идентификатор 56722.651.75 по кадастрална карта/, в квартал 60 по регулационен план на гр. Плевен, „Индустриална зона- Запад”с площ от 48 215 кв.м. , заедно с всички настоящи и бъдещи постройки и подобрения в него, като настоящите сгради са:

МОНОЛИТНА ТРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с площ от 344 /триста четиридесет и четири/ кв. м. ;

МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с площ от 32 (тридесет и два) кв.м.;

ГАРАЖ С ДВЕ КЛЕТКИ с площ от 14 (четиринадесет) кв.м.;

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с площ от 35 (тридесет и пет) кв.м.;

СГРАДА – ПРОХОДНА КУЛА с площ от 159 (сто петдесет и девет) кв.м.;

КПП с ТРАФОПОСТ с площ от 129 /сто и двадесет и девет/ кв.м.;

СЕРВИЗНО ХАЛЕ №1 /едно/ с площ от 1560 /хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м-;

ХАЛЕ с търговско- складово ползване с площ от 1448 /хиляди четиристотин четиридесет и осем/ кв.м.;

ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ с площ от 733 /седемстотин тридесет и три/ кв.м.;.

ХАЛЕ С ПРИСТРОЙКА към търговско- складово хале с площ от 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м.;

СЕРВИЗНО ХАЛЕ №3 /три/ с площ от 736 /седемстотин тридесет и шест/ кв.м.;

СКЛАД с площ 15 /петнадесет/ кв.м.;

СКЛАД с площ 25 (двадесет и пет) кв.м

Ипотеката е вписана на 30.05.2011 г

За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да учреди в полза на Банката, като единствен заложен кредитор особен залог върху настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключени договори за наем за имотите по-горе, описани в Договор за залог на вземания, който ще бъде надлежно сключен между Банката и Кредитополучателя и вписан по реда на Закона за особените залози.

За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да осигури учредяването от “Зет Пропъртис” АД, ЕИК 131448383 в полза на Банката, като единствен заложен кредитор на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключени договори за наем за имотите по чл. 7.1. по-горе, описани в Договор за залог на вземания, който ще бъде надлежно сключен между Банката и “Зет Пропъртис” АД, ЕИК 131448383 и вписан по реда на Закона за особените залози. За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да учреди в полза на Банката, като единствен заложен кредитор на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключен/и договор/и за наем за Офис сграда, с административен адрес: бул. Цар Борис III 283 описани в Договор за залог на вземания, който ще бъде надлежно сключен между Банката и Кредитополучателя и вписан по реда на Закона за особените залози.

За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да осигури учредяването от “Инфо консултинг” ЕООД, ЕИК 131042596 в полза на Банката, като единствен заложен кредитор на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключен договор за наем за Бензиностанция, с административен адрес: гр. Пловдив, описани в Договор за залог на вземания, който ще бъде надлежно сключен между Банката и “Инфо консултинг” ЕООД, ЕИК 131042596 и вписан по реда на Закона за особените залози.

За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да осигури учредяването от “Билдинг корпорейшън” ЕООД, ЕИК 175135109 в полза на Банката, като единствен заложен кредитор на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключен договор за наем за Фитнес Център, с административен адрес: гр. София, кв. Младост 4 бл. 426А описани в Договор за залог на вземания, който ще бъде надлежно сключен между Банката и “Билдинг корпорейшън” ЕООД, ЕИК 175135109 и вписан по реда на Закона за особените залози.

За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да учреди в полза на Банката първи по ред особен залог върху всички свои настоящи и бъдещи вземания за наличностите по всички открити понастоящем сметки на негово име при Банката, както и при Обединена българска банка ЕАД- като банка – депозитар на Кредитополучателя както и по всички сметки, които ще бъдат открити на негово име при Банката и Обединена българска банка ЕАД за срока на действие на Договора.

Отношенията между Банката и Кредитополучателя ще се уредят с Договор за залог на вземания, който трябва да бъде сключен и вписан в ЦРОЗ преди отпускане на средства по настоящия Договор.

За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да осигури учредяването в полза на Банката на първи по ред особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания съответно на “Инфо консултинг” ЕООД, ЕИК 131042596, “Билдинг корпорейшън” ЕООД, ЕИК 175135109 и “Зет Пропъртис” АД, ЕИК 131448383 за наличностите по всички открити понастоящем сметки на тяхно име при Банката, както и по всички сметки, които ще бъдат открити на тяхно име при Банката за срока на действие на Договора.

Отношенията между Банката и всяко едно от дружествата: “Инфо консултинг” ЕООД, ЕИК 131042596, “Билдинг корпорейшън” ЕООД, ЕИК 175135109 и “Зет Пропъртис” АД, ЕИК 131448383 ще се уредят с Договори за залог на вземания, които трябва да бъдат сключени и вписани в ЦРОЗ преди отпускане на средства по настоящия Договор.

7.9. За обезпечение на всички вземания на Банката по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да осигури сключването на договори за поръчителство между Банката, Кредитополучателя и всяко едно от следните лица: ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ, ЕГН 7809116288, СТАМАТ ПАСКАЛЕВ ДОЙЧЕВ, ЕГН 4909266265, Зет Пропъртис АД, ЕИК 131448383, Бояна Билдинг ЕООД, ЕИК 175428343, Фюжън Маркет ЕООД, ЕИК 200297219, Пи енд Пи Маунтин ЕООД, ЕИК 200454147, Инфо консултинг ЕООД, ЕИК 131042596, Билдинг Корпорейшън ЕООД, ЕИК 175135109.

7.10. След вписването на Договорите за залог в ЦРОЗ по чл. 7.2 - чл. 7.8. включително от настоящия Договор и преди усвояването на суми по настоящия Договор, Кредитополучателят се задължава да представи на Банката Удостоверения, издадени от ЦРОЗ, по партидите на Кредитополучателя, “Инфо консултинг” ЕООД, “Билдинг корпорейшън” ЕООД и “Зет Пропъртис” АД, които да посочват Банката като единствен заложен кредитор върху заложеното имущество.

На 03.06 дружеството разкри вътрешна информация във връзка със сключен договор за рефинансиращ кредит и за извършени подобрения в имот на Дружеството находящ се в гр. Плевен, а именно столова част в административна сграда – част от притежаван от емитента имот.

На 30.06.2011 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на емитента

На 04.07..2011 г. "Флоримонт пропъртис" АДСИЦ оповести протокол от редовоно годишно общо събрание на акционерите.

На 04.07.2011 г. "Флоримонт пропъртис" АДСИЦ оповести покана за свикване на общо събрание на акционерите.

На 02.08.2011 г. "Флоримонт пропъртис" АДСИЦ публикува тримесечен отчет за второ тримесечие на 2011 г.

На 11.08.2011 г. дружеството оповести протокол от извънредно общо събрание на акционерите

На 31.10..2011 г. "Флоримонт пропъртис" АДСИЦ оповести тримесечен отчет за трето тримесечие;

На 31.10.2011 г. в търговския регистър към АВ бяха вписани промени в устава на Дружеството;  Измененията имат за цел да синхронизират последния с изменеията на нормативната уредба, регламентираща материята. Синхорнизирана е процедурата за свикване на общото събрание с тази уредена в ЗППЦК, дадено е правомощие на членовете на съветга на директорите да вземат решение за емитиране на варанти до определн размер и др. Промените са гласувани на общо годишното общо събрание на акционерите на дружеството за 2011 г

На 02.12.2011 г. "Флоримонт пропъртис" АДСИЦ вписа в Търговски регистър увеличаване на капитала със стохиляди новотемитирани акции.


На 11.08.2011 г. "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ публукува оповести протокол от редовоно годишно общо събрание на акционерите.


На 21.12.2011 г. разкри уведомление за разкриване на дялово участие.

3.2. Общо събрание на акционерите

Редовното годишно общо събрание на акционерите се проведе на 30.06.2011 г.

На събранието беше представен 100 % от капитала или 650 000 броя акции.

Общото събрание прие следните решения:

 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2010 г.


 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.


 1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2010 г.


 1. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Георгиев Митев, диплом 300, гр. София, ул. „Любен Каравелов” 82 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2011 г.


 1. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на тъкава, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 247а от ТЗ.


 1. Приемане на решение за освобождаване от отговрност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.


 1. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.


 1. Избиране на одитен комитет на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, при условията и при реда на чл. 40ж във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финаснов одит, избира одитен комитет на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ, за срок от три години, считано от вземането на настоящото решение, в следния състав:

 1. Андон Николаев Атанасов – изпълнителен директор и член на съвета на директорите;

 2. Стамат Паскалев Дойчев – председател на съвета на директорите;

 3. Владислав Людмилов Георгиев – независим член на съвета на директорите.
 1. Избиране на председател на одитния комитет на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание ч. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финаносв одит, избира Владислав Людмилов Георгиев за председател на одитния комитет на „Флоримонт пропъртис” АДСИЦ.


 1. Удължаване на мандата на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание удължава мандата на членовете на съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на изтичане на предходния мандат, а именно 23.11.2010 г.


 1. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружествот както следва:

Член 23

 1. (Нова от ОСА от 30.06.2011 г.) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери ако пълномощното е писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от Дружеството, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазването на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да се за конкретно общо събрание и да има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

 1. (Нова от ОСА от 30.06.2011 г.) Преупълномощаването с правата по ал. 2, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал.2, е нищожно.

 1. (Нова от ОСА от 30.06.2011 г.) Ако акционерът - упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните предствители, ако представляват заедно) на юридическото лице.

 1. (Нова от ОСА от 30.06.2011 г.) Ако акционерът - упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните предствители, ако представляват заедно) на юридическото лице.

 1. (Нова от ОСА от 30.06.2011 г.) Пълномощникът има същите права да се изкава и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представялва.

 1. (Нова от ОСА от 30.06.2011 г.) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

 1. (Нова от ОСА от 30.06.2011 г.) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

 1. (Нова от ОСА от 30.06.2011 г.) Публичното дружество публикува на интернет страницата си най-малко тридесет дни преди откриването на общотто събрание на акционерите до приключване на общотот събрание и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството ще публикува на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, акто в този случай, при поискване от акционера, Дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка  1   2   3

Свързани:

Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconДоклад за дейността 31 Март 2012г. Доклад за дейността на " Инвестмънт Пропъртис"
Инвестмънт Пропъртис” адсиц е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с еик131158049 като акционерно дружество...
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconДоклад за дейността 31Декември 2010г. Доклад за дейността на " Инвестмънт Пропъртис"
Инвестмънт Пропъртис” адсиц е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с еик131158049 като акционерно дружество...
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconДоклад за дейността 30 септември 2011г. Доклад за дейността на " Инвестмънт Пропъртис"
Инвестмънт Пропъртис” адсиц е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с еик131158049 като акционерно дружество...
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconДоклад за дейността 30Юни 2010г. Доклад за дейността на " Инвестмънт Пропъртис"
Инвестмънт Пропъртис” адсиц е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с еик131158049 като акционерно дружество...
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconМатериали по дневния ред за общо събрание на акционерите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ "адсиц
Доклад на сд за дейността на дружеството за 2011 г.; проект за решение ос приема доклада на сд за дейността на дружеството за 2011...
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц icon„зет пропъртис инвестмънт фонд адсиц доклад за дейността за второто тримесечие на 2009г
Зет пропъртис инвестмънт фонд ” адсиц доклад за дейността за второто тримесечие на 2009г
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconДоклад за дейността за второто тримесечие на 2009г
Обща информация. Акционери и управление на „зет пропъртис инвестмънт фонд адсиц 0бща информация за дружеството
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconГодишно общо събрание на акционерите на „феърплей пропъртис адсиц
ФеърПлей Пропъртис” адсиц, свикано от Съвета на директорите (СД) на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обнародвана в...
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconДоклад за дейността „ХипоКапитал адсиц
Годишният консолидиран доклад за дейността на „ХипоКапитал” адсиц е изготвен в унисон с разпоредбите и изискванията на
Доклад за дейността на „Флориомнт пропъртис адсиц iconДоклад за дейността
Инвестмънт Пропъртис” адсиц е вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията с еик131158049 като акционерно дружество...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом