Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас




ИмеПрограма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас
страница1/3
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер312.27 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/5cc41c34-bec3-400b-b451-9fd3ef25f5da/raz_mat_7.doc
  1   2   3





Утвърдил:

Директор:


/Венета Симитчийска/


Годишно тематично разпределение

на часовете по математика

в седми клас – задължителна подготовка


Учебна 2011/2012 година


34 учебни седмици Х 4 часа седмично = 136 часа годишно





Преподавател:

/Антоанета Николова/


ПРОГРАМА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА В VІІ КЛАС


Общо представяне:


Седмият клас е предпоследният клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование.

Учебната програма по математика за VІІ клас е продължение на учебната програма по математика за VІ клас и съдържанието й надгражда математическите знания на учениците. Тук за първи път част от знанията се изграждат аксиоматична чрез запознаване на учениците с логическата структура на теоретичните знания.

Учебната програма за ЗП обхваща учебното съдържание от заложените в ДОИ ядра. Програмата задава учебното съдържание по математика за ЗП, определено от:

 • стандартите, които учениците покриват в резултат на завършване на основната степен на обучение;

 • резултатите, които учениците трябва да постигнат в резултат на задължителната подготовка;

 • възможностите на учебния план;

 • интегралния характер на математическите знания и връзките им с учебното съдържание по останалите учебни предмети;

 • характеристика на обучаемата група.



Цели на обучението по математика - ЗП:


 1. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за цели изрази.

 2. Разширяване и задълбочаване на знанията за геометричните фигури, извеждане на техни основни свойства чрез еднакви триъгълници и формиране на умения за построяване на геометрични обекти.

 3. Изучаване на уравнения и неравенства на базата на свойствата на числовите равенства и неравенства и теоремите за равносилност.

 4. Създаване на представа за логическата структура на математиката и нейното аксиоматично изграждане на този етап от обучението.

 5. Изява на логическите знания и умения и създаване на условия за формиране на математически език у учениците.

 6. Усвояване на основните приложения на изучаваните знания, като се разширяват вътрешнопредметните връзки и се дава възможност върху приложенията им в различни области от живота.

 7. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображение.

 8. Обогатяване на методи на разсъждение.

 9. Изграждане на навици за опазване на околната среда и собственото здраве.


Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на ученика

по математика в VІІ клас


Проверката и оценката на постиженията на учениците се осъществява въз основа на ДОИ за оценяване.

Постиженията на учениците, които в програмата са посочени като умения, постигани чрез осъществяването на образователните и практически цели, могат да бъдат проверявани с устно изпитване, с писмени работи или с тестове.

Използването на писмената проверка има за цел, наред с оценяване постиженията на учениците, да съдейства за изграждане на писмена, на тематическа култура, усет към естетичното, към точността при представянето на математическа информация. Този начин на проверка гарантира оценяването на всички ученици по единни критерии. Освен това той дава възможности за диагностициране и обективен анализ на допусканите грешки и съществените пропуски в знанията на учениците.

При устната проверка се акцентува върху уменията на ученика правилно да използва математическите термини, способностите му да обяснява получените резултати и да обосновава избрани начини за решаване на задачи и да излага лично мнение.

Уменията от общ характер (отношение към математическите знания, способност за мислене в количествени и логически категории, математически способности и др.), които трябва да се достигнат в резултат на посочените в програмата възпитателни и формиращи цели, могат да бъдат оценявани само качествено и то при пряко наблюдение на реалния учебен процес.

Проверката и последвалата я оценка (числова или качествена) трябва да стимулира ученика, да го провокира към дейности, които да му осигуряват успешно обучение и желание за самоподготовка и да не бъде използвана главно като средство за санкционирането му при допуснати грешки и направени пропуски. Резултатите от проверката трябва да се използват по най-рационален начин за регулиране на учебния процес.

Проверката показва нивото на знанията на учениците, предвидени в програмата и ориентира и учителя, и учениците за резултатите от учебния процес.


Видове проверки


Редовната проверка създава условия за системна, активна и съзнателна работа за усвояване на знания, мотивира и амбицира за получаване на високи резултати от учебния труд. Всеки добър резултат от проверката създава положителни емоции, които мобилизират за нови постижения и повдигат самочувствието на децата.


Устната проверка осигурява непосредствен контакт с ученика, възможност да се развива логическото мислене, умението децата да се изразяват на езика на математиката и да изказват лично мнение.


Писмената проверка може да се прави при всички учебни предмети, но тя доминира по математика. Писмената проверка поставя учениците при приблизително еднакви условия, оставя документ за нивото на знанията, което я прави обективна. Тя пести учебно време, учи на самостоятелно решаване на поставена задача. Темата на писмената проверка трябва да бъде внимателно съставена, за да отговаря на поставените цели, да е балансирана по отношение на трудността на задачите и съобразена с регламента за време. Добре е да се поставят и критерии за оценка, които да осигуряват реални оценки. В последните години се използват тестове, които също са форма на писмена проверка.


В началото на учебната година, след кратък преговор на основните понятия и правила, изучавани в предходния клас, трябва да се проведе писмена проверка и да се определи входното ниво от знания, с които влиза в следващия клас всеки ученик. Такова проучване е необходимо за учителя при планиране на работата му през учебната година, а за учениците – да възстановят забравените знания и да си осигурят равен старт за новите знания.


Степента на подготовката на всеки ученик трябва да се следи през цялата учебна година – корекция на допускани грешки, пропуски в знанията, в техниките на смятането – развитието на ученика. Това става чрез текуща ежедневна проверка, чрез тематична проверка в края на изучаваната тема, чрез срочна проверка в края на срока и чрез годишна писмена проверка – изходно ниво на знания в края на учебната година.


Понятията “оценяване”, “тест”, “измерване” често се използват като синоними – на практика те се отнасят за един и същ вид дейност.

Понятието “Тест” означава поредица от въпроси и задачи, която дава възможност чрез отговорите, дадени от ученика, да се правят изводи за негови знания и постижения, т.е. да му се постави оценка по точно определен критерий.

Тестовите задачи могат да бъдат:

• с ограничен (избираем) отговор. Това означава, че на всеки въпрос (задача) са дадени няколко отговора (най-малко два), от които само един е верен.

• със свободен отговор. Това означава, че всеки въпрос (задача)допуска произволно много отговори, от които само един е верен. Ученикът трябва да знае (или да получи чрез пресмятане и разсъждения) верния отговор, който трябва да запише след въпроса в теста.


Контролните работи по математика в училище всъщност са вид тест, в който всички задачи са със свободен отговор.


Изискването решението на съответната задача да се запише подробно на практика осигурява възможност за по-точно съпоставяне на брой точки, водещи до съответна числова оценка.

Тестовете (от задачи с избираем отговор) вече навлизат в училищата като форма за проверка и оценка на знанията. Те създават възможности за сравнително кратко време да се направи обективна оценка на целия клас. Ако те са създадени така, че до максимална степен да обхващат основни знания за една тема или група теми, може успешно да се установи равнището на усвояване на значително по обем учебно съдържание.


Всеки тест съдържа:


1. Предварително указание, в което се дава информация за броя на задачите, къде да се решават, как да се посочи верният отговор, разрешените за ползване пособия, времето за работа с теста.


2. Формулиране и подреждане на задачите с избираем отговор, всяка от които трябва да има само един верен отговор. В теста може да има и задачи със свободен отговор.


3. Критерий за оценка. При оценката на тестовете се отчитат броят на правилните отговори, броят на неправилните отговори и броят на нерешените (неотбелязаните) задачи.


В подходите за оценяване участват формули за оценка по точки, формули за корекции, при които се взема предвид вероятността за налучкване на верния отговор и т.н.


Измерителните качества и подходите за оценяване на един тест е научна теория, свързана с математиката.


Методически параметри и модели:


Тренировъчни занятия – задачите са близки по съдържание и структура с тези от задължителната подготовка и имат за цел учениците да усвоят минимума от знания и умения и да и надграждат. Времево те съответстват на темите от ЗП.


Творчески занятия – основните ученикови дейности са свързани със запознаването с нови понятия и откриването на закономерности чрез наблюдение, анализ, сравняване и обобщаване. Насочени са за придобиване на умения за цялостност и аргументираност на изложението, изказване и доказване на хипотези.


Практически занятия – основните характеристики на тези часове са собствен темп при решаване на задачите, индивидуална работа под наблюдение на учителя, възможност за оценка на хода и на избора на средства за изпълнение, а не крайното решение.


Самостоятелна работа – те са предназначени за проверка и оценка на постиженията на учениците. Оценяването ще се осъществи чрез тестове.


КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І и ІІ учебен срок


Критерии за оценка


Всяка тема съдържа 6 задачи, от които: 4 – с избираем отговор и 2 – със свободен отговор.

Задачите се оценяват по точки, както следва:

Задача 1 – с 1 точка

Задачи 2 и 3 – с по 2 точки

Задача 4 – с 3 точки

Задачи 5 и 6 – с по 4 точки

Максималният брой точки е 16.

Числова оценка може да се получи от формулата Оц. = 2 + 0,25N, където N е броят на получените точки.


I учебен срок (Класна работа № 1)


Знанията, които проверявам, са:

 • Цели изрази. Формули за съкратено умножение.

 • Нормален вид на многочлен.

 • Числена стойност на израз.

 • Основни геометрични фигури. Свойства на успоредните прави.

 • Сбор от ъгли на триъгълник.

 • Външен ъгъл на триъгълник.

 • Уравнения. Уравнение с едно неизвестно.

 • Моделиране с линейни уравнения.



II учебен срок (Класна работа № 2)


Знанията, които проверявам, са:

 • Еднакви триъгълници.

 • Признаци за еднаквост на два триъгълника.

 • Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°.

 • Симетрала на отсечка.

 • Неравенства.

 • Неравенство с едно неизвестно.

 • Приложение на линейните неравенства.

 • Успоредник. Трапец.

 • Свойства на успоредника.

 • Свойства на трапеца.

 • Видове успоредници.



годишно разпределение на учебното съдържание

по математика за 7 клас

Съгласно учебния план учебната година се състои от 34 учебни седмици.

Седмичният хорариум за учебния предмет математика е 4 учебни часа. Общият брой на задължителните учебни часове по математика за 7 клас е 136 часа.

От тях:

 • Комбинирани уроци, които включват нови знания и упражнения (съкратено н/к) – 64 часа;

 • Упражнения, които включват задачи за формиране и поддържане на знания и умения (съкратено у) – 17 часа ;

 • Преговорни уроци (съкратено п ) – 33 часа;

 • Обобщаващи уроци (съкратено о ) – 6 часа.

Останалите 16 часа се използват по преценка на учителя.




по ред



Номер

на урока



Тема на урока


Тип

на урока


Страница


Забележка

септември

Начален преговор

1

1, 2

Рационални числа. Сравняване. Действия

п, п

4




2




Умножение и деление на рационални числа

п

6




3

3

Пропорции. Представяне на данни чрез кръгова диаграма

п

8




4

4

Геометрични фигури

п

10




5

5

Геометрични тела

п

12




6

6

Цял израз. Действия с изрази

п

14




7

7

Общи задачи. Тестови задачи

п

16




8

Контролна работа – входно ниво

октомври

Цели изрази

9

8

Тъждествени изрази

н/к

18




10

9

Формулата

н/к

20




11

10

Формулата

у

22




12

11

Формулата

н/к

24




13

12

Формулата

н/к

26




14

13

Формулата

н/к

28




15

14

Общи задачи. Тестови задачи


п

30, 31




16

Контролна работа – Формули за съкратено умножение

17

15

Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител

н/к

32




18

16

Разлагане чрез формулите за съкратено умножение

н/к

34




19

17

Разлагане чрез формулите за съкратено умножение

у

36




20

18

Разлагане чрез групиране

н/к

38




21

19

Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи

н/к

40




22

20

Общи задачи. Тестови задачи

п

42, 43




23

21

Тъждествено преобразуване на изрази –приложение

н/к

44




24

22

Цели изрази – обобщение

о

46




ноември













25

23

Общи задачи. Тестови задачи.

Самостоятелен контрол.


п

48, 50




26

Контролна работа – Цели изрази

Основни геометрични фигури

27, 28

24, 25

Точка, права и отсечка

н/к, у

52, 54




29, 30, 31

26, 27, 28

Лъч, полуравнина и ъгъл

н/к, у, у

56, 58, 60




32, 33

29, 30

Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави

н/к, у

62, 64




34

31

Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност на две прави

н/к

66




35

32

Аксиома за успоредните прави

н/к

68




36, 37

33, 34

Свойства на успоредните прави

н/к, у

70, 72




38

35

Общи задачи. Тестови задачи

п

74, 75




39

36

Триъгълник

н/к

76




40

37

Сбор на ъглите в триъгълник

н/к

78




41

38

Външен ъгъл на триъгълник

н/к

80




42

39

Общи задачи. Тестови задачи

п

82, 83







декември













43

40

Основни геометрични фигури –

обобщение

o

84




44

41

Общи задачи. Тестови задачи

п

85, 86




45

Контролна работа – Основни геометрични фигури.

Уравнение

46

42

Числови равенства. Свойства

н/к

88




47

43

Уравнение с едно неизвестно

н/к

90




48, 49

44, 45

Еквивалентни уравнения

н/к, у

92, 94




50

46

Уравнението ax + b = 0

н/к

96




51

47

Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0

н/к

98




52

48

Уравнението |ax + b| = c

н/к

100




53

49

Уравнения, свеждащи се до линейни

н/к

102




54, 55

50, 51

Линейно параметрично уравнение

н/к, у

104, 106







януари













56

52

Общи задачи. Тестови задачи

п

108, 109




57

Контролна работа - Уравнение
  1   2   3

Свързани:

Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconПрограма по биология и здравно образование 9 клас задължителна подготовка

Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconНо в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова
Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за първи клас е разработена в съответствие с дои и в съответствие...
Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconУчебника по математика за VІІ клас /1987/. В: Научни трудове на пу "П. Хилендарски". т. 26, кн. 2, Ппмо, 1989. с. 41 49
Портев, Л., Т. Петрова. Анализ на понятийния и теоремен състав на учебника по математика за VІІ клас /1987/. В: Научни трудове на...
Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7 и 8 клас – задължителна подготовка
Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7 и 8 клас – задължителна подготовка
Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconПрограма за националната олимпиада по астрономия
Учебната програма по „Физика и астрономия” за 7, 8, 9 и 10 клас – задължителна подготовка
Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconПокана За участие в Коледно математическо състезание Уведомяваме Ви, че на 08. 12. 2012 г. (събота)
Соу, профилирани гимназии и пг, разделени в 12 възрастови групи. Учениците от профил математика и/или информатика на пмг, соу и чпг...
Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconПротокол за допуснатите до Национален кръг на Национално състезание-тест по математика за ученици от VІІ клас на 25. 04. 2010 г
Национален кръг на Национално състезание-тест по математика за ученици от VІІ клас
Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално...
Програма за задължителна подготовка по математика в VІІ клас iconВажно за родителите на ученици в VІІ клас относно изпитите по бел и математика
Седмокласниците не подават заявления за полагане на приемните изпити по бел и по математика. Такса не се заплаща
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом