Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност
ИмеПразниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер78.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ethnotolerance.org/biblioteka/Obrazovanie/Praznicite_v_obuchenieto_po_okolen_svqt.doc
ПРАЗНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ


Снежана Л. Стоянова


THE HOLIDAYS IN TEACHING ENVIOREMENT AND POSSIBILITIES FOR FORMATION AT ETHNIС AND RELIGIOUS TOLERANCE

Snejana L. StojanovaAbstract: By holidays the children receptivate, learn and analysate moral valuables and virtues. Studying the holidays of the different ethnic communities in Bulgaria promote student’s interest and willingness to know respect differences.


Key wordst: ethnic tolerance, holidays, teaching


Културното наследство на всеки един народ притежава неповторима национална самобитност, изтъкана от душевност, добродетели и морални ценности. Творчеството на обикновените хора е най-чистият и непресъхващ извор на тези добродетели и духовни богатства, които са дълбоко залегнали в обичаите и традициите.

Връзката между поколенията остава силна, трайна и вечна чрез празниците и обичаите. Необходимо е човек да почувства и почерпи красотата, мъдростта и веселието на един народен празник, за да вникне по-дълбоко в културата на един народ.

Носители на онази духовна традиция, която обединява, сплотява и прави хората по-добри и човечни, си остават децата. Чрез празниците и обичаите те възприемат, усвояват и анализират моралните ценности и добродетели.

Празникът е мощен фактор, допринасящ не само за социализацията на подрастващите, но и за изграждането на чертите на характера на индивида, за развитие и допълване на ценностната му система. Именно чрез празниците хората изразяват отношението си към ценностите. Те разкриват стремежа към по-добър живот на всички хора и еднаквото им право да го постигнат.

Понятието толерантност означава качество или проява на толерантен, който търпи и зачита чуждото мнение, религия, вяра, убеждение или чужди народности. Развитието на това качество е особено ценно за всяка подрастваща личност.

Всички живеещи в България етнически общности са част от българския народ. Необходимо е българската държава да им осигури нормален живот, според тяхната култура и етнически ценности и да гарантира равни права на всички етнически групи. Това налага още от предучилищна възраст да се обърне внимание на проблема за интеркултурността в нашето общество, като информацията, свързана с този въпрос, постепенно се разширява и обогатява в училище. Учениците трябва да разберат, че на територията на страната ни живеят хора от различни етноси /турци, арменци, роми, евреи и др./ и всички те имат еднакви права - да развиват своята култура, да изповядват своята религия, да празнуват свободно своите празници и др. В много от празниците на различните етноси в България могат да се намерят общи елементи, тъй като хората, макар и от различни етнически групи, са живели дълго време заедно, сблъсквали са се с едни и същи трудности. За да могат да оцелеят във времето, се е наложило те да си помагат взаимно, да уважават различията си, да взаимстват идеи – включително и от празниците и обичаите си. Поради тази причина е необходимо и учениците да получат информация, свързана с бита, обичаите и традициите на различните етнически общности, и да осъзнаят от най-ранна възраст, че трябва да се уважават и признават различията между етносите, защото “всяка етническа общност е неповторима и уникална”[2].

В тази насока възможности разкриват Държавните образователни изисквания в културно-образователната област “Обществени науки и гражданско образование”, където е посочено, че “чрез усвояване на най-значимите постижения на социалното познание, учениците се подготвят за по-добро ориентиране, адаптиране и реализиране в съвременното демократично общество; развиват уменията си за активно гражданско участие в социалния живот в условията на културно многообразие”[1].

В учебната програма учебното съдържание във втори клас е групирано в пет обобщени теми: “Светът около мен”, “Сезонни промени”, “Растения и животни”, “Безопасно поведение” и “Моето тяло, хигиена и хранене”. Единствено в глобалната тема “Светът около мен” има възможност за запознаване на учениците с етническото и културно разнообразие в нашата страна, тъй като в учебната програма на ниво очаквани резултати по темата учениците е необходимо да изброяват членовете на семейството, рода и семейните празници, като споделят личен опит и дават примери, с което се удовлетворяват стандарт 1 от ядро “Роден край” /ДОИ по ЧО/ и стандарт 2 от ядро “Аз и моят свят” /ДОИ по ГО/, както и да определят във времето /по календара/ празниците на българските граждани, като изработват и попълват календар, с което се удовлетворява стандарт от ядро “Национално и културно наследство” /ДОИ за ЧО/: “Да разпознава във времето официални и битови празници в България”[1]. На тази база в учебната програма по Околен свят за втори клас като очакван резултат по обобщената тема “Светът около мен” е заложено учениците да познават и “празниците и обичаите на различните етнически общности”[3], живеещи в България.

Формулираните в учебната програма цели съдържат в себе си потенциал за постигане на интеркултурализъм, тъй като в процеса на обучение учениците могат да получат знания за многообразието на обществото, в което живеят, за общочовешките ценности, за културата на различните етноси, живеещи в България, да открият своето място в това многообразие, да се научат да се отнасят толерантно и с разбиране към всички хора, с които общуват.

Във всички одобрени учебници за втори клас по Околен свят, които са три на брой, е отделено място, макар и в малко на брой теми, където са представени някои от празниците, традициите и обичаите на етническите общности.

Учебникът по Околен свят за втори клас с авторски колектив Ем. Василева, С. Цветанска на издателство “Просвета” съдържа тридесет теми, обединени в пет обобщени теми: “Светът около мен”, “Промени в природата”, “Растения и животни”, “Моето тяло, хигиена и хранене” и “Безопасно поведение”. Възможност за представяне на различни празници на българските граждани има в някои теми от раздела “Светът около мен”.

В темата “България – отечество на всички български граждани” /с. 22-23/ са представени деца от различните етнически групи – българи, турци, роми, евреи, арменци, като се подчертава, че всички те са български граждани и празнуват заедно официалните празници на страната, както и че всеки етнос може да празнува свободно своите празници и обичаи. Споменати са, освен националния и официалните празници на България, и някои празници на различните етнически групи – Гергьовден, Василица, Рамазан Байрям, Вартавар и Пасха. Представени са деца от различните етноси, като три от тях са облечени в носии /българска, турска, арменска/, но децата от ромския и еврейския етнос по нищо не можем да познаем от коя етническа общност са, гледайки единствено илюстративния материал. Тук има възможност за разгръщане на мултикултурния диалог чрез задачата “Разучи за различни празници и обичаи в твоя роден край” и даване на повече информация, свързана с празниците на етническите общности, живеещи в България.

В темите “Семейство и род” /с.4-5/ и “Родословно дърво и роднини” /с.6-7/ илюстративният материал е свързан с празници на етническото мнозинство /великденски яйца /с.5/,българска сватба и българско кръщене /с.7/. Тези теми дават възможност за осъществяване на мултикултурен диалог чрез изпълнение на различните задачи, които са поставени: “Разкажи интересна случка, свързана с празник на твоето семейство” /с.5/ или “Разкажи по какви поводи се събирате с твоите роднини” /с.7/, като се поощряват деца от различните етноси да разкажат за своя дом, семейство, празници, обичаи.

Учебникът по Околен свят за втори клас на издателство “Труд” с авторски колектив М. Кабасанова, К. Манолов, П. Стоянова разглежда двадесет и девет теми, обединени в два раздела: “Светът, в който живеем” и “Природата и човекът”. Темите, в които може да се търсят начини за осъществяване на мултикултурен диалог, свързан с празниците на различните ентически групи, са включени в първия раздел.

“България – нашата родина” /с.20-21/ и “Моят народ празнува”/с.22-23/ са теми, които запознават учениците с различните етноси, живеещи в България, с официалните празници на всички български граждани, както и с някои от празниците на различните етнически общности: Василица – роми; Рамазан Байрям – мюсюлмани; Пасха – евреи. За съжаление чрез илюстрации са отразени само различни официални празници и християнски празници и обичаи. Прави впечатление, че не е споменат празник на арменците. Задачата, посочена в учебника обаче, свързана с изготвяне на списък на празниците, които се празнуват от семейството и какво се празнува на тях, дава възможност за запознаване на учениците в клас с празници и обичаи на различни етнически групи.

Темите “Моето семейство и род” /с.6-7/ и “Семейни празници” /с.10-11/ имат потенциал за разгръщане на мултикултурен диалог чрез поставяне на различни въпроси и задачи, свързани със семействата на деца от различни етноси и празниците, които те празнуват, независимо че като пример е даден семеен календар на българско семейство.

Учебникът на издателство “Анубис” по Околен свят за втори клас клас с автор И. Мирчева включва тридесет и две теми, обединени в пет раздела: “Моят свят”, “Моето тяло”, “Календари”, “Роден край”, “Природата около нас”.

Темата “Зимни празници” /с.32-33/ представя на учениците празниците на различните етническите групи в България, които се честват през зимата – Рамазан Байрям, Арменска Коледа, Коледа, Пурим, Василица. Има и илюстративен материал за всеки от разгледаните празници, представящ най-характерния момент за празника. С поставената задача се дава възможност на деца от различни етноси да разкажат и за други зимни празници, които се празнуват от тях.

Темата “Празници на България” /с.68-69/ запознава учениците само с официалните празници, които се празнуват от всички български граждани като по този начин се постига изпълнението на стандарт и по гражданско образование, а именно: “Познава и описва официалните празници в Република България”.

В темата “Празници и развлечения” /с.14-15/ е даден пример, отразяващ единствено културата на етническото мнозинство – семеен календар на българско семейство, включващ и именни дни. Поставените за изпълнение задачи обаче дават възможност да се осъществи мултикултурен диалог.

Учебниците по Околен свят за втори клас представят по-подробно празници предимно на българското етническо мнозинство, макар че във всеки от тях могат да се открият възможности, свързани със запознаването на учениците както с различните етноси, които живеят в България, така и с тяхната култура, празници, обичаи. По този начин се създават предпоставки за формиране на етническа толерантност и уважение към различията, чрез по-доброто опознаване на празниците в бита на хората от различните етнически общности, живеещи в България. За задълбочаване и разширяване на знанията, могат да се използват и различни извънкласни форми – викторини, вечери; срещи с хора, принадлежащи към различни етнически групи и други.

Независимо от своите социални и културни различия, хората имат едни и същи причини за своите празници и едни и същи подбуди, за да ги празнуват. Всички хора желаят да има мир, любов, свобода, щастие, здраве, богатство. Тези послания са в основата на празниците на различните етнически групи. Тази “универсалност” на празника обаче не е основание подборът на празниците, предвидени за изучаване в училище, да се извършва единствено според представителността на етническите групи. Непознаването на празниците на различните етнически малцинства предизвиква “естетическо и познавателно объркване, поради непонятната им ритуалност”.[1] Те могат да бъдат разбрани тогава, когато се обясни тяхната символика, за да може да се вникне в смисъла на тяхното послание и ценностите, които утвърждават.

Децата трябва да бъдат информирани за различията между хората, дължащи се на тяхната религиозна и етническа принадлежност. Те трябва да получават повече информация, свързана с бита, обичаите и традициите на различните етноси, живеещи в България, да могат, съпоставяйки празниците, да откриват общото и различното в тях, за да осъзнаят богатството и мъдростта, които се крият във всеки един празник. Чрез изучаването на празниците на различните етнически общности в България се предизвиква интерес и желание у учениците за познание, уважение и толерантност към различните от тях. По този начин, подавайки ръка на различното дете, те могат върху стабилните основи на традициите да изградят новото лице на обществото.


ЛИТЕРАТУРА


  1. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание, културно-образователна област “Обществени науки и гражданско образование”, 2000.

  2. Минчева-Ризова, М., Ил. Ризов, Модели за обучение по правата на детето, В., Съучастие, 2000.

  3. Учебна програма по Околен свят за втори клас, в-к “Азбуки”, бр.23/2002.

  4. Учебник по Околен свят за втори клас, Просвета, С., 2003.

  5. Учебник по Околен свят за втори клас, Труд, С., 2003.

  6. Учебник по Околен свят за втори клас, Анубис, С., 2003.

Свързани:

Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност icon     Комплектът по околен свят за втори клас съдържа учебник, тетрадка и книга за учителя. Той е съобразен с учебната програма по околен свят на мон и
Комплектът по околен свят за втори клас съдържа учебник, тетрадка и книга за учителя. Той е съобразен с учебната програма по околен...
Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconСписък на участниците в обучението
Жанета – Женска Алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране, Разград
Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconЗа мен е голяма чест ние от евет да бъдем домакини на тази Конференция „ Човешки права и етническа толерантност с участието на неправителствените организации от Евроазиатското пространство
Изказване на Ергин Емин, председател на Гр сдружение „евет”, при откриване на Конференцията „Човешки права и етническа толерантност....
Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconКнига по околен свят за
Формиране на познавателни, комуникативни и практически умения разпозна- ване, определяне, сравняване, групиране; използване на различни...
Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconПрограм а на общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси град добрич
Рация е част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни...
Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconОтче т за дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси град добрич
Добрич е част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни...
Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconДиагностика на резултатите от изходното равнище по Околен свят във втори „В клас

Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconУрок по Околен свят
За храна За да красят дома За да се грижим за тях Кое от изброените не е растение?
Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconИнтерактивни методи за формиране на екологична култура
Днес степента на промяна, но не в положителен аспект, е огромна. Науката разви свой свят чрез сложни изчисления и монументални абстракции,...
Празниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност iconУрок по Околен свят ІІ клас
Да се формира умение за описание /по картина/ на сезонните промени във времето и за наблюдаване продължителността на деня
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом