Уч с-ца
ИмеУч с-ца
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер163.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/37ed50ad-e0de-4878-8adc-54070f9df7d2/зип-математика-8кл.doc

1

2

3

4

5

6

7

8

Ядра на учебно-то съдър-жание

Очаквани резултати на ниво ядропо

ред

Тема


Уч. с-ца

Очаквани резултати по теми

Дейности

Възможности за междупредметни връзки

Начален преговор

Числа.

Алгебра


Логически

Знания

-Извършва операции с рационални изрази и тъждест-вени преобразувания с тях;


-Умее да преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация;

1

Формули за съкратено умножение.

1

-Знае формулите за съкратено умножение;

-Използва различни начини за доказване на тъждества ;

-Умее да прилага формулите при тъждествени преобразувания на изрази;

-Възприемат формулите за съкратено умножение като теореми;

-Тълкуват даден израз като модел на ситуация;


-Вътршно - предметни връзки;

Фигури и

Тела


Логичес-ки

знания


-Знае основните геометрични фигури, техните елементи и свойства;

-Разбира смисъла на думите определение, аксиома, теорема – свойство, теорема – признак,разграничава условие от заключние на теорема;


2

Основни геометрични фигури.

2

-Знае основни понятия, аксиоми, определения, теореми,умее да ги прилага;

-Изясняват си смисълът на думите търдение, аксиома, теорема, лема, следствие


-Вътрешно-предметни

връзки;

-бит и технологии;

Числа.

Алгебра


Моделиране

-Умее да решава линейни уравнения, уравнения, свеждащи се до линейни и модулни уравнения от вида |ax + b| = c ;

-Умее да моделира с уравнения, свеждащи се долинейни

-Умее да решава приложни задачи

3

Уравнения.

3

-Умее да решава уравнения, свеждащи се до линейни;

-Решава уравнения чрез използване на методите на разлагане;

-Обосновават твърдения с използване на свойствата на числовите равенства и теоремите за равносилност на уравнения


-Вътрешно-предметни

-Природни науки и екология;

Числа.

Алгебра


Логичес-ки знания


-Умее да решава линейни неравенства с едно неизвестно;

- Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи „и”, „или”, „ако....,то” и на релацията еквивалентност „<=>”

4

Неравенства.

4

-Знае свойствата на числовите неравенства и омее да ги прилага

-Обосновават твърдения с изполване на свойствата на числовите неравенства и теоремите за еквивалентност на неравенства

-Представят числов интервал с неравенства

-Вътрешно-предметни

-Природни науки и екология;

Фигури и тела


Логически знания


-Умее да прилага признаците за видове четириъгълници;


-Разбира на конкретно ниво смисъла на релациите следване „=>” и еквивалентност „<=>”;


5

Успоредник.Трапец.

5

-Знае определението за успоредник и трапец,елементите им и умее да използва твърдения свързани с тях;Квадратен корен

Числа.

Агебра


Логичес-ки знания


Модели-ране

-Умее да опростява числови

изрази с квадратни корени;


-Умее да смята рационално;


-Умее да оценява ирационал-но число, записано с квадратен корен;

6

Свойства на ирационални числа,записани с

квадратен корен.

6

-умее да прилага знанията

за сравняване на ирационални числа в

задачи, изискващи оценка на числова

стойност на израз.

- нареждат ирационални

числа върху числовата ос;

- се запознаят с някои грешни аналогии при

действия с квадратни корени;

-се запознаят с приближени

стойности;

вътрешно-

предметни

връзки;

7

Действия с ирационални числа,записани с

квадратен корен.

7

- умее да извършва действия с квадратни корени;

-умее да рационализира дроб;

Квадратно уравнение

Числа.

Агебра


Логичес-ки знания


- Умее да решава квадратни

уравнения с рационални

коефициенти по формулата за

намиране на корените му;


- Умее рационално да решава

различните видове квадратни

уравнения;

8

Рационално решаване на квадратно уравнение в зависимост от вида му.

8

-умее да подхожда рационално при

решаване на видовете квадратни

уравнения;

- се запознаят с

исторически

факти по темата

вътрешно-

предметни

връзки;

физика;

9

Приложение на квадратно уравнение при решаване на текстови задачи.

9

- Умее да преценява вярност и

рационалност в конкретна

ситуация;

Вектори. Средна отсечка.

Фигури и

тела

- Знае и използва свойствата на средни отсечки в триъгъл-ник и трапец и медицентър на

триъгълник.

10

Използване на вектори при решаване на физични задачи.

10

- знае операции с вектори, техните

свойства, умее да извършва операции с вектори и умее да ги прилага;

-умее в конкретна ситуация да представя вектор като линейна комбинация на вектори.

-се запознаят с основни

векторни равенства;

- се запознаят с основни

приложения на вектори-те във физиката
Логичес-ки знания


Модели-ране

- Умее да извършва доказа-телства на базата на логическа-таструктура на изучената теория.


- Умее да извършва афинни

операции с вектори и да ги

използва.

11

Свойства на средна отсечка в триъгълник в задачи за доказателство.

11

умее да открива и създава

ситуации, свързани със средни отсечки;

-се запознаят с различни

начини за доказване

свойствата на средни отсечки


вътрешно-

предметни

връзки;

природни

науки;

12

Свойства на средна основа на трапец в задачи за доказателство.

12

- умее да анализира условието на

твърдение и да избира подходящи

средства за доказателство;

13

Тест

13


Функции

Функции

Измерва-не


Елементи

от вероят-

ности и

статисти-ка


Моделир-

не

- Умее да представя таблично и графично функции от вида

y = ax + b и y=ax2,a≠0;

- Умее да построява графика

на функция и да я използва;


- Умее да разчита, интерпре-тира и оценява информация,

предадена с графики и с

таблици;


-Моделира реални ситуации с

прави или обратнопропорцио-

нални зависимости;

14

Начини за задаване на функции.

14

-умее да намира функционална

стойност, стойност на аргумента при

различно задаване на функции и да

установява принадлежност на точка към графика на функция;

- осмислят преминаване-то от аналитично към

графично задаване на функция;

- се запознаят с графики на някои функции

(например) y = |ax + b|,

y =a / x и др.;

- интерпретира таблично и графично зададена

информация,разглежда-на в други учебни

дисциплини;

природни

науки;

обществе-ни

науки и

граж-данско

образова-

ние;

екология;

15

Графики на линейни функции.

15

- знае линейна функция и умее да чертае графиката и;

16

Таблично и графично представяне на количествена информация.

16

- умее да представя с таблица

или графика събрана количествена

информация;

- умее да прави качествена и

количествена оценка на информация,

представена таблично или графично;

17

Права и обратна

пропорционалност в познати зависимости.

17

- умее да открива права и обратна

пропорционалност в познати зависимости;

Еднаквости

Функции

Измерва-не- Построява образи на познати геометрични фигури при еднаквост;

18

Построяване образи на геометрични фигури при

еднаквост и композиция на

еднаквости.

18

- умее да построява образ на точка,

отсечка и окръжност при еднаквост;

-построяват образи

на геометрични фигури при еднаквост или

композиция на

еднаквости;

- свързват знанията за еднаквости с графики на функции;
19

Връзка между еднаквости и графики на функции.

1

- знае различните видове еднаквости и понятията, свързани с тях;


Системи линейни уравнения с две неизвестни

Числа.

Агебра


Логичес-ки знания


Модели-ране

- Знаe и умее да прилага

различни методи за решаване на системи линейни уравнения;


- Умее да преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация;


Разбира и моделира конюнктивни връзки с помощта на системи;

20


Системи уравнения с един параметър.

2

-умее да решава система линейни

уравнения с един параметър;

- обвържат зна-

нията за функции

с понятията от

темата;

-решават някои

системи уравне-

ния с един пара-

метър;

-използват метод

на полагането

при решаване на

системи;
21

Използване на системи линейни уравнения за моделиране на различни ситуации.

3

- умее да използва системи линейни уравнения за моделиране на различни ситуации;

-умее да интерпретира съдържателно решението на системата,

съобразно конкретната ситуация.

22

Използване метод на полагането при решаване на

системи.

4

-умее да използват метод на полагане-то при решаване на системи;

23

Рационалност на избрания метод при решаване на с-ми.

5

- умее да преценява рационалността на избрания метод за решаване на системата

Системи линейни неравенства с едно неизвестно

Числа.

Агебра


Логичес-ки знания


- Умее да решава системи

линейни уравнения и неравен-

ства, свеждащи се до тях;


- Умее правилно да обосноваварешаването на неравенства и системи неравенства;

24

Системи линейни неравенства с едно неизвестно и неравенства,

свеждащи се до линейни.

6

- Умее да решава системи линейни неравенства с едно неизвестно и неравенства,свеждащи се до линейни.

- решават системи с

повече от две линейни

неравенства;
25

Системи с повече от две

линейни неравенства.

7

- Умее да решава системи с повече от две линейни неравенства;

Окръжност и многоъгълник

Фигури и

тела

- Знае твърдения за вписани и

описани многоъгълници и умее да ги използва;

26

Видове ъгли, свързани с

окръжност.

8

- знае видовете ъгли, свързани с

окръжност, твърдения за тях и умее да ги прилага;

- построяват обща допирателна към две

окръжности;

приложения;

27

Признаци и свойства за вписан и описан четириъгълник.

9

- знае необходими и достатъчни условия за вписани и описани четири-ъгълници и умее да ги прилага;

Функции

Измерва-не


Логичес-ки знания


- Знае да определя по вид и намира ъгли, свързани с окръжност;


- Открива и използва логическата

структура на твърдения.

- Разбира смисъла на думите

теорема свойство и теорема

признак;

28

Някои геометрични места от точки и техни приложения.

10

- свързва познати геометрични обекти с понятието геометрично място от точки и ги използва в конструктивни задачи;

- се запознаят с някои геометрични места от

точки и техни

приложения;
29

Построяване на триъгълник по

различни съвкупности от

дадени елементи.

11

- построяване на триъгълник по

различни съвкупности от

дадени елементи;30

Тест

12


Годишен преговор31

Квадратен корен. Квадратно уравнение.

13

Решава задачи върху целия учебен материал;

32

Функции.

14

33

Системи линейни уравнения. Системи линейни неравенства.

15

34

Окръжност и многоъгъл-

ник.

16Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом