Бщински съвет враца
ИмеБщински съвет враца
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер202.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/ObshtinskiSavet2011-2015/Resheniya/70-31_01_2012.doc
О
Публикувано на 07.02.2012 г.

Влязло в сила на 22.02.2012 г.
БЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦАПРОТОКОЛ № 6

oт 31.01.2012 година

Р Е Ш Е Н И Е № 70


Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2012 година и в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и при мотиви, изложени в докладната записка


РЕШИ:


Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на читалищата в Община Враца през 2012 година.


ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 70

ЗА – 33

ПРОТИВ – 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 70


Инж. Петя Аврамова

Председател на

Общински съвет – Враца


Вярно с оригинала

Цветелина Йорданова

Мл.експерт „Работа с общински съветници”


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2012 ГОДИНА

 1. ВЪВЕДЕНИЕ:

Настоящата Програма е разработена на основание чл.26а, ал.2 и 3 от Закона за народните читалища /ЗНЧ/, съгласно представените от председателите на народните читалища предложения за дейността им през 2012г. и във връзка с чл.22, ал.1,2 и 3 и чл.23, ал.1 и 2 от ЗНЧ


2. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА:

Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

На територията на община Враца функционират двадесет читалища. Всички читалища са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните читалища в Министерство на културата. Деветнадесет са пререгистрирани според новите изисквания на ЗНЧ с изключение на читалище „Съзнание” в село Девене, където предстои отчетно-изборно събрание.

Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за читалищна дейност се регулират и разпределят между читалищата от комисия, определена със заповед на кмета и по Механизъм, определен от Министерство на културата, като средствата се предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл.23, ал 1 от ЗНЧ.


3. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ВРАЦА


3.1. ВЪНШНА СРЕДА:

Възможности:

 • Културно-етническо разнообразие;

 • Получаване на средства от общински бюджет от собствени приходи на общината

 • Добро сътрудничество с общинска администрация и НПО;

 • Участие в проекти пред Министерство на културата и други донори

 • Оказване на методическа помощ от Община Враца

Заплахи:

 • Недостатъчно добре работеща икономика

 • Бизнесът все още остава незаинтересован и неангажиран към читалищната дейност;

 • Недостатъчна активност на някои читалищни настоятелства


3.2.ВЪТРЕШНА СРЕДА

Силни страни:

 • Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;

 • Съществуване на щатен персонал, обезпечаващ читалищната дейност

 • Добре разпределена читалищна мрежа;

 • Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;

 • Повишаване квалификацията на работещите в читалищата

 • Умения за разработване и реализиране на проекти;

 • Собствена материална база;

 • Наличие на компютри и офис техника;

 • Наличие на библиотеки във всички читалища;

 • Обновяване на библиотечния фонд и МТБ чрез работа по програми и проекти;

 • Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност;

Слаби страни:

 • Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти;

 • Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност, поддръжка и ремонт на сградния фонд

 • Липса на млади и образовани кадри в по-отдалечените места


4. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции чрез:

 • подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;

 • участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на предаването им към следващите поколения;

 • превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии;


4.1. ПОДЦЕЛИ:

 • развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където читалищата осъществяват дейността си;

 • запазване на обичаите и традициите на българския народ;

 • разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;


5. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


5.1. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ


Организационната дейност в читалищата на Община Враца ще бъде насочена към създаване по-добри възможности за работа на читалищните дейци и потребителите, както и откликване на новите потребности на българското общество. Ще се работи за създаване на условия за организационна стабилност, прозрачност, отчетност в читалищата и утвърждаване ценностите на гражданското общество. В тази връзка се предвиждат следните основни задачи за изпълнение:

 Провеждане на работни съвещания с работещите в читалищата. Работа за повишаване на тяхната квалификация посредством организиране на различен тип семинари, както и включването им в срещи и конференции, отнасящи се до тяхната работа.

  • Дейности по привличане на нови членове на читалищата

  • Повишаване на културата за работа с читатели

  • Създаване условия за включване на Интернет във всички читалища

  • Повишаване компютърната грамотност на работещите в читалищата и читалищните библиотеки
  1. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Художествено-творческата дейност в читалищата цели запазване и развитие на традиционните ценности на българския народ, съхранение на обичаите и традициите, както и създаване на нови традиции, породени от нуждите на местните общности. Чрез тази дейност читалищата ще работят за привличане на младите хора и учениците към читалищните самодейни колективи, както и за осмисляне свободното време на учениците през лятната ваканция. С изявите на читалищата ще се работи за развитие и обогатяване на културния живот в населените места, за утвърждаване на националното самосъзнание и отчитане и съхранение богатството на местната и етническа култура. Чрез тази дейност читалищата ще имат възможност за популяризиране културата на България в страната и чужбина. За осъществяване на тези задачи ще бъдат изпълнявани следните мероприятия и дейности и ще бъдат организирани следните празници:

 Честване годишнини на читалища

 Организиране и провеждане на местни фолклорни празници

 Организиране и провеждане на Общински пролетен празник

 Организиране и провеждане на детски конкурс „Млад готвач” под

наслов – „Да играем и да готвим”

 Организиране и провеждане на „Празник на баницата”

 Организиране и провеждане на „Празник на качамака”

 Организиране и провеждане на „Събор на плодородието”

 Организиране и провеждане на празник „Добри съседи”

 Организиране и провеждане на „Вкусна есен”

 Провеждане на занимания в школи, кръжоци, клубове, организиране на концертни изяви и младежки дейности по интереси

 Организиране и изнасяне на концерти в страната и чужбина

 Участие в различни фолклорни и певчески фестивали и празници в региона и страната.5. 3. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

Библиотечната дейност в читалищата на Община Враца цели предоставяне на библиотечни и информационни услуги за населението в населените места, както и привличане на децата и учениците в библиотеките и създаване на трайни навици за четене на книги. В рамките на тези дейности чрез различни методи се създават възможности за пълноценно използване на библиотечния фонд и възможности за осигуряване на достъп за информация, предоставяне на компютърни и интернет услуги. Включването в различни програми и проекти цели обогатяване фонда на библиотеките, както и нови възможности за ползването им. Чрез кандидатстване пред МК ще се търсят възможности за закупуване на библиотечен софтуер.

5. 3.1. Организиране и провеждане на “Лятна читалня на открито”

5.3.2. Организиране и провеждане на лятна работа с деца в библиотеката:

 Създаване на клуб “Приятели на библиотеката”

 Тихи игри и дидактически занимания

 Колективно гледане на филми

 Работа по препоръчителната литература за деца

 Спортни игри и излети

 Конкурси за детска рисунка

 Работа в Интернет клубовете

5.3.3.Работа по програма „Глоб@лни библиотеки”:

 Включване на библиотечните работници в обучителни

семинари и модули на програмата

 Включване на читалищни библиотеки в следващите етапи

на програмата

 Организиране на обучителни курсове за начална компютърна грамотност

   1. Работа по библиотечни проекти

   2. Краеведска дейност – създаване на краеведски сбирки и дружества

   3. Отбелязване седмицата на детската книга и изкуствата за деца

   4. „Маратон на четенето”

   5. Участие в обучителни семинари по различни програми

   6. Обогатяване фонда на библиотеките чрез закупуване на нови книги и други носители на информация, както и абонамент на вестници и списания

5.3.10.Предоставяне на информационни услуги и справки


  1. РАБОТА ПО СОБСТВЕНИ ПРОЕКТИ И ТАКИВА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Читалищата в Община Враца работят по различни донорски проекти и програми, чрез които се финансират различни дейности- библиотечна, културно-масова, информационна, като и за подобряване на материално-техническата база. През 2011 година бяха спечелени проекти за финансиране пред Общински фонд “Култура” на: НЧ “Пробуда 1926” с. Згориград за театрална работилница -1300 лв., НЧ “Развитие” Враца- 200 лв. – “Забавно лято в библиотеката”, НЧ “Фар 1930” с. Паволче за сайт на селото www. pavolche.com - 400 лв. и НЧ “Пробуждане 1906” с. Чирен –“Литературна разходка из творчеството на Ангел Каралийчев”-200 лв. и НЧ „Развитие” -2250 лв. за гостуване на формация „И.Б.И.С. от Златния кръг” от Ек сан Прованс, Франция. Спечелени са и 17 проекта на читалищата от Община Враца пред Министерство на културата за дофинансиране на обща стойност 14 хил. лв., с които са закупени книги, национални костюми и инструменти.

През 2012 година ще продължи работата на читалищата по различни проекти и програми:

5.1. Програма „Глоб@лни библиотеки”

5.2. Проекти на Министерство на културата

5.3. Проекти на Общински съвет – Враца

5.4. Проекти на НДФ „13 века България”

5.5. Проекти на фондация „Лале”

5.6. Работа по проекти пред Оперативните програми – ПРСС, ОПРР и др.

5.7. Други текущи програми пред различни донори


 1. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Материално-техническата база на читалищата включва сградния фонд, оборудването и обзавеждане на библиотеки, салони, зали и други помещения. Чрез участие в различни донорски програми и финансиране от общинския бюджет ще се търсят начини за подобряване на материално-техническата база и създаване на оптимални условия за работа и занимания в читалищата. Основните задачи, по които ще се работи през 2012 год. ще бъдат:

6.1. Създаване на по-добри условия за работа за библиотекарите, посетителите и самодейците в библиотеките и читалищата

6.1.1. Инсталиране на охранителна техника

6.1.2. Поддръжка и ремонт на читалищните сгради

6.1.3. Инсталиране на отоплителни системи в библиотеките и помещенията на читалищата

6.1.4. Изграждане на съвременни санитарни възли в читалищата

6.2. Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейности в съответствие със ЗНЧ


 1. ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА

Финансирането на читалищата е регламентирано в Закона за народните читалища и се осъществява по следните начини:

7.1. Субсидия от държавния бюджет

7.2. Субсидия от общинския бюджет

7.3. Допълващи субсидия

7.4. Наеми на помещения или стопанска дейност, в съответствие с

действащото законодателство

7.5. Членски внос

7.6. Рента от читалищна земя

7.7. Дарения и завещания

7.8. Други законови приходи


 1. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Неделима част от настоящата програма е културният календар на община Враца, в частта му реализираща се от читалищата на територията на общината, както и приложението с предложенията за библиотечната и художествено-творческа дейност на читалищата.


 1. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА:

 брой нови книги;

 брой читатели;

 брой предоставени компютърни и интернет услуги;

 брой и качество на проведени празненства, концерти, чествания;

 брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи; постижения

 брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи

 брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси

 награди от участия в конкурси, фестивали и празници

 спечелени и финансирани проекти


10. ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението.


Приложение!


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2012 ГОДИНА
Читалище

и населено място

Дейности по библиотечната работа, любителско художествено творчество и културно-масови изяви

1.

НЧ „Светлина 1910”

с. Баница

Ден на занаятчията /30.01.2012 г./, изложба, презентация и представяне на книгата “Златни ръце” на К. Тодорова

Празник “Трифон Зарезан”

Празник на мартеницата- изработване и изложба

Честване на 3 март- Национален празник на Р България

Честване на 8 март- Международен празник на жената

Местен пролетен празник и кулинарна изложба “Даровете на пролетта”

Отбелязване на 2 април- Международен ден на детската книга

Празник на баницата “На баница в село Баница”

Лятна работа с деца – м. юни, юли и август – клуб “Млад приятел на книгата”, колективни четения, лятна читалня, конкурси за рисунка и есе, арт работилница, конкурс “Млад готвач”

Честване на Деня на народните будители

Арт работилница за изработване на сурвачки и коледни картички, празнична вечер, коледуване

Редовни репетиции на художествените състави– женска вокална група, група “Брейк”, Вокално-инструментален състав, детска вокална група и младежки театрален състав

Сформиране на танцов състав

2.

НЧ „Бъдеще - 1926”

с. Бели извор

„Бабин ден” /21 .01.2012 г./ , ритуал и общоселско тържество с участие на пенсионерския клуб и самодейци,

празник “Трифон Зарезан”, посрещане на „Баба Марта” в ЦДГ с. Бели Извор”

Честване 1 март - Ден на самодееца,

Изложби за бележити годишнини - 3 март- Национален празник на Р България, Международен ден на космонавтиката,честване на 8 март- Международен празник на жената

Пролетен фолклорен празник, Великденски празници – изложба на яйца и козунаци

Отбелязване на 24-ти май –Ден на българската култура и славянската писменост,отбелязване на Международния ден на детето

2-ри юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

4.06.2012 – Общоселски събор на селото „Свети дух”

Лятна работа с деца – м. юни, юли и август, Коледен спектакъл и Новогодишна програма

3.

НЧ „Пробуда 1926”

с. Голямо Пещене

Честване на празниците – Бабинден, Трифон Зарезан, Тодоровден

3 март- Национален празник на Р България, отбелязване с общоселско тържество 8- ми март -Международен ден на жената, местен фолклорен празник

30.04 – Празник на селото с курбан и водосвет за здраве

24.05- Ден на българската култура и славянската писменост

01.06 – Ден на детето

02.06 – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

Лятна работа с деца – провеждане на конкурси „Млад кулинар” и най- хубава рисунка , лятна читалня

1.10 – Ден на възрастните хора

От 20.12 до 31.12 .2012 г. – Коледно-новогодишни тържества


4.

НЧ „Селска пробуда- 1925”

с. Горно Пещене

Честване на празниците – Бабинден, Трифон Зарезан, Тодоровден

Честване на 8 март- Международен празник на жената

Участие в местния и общински фолклорен празник, лятна работа с деца, Коледни и Новогодишни тържества5.

НЧ „Съзнание”

с. Девене

21.01 – Ден на родилната помощ, тържество съвместно с Пенсионерския клуб

14.02 – Ден на лозаря

1.03 – Ден на самодейците

3 март- Национален празник на Р България, честване на 8 март- Международен празник на жената

22.03 – Местен фолклорен празник, Великденски празници

24.05 – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура

Лятна работа с деца

25.12 - Коледуване

6.

НЧ „ Пробуда -1926”

с. Згориград

Честване на народни празници и обичаи като : Бабин ден, Трифон Зарезан и Св. Валентин, 1-ви март – ден на самодееца, Цветница и Лазаровден, Великден, Еньовден, Спасовден, Коледа

Светски празници: 8 март- Международен празник на жената, 9 – ти май – Ден на Европа, 24-ти май - Ден на българската култура и славянската писменост 1 и 2 юни – Деня на детето и на гр. Враца, Денят на независимостта на България, Ден на народните будители, Коледа, Нова година

Лятна работа с деца

7.

НЧ „Отец Паисий - 1926” с. Косталево

Март – Празнуване на 8-ми март

Април – Участие в общински пролетен празник

Май – Честване на Ботеви тържества

Юни – Лятна работа с деца, конкурси, изложби и чествания, Ден на детето

Юли – Празник на селото и курбан – „Св. Илия”

Септември – Организиране „Вечер на хумора”

Декември – Коледни и Новогодишни празници

8.

НЧ „Просвета -1927”

с. Лиляче

21 януари честване на Бабинден

1 февруари – ритуал по случай Трифон Зарезан

9 февруари – отбелязване Деня на пчеларя и издаване на информационна листовка

1 март – Посрещане Баба Марта в ЦДГ с. Лиляче, Отбелязване деня на самодееца с коктейл и кулинарна изложба

8 март - Честване на Международен празник на жената

22 март – Общоселска празнична вечер по случай посрещане на пролетта

31 март – Пролетен фолклорен празник

17 и 18 април – Обичаи Лазаруване и Цветница

1 юни – Отбелязване на Международния ден на детето

Лятна работа с деца – изложби и конкурси

Коледни и Новогодишни тържества

9.

НЧ „Милин камък - 1927” с. Мраморен

Тържествено честване на празниците – Трифон Зарезан, 1-ви март, Ден на самодееца и Тодоровден

Отбелязване 3 март- Национален празник на Р България

Участие в местен и общински пролетен празник

Участие в честването на Ботеви дни

Коледни и Новогодишни тържества

10.

НЧ „Фар 1930”

с. Паволче

Януари – Отбелязване на Бабинден

Февруари – Конкурс за изработване на мартеници

Март – Изложба на изработените мартеници, Отбелязване Ден на самодееца, отбелязване националния празник на Р България, Общоселски пролетен празник, Световен ден на гората

Април – Международен ден на детската книга, Лазаруване, кумичане и отбелязване на Великден

Май – Тържество съвместно с ОУ „Хр. Ботев” по случай Деня на Европа и Деня на българската култура и славянската писменост

Национална библиотечна седмица

Юни- Организиране и провеждане на – Детско утро

Юли – Откриване на Лятна работа с деца – кръжок по готварство,кръжок по бродерия, лятна читалня, занимания по танци,работа в интернет клуба

Октомври – Отбелязване Международния ден на възрастните хора

Ноември – Тържество по случай патронен празник на читалището

Декември – Коледуване и общоселско веселие

11.

НЧ „Пробуда 1907”

с. Тишевица

Подреждане на изложба на бележити дати и годишнини , Колективни четения и рецитали

Конкурси за най – добре изработена мартеничка , най -красиво яйце , Коледни украшения и аксесоари, най -красива рисунка и гоблен, провеждане на детско кулинарно шоу „ Млад готвач”,организиране и провеждане на тихи игри „Шах” и „ Не се сърди човече”

Честване на местни празници и традиции:

3-ти март , 8-ми март , Тодоровден,Пролетен празник, Великден, 24-ти май,1 и 2 ри юни, Еньовден, Ден на народните будители, Архангеловден и събор на селото,Празник на плодородието и берекета „Ден година храни”, Коледно и Новогодишно тържество

12.

НЧ „Отец Паисий - 1927”

с. Три кладенци

Организиране на мероприятия за предстоящи празници и чествания през годината:

14 януари и 7 април – „Васильовден”и празник на ромите

21 януари – Ден на родилната помощ

1 ви март – Посрещане на Баба Марта и отбелязване деня на самодееца

3 ти март – Национален празник на страната , тържество съвместно ученици, кметство и читалище

8 ми март – Общоселски празник по случай международния ден на жената

Лятна работа с деца

Работа по програма „Глобални библиотеки”

13.

НЧ „Огнище”

с. Челопек

Организиране на мероприятия, витрини и кътове за различни годишнини:

90 год. от рождението но Блага Димитров, 18.01 – 130 год от рождението на Алън Милн, 27.01 – Луис Карол, 12.02 -110 год. – Светослав Минков, 19.02 – Обесването на Васил Левски, 25.02- 170 г. от рождението на Карл Май,26.02 – 210 год от рождението на на Виктор Юго, 03.03 – Освобождението на България от турско робство, 08.03 – Международен ден на жената, 27.03- Международен ден на театъра, 01.04 – Международен ден на хумора и шегата, 24.05- Ден на българската просвета и култура

Възстановки на обичаи: Брашленкьо, Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта, Лазаровден, Гергьовден, Бъдни вечер.

Лятна работа с деца – провеждане на конкурси и изложби, лятна читалня, кръжоци по колоездене и бродерия, изработване на мартеници, коледни картички и сурвачки14.

НЧ „Пробуждане 1906” с.Чирен

Януари – Отбелязване на Бабинден - програма и конкурс

Февруари – Беседа за Левски

Март – Местен празник , Баба Марта и честване на празника с баби и внуци, честване на Международния ден на жената, Тодоровден,

Април: Лазаровден, Великден , Световен ден на книгата

Май: Ден на Европа – Кмет и библиотекар за един ден – заемане на длъжността от деца за един ден, честване деня на Българската просвета и култура, курбан в църквата „Св.Възнесение Господно” в с. Чирен

31.05 – Отбелязване 136 г. от гибелта на Хр. Ботев, и 128 г. от първите Ботеви чествания в местността „Милин камък”

Юни – Празнуване с детско шоу деня на детето

Лятна работа с деца – Откриване на лятна читалня, Създаване на „Арт ателие – баба и внуче”

Август – Празник на селото

Коледно- новогодишен конкурс

15.

НЧ „Пробуда-1931”

кв. Бистрец, Враца

Януари - Празнуване на Бабинден и организиране на кулинарна изложба

Февруари - Подготовка за посрещане на Баба Марта с изработване на мартеници

Март – Изложба на мартеници, Провеждане на пролетен празник, Осмомартенско тържество за жените от кв. Бистрец

Април – Провеждане на ритуала „Лазаруване” и Великденско боядисване на яйца

Май – Професионален ден на библиотекарите

Юни – Провеждане на международния ден на детето и подготовка и провеждане на местния празник Заврян Зет

Юли – Лятна работа с деца – провеждане на конкурси с състезания

Август – Провеждане на Богородичен събор при манастира „Св.Иван Рилски- Пусти”

Септември – Закриване на лятна работа с деца под надслов „Довиждане лято”

Октомври – Отбелязване деня на народните будители

Декември – Коледно - новогодишно тържество

16.

НЧ „Просвета 1927”

с. Вировско

Културно масова работа в библиотеката и провеждане на мероприятия

21 януари – Ден на родилната помощ

14 февруари – Трифон Зарезан

3 ти март – Национален празник на Република България

8 март – Международен ден на жената

22 март – Местен празник , подготовка и участие в Общински фолклорен празник

6 май – Гергьовден – местен събор и празник на селото

  1. 24 май - Ден на българската просвета и култура

  2. 2-ри юни – Ден на Ботев

  3. 1 ноември – Ден на народните будители

  4. Честване на 85 год. от създаване на читалището

  5. Коледа и Нова година – концерт и общоселско тържество

17.

НЧ „Пробуда 1927”

с. Върбица

Бабин ден, Трифон Зарезан, Осми март, Пролетни празници – Цветница, Лазаровден, Великден

Международен ден на детската книга – изложба

Отбелязване на 24-ти май - Ден на българската просвета и култура

Честване на 85 год. Читалище „Пробуда 1927”

Коледно – новогодишно тържество – кулинарна изложба

18.

НЧ „Св.св Кирил и Методий- 2007”

с. Нефела

Организиране на мероприятия за предстоящи празници и чествания през годината:

21 януари- Ден на родилната помощ

14 февруари – Трифон Зарезан

3 март – Освобождението на България от турско иго

8 март – Международен на жената

22 март – Честване на пролетта

11 май – Професионален празник на библиотекаря

24 май – Ден на българската просвета и култура

Подготовка и участие в Общински фолклорен празник

1 юни – Ден на детето,

Лятна работа с деца

2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

27 октомври – Местен събор и празник на селото

1 ноември – Ден на народните будители

Честване на Коледа и Нова година - концерт и общоселско тържество.

19.

НЧ „Отец Паисий – 2008”

кв. Кулата, Враца

Създаване на фолклорна певческа група за деца и възрастни, Формиране на вокално-инструментален състав, ограмотяване на възрастни от ромската общност. Подготовка и участие във всички национални и местни празници на квартала

Януари – Богоявление и Бабин ден

Февруари – Трифон Зарезан

Март – Посрещане на Баба Марта с изложба от изработени мартенички от самодейците на читалището

Тържество за 3ти март, Парти за жените по повод празника на жената 8-ми март, Пролетен празник -Тодоровден с провеждане на конни надбягвания

Май – Тържество за 24 май и отбелязване деня на библиотекаря

Юни – Изложба на детски рисунки за деня на детето, Ботеви дни, Еньовден – събиране и предаване на местни билки

Юли и Август – Лятна работа с деца с организиране и провеждане на конкурси и изложби, колективно четене на книги

Септември – Организиране на всеобщо веселие - празник на квартала

Октомври – Провеждане на спортни състезания – „Здрав дух в здраво тяло”

Ноември – Ден на народните будители

Декември – Никулден, изработване на сурвачки и коледни картички от деца и възрастни, Коледно – новогодишно тържество

20.

НЧ “Развитие 1869” Враца

Представено предложение за дейностите


Свързани:

Бщински съвет враца iconБщински съвет враца
Относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската...
Бщински съвет враца iconО публикувано на 07. 02. 2012 г. Влязло в сила на 22. 02. 2012 г. Бщински съвет – враца протокол №6
Относно: Определяне на нов състав на Общински съвет по наркотичните вещества – Враца
Бщински съвет враца iconБщински съвет враца
...
Бщински съвет враца iconО публикувано на 09. 12. 2011 г. Влязло в сила на 24. 12. 2011 г. Бщински съвет – враца протокол №2
Относно: Приемане състав на постоянните комисии към Общински съвет – Враца за Мандат 2011-2015
Бщински съвет враца iconО публикувано на 03. 06. 2011 г. Влиза в сила на 21. 06. 2011 г. Бщински съвет – враца протокол №73 От 25. 05. 2011 година
Змсма, чл. 12, ал. 3, т. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Враца, неговите комисии и взаимодействието...
Бщински съвет враца iconБщински съвет враца
В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12 от Закона...
Бщински съвет враца iconБщински съвет враца
Списъците на обекти включени в изменената и допълнена Програма за приватизация, Отчет за разходите на специализираното звено за приватизация...
Бщински съвет враца iconО публикувано на 03. 04. 2012 г. Влязло в сила на 18. 04. 2012 г. Бщински съвет – враца протокол №9 От 27. 03. 2012 година
Относно: Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” и „Наградата на...
Бщински съвет враца iconБщински съвет враца
Относно: Приемане на първо четене на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото...
Бщински съвет враца iconБщински съвет враца
Относно: Приемане Годишен финансов отчет за 2011 година на ртв „Вестител” – Враца” еад, информация и препоръки за оптимизиране на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом