Догово р за абонаментна поддръжка
ИмеДогово р за абонаментна поддръжка
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер18.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://fmi.uni-sofia.bg/courses/biomed/MEETINGS E-health/AKSIOM/ACSIOM_Documents/ACSIOM_dog/ACS
Д О Г О В О Р


ЗА

АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА


Днес, .............200.... г. в гр. ......................................................................... между


............................................................................................................................ УИНЛ ................................, като представител на лекарска практика номер .................................................................................... гр. ........................................................ от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и АЛИС ООД, Булстат 123030758 представлявано от дистрибутора ...........................................


..............................................................., ЕГН ....................................гр. .................................................... наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящия договор за следното:

 1. Предмет на настоящия договор е:

Абонаментно поддържане на софтуерния продукт АКСИОМ, разработка на АЛИС ООД, което включва:

  1. Актуализация на продукта в съответствие с изискванията на Българското законодателство, НРД и НЗОК.

  2. Актуализация на продукта по спесифициран проблем.

  3. Консултации по инсталиране на промените.

  4. Консултациии по телефон или на място за текущи проблеми

 1. Права и задължения на страните

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

   1. Да поддържа АКСИОМ съгласно т.1.1 и т.1.2 в предвидения срок.

   2. Да дава препоръки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно правилната експлоатация на АКСИОМ.

   3. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изпрати представител на фирмата за констатиране и отстраняване на повреда в данните или друга консултантска помощ, водещи до невъзможност за работа с продукта.

  2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

   1. Да заплати цената указана в т. 3.2. и т. 3.4.

   2. Да спазва инструкциите за експлоатация на АКСИОМ.

   3. Писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при възникване на проблем за който иска помощ.

 2. Срок на договора, цена и начин на плащане

  1. Срокът на настоящия договор е валиден до ……………………...

  2. Цената за абонаментна поддръжка по този договор е …. лв. словом ( ……………… ) лева.

  3. Плащането се извършва при сключване на договора за покупко-продажба на продукта в брой или по банкова сметка.

  4. Разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по дейностите в т.2.1.3, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат допълнително по ценоразпис на фирмата.

 3. Предходни и заключителни разпоредби:

  1. Настоящият договор може да бъде променян, допълван и продължаван по взаимно съгласие изразено в писмен вид.

  2. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действуващото законодателство.

Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за дистрибутора.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


...................................... ........................................

Свързани:

Догово р за абонаментна поддръжка iconІ. пълно описание на обекта на поръчката целта на обществената поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да осигури абонаментна поддръжка на
...
Догово р за абонаментна поддръжка iconЗа участие в процедура по чл. 2, ал. 1, т. 2 от нвмоп с предмет
Абонаментна извънгаранционна поддръжка на сот и системите за видео наблюдение в сградите на
Догово р за абонаментна поддръжка iconИзп директор 92 68 105 Гл счетоводител 92 68 103
Абонаментна поддръжка на специализиран медицински софтуер” за нуждите на „пета мбал – софия” еад
Догово р за абонаментна поддръжка iconАбонаментна техническа поддръжка на асансьори в обекти на дп рвд софия, 2012 г. Съдържание: част I – Решение и Обявление част II раздел I
Приложение №1 – Списък на минимално необходимите дейности (видове работа) за техническо обслужване на асансьорите в обектите по Позиция...
Догово р за абонаментна поддръжка iconДогово р
Зоп, открита с Решение № оп p / г се сключи настоящия договор за следгаранционна поддръжка и обновяване на потребителския софтуер...
Догово р за абонаментна поддръжка iconБиография Име
...
Догово р за абонаментна поддръжка iconБезопасната поддръжка е в центъра на вниманието на новата Кампания за здравословни работни места
Кампания за здравословни работни места за 2010/2011 г., която насърчава безопасната поддръжка в цяла Европа. В някои европейски държави...
Догово р за абонаментна поддръжка iconI. образци Образец на оферта
Настоящата спецификация се отнася за годишна поддръжка на софтуерна система за дистанционно отчитане на електромери edw3000. Необходимо...
Догово р за абонаментна поддръжка iconСрещу заплащане на месечна абонаментна такса определена в гл. II, т този договор. II. Такси, плащания и санкции
Възложител, имащ правата на ползване и владеене върху асансьор/и/, монтиран/и/ в сградата адрес: гр ул № вх
Догово р за абонаментна поддръжка iconУслуги по техническа поддръжка и следене на състояние, изпълнявани от Шефлер България
С техническата поддръжка. Специализирани сме в изпълнението на пакет от услуги, включително: следене на състоянието, обучения в областта...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом